Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Cypr

Niniejsza strona zawiera streszczenie informacji na temat Rejestru Spółek na Cyprze. Wydział ds. Spółek jest odpowiedzialny za rejestrację, monitorowanie, kontrolę i wykreślanie z rejestru spółek krajowych i zagranicznych, spółdzielni oraz nazw handlowych. Wydział ten wchodzi w skład Departamentu Rejestru Spółek i Syndyków Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki.

Autor treści:
Cypr

Dostępne są poniższe usługi on-line.

  • Na potrzeby złożenia dokumentów w Wydziale ds. Spółek dostępne są formularze i wnioski.
  • Obywatele mogą uzyskać informacje na temat opłat do uiszczenia za wniesienie każdego wymaganego formularza i wniosku.
  • Dostępne są dane statystyczne Wydziału ds. Spółek.

Jakie informacje można znaleźć w rejestrze działalności gospodarczej?

Funkcja wyszukiwania w trybie on-line jest dostępna dla wszystkich i każdy może sprawdzić, czy dany podmiot jest wpisany rejestru prowadzonego przez Wydział ds. Spółek i jaki jest jego status, tzn. czy podmiot jest wyrejestrowany czy też nadal prowadzi działalność. W trybie online możliwe jest wyszukiwanie danych na temat wszystkich spółek oraz wgląd do dokumentów w elektronicznych aktach spółek.

Rejestr spółek prowadzi Departament Rejestru Spółek i Syndyków.

Czy dostęp do rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Dostęp do rejestru spółek w trybie on-line jest bezpłatny.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze jest określona przepisami rozdziału 113 ustawy o spółkach. Przepisy te gwarantują wiarygodność informacji przekazywanych osobom trzecim na podstawie art. 3 europejskiej dyrektywy 2009/101/WE w drodze zastosowania poniższych artykułów ustawy.

Artykuł 365

Kontrola, sporządzanie i ewidencjonowanie dokumentów przechowywanych w rejestrze.

Artykuł 365A

Powiadomienie przez urzędników rejestru o przechowywanych aktach – rękojmia wiary publicznej w odniesieniu do danych wprowadzonych do rejestru lub opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Republiki Cypryjskiej.

Artykuł 365B (7)

Rejestr Spółek zapewnia, by akty i dokumenty, o których mowa w ust. 2, były udostępniane do wglądu i dostępne za pośrednictwem wewnątrzunijnego elektronicznego systemu integracji rejestrów, w standardowym formacie wiadomości e-mail, przy jednoczesnym zachowaniu minimalnych wymogów z zakresu bezpieczeństwa dotyczących transmisji danych.

Artykuł 366

Obowiązek nałożony na spółki polegający na składaniu w rejestrze dokumentów, w tym sprawozdania rocznego i sprawozdania finansowego za każdy rok (art. 118–121).

W jaki sposób przeszukiwać rejestr działalności gospodarczej?

Wyszukiwanie odbywa się według nazw spółek. Więcej informacji o wariantach wyszukiwania znajduje się na stronie wyszukiwania.

Historia rejestru działalności gospodarczej

W rejestrze dostępnym w trybie on-line prowadzonym przez Wydział ds. Spółek znajdują się wszystkie podmioty zarejestrowane od roku 1923 do chwili obecnej, w tym spółki zagraniczne, spółdzielnie i nazwy handlowe.

Powiązane strony

Departament Rejestru Spółek i Syndyków (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Ostatnia aktualizacja: 06/01/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.