Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Cypr

Niniejsza strona zawiera streszczenie informacji na temat Rejestru Spółek na Cyprze. Wydział ds. Spółek jest odpowiedzialny za rejestrację, monitorowanie, kontrolę i wykreślanie z rejestru spółek krajowych i zagranicznych, spółdzielni oraz nazw handlowych. Wydział ten wchodzi w skład Departamentu Rejestru Spółek i Syndyków Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki.

Autor treści:
Cypr
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Dostępne są poniższe usługi on-line.

  • Na potrzeby złożenia dokumentów w Wydziale ds. Spółek dostępne są formularze i wnioski.
  • Obywatele mogą uzyskać informacje na temat opłat do uiszczenia za wniesienie każdego wymaganego formularza i wniosku.
  • Dostępne są dane statystyczne Wydziału ds. Spółek.

Jakie informacje można znaleźć w rejestrze działalności gospodarczej?

Funkcja wyszukiwania w trybie on-line jest dostępna dla wszystkich i każdy może sprawdzić, czy dany podmiot jest wpisany rejestru prowadzonego przez Wydział ds. Spółek i jaki jest jego status, tzn. czy podmiot jest wyrejestrowany czy też nadal prowadzi działalność. W trybie online możliwe jest wyszukiwanie danych na temat wszystkich spółek oraz wgląd do dokumentów w elektronicznych aktach spółek.

Rejestr spółek prowadzi Departament Rejestru Spółek i Syndyków.

Czy dostęp do rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Dostęp do rejestru spółek w trybie on-line jest bezpłatny.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze jest określona przepisami rozdziału 113 ustawy o spółkach. Przepisy te gwarantują wiarygodność informacji przekazywanych osobom trzecim na podstawie art. 3 europejskiej dyrektywy 2009/101/WE w drodze zastosowania poniższych artykułów ustawy.

Artykuł 365

Kontrola, sporządzanie i ewidencjonowanie dokumentów przechowywanych w rejestrze.

Artykuł 365A

Powiadomienie przez urzędników rejestru o przechowywanych aktach – rękojmia wiary publicznej w odniesieniu do danych wprowadzonych do rejestru lub opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Republiki Cypryjskiej.

Artykuł 365B (7)

Rejestr Spółek zapewnia, by akty i dokumenty, o których mowa w ust. 2, były udostępniane do wglądu i dostępne za pośrednictwem wewnątrzunijnego elektronicznego systemu integracji rejestrów, w standardowym formacie wiadomości e-mail, przy jednoczesnym zachowaniu minimalnych wymogów z zakresu bezpieczeństwa dotyczących transmisji danych.

Artykuł 366

Obowiązek nałożony na spółki polegający na składaniu w rejestrze dokumentów, w tym sprawozdania rocznego i sprawozdania finansowego za każdy rok (art. 118–121).

W jaki sposób przeszukiwać rejestr działalności gospodarczej?

Wyszukiwanie odbywa się według nazw spółek. Więcej informacji o wariantach wyszukiwania znajduje się na stronie wyszukiwania.

Historia rejestru działalności gospodarczej

W rejestrze dostępnym w trybie on-line prowadzonym przez Wydział ds. Spółek znajdują się wszystkie podmioty zarejestrowane od roku 1923 do chwili obecnej, w tym spółki zagraniczne, spółdzielnie i nazwy handlowe.

Powiązane strony

Departament Rejestru Spółek i Syndyków (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Ostatnia aktualizacja: 19/07/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.