Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Czechy

W niniejszej części przedstawiono w skrócie informacje na temat rejestru publicznego w Republice Czeskiej. Na rejestr publiczny składają się: rejestr stowarzyszeń, rejestr działalności gospodarczej, rejestr fundacji, rejestr instytucji, rejestr stowarzyszeń współwłaścicieli i rejestr podmiotów użyteczności publicznej.

Autor treści:
Czechy

Jakie informacje można znaleźć w czeskim rejestrze działalności gospodarczej?

Do rejestru publicznego wprowadza się informacje dotyczące osób prawnych, do których mają zastosowanie przepisy prawa prywatnego. Ogólne przepisy dotyczące rejestru publicznego zostały określone w art. 120 ustawy nr 89/2012, czyli w kodeksie cywilnym. Przepisy szczegółowe dotyczące rejestru publicznego prowadzonego przez sądy zostały określone w ustawie nr 304/2013 dotyczącej rejestru osób prawnych i fizycznych. Częścią rejestru publicznego jest rejestr dokumentów, w którym przechowuje się dokumenty statutowe, np. umowy spółki, statuty, sprawozdania finansowe i inne podobne dokumenty.

Rejestr publiczny prowadzą sądy rejestrowe. Rejestrem publicznym zarządza Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wpisowi do rejestru publicznego podlegają następujące podmioty:

 • stowarzyszenia;
 • związki zawodowe;
 • międzynarodowe związki zawodowe;
 • organizacje pracodawców;
 • międzynarodowe organizacje pracodawców;
 • oddziały stowarzyszeń;
 • oddziały organizacji związków zawodowych;
 • oddziały międzynarodowych organizacji związków zawodowych;
 • oddziały organizacji pracodawców;
 • oddziały międzynarodowych organizacji pracodawców;
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – wpisane do rejestru działalności gospodarczej;
 • spółki partnerskie;
 • spółki komandytowe;
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • spółki akcyjne;
 • spółdzielnie;
 • przedsiębiorstwa państwowe;
 • przedsiębiorstwa spin-off;
 • organizacje pożytku publicznego;
 • fundacje;
 • fundusze;
 • instytucje;
 • organizacje finansowane z budżetu państwa;
 • stowarzyszenia współwłaścicieli;
 • europejskie ugrupowania interesów gospodarczych;
 • podmioty będące własnością podmiotów zagranicznych;
 • spółdzielnie europejskie;
 • spółki europejskie.

Informacje wpisywane do rejestru publicznego zostały określone w ustawie nr 304/2013 dotyczącej rejestru osób prawnych i fizycznych. Podstawowymi informacjami są co do zasady: firma (nazwa handlowa) spółki, siedziba, rodzaj działalności, forma prawna, numer identyfikacyjny, a także imię i nazwisko oraz adres zamieszkania – lub firma i adres siedziby – upoważnionego przedstawiciela (prokurenta) spółki.

Czy dostęp do czeskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Rejestr publiczny prowadzi się elektronicznie. Jest on dostępny dla ogółu społeczeństwa bezpłatnie za pośrednictwem portalu https://www.justice.cz/ lub bezpośrednio na stronie rejestru publicznego, na której znajduje się wyszukiwarka https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. Dostęp do rejestru jest nieograniczony; skorzystać z niego i uzyskać odpisy lub wyciągi z rejestru może każdy.

W jaki sposób przeszukiwać czeski rejestr działalności gospodarczej?

Do przeszukiwania czeskiego rejestru działalności gospodarczej służy zaawansowana wyszukiwarka internetowa. Rejestr można przeszukiwać według nazwy podmiotu lub numeru identyfikacyjnego.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Ujawnianie dokumentów

Sądy rejestrowe publikują wszystkie wpisy do rejestru publicznego, zmiany i wykreślenia oraz informacje o złożonych dokumentach, w tym dokumentach w formacie elektronicznym, jak najszybciej po dokonaniu wpisu. Dane wpisane do rejestru publicznego i dokumenty złożone w rejestrze dokumentów są publikowane w sposób umożliwiający zdalny dostęp do nich. Sądy rejestrowe publikują określone dane i umożliwiają uzyskanie urzędowo poświadczonego odpisu w formie elektronicznej. Dokument jest podpisywany elektronicznie przy użyciu certyfikatu wydanego w ramach systemu kwalifikowanych podpisów elektronicznych przez właściwy sąd rejestrowy i jest dostępny bezpłatnie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Czeskiej. Na wniosek sąd rejestrowy wydaje poświadczony odpis zupełny lub skrócony wpisów lub dokumentów złożonych w rejestrze dokumentów bądź zaświadczenie potwierdzające, że określona pozycja nie znajduje się w rejestrze publicznym, chyba że wnioskodawca wnosi konkretnie o wydanie niepoświadczonej kopii. W przypadku danych wpisanych do rejestru publicznego i dokumentów w nim złożonych przed 1 stycznia 1997 r. sąd rejestrowy wydaje jedynie papierowe odpisy, chyba że wpisy dotyczące tych okoliczności lub dokumenty są już przechowywane w formie elektronicznej.

Wiarygodność dokumentów i danych

Osoba, której dotyczy jakikolwiek wpis, nie może powoływać się na niezgodność wpisu ze stanem faktycznym wobec osoby, która dokonała czynności prawnych na podstawie tego wpisu zgodnie z prawem i w dobrej wierze.

W przypadku gdy publikacja danych i treści dokumentów jest wymagana na podstawie przepisów prawa, osoba wpisana do rejestru może powołać się na te dane i treść tych dokumentów wobec osób trzecich, wyłącznie od daty publikacji tych danych i dokumentów, chyba że można wykazać, iż osoba trzecia powzięła o nich wiadomość przed tą datą. Osoby wpisane do rejestru nie mogą się jednak powołać na treść tych danych i dokumentów, gdy czynności dokonano przed szesnastym dniem następującym po ich podaniu do wiadomości publicznej, jeżeli osoba trzecia wykaże, że nie mogła powziąć o nich wiadomości.

Osoby trzecie mogą się jednak zawsze powołać na treść nieopublikowanych danych i dokumentów, chyba że ze względu na to, że nie zostały one podane do wiadomości publicznej, nie są one wiążące prawnie.

Niezgodność wpisów do rejestru z przepisami

Jeżeli treść wpisu w rejestrze publicznym jest sprzeczna z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i jeżeli nie można dokonać jego sprostowania w inny sposób, właściwy sąd rejestrowy może zwrócić się do osoby wpisanej do rejestru o podjęcie kroków mających zaradzić takiej sytuacji. W przypadku osób prawnych, które nie zaradzą takiej sytuacji w oznaczonym terminie, sąd może z urzędu wydać decyzję o ich rozwiązaniu, jeżeli leży to w interesie osób trzecich.

Jeżeli istnieje rozbieżność między wpisem do rejestru publicznego w języku czeskim a wpisem w języku obcym bądź między dokumentami przechowywanymi w rejestrze w języku czeskim a dobrowolnie złożonym tłumaczeniem tych dokumentów na język obcy na podstawie akt. 74 ust. 1 ustawy o rejestrach publicznych osób prawnych i fizycznych, nie można się powołać wobec osób trzecich na brzmienie dokumentu opublikowanego lub złożonego w rejestrze w języku obcym. Osoba trzecia może powołać się na treść dokumentu opublikowanego bądź złożonego w rejestrze w języku obcym, chyba że osoba, której dotyczy wpis, była świadoma treści wpisu bądź dokumentu złożonego w języku czeskim.

Tłumaczenie ustawy o rejestrach publicznych

Ministerstwo Sprawiedliwości sporządziło nieoficjalną wersję angielską ustawy nr 304/2013 o rejestrach publicznych osób prawnych i fizycznych oraz o rejestracji funduszy powierniczych, w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2018 r. Tłumaczenie to ma charakter wyłącznie informacyjny. Tylko tekst w języku czeskim opublikowany w zbiorze aktów ustawodawczych jest autentyczny. Jest on dostępny tutaj.

Ostatnia aktualizacja: 15/06/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.