Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Dania

W tej części przedstawiono w zarysie duński rejestr działalności gospodarczej.

Autor treści:
Dania

Duński Urząd ds. Działalności Gospodarczej (Erhvervsstyrelsen)

Historia duńskiego rejestru działalności gospodarczej

Duński Urząd ds. Działalności Gospodarczej został utworzony 1 stycznia 2012 r.

Urząd ten zatrudnia około 500 pracowników i ma szeroki zakres zadań i obowiązków. Jego celem jest ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Danii i uczynienie go bardziej atrakcyjnym. Urząd prowadzi działalność w wielu dziedzinach – od opracowywania przepisów i rozwoju obszarów wiejskich, przez cyfryzację, do skutecznego nadzoru i monitorowania środków finansowych, przedsiębiorstw, prania pieniędzy, księgowości, audytu, eksportu i kontroli unijnych. Odpowiada za centralny rejestr działalności gospodarczej (CVR) – główny krajowy rejestr zawierający informacje o wszystkich duńskich przedsiębiorstwach.

Urząd ds. Działalności Gospodarczej jest jednostką organizacyjną Ministerstwa Przedsiębiorczości (Erhvervsministeriet).

Jakie informacje można znaleźć w duńskim rejestrze działalności gospodarczej?

Na stronie erhvervsstyrelsen.dk można znaleźć informacje na temat wszystkich dziedzin działalności urzędu, w tym duńskiego rejestru działalności gospodarczej CVR.dk.

CVR.dk w portalu Virk jest scentralizowanym punktem obsługi, w którym można uzyskać informacje i dane na temat wszystkich przedsiębiorstw w Danii. Niezależnie od rodzaju przedsiębiorstwa można w nim znaleźć informacje zarówno na temat samej osoby prawnej, jak i jej jednostek organizacyjnych. Rejestr zawiera również informacje o założycielach, właścicielach i osobach zarządzających przedsiębiorstwem.

W przypadku niektórych rodzajów podmiotów gospodarczych – w szczególności spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – można uzyskać więcej informacji. Chodzi o bilanse, dane i sprawozdania dotyczące podmiotów gospodarczych i osób, które nimi zarządzają.

Informacje zawarte w rejestrze działalności gospodarczej:

 • numer rejestracyjny przedsiębiorstwa (CVR)
 • nazwa i adres
 • data założenia i – w stosownych przypadkach – likwidacji
 • rodzaj działalności
 • w stosownych przypadkach – wskazanie ochrony przed reklamami
 • informacje dotyczące kredytów
 • sektor i – w stosownych przypadkach – podsektor
 • w stosownych przypadkach – dane kontaktowe
 • w stosownych przypadkach – liczba pracowników
 • w pełni odpowiedzialni wspólnicy, założyciele, właściciele i osoby zarządzające przedsiębiorstwem
  • nazwa i adres
  • numer rejestracyjny (CPR lub CVR) – numery CPR nie mogą być przekazywane osobom prywatnym
 • powiązane jednostki organizacyjne
  • numer jednostki organizacyjnej
  • nazwa i adres
  • data założenia i – w stosownych przypadkach – likwidacji
  • w stosownych przypadkach – wskazanie ochrony przed reklamami
  • sektor i – w stosownych przypadkach – podsektor
  • w stosownych przypadkach – dane kontaktowe
  • w stosownych przypadkach – liczba pracowników

W jaki sposób przeszukiwać duński rejestr działalności gospodarczej?

W CVR w portalu Virk można wyszukiwać poszczególne przedsiębiorstwa i filtrować je według szeregu parametrów, takich jak nazwa przedsiębiorstwa, nazwisko, numer rejestracyjny, numer jednostki organizacyjnej czy adres przedsiębiorstwa, jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej. Można tam znaleźć podstawowe dane wszystkich przedsiębiorstw zarejestrowanych w centralnym rejestrze.

Na stronie Sådan søger du w zakładce CVR-Data można znaleźć wskazówki dotyczące wyszukiwania informacji o przedsiębiorstwach w rejestrze.

Dostępny jest również szereg rozwiązań do celów wyszukiwania większych ilości danych w rejestrze, na przykład dostęp „system-to-system” i „CVR-webservices”. Więcej informacji można znaleźć tutaj

Czy dostęp do duńskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Dokumenty i usługi centralnego rejestru działalności gospodarczej, które nie wymagają obsługi ręcznej, są nieodpłatne. Są to:

 • różnego rodzaju wyświetlenia
 • sprawozdania finansowe
 • dostęp „system-to-system” i usługa „CVR-webservices”

Szereg dokumentów wymaga przetwarzania ręcznego. Za wydanie takich dokumentów wystawiane są następnie faktury. Są one jednak zwolnione z VAT:

 • dodanie podpisu: 120 DKK
 • starsze sprawozdania finansowe na mikrofilmie lub z archiwów zamiejscowych: 300 DKK
 • akt rejestracji: 300 DKK
 • zaświadczenie o zmianie nazwy: 500 DKK
 • plan połączenia: 150 DKK
 • protokół corocznego walnego zgromadzenia: 150 DKK
 • dokumentacja dotycząca kapitału: 150 DKK
 • odpis formularza rejestracji: 150 DKK
 • sprawozdanie zarządu: 150 DKK
 • sprawozdanie z kolejnych przejęć 150 DKK
 • sprawozdanie w sprawie samofinansowania 150 DKK
 • plan podziału: 150 DKK
 • umowa/statut spółki: 150 DKK

Powyższe opłaty obowiązują od 5 grudnia 2014 r.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

§ 14 ustawy o spółkach wprowadza do duńskiego prawa spółek art. 3 pierwszej dyrektywy dotyczącej prawa spółek oraz określa wiarygodność odpowiednich aktów. § 14 ustawy o spółkach stanowi:

„Uznaje się, że informacje opublikowane w systemie informatycznym Urzędu ds. Działalności Gospodarczej zostały podane do wiadomości osobom trzecim. 1. Przepis ten nie ma zastosowania do transakcji przeprowadzonych w terminie 16 dni od podania tych informacji do wiadomości publicznej, pod warunkiem że osoba trzecia nie mogła mieć wiedzy na temat faktów podanych do wiadomości publicznej.

Nie są skuteczne wobec osób trzecich fakty, które należy zarejestrować i podać do wiadomości publicznej, tak długo jak nie zostały one podane do wiadomości publicznej w systemie duńskiego Urzędu ds. Działalności Gospodarczej, chyba że zostanie udowodnione, że osoba trzecia miała na ich temat wiedzę. Osoba trzecia może jednak dokonywać czynności w oparciu o fakty tego rodzaju, nawet jeżeli nie zostały one jeszcze podane do wiadomości publicznej”.

Odpowiedzialność za prawidłowość danych w rejestrze

Za prawidłowość zgłaszanych informacji odpowiada osoba dokonująca zgłoszenia zob. § 8 zarządzenia w sprawie zgłoszeń (anmeldelsesbekendtgørelsen) oraz § 15 ust. 2 ustawy o spółkach. Osoba dokonująca zgłoszenia ponosi odpowiedzialność karną, jeżeli zgłoszenie zostało dokonane niezgodnie z prawem lub jeżeli zgłoszone informacje są nieprawidłowe.

Duński Urząd ds. Działalności Gospodarczej nie weryfikuje prawidłowości zgłaszanych informacji – rejestruje informacje, które zostały zgłoszone. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy chodzi o rejestrację przez urzędnika czy rejestrację dokonaną przez samego zgłaszającego na stronie Virk.dk.

Od Urzędu ds. Działalności Gospodarczej można dochodzić odszkodowania za szkodę poniesioną w związku ze zgłoszonymi informacjami lub przechowywanymi dokumentami, które są nieprawidłowe z powodu uchybień organizacyjnych, np. błędu w przetwarzaniu.

Powiązane strony

Urząd ds. Działalności Gospodarczej

Centralny rejestr działalności gospodarczej

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Wzrostu

Europejski rejestr przedsiębiorstw (EBR)

Ostatnia aktualizacja: 28/05/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.