Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej estoński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: hiszpańskiangielskifrancuskirumuński
Swipe to change

Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Estonia

Na tej stronie przedstawiono w zarysie estoński rejestr działalności gospodarczej oraz rejestr organizacji nienastawionych na zysk i fundacji.

Autor treści:
Estonia

Jakie informacje można znaleźć w estońskim rejestrze działalności gospodarczej oraz w rejestrze stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji?

Rejestr działalności gospodarczej oraz rejestr stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji prowadzi wydział rejestrowy Sądu Rejonowego w Tartu. Rejestry są prowadzone przez sądy, co ma na celu zapewnienie niezależności i właściwego poziomu wiedzy prawniczej urzędnika rejestrowego. Wpisy do tych rejestrów mają wysoką moc prawną, a ich celem jest realizacja zasady pewności prawa. Wpis do rejestru działalności gospodarczej wywołuje skutki prawne wobec osób trzecich, chyba że osoby te wiedziały lub powinny były wiedzieć o tym, że wpis nie jest prawidłowy. Uznaje się, że wpis nie ma zastosowania do transakcji, które zostały zawarte w ciągu piętnastu dni od dokonania wpisu, jeżeli osoba trzecia wykaże, że nie wiedziała ani nie powinna była wiedzieć o treści wpisu. W związku z tym osoba trzecia może w dobrej wierze powoływać się na wpisy w rejestrze, na przykład zakładając, podczas podpisywania umowy, że osoba wpisana do rejestru jako członek zarządu jest uprawniona do zaciągania zobowiązań w imieniu danej spółki.

Niektóre fakty prawne uzyskują moc wyłącznie wówczas, gdy są wpisane do rejestru: na przykład uprawnienie członka zarządu do zaciągania zobowiązań może zostać ograniczone w umowie spółki lub w umowie zawartej z członkiem zarządu, ale wobec osób trzecich skuteczne są tylko te ograniczenia, które zostały wpisane do rejestru.

Niektóre ważne fakty stają się skuteczne dopiero z chwilą dokonania ich wpisu do rejestru: na przykład podwyższenie kapitału zakładowego spółki staje się skuteczne z chwilą wpisania go do rejestru działalności gospodarczej, a nie od dnia podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału lub od chwili wniesienia wkładów. Ta sama zasada dotyczy tworzenia osoby prawnej, zmiany umowy spółki lub połączenia, podziału lub przekształcenia spółki.

Rejestry prowadzi się w formie elektronicznej.

Do rejestru prowadzonego przez wydział rejestrowy Sądu Rejonowego w Tartu wpisuje się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, spółki (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawne, spółki komandytowe), stowarzyszenia handlowe, spółki europejskie (Societas Europaea), spółdzielnie europejskie (Societas Cooperativa Europaea) oraz europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej, a także oddziały zagranicznych spółek znajdujące się w Estonii.

Rejestr stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji zawiera informacje dotyczące stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji (przy czym pojęcie stowarzyszenia nienastawionego na zysk obejmuje również partie polityczne i inne stowarzyszenia o charakterze non-profit, jak również związki zawodowe, organizacje kościelne, kongregacje, stowarzyszenia kongregacji oraz klasztory), których siedziba znajduje się w Estonii. Rejestr stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji obejmuje również rejestr stowarzyszeń mieszkaniowych i rejestr stowarzyszeń melioracyjnych.

Dla każdej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na własny rachunek, osoby prawnej lub oddziału zagranicznej spółki w rejestrze działalności gospodarczej lub w rejestrze stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji tworzy się:

 • kartę rejestracyjną;
 • akta działalności gospodarczej (w rejestrze działalności gospodarczej) lub akta działalności publicznej (w przypadku stowarzyszeń nienastawionych na zysk, fundacji i stowarzyszeń mieszkaniowych);
 • akta rejestrowe.

Akta działalności gospodarczej i akta działalności publicznej zawierają dokumenty, które dana osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek lub oddział spółki zagranicznej złożyły w rejestrze zgodnie z przepisami prawa, na przykład umowę spółki lub stowarzyszenia oraz inne dokumenty podlegające wpisowi do rejestru publicznego. Wyroki sądu, apelacje od wyroków, korespondencja i inne dokumenty, które nie są przechowywane w aktach działalności gospodarczej lub aktach działalności publicznej, przechowuje się aktach rejestrowych.

Karta rejestracyjna osoby prawnej, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na własny rachunek lub oddziału spółki zagranicznej zawiera następujące informacje:

 • nazwę lub imię i nazwisko oraz numer w rejestrze;
 • adres miejsca zamieszkania lub siedziby statutowej osoby prawnej, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na własny rachunek lub oddziału spółki zagranicznej, a w przypadku spółek również adres e-mail;
 • dane dotyczące osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na własny rachunek oraz informacje na temat zawieszenia taj działalności oraz jej sezonowego lub tymczasowego charakteru;
 • dane dotyczące osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, którego dotyczy wpis (członków zarządu, komplementariuszy, komandytariuszy lub osób trzecich, którym powierzono prawo reprezentowania danego podmiotu, likwidatorów oraz syndyków masy upadłości), a także umów dotyczących prawa do reprezentowania oraz zakresu upoważnień przyznanych osobom reprezentującym dany podmiot;
 • dane dotyczące prokurenta;
 • wskazanie formy prawnej przedsiębiorstwa lub rodzaju spółki;
 • datę zatwierdzenia umowy spółki;
 • wartość pieniężną kapitału zakładowego;
 • adnotację dotyczącą utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez wniesienia wkładów;
 • adnotację wskazującą, że udziały lub akcje zostały zarejestrowane w estońskim centralnym rejestrze papierów wartościowych, lub adnotację strony prowadzącej księgę akcji;
 • wskazanie początku i końca roku obrachunkowego;
 • wymagane prawem informacje dotyczące upadłości;
 • adnotację dotyczącą połączenia, podziału lub przekształcenia spółki oraz jej rozwiązania oraz wykreślenia z rejestru;
 • odniesienia do przewidzianych prawem wpisów dokonanych przez urzędnika rejestrowego z urzędu;
 • informacje dotyczące depozytariusza dokumentów spółki w likwidacji;
 • informacje o celach działalności fundacji;
 • inne informacje wymagane przez prawo.

Sprawy dotyczące rejestrów są rozpoznawane przez sąd w pisemnym postępowaniu nieprocesowym. Wpisy do rejestru wprowadza się na podstawie wniosku o dokonanie wpisu, orzeczenia sądu lub na innej podstawie wskazanej w odpowiednich przepisach. Wnioski o dokonanie wpisu muszą być opatrzone podpisem elektronicznym lub być sporządzone w formie aktu notarialnego.

Wpisy do rejestru działalności gospodarczej oraz rejestru stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji są jawne. Każdy ma prawo zapoznać się z informacjami znajdującymi się w kartotekach rejestrów oraz dokumentami znajdującymi się w aktach działalności gospodarczej lub aktach działalności publicznej, a także sporządzać ich kopie. Z aktami rejestrowymi mogą zapoznawać się właściwe organy administracji rządowej, sądy prowadzące postępowania oraz inne osoby lub podmioty posiadające w tym uzasadniony interes prawny.

Centralną bazę danych rejestru działalności gospodarczej oraz rejestru stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji prowadzi Centrum Rejestrów oraz Systemów Informacyjnych. Centrum to oferuje również następujące usługi:

Elektroniczny rejestr przedsiębiorców (E-äriregister)

Elektroniczny rejestr przedsiębiorców to usługa oferowana w oparciu o bazę danych prowadzoną przez wydział rejestrowy Sądu Rejonowego w Tartu, pozwalająca na uzyskanie w czasie rzeczywistym danych dotyczących wszystkich osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek oraz oddziałów spółek zagranicznych zarejestrowanych w Estonii. Umożliwia on:

 • bezpłatne zapoznawanie się danymi zawartymi w kartach rejestracyjnych, informacjami o charakterze ogólnym oraz danymi dotyczącymi zaległości podatkowych;
 • wyszukiwanie według nazwy/imienia i nazwiska, numeru w rejestrze, adresu zamieszkania/siedziby, zakresu prowadzonej działalności itp.;
 • przeglądanie (za opłatą) sprawozdań rocznych, umów spółek oraz innych dokumentów w formie elektronicznej, danych osobowych oraz danych dotyczących zastawów handlowych;
 • śledzenie w czasie rzeczywistym informacji odnoszących się do postępowań dotyczących spółek oraz wprowadzanych modyfikacji dotyczących tych wpisów;
 • bezpłatne sprawdzenie, czy w odniesieniu do określonej estońskiej osoby fizycznej lub prawnej nie wydano zakazu handlu;
 • bezpłatne przeglądanie wykazu członków partii politycznych.
 • śledzenie powiązań pomiędzy poszczególnymi spółkami i osobami.

Dalsze informacje dotyczące elektronicznego rejestru przedsiębiorców znajdują się na stronie internetowej Centrum Rejestrów i Systemów Informatycznych.

Portal rejestracji spółek (Ettevõtjaportaal)

Portal rejestracji spółek to środowisko informatyczne umożliwiające osobom fizycznym i prawnym samodzielne przesyłanie dokumentów do wydziału rejestrowego sądu rejonowego. Za pośrednictwem portalu można składać wnioski o wpis nowego podmiotu do rejestru, zmianę danych rejestrowych, likwidację, a także wykreślenie z rejestru. Portal służy też do sporządzania i składania sprawozdań rocznych. Obywatele Estonii, Finlandii, Łotwy i Belgii oraz estońscy e-rezydenci mogą zalogować się do portalu przy pomocy, wykorzystując do uwierzytelnienia swój dowód osobisty. Obywatele Estonii i Litwy mogą zalogować się do systemu, korzystając z usługi Mobile-ID. Więcej informacji dotyczących portalu rejestracji spółek można znaleźć na stronie internetowej Centrum Rejestrów i Systemów Informatycznych.

Europejski rejestr przedsiębiorstw (EBR)

Europejski rejestr przedsiębiorstw to internetowy system wyszukiwania oficjalnych informacji dotyczących spółek w Europie. Wyszukiwanie można przeprowadzić na stronie internetowej.

 • Informacje pochodzą z rejestrów działalności gospodarczej 20 państw.
 • Wyszukiwania mogą dotyczyć przedsiębiorstw i osób fizycznych.
 • Wykaz dostępnych informacji różni się w zależności od państwa.
 • Dane zawarte w rejestrach mają różne skutki prawne w poszczególnych państwach.
 • Zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne mogą korzystać z funkcji wyszukiwania.
 • Usługa ta jest odpłatna.

Czy dostęp do estońskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Z danymi zgromadzonymi w rejestrze można się zapoznać online oraz w kancelariach notarialnych.

Nie pobiera się opłaty za przeprowadzone online wyszukiwanie informacji o osobach prawnych, osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek i oddziałach spółek zagranicznych, jak również za informacje o postępowaniach sądowych oraz udzielenie dostępu do informacji znajdujących się w kartach rejestracyjnych. Od osób wyszukujących online informacje na własny temat nie pobiera się opłaty. Za wszelkie pozostałe wyszukiwania pobierana jest jednak opłata. Dotyczy to między innymi danych historycznych zawartych w kartach rejestracyjnych oraz dostępu do sprawozdań rocznych, umów spółki oraz innych dokumentów. W przypadku pobierania opłaty za udzielenie informacji płatności należy dokonać niezwłocznie za pomocą internetowego przelewu bankowego. Osoby uprawnione do korzystania z rozszerzonych parametrów wyszukiwania dokonują płatności na podstawie miesięcznych faktur. Stawki opłat za korzystanie z danych elektronicznych zawartych w rejestrze działalności gospodarczej określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

Kancelarie notarialne umożliwiają odpłatne zapoznanie się z danymi zgromadzonymi w rejestrze oraz w odpowiednich aktach. Wysokość opłat określono w ustawie o opłatach notarialnych.

W jaki sposób przeszukiwać estoński rejestr działalności gospodarczej?

Rejestr działalności gospodarczej oraz rejestr stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji można przeszukiwać korzystając z elektronicznego rejestru przedsiębiorców dostępnego na stronie internetowej Centrum Rejestrów i Systemów Informatycznych.

Na ile wiarygodne są dokumenty zawarte w rejestrze?

Na tej stronie wyjaśniono, w jaki sposób uregulowane jest korzystanie z danych i dokumentów znajdujących się w rejestrze działalności gospodarczej w Estonii.

Rejestr prowadzi wydział rejestrowy Sądu Rejonowego w Tartu. Do rejestru wpisuje się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, oddziały spółek zagranicznych oraz spółki (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawne, spółki komandytowe), stowarzyszenia handlowe, spółki europejskie (Societas Europaea), spółdzielnie europejskie (Societas Cooperativa Europaea) i europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej. Dane zawarte w tym elektronicznym rejestrze wywierają skutki prawne, a jego celem jest zapewnienie pewności prawa. Rejestr działalności gospodarczej jest prowadzony w języku estońskim.

Wpis do rejestru działalności gospodarczej wywołuje skutki prawne wobec osób trzecich, chyba że osoby te wiedziały lub powinny były wiedzieć o tym, że wpis nie jest prawidłowy. Uznaje się, że wpis nie ma zastosowania do transakcji, które zostały zawarte w ciągu piętnastu dni od dokonania wpisu, jeżeli osoba trzecia wykaże, że nie wiedziała ani nie powinna była wiedzieć o treści wpisu. W związku z tym osoba trzecia może w dobrej wierze powoływać się na wpisy w rejestrze, na przykład zakładając, podczas podpisywania umowy, że osoba wpisana do rejestru jako członek zarządu jest uprawniona do zaciągania zobowiązań w imieniu danej spółki.

Niektóre fakty prawne uzyskują moc wyłącznie wówczas, gdy są wpisane do rejestru: na przykład uprawnienie członka zarządu do zaciągania zobowiązań może zostać ograniczone w umowie spółki lub w umowie zawartej z członkiem zarządu, ale wobec osób trzecich skuteczne są tylko te ograniczenia, które zostały wpisane do rejestru.

Niektóre ważne fakty stają się skuteczne dopiero z chwilą dokonania ich wpisu do rejestru: na przykład podwyższenie kapitału zakładowego spółki staje się skuteczne z chwilą wpisania go do rejestru działalności gospodarczej, a nie od dnia podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału lub od chwili wniesienia wkładów. Ta sama zasada dotyczy tworzenia osoby prawnej, zmiany umowy spółki lub połączenia, podziału lub przekształcenia spółki.

Dla każdej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na własny rachunek, osoby prawnej lub oddziału zagranicznej spółki tworzy się:

 • kartę rejestracyjną;
 • akta działalności gospodarczej;
 • akta rejestrowe.

Akta działalności gospodarczej zawierają dokumenty, które dana osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek lub oddział spółki zagranicznej złożyły w rejestrze zgodnie z przepisami prawa, na przykład umowę spółki lub stowarzyszenia oraz inne dokumenty podlegające wpisowi do rejestru publicznego. Wyroki sądu, apelacje od wyroków, korespondencja i inne dokumenty, które nie są przechowywane w aktach działalności gospodarczej, przechowuje się aktach rejestrowych.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać w rejestrze wraz z ich tłumaczeniem na język estoński poświadczonym przez tłumacza przysięgłego. Spółka nie może posługiwać się tłumaczeniem, które różni się od oryginalnego dokumentu. Osoba trzecia może posługiwać się tłumaczeniem dokumentu złożonego w rejestrze, chyba że spółka udowodni, że osoba ta wiedziała o tym, że tłumaczenie jest nieprawidłowe.

Wpisy do rejestru działalności gospodarczej są jawne. Każdy ma prawo zapoznać się z informacjami znajdującymi się w kartotekach rejestrów oraz dokumentami znajdującymi się w aktach działalności gospodarczej, a także sporządzać ich kopie. Z aktami rejestrowymi mogą zapoznawać się właściwe organy administracji rządowej, sądy prowadzące postępowania oraz inne osoby lub podmioty mające w tym uzasadniony interes prawny.

Dokumenty znajdujące się w aktach można przeglądać w elektronicznym rejestrze przedsiębiorców lub u notariusza; tam również można uzyskać ich kopie.

Historia estońskiego rejestru działalności gospodarczej

Estoński rejestr działalności gospodarczej zawiera dane od 1 września 1995 r. Wszystkie dane są aktualizowane na bieżąco.

Powiązane strony

Europejski rejestr przedsiębiorstw

Wyszukiwanie w rejestrze działalności gospodarczej

Portal rejestracji spółek (Ettevõtjaportaal)

Elektroniczny rejestr przedsiębiorców (E-äriregister)

Wydział rejestrowy

Notariusze

Ostatnia aktualizacja: 21/12/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.