Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Finlandia

W niniejszej części przedstawiono w ogólnym zarysie fiński rejestr działalności gospodarczej.

Autor treści:
Finlandia

Jakie informacje można uzyskać w rejestrze działalności gospodarczej?

Krajowa rada ds. patentów i rejestracji (KRPR) prowadzi fiński rejestr działalności gospodarczej (handlowej).

Fiński rejestr działalności gospodarczej (Suomen kaupparekisteristä) jest rejestrem publicznym, który zawiera informacje o przedsiębiorcach (podmiotach gospodarczych). Zasadniczo wszystkie podmioty gospodarcze muszą być wpisane do rejestru. Podmioty gospodarcze muszą także zgłaszać do rejestru wszelkie zmiany danych figurujących w rejestrze. Większość podmiotów gospodarczych ma również obowiązek zgłaszać do rejestru roczne sprawozdania finansowe. Każdego roku do rejestru:

 • wpisuje się około 40 000 nowych podmiotów gospodarczych;
 • wprowadza się około 145 000 zmian w danych dotyczących spółek figurujących w rejestrze;
 • wpisuje się około 230 000 rocznych sprawozdań finansowych.

Organ prowadzący rejestr działalności gospodarczej oraz organ administracji podatkowej stosują wspólną procedurę zgłoszeniową i wspólnie świadczą usługi udostępniania danych. Serwis Informacji Gospodarczych (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä bądź YTJ) bezpłatnie udostępnia dane, a prowadzą go wspólnie Krajowa Rada ds. Patentów i Rejestracji oraz organ administracji podatkowej. YTJ zawiera informacje kontaktowe oraz identyfikacyjne dotyczące podmiotów gospodarczych, na przykład:

 • nazwę przedsiębiorstwa (firma) oraz wszelkie nazwy równorzędne lub pomocnicze;
 • numer identyfikacji gospodarczej, formę przedsiębiorstwa i jego siedzibę;
 • adres i inne dane kontaktowe;
 • główny przedmiot działalności;
 • rejestry administracji podatkowej i KRPR, do których podmiot został wpisany;
 • informacje o zakończeniu działalności, jej przerwaniu, postępowaniu upadłościowym, likwidacyjnym lub naprawczym.

Europejska Sieć Rejestrów Przedsiębiorców (EBR) jest serwisem informacyjnym dla państw zrzeszonych w Europejskim Stowarzyszeniu Rejestrów Przedsiębiorców (EBRA) i przekazuje oficjalne i rzetelne dane pochodzące bezpośrednio z krajowych rejestrów przedsiębiorców poszczególnych państw.

System integracji rejestrów przedsiębiorstw (BRIS) obejmuje rejestry przedsiębiorców w państwach członkowskich UE, Islandii, Liechtensteinie i Norwegii. Jest pomocny przy wyszukiwaniu danych o przedsiębiorstwach zarejestrowanych w krajowych rejestrach przedsiębiorców tych państw.

Czy dostęp do fińskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Dostęp do podstawowych danych jest nieodpłatny, natomiast za dostęp do pozostałych danych, np. danych osób odpowiedzialnych w spółce, informacji o przedmiocie działalności zgłoszonym do rejestru przedsiębiorców oraz informacji o kapitale spółki, pobierane są opłaty.

Dane podstawowe to:

 • nazwa przedsiębiorstwa;
 • numer identyfikacji gospodarczej;
 • siedziba;
 • forma przedsiębiorstwa;
 • język przedsiębiorstwa (fiński lub szwedzki);
 • data zarejestrowania;
 • ostatnia data zarejestrowania;
 • status przedsiębiorstwa;
 • informacje o ewentualnych kredytach hipotecznych;
 • dane kontaktowe.

W jaki sposób przeszukiwać fiński rejestr działalności gospodarczej?

Dane podmiotów gospodarczych są wprowadzane do rejestru działalności gospodarczej na podstawie zgłoszeń i zawiadomień wpływających do urzędu dokonującego rejestracji. Rejestr zawiera informacje podawane zarówno przez same podmioty, jak i sądy oraz inne organy.

Zgodnie z § 21a ustawy o rejestrze działalności gospodarczej (129/1979) Krajowa Rada ds. Patentów i Rejestracji może aktualizować swoje wpisy oraz, korzystając z fińskiego systemu ewidencji ludności, sprawdzać dane osobowe, które klienci podali w zgłoszeniach i załącznikach do nich.

Zgodnie z § 21 ustawy o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej centrum prawno-rejestrowe w Finlandii dostarcza do rejestru działalności gospodarczej dane dotyczące nałożonych zakazów prowadzenia działalności oraz terminów ich obowiązywania.

Treści wprowadzane do rejestru działalności gospodarczej reguluje prawo fińskie. Fińskie przepisy prawa regulujące funkcjonowanie rejestru działalności gospodarczej, określające rodzaje spółek i ogólnie działalność gospodarczą, przewidują, jakie dane wpisuje się w odniesieniu do poszczególnych rodzajów spółek (zob. np. ustawa o rejestrze działalności gospodarczejustawa o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnościąustawa o spółkach cywilnych).

Zwykle w odniesieniu do każdego rodzaju przedsiębiorstwa wpisuje się co najmniej następujące informacje:

 • nazwę przedsiębiorstwa;
 • siedzibę lub gminę, w której przedsiębiorstwo prowadzi działalność;
 • przedmiot działalności;
 • osobę reprezentującą przedsiębiorstwo;
 • adres przedsiębiorstwa.

Z chwilą dokonania wpisu do rejestru działalności gospodarczej zostaje on jednocześnie opublikowany za pośrednictwem elektronicznego serwisu informacyjnego. Jest to publiczny, bezpłatny serwis, który poza opublikowanymi wpisami zawiera podstawowe dane o podmiotach gospodarczych. Za pomocą tego serwisu można sprawdzić, czy np. dany podmiot zgłosił do wpisu nowy skład zarządu lub dowiedzieć się, jakie nowe podmioty zostały wpisane do rejestru w danym okresie.

Korzystając z tego serwisu, można wyszukiwać informacje dotyczące dowolnego przedsiębiorstwa na podstawie jej numeru identyfikacji gospodarczej. Numer ten można w razie potrzeby sprawdzić w Serwisie Informacji Gospodarczych. Jako kryterium wyszukiwania można także użyć konkretnej daty lub oznaczonego przedziału czasowego. Można też ograniczyć kryteria do wyszukiwania według rodzajów rejestracji lub nazwy gminy czy prowincji. Wynik wyszukiwania zawiera podstawowe dane o przedsiębiorstwie, np. nazwę, numer identyfikacji gospodarczej i siedzibę. Opublikowany wpis do rejestru zawiera na przykład rodzaj rejestracji i nagłówki wpisów w rejestrze.

W rejestrze wpisuje się także inne dane, w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa. Wyciągi z rejestru podmiotów tego samego rodzaju mogą się raczej od siebie różnić. Na przykład niektóre spółki z ograniczoną odpowiedzialnością korzystają w dużym stopniu z możliwości wynikających z ustawy o spółkach; decydują się na emisję opcji i innych praw szczególnych lub na fuzję, a następnie zgłaszają te dane do wpisu do rejestru. Inne spółki z kolei decydują się zgłaszać tylko minimalny zakres danych wymaganych przy zgłaszaniu. Wyciągi z rejestru podmiotów odzwierciedlają także zmiany w prawie. Na przykład wpisy do rejestru spółek z ograniczoną odpowiedzialnością mogą się bardzo od siebie różnić, w zależności od tego, czy dane, które mają zostać wpisane, opierają się na decyzji podjętej na podstawie nowej ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, która weszła w życie w dniu 1 września 2006 r., czy decyzji na podstawie wcześniejszej wersji tej ustawy.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Ustawa o rejestrze działalności gospodarczej określa, jakie dane należy wpisać do rejestru oraz opublikować. Ustawa uprawnia wszystkich do dostępu do danych, wyciągów i zaświadczeń z rejestru działalności gospodarczej. Osoba trzecia działająca w dobrej wierze może domniemywać, że dane wpisane do rejestru są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym.

Na podstawie § 1a ustawy wszystkie dane wpisane do rejestru są publiczne; każda osoba jest uprawniona do dostępu do danych, wypisów i zaświadczeń z rejestru działalności gospodarczej. Dane mogą zostać ujawnione w formie elektronicznej. Jedynym wyjątkiem są numery identyfikacyjne osób fizycznych i adresy prywatne osób mieszkających za granicą – dane te nie są publikowane. Dane umożliwiające identyfikację ostatnich cyfr osobistego numeru identyfikacyjnego, jak również adresu prywatnego osób fizycznych mieszkających za granicą, są ujawniane jedynie w sytuacji, gdy ujawnienie spełnia warunki określone w § 16 ust. 3 ustawy o publicznym charakterze aktów organów publicznych. W przeciwnym razie ujawnia się państwo pobytu zamiast adresu prywatnego.

§ 26 ustawy o rejestrze działalności gospodarczej przewiduje, że osoba trzecia działająca w dobrej wierze może domniemywać, że dane wpisane do rejestru oraz opublikowane są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym. Dane są publikowane elektronicznie bezpośrednio po dokonaniu wpisu w rejestrze. Bezpłatne publikacje można otrzymać w serwisie informacyjnym rejestru działalności gospodarczej.

Rejestr przedsiębiorców w Finlandii – tło historyczne

Informacje zawarte w rejestrze datują się od 1896 r.

Powiązane strony

Fińskie biuro patentów i rejestracji

Fiński rejestr przedsiębiorców

Serwisie Informacji Gospodarczych

Europejskie Stowarzyszenie Rejestrów Przedsiębiorców

Europejska Sieć Rejestrów Przedsiębiorców

System integracji rejestrów przedsiębiorstw

Fińska ustawa o rejestrze przedsiębiorców (Kaupparekisterilaki)

Ustawa o spółkach cywilnych

Ustawa o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Ostatnia aktualizacja: 19/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.