Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Francja

Na tej stronie opisano, w jaki sposób można zapoznać się z informacjami zawartymi w rejestrach działalności gospodarczej we Francji.

Autor treści:
Francja

Jakie informacje zawierają rejestry działalności gospodarczej we Francji?

Lokalne rejestry działalności gospodarczej i spółek (registres du commerce et des sociétés, RCS) prowadzą sekretariaty sądów gospodarczych (tribunaux de commerce) Francji kontynentalnej oraz mieszanych sądów gospodarczych (tribunaux mixtes de commerce) w regionach i departamentach zamorskich oraz sekretariaty sądów powszechnych (tribunaux judiciaires) właściwych w sprawach gospodarczych w departamentach Dolnego Renu, Górnego Renu i Mozeli. Sekretariat sądu sprawdza, czy składane oświadczenia do celów wpisu do rejestru, zmiany wpisu lub wykreślenia przedsiębiorstwa z rejestru są zgodne z przepisami ustawowymi i wykonawczymi, oraz czy ich treść odpowiada przedłożonym dokumentom i aktom dołączonym do wniosku. Taką kontrolę merytoryczną i formalna prowadzi się pod nadzorem prezesa sądu lub wyznaczonego do tego celu sędziego, który ma kompetencje w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów między podatnikiem a urzędnikiem sądowym.

Kbis, który jest wyciągiem z rejestru działalności gospodarczej i spółek, jest „dowodem osobistym” przedsiębiorcy i zawiera wszelkie informacje, które przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć. Jego celem jest zapewnienie pewności prawnej w odniesieniu do transakcji handlowych przez dostarczenie każdej zainteresowanej stronie informacji na temat struktury prawnej przedsiębiorstwa, jego kierownictwa, jego działalności, miejsca prowadzenia działalności oraz sposobu działania. Informuje on również, czy przeciwko danemu przedsiębiorstwu toczy się zbiorowe postępowanie upadłościowe. Ten dokument urzędowy, wydany i podpisany przez właściwego urzędnika sądowego, stanowi potwierdzenie informacji zgłoszonych do rejestru, chyba że zostanie wobec niego zgłoszone fałszerstwo.

Na poziomie krajowym rejestr działalności gospodarczej i spółek (registre national du commerce et des sociétés, RNCS) jest prowadzony przez Krajowy Instytut Własności Przemysłowej (Institut National de la Propriété Industrielle, INPI). W rejestrze tym gromadzone są w sposób scentralizowany wszelkie informacje i dokumenty zweryfikowane i zatwierdzone przez urzędników sądowych i wpisane do rejestrów działalności gospodarczej i spółek prowadzonych przez sekretariaty poszczególnych sądów. INPI odpowiada za rozpowszechnianie i bezpłatne publiczne udostępnianie, do celów ponownego wykorzystania, informacji technicznych, handlowych i finansowych zawartych w RNCS.

Serwis internetowy Infogreffe jest platformą służącą rozpowszechnianiu zbioru rejestrów działalności gospodarczej i spółek (Francji kontynentalnej, w tym regionu Alzacji-Mozeli oraz departamentów i regionów zamorskich). Serwis Infogreffe.nc umożliwia dostęp do informacji prawnych dotyczących przedsiębiorstw w Nowej Kaledonii. Serwis Infogreffe umożliwia również dopełnienie formalności w zakresie rejestracji, zmiany lub wykreślenia przedsiębiorstwa oraz złożenia rocznego sprawozdania finansowego przez internet. Strona ta jest dostępna w języku francuskim i angielskim.

Serwis INPI, za pośrednictwem portalu DATA INPI, umożliwia otwarty dostęp do danych dotyczących rejestracji, zmian i wykreśleń przedsiębiorstw oraz ich rocznych sprawozdań finansowych.

Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC)

BODACC zapewnia podanie do wiadomości publicznej faktów zarejestrowanych w RCS, od utworzenia do wykreślenia przedsiębiorstwa: w szczególności faktów sprzedaży i cesji, postępowań zbiorowych i składania sprawozdań finansowych. Przekazywanie informacji do BODACC odbywa się bez udziału i inicjatywy zainteresowanych stron. Dodawanie wpisów do BODACC należy do obowiązków urzędnika sądowego, który przyjmuje oświadczenia.

Publikacja w BODACC, która umożliwia jak najszersze rozpowszechnianie wpisów w RCS, wchodzi w zakres kompetencji dyrekcji ds. informacji prawnej i administracyjnej (Direction de l’information légale et administrative – Dila).

Czy dostęp do rejestru działalności gospodarczej jest płatny?

Serwis Infogreffe umożliwia nieodpłatny dostęp do niektórych informacji dotyczących przedsiębiorstw wpisanych do rejestru. Wyciąg z rejestru oraz z aktów zawartych w rejestrze podlega opłacie stałej, której wysokość ustala państwo.

Rozpowszechnienie danych RNCS przez INPI za pośrednictwem portalu DATA INPI jest nieodpłatne. Ponowne wykorzystanie danych wymaga pozwolenia.

Od dnia 1 lipca 2015 r. BODACC jest publikowany wyłącznie elektronicznie. Zawartość witryny internetowej (ogłoszeń BODACC) stała się bezpłatna w lipcu 2011 r.

W czerwcu 2016 r. utworzono ponadto nowy portal gromadzący ogłoszenia i informacje o przedsiębiorstwach – Portail de la Publicité Légale des Entreprises. Umożliwia on użytkownikom zapoznanie się za pośrednictwem jednego interfejsu z ogłoszeniami i informacjami prawnymi publikowanymi na trzech stronach internetowych: https://www.infogreffe.fr/https://actulegales.fr/ oraz https://www.bodacc.fr/.

W jaki sposób wyszukiwać dane w rejestrze działalności gospodarczej we Francji?

Na stronie Infogreffe można wyszukiwać podmioty gospodarcze według:

  • ich nazw,
  • nazwisk osób kierujących podmiotem gospodarczym,
  • miejscowości lub departamentu, w których znajduje się ich siedziba, miejsce zamieszkania (w przypadku osób fizycznych) lub zakład,
  • numeru SIREN (Système d'Identification du Répertoire des Entreprises),
  • numeru wpisu do rejestru działalności gospodarczej i spółek.

Portal DATA INPI umożliwia wyszukiwanie przedsiębiorstw według numerów SIREN, nazwy, nazwy handlowej, nazwiska dyrektora lub gminy, w której znajduje się główna siedziba przedsiębiorstwa, jak również według słów zawartych w opisie działalności przedsiębiorstwa.

Serwis BODACC umożliwia wyszukiwanie informacji dotyczących przedsiębiorstwa za pomocą numeru SIREN lub jego nazwy.

Powiązane strony

Europejski rejestr przedsiębiorstw

Infogreffe

INPI

CNGTC

BODACC

PPLE

Ostatnia aktualizacja: 22/02/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.