Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Niemcy

Na niniejszej stronie przedstawiono w zarysie rejestr działalności gospodarczej w Niemczech.

Autor treści:
Niemcy

Jakie informacje znaleźć można w rejestrze działalności gospodarczej?

Niemiecki rejestr handlowy Handelsregisterportal prowadzony jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości Nadrenii-Północnej Westfalii dla wszystkich krajów związkowych. Umożliwia on scentralizowany dostęp do wszystkich lokalnych niemieckich rejestrów: rejestru handlowego, rejestru stowarzyszeń i spółek partnerskich oraz do związanych z tymi rejestrami ogłoszeń.

Na stronach tego portalu dostępne są również informacje w językach angielskim, francuskim, włoskim, niderlandzkim, polskim, hiszpańskim i tureckim, przy czym większość informacji jest jednak dostępna głównie w języku niemieckim.

Dodatkowe informacje dotyczące niewypłacalności, rozliczeń finansowych/sprawozdań oraz rynku kapitałowego znaleźć można na stronach internetowych niemieckiego rejestru spółek. Chociaż informacje dostępne na tej platformie podane są głównie w języku niemieckim (informacje o rynkach kapitałowych są dostępne częściowo w języku angielskim lub innych językach), treści platformy są także dostępne w językach angielskim, francuskim, włoskim i hiszpańskim. Niemiecki rejestr spółek jest powiązany z Handelsregisterportal i umożliwia wyszukiwanie danych zawartych w obydwu rejestrach.

Czy dostęp do niemieckiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Rejestrowanie danych w niemieckim rejestrze spółek jest bezpłatne. Podobnie wolne od opłat jest wyszukiwanie poszczególnych podmiotów, a także wgląd do opublikowanych ogłoszeń i do danych dotyczących podmiotów wpisanych do rejestru. Za każdy dostęp do danych opatrzonych numerem rejestracyjnym (np. wyciągi z aktualnych danych, z danych chronologicznych, z danych historycznych lub dostęp do dokumentów) pobierana jest opłata w wysokości 4,50 EUR (wydruk) lub 1,50 EUR (struktura dokumentu).

Wyszukiwanie w rejestrze działalności gospodarczej

Na stronach internetowych Handelsregisterportal można, w zależności od dostępnych informacji, wyszukiwać dane przy pomocy dwóch funkcji (Wyszukiwanie zwykłe i Wyszukiwanie zaawansowane). Na stronach niemieckiego rejestru spółek (Unternehmensregister) dostępna jest tylko jedna funkcja wyszukiwania.

W jakim stopniu można polegać na wiarygodności dokumentów umieszczonych w rejestrze?

W art 15 niemieckiego kodeksu handlowego (Deutsches Handelsgesetzbuch) ustanowione są krajowe przepisy, na które, zgodnie z art. 3 ust. 5, 6 i 7 dyrektywy 2009/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich, (Dz.U. L 258 z 1.10.2009, s. 11), mogą się powołać osoby trzecie w odniesieniu do dokumentów i podmiotów wymienionych w art. 2 tej dyrektywy.

Zgodnie ze wspomnianym art. 15: spółka może się powołać wobec osoby trzeciej jedynie na fakty, które zostały wpisane do rejestru oraz opublikowane lub które były tej osobie wcześniej znane (art. 15 ust. 1 niemieckiego kodeksu handlowego). Wobec osoby trzeciej można się powołać jedynie na fakty prawidłowo wpisane do rejestru i opublikowane. Zasady tej nie stosuje się do czynności prawnych dokonanych w terminie piętnastu dni od daty publikacji, o ile strona trzecia może udowodnić, że tych faktów nie znała ani nie musiała ich znać (art. 15 ust. 2 niemieckiego kodeksu handlowego).

Jeśli wpisany do rejestru fakt został opublikowany nieprawidłowo, osoba trzecia może się na niego powoływać wobec podmiotu, w związku z którym został wpisany do rejestru, o ile był on świadomy tej nieprawidłowości (art. 15 ust. 3 niemieckiego kodeksu handlowego).

Historia niemieckiego rejestru działalności gospodarczej

Wszystkie dane zarejestrowane od 2007 r. są dostępne w wersji elektronicznej.

Powiązane strony

Portal niemieckiego rejestru handlowego

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyszukiwanie zwykłe

Niemiecki rejestr spółek

Europejski rejestr przedsiębiorstw

Ostatnia aktualizacja: 10/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.