Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielskifrancuski
Swipe to change

Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Grecja

Autor treści:
Grecja
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jakie informacje można znaleźć w greckim rejestrze działalności gospodarczej?

Grecki rejestr działalności gospodarczej określa się mianem ogólnego rejestru handlowego [GEMI – skrót od nazwy w języku greckim (Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Γ.Ε.ΜI.)]; rejestr ten ustanowiono na mocy ustawy nr 3419/2005 (grecki dziennik urzędowy, seria I, nr 297 z 6.12.2015) oraz na mocy art. 116 ustawy nr 4635/2019 (grecki dziennik urzędowy, seria I, nr 167 z 30.10.2019). Rejestruje się w nim wszystkie dokumenty i dane związane z prowadzeniem działalności gospodarczej publikowane przez spółki kapitałowe i osobowe. Strona internetowa ogólnego rejestru handlowego (GEMI) pełni funkcję «biuletynu krajowego przeznaczonego do ujawniania informacji handlowych». Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy nr 3419/2005 osoby fizyczne lub prawne i stowarzyszenia takich osób są zobowiązane zarejestrować się w ogólnym rejestrze handlowym.

Stronę internetową rejestru można przeszukiwać pod kątem informacji na temat następujących rodzajów przedsiębiorstw:

a) osób fizycznych będących przedsiębiorcami, których miejsce prowadzenia działalności lub siedziba znajdują się w Grecji lub które prowadzą działalność gospodarczą za pośrednictwem przedsiębiorstwa głównego lub przedsiębiorstwa dodatkowego w Grecji;

b) stowarzyszeń osób prowadzących wymianę handlową za pośrednictwem przedsiębiorstwa głównego lub przedsiębiorstwa dodatkowego w Grecji oraz wszystkich spółek handlowych, o ile utworzono je na mocy prawa greckiego, niezależnie od tego, czy są one spółkami jawnymi, spółkami komandytowymi (z udziałowcami publicznymi bądź bez takich udziałowców), spółdzielniami podlegającymi przepisom prawa cywilnego (m.in. stowarzyszeniami ubezpieczeń wzajemnych i bankami spółdzielczymi) czy też spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkami akcyjnymi, a także osób fizycznych lub prawnych, na których spoczywają obowiązki sprawozdawcze przewidziane w art. 39 dekretu prezydenckiego z 27.11/14.12.1926 r.;

c) europejskich ugrupowań interesów gospodarczych, o których mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2137/1985 (Dz.U. L 199, sprostowanie L 247) i które mają siedzibę główną w Grecji;

d) spółek europejskich, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2157/2001 (Dz.U. L 294) i które mają siedzibę główną w Grecji;

e) spółdzielni europejskich, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1435/2003 (Dz.U. L 207) i które mają siedzibę główną w Grecji;

f) wymienione powyżej podmioty, które mają główne miejsce prowadzenia działalności lub siedzibę główną w Grecji, są również zobowiązane do zarejestrowania wszystkich swoich oddziałów w Grecji;

g) spółki zagraniczne, o których mowa w art. 1 dyrektywy 68/151/EWG (Dz.U. L 65) zmienionej art. 1 dyrektywy 2003/58/WE (Dz.U. L 221) i które mają siedzibę główną w państwie członkowskim UE, są zobowiązane zarejestrować wszystkie swoje oddziały lub jednostki organizacyjne znajdujące się w Grecji;

h) spółki zagraniczne, których siedziba główna znajduje się w państwie trzecim i których forma prawna jest zbliżona do formy prawnej jednej ze spółek zagranicznych, o których mowa w lit. g) powyżej, są zobowiązane zarejestrować wszystkie swoje oddziały lub jednostki organizacyjne znajdujące się w Grecji;

i) inne osoby fizyczne lub prawne oraz stowarzyszenia takich osób, które mają główne miejsce prowadzenia działalności lub siedzibę główną za granicą i które nie są spółkami, o których mowa w lit. g) lub h), są zobowiązane zarejestrować wszystkie swoje oddziały lub jednostki organizacyjne, za pośrednictwem których prowadzą działalność gospodarczą w Grecji;

j) konsorcja;

k) spółki cywilne, o których mowa w art. 784 kodeksu cywilnego oraz

l) osoby fizyczne lub prawne lub stowarzyszenia takich osób prowadzące lub zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej lub zawodowej, które nie zarejestrowały się jednak jeszcze jako przedsiębiorcy z uwagi na charakter prowadzonej działalności.

Jakiego rodzaju dokumenty i dane rejestruje się w greckim rejestrze działalności gospodarczej?

Wpis w rejestrze dotyczący przedsiębiorstwa, na którym spoczywa obowiązek rejestracji, obejmuje:

a) numer GEMI przedsiębiorstwa, oddziału lub jednostki organizacyjnej;

b) informacje na temat jednostki lub wydziału GEMI, który przeprowadził wstępną lub późniejszą rejestrację, a także imię i nazwisko odpowiedzialnego urzędnika;

c) numer referencyjny wniosku o rejestrację oraz kod rejestracji;

d) jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami utworzenie spółki lub rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością uzyskania przez przedsiębiorcę licencji, pozwolenia zawodowego lub zgody na utworzenie spółki i rozpoczęcie prowadzenia przez nią działalności, szczegółowe informacje dotyczące decyzji podjętej przez organ lub wydział właściwy do przyznania takiej licencji, wydania takiego pozwolenia lub udzielenia takiej zgody;

e) orzeczenia sądu uznające spółkę za niewypłacalną lub skutkujące objęciem jej postępowaniem układowym lub innego rodzaju postępowaniem zbiorowym w celu zaspokojenia wierzytelności jej wierzycieli. We wpisie należy również zawrzeć imię i nazwisko, imiona i nazwiska rodziców, numery dowodu tożsamości lub paszportu, informacje o miejscu i dacie urodzin i narodowości oraz adres miejsca zamieszkania likwidatorów, zarządców przymusowych, powierników i syndyków;

f) szczegółowe informacje na temat orzeczeń sądu kończących lub zawieszających postępowania, o których mowa w lit. e) powyżej, bądź odwracających ich skutki;

g) dane, które należy opublikować zgodnie z prawem dotyczącym niewypłacalności;

h) szczegółowe informacje na temat rozpatrywanych wniosków o wszczęcie postępowania upadłościowego lub układowego lub innego rodzaju postępowań zbiorowych;

i) informacje o liczbie oddziałów lub jednostek organizacyjnych spółki w Grecji, ich dane adresowe oraz ich numery rejestracji;

j) informacje o liczbie oddziałów lub jednostek organizacyjnych spółki za granicą, ich dane adresowe oraz szczegółowe informacje na ich temat.

I. Jeżeli chodzi o spółki z siedzibą w Grecji, rejestruje się i publikuje następujące informacje:

a) akt założycielski i umowę spółki;

b) informacje o zmianach w akcie założycielskim lub statucie spółki, uwzględniając wydłużenie okresu prowadzenia działalności przez spółkę oraz pełny tekst nowej wersji aktu założycielskiego lub statutu po wprowadzeniu w nich jakichkolwiek zmian;

c) informacje o powołaniu i zakończeniu kadencji oraz szczegółowe informacje na temat osób, które – występując jako organ ustanowiony na mocy prawa albo jako członkowie takiego organu:

aa) są uprawnione do reprezentowania spółki w kontaktach z osobami trzecimi (jeżeli takie uprawnienie przyznano więcej niż jednej osobie, w stosownym wpisie w rejestrze należy określić, czy osoby te mogą podejmować czynności samodzielnie, czy też muszą to robić wspólnie);

bb) są uprawnione do reprezentowania spółki przed sądem;

cc) są uprawnione do brania udziału w procesie zarządzania spółką i sprawowania nad nią nadzoru lub kontroli;

d) co najmniej raz do roku informacje o kwocie kapitału subskrybowanego, jeżeli w akcie założycielskim lub statucie wspomina się o kapitale statutowym, chyba że podwyższenie kapitału subskrybowanego wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w statucie;

e) dokumenty księgowe za każdy rok obrotowy, których złożenie jest wymagane zgodnie z dyrektywami Rady 78/660/EWG (Dz.U. L 222 z 14.8.1978), 83/349/EWG (Dz.U. L 193 z 18.7.1983), 86/635/EWG (Dz.U. L 372 z 31.12.1986) oraz 91/674/EWG (Dz.U. L 374 z 31.12.1991);

f) informacje o wszystkich przypadkach zmiany siedziby głównej;

g) informacje o likwidacji spółki;

h) wszelkie orzeczenia sądu stwierdzające nieważności umowy spółki;

i) informacje o powołanych likwidatorach oraz szczegółowe dane na ich temat;

j) informacje o zakończeniu postępowania upadłościowego i wykreśleniu z rejestru.

II. Jeżeli chodzi o spółki zagraniczne, o których mowa w art. 1 dyrektywy 68/151/EWG (Dz.U. L 65) zmienionej art. 1 dyrektywy 2003/58/WE (Dz.U. L 221), które mają siedzibę główną w państwie członkowskim UE, rejestruje się i publikuje następujące informacje:

a) adres do korespondencji lub innego rodzaju adres oddziału;

b) informacje na temat obszaru działalności oddziału;

c) informacje o rejestrze państwa członkowskiego, w którym przechowywane są akta spółki, oraz numer rejestracyjny nadany spółce w tym rejestrze;

d) nazwę i formę prawną spółki oraz nazwę jej oddziału, jeżeli jest inna niż nazwa spółki;

e) informacje o powołaniu i zakończeniu kadencji oraz szczegółowe informacje na temat osób uprawnionych do reprezentowania spółki w kontaktach z osobami trzecimi i w postępowaniach sądowych:

aa) jeżeli osoby te pełnią zgodnie z prawem funkcję organu zarządzającego spółki lub członków takiego organu, a tego rodzaju informacje są przekazywane zgodnie z wymogami dotyczącymi ujawniania informacji spoczywającymi na spółce na mocy art. 2 ust. 1 dyrektywy 2009/101/WE (Dz.U. L 258 z 1.10.2009);

bb) w charakterze stałych pełnomocników spółki odpowiedzialnych za działalności oddziału o ściśle określonym zakresie uprawnień;

f) informacje na temat likwidacji spółki i powołania likwidatorów oraz szczegółowe informacje na temat likwidatorów i przysługujących im uprawnień, a także informacje o zakończeniu postępowania likwidacyjnego, w szczególności odniesienie do rejestru państwa członkowskiego, oraz informacje na temat postępowania upadłościowego, wypracowanych porozumień, zawartych układów lub jakichkolwiek innych równoważnych postępowań prowadzonych w odniesieniu do spółki;

g) informacje potwierdzające, że sporządzone przez spółkę dokumenty księgowe zostały zweryfikowane i opublikowane zgodnie z prawem państwa członkowskiego mającego zastosowanie do spółki oraz zgodnie z przepisami dyrektyw 78/660/EWG (Dz.U. L 222 z 14.8.1978), 83/349/EWG (Dz.U. L 193 z 18.7.1983) i 84/253/EWG (Dz.U. L 126/20 z 12.5.1984);

h) informacje o zamknięciu oddziału.

W jaki sposób przeszukiwać grecki rejestr działalności gospodarczej?

Za pośrednictwem strony internetowej ogólnego rejestru handlowego można wyszukiwać dowolne ujawnione informacje handlowe, wprowadzając jedną z następujących informacji na temat spółki:

  1. numer identyfikacji podatkowej (AMI – skrót od nazwy w języku greckim) lub
  2. numer w ogólny rejestrze handlowym (GEMI) lub
  3. nazwa spółki lub
  4. nazwa skrócona.

Czy dostęp do greckiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Wszystkie osoby mogą nieodpłatnie uzyskać dostęp do poświęconego danej spółce wpisu w ogólnym rejestrze handlowym. Osoby przeglądające rejestr mogą również zapisać dowolny dokument, informację lub powiadomienie zamieszczone na stronie internetowej rejestru przez pracowników rejestru albo przez osoby zobowiązane do publikowania takich informacji w formie cyfrowej na swoim urządzeniu elektronicznym, a także wydrukować je lub wykonać ich kopię przy zastosowaniu innej metody. Osoby zainteresowane sporządzeniem (poświadczonych) świadectw urzędowych lub odpisów dokumentów lub danych figurujących we wpisie poświęconym spółce w rejestrze mogą zarejestrować się nieodpłatnie w systemie prowadzonym przez dział relacji zewnętrznych ogólnego rejestru handlowego.

Aby uzyskać świadectwa urzędowe lub odpisy dokumentów i innego rodzaju szczegółowych informacji, należy wcześniej uiścić stosowną opłatę za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji elektronicznej. Świadectwa lub odpisy odpowiednich dokumentów lub danych doręcza się na dwa sposoby: drogą cyfrową za pośrednictwem aplikacji rejestru przeznaczonej do kontaktów zewnętrznych lub pocztą tradycyjną na adres odbiorcy w dowolnym miejscu na świecie.

W jaki sposób weryfikuje się autentyczność świadectw urzędowych lub odpisów sporządzanych przez grecki rejestr działalności gospodarczej?

Odpowiedzialność za weryfikację autentyczności odpowiednich świadectw urzędowych lub odpisów spoczywa na greckim ogólnym rejestrze handlowym.

Po wprowadzeniu numeru referencyjnego świadectwa lub odpisu, numeru spółki w rejestrze i nazwy wydziału rejestru, który wydał dany dokument, na ekranie wyświetli się jego treść.

W jakim stopniu można polegać na wiarygodności dokumentów w rejestrze?

Dokumenty figurujące we wpisach w rejestrze dotyczących poszczególnych przedsiębiorstw są wiarygodne, ponieważ rejestr jest jedyną dostępną platformą, na której można ujawniać informacje handlowe, i pełni funkcję «biuletynu krajowego przeznaczonego do ujawniania informacji handlowych» w rozumieniu art. 3 ust. 5 dyrektywy 2009/101/WE. Ogólny rejestr handlowy jest powiązany z rejestrami pozostałych państw członkowskich, o których mowa w tej dyrektywie (rejestry krajowe), za pośrednictwem scentralizowanego zbioru narzędzi IT («europejska centralna platforma») w ramach systemu integracji rejestrów, o którym mowa w dyrektywie 2012/17/UE. Dokumenty i dane są wprowadzane do ogólnego rejestru handlowego po ich sprawdzeniu przez pracowników rejestru pod kątem zgodności z prawem, prawidłowości, przejrzystości i kompletności; pracownicy rejestru upewniają się również, że uiszczono wszystkie należne opłaty przewidziane w obowiązujących przepisach. O ile wspomniane kontrole nie doprowadzą do wykrycia nieprawidłowości uniemożliwiających dokonanie wpisu w rejestrze, odpowiedzialny wydział rejestru wprowadzi stosowne informacje dotyczące przedsiębiorstwa do rejestru. Jeżeli złożony wniosek lub przekazane dokumenty, lub inne dokumenty uzupełniające nie spełniają wymogów przewidzianych w obowiązujących przepisach, są nieścisłe lub niekompletne, odpowiedzialny wydział zwróci się – na piśmie, faksem albo pocztą elektroniczną – o udzielenie niezbędnych wyjaśnień, wprowadzenie niezbędnych poprawek lub odpowiednie uzupełnienie wniosku, dokumentów uzupełniających i dokumentów towarzyszących w terminie pięciu (5) dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku. Termin ten może zostać przedłużony do jednego miesiąca, jeżeli będzie to uzasadnione, biorąc pod uwagę okoliczności danej sprawy i rodzaj danych podlegających rejestracji. Decyzja o przedłużeniu takiego terminu skutkuje przedłużeniem wszelkich innych przewidzianych w prawie terminów na wprowadzenie informacji do rejestru. W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie pięciu dni lub w dowolnym innym wyznaczonym terminie, lub w przypadku, gdy przekazane informacje zostaną uznane za niezgodne z obowiązującymi przepisami lub nieprawidłowe i niekompletne, wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze zostanie odrzucony na mocy uzasadnionej decyzji, a opłaty rejestracyjne zostaną zwrócone. Jeżeli chodzi o spółki jawne i spółki komandytowe, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie podlegające przepisom prawa cywilnego, europejskie ugrupowania interesów gospodarczych, o których mowa w rozporządzeniu nr 2137/1985/EWG (Dz.U. L 199, sprostowanie L 247) i które mają siedzibę główną w Grecji, spółki europejskie, o których mowa w rozporządzeniu 2157/2001/WE (Dz.U. L 294) i które mają siedzibę główną w Grecji, spółdzielnie europejskie, o których mowa w rozporządzeniu nr 1435/2003/WE (Dz.U. 207) i które mają siedzibę w Grecji, oraz spółki cywilne, o których mowa w art. 784 kodeksu cywilnego, rejestracja okoliczności faktycznych, oświadczeń, dokumentów i innych informacji w ogólnym elektronicznym rejestrze handlowym wywrze następujące skutki:

a) wspomniane powyżej osoby prawne, które znajdują się obecnie w procesie konstytuowania się, uzyskają osobowość prawną;

b) z zastrzeżeniem aktualnie obowiązujących przepisów szczegółowych regulujących kwestie związane z przekształcaniem spółek, przedsiębiorstwa rejestrujące fakt przekształcenia zostaną przekształcone, w stosownych przypadkach, w spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie podlegające przepisom prawa cywilnego, europejskie ugrupowania interesów gospodarczych, spółki europejskie lub w spółdzielnie europejskie;

c) akt założycielski lub statut przedsiębiorstwa zostanie zmieniony;

d) przeprowadzone zostaną fuzja lub podział przedsiębiorstwa wyłącznie na podstawie decyzji o rejestracji, przed wykreśleniem wchłanianej lub dzielonej spółki z rejestru;

e) przedsiębiorstwo zostanie zlikwidowane na mocy decyzji podjętej przez wspólników lub po wydaniu odpowiedniej decyzji administracyjnej;

f) rentowność przedsiębiorstwa zostanie przywrócona.

Z przepisów art. 4 ustawy nr 3419/2005 jednoznacznie wynika, że w odniesieniu do odpowiednich wpisów w rejestrze przyjmuje się domniemanie ich zgodności z prawem i prawidłowości.

Czy należy zapoznać się z jakimikolwiek konkretnymi informacjami na temat greckiego rejestru działalności gospodarczej?

Strona internetowa ogólnego rejestru handlowego (GEMI) pełni funkcję greckiego elektronicznego «biuletynu krajowego przeznaczonego do ujawniania informacji handlowych» zgodnie z art. 3 ust. 5 dyrektywy 2009/101/WE z dnia 16 września 2009 r. (Dz.U. L 258). Ogólny katalog nazw spółek, wpisy dotyczące spółek oraz wszelkie inne informacje niezbędne do zapewnienia publicznego dostępu do rejestru są publikowane na stronie internetowej rejestru. Każda osoba fizyczna lub prawna jest uprawniona do uzyskania nieodpłatnego dostępu do rejestru. Osoby przeglądające rejestr mogą również zapisać dowolny dokument, dane lub powiadomienie zamieszczone na stronie internetowej GEMI przez pracowników odpowiedniego wydziału rejestru albo przez osoby zobowiązane do publikowania takich informacji w formie cyfrowej na swoim urządzeniu elektronicznym, a także wydrukować je lub wykonać ich kopię przy zastosowaniu innej metody.

W ramach systemu integracji rejestrów ogólny rejestr handlowy: a) komunikuje się z pozostałymi rejestrami krajowymi za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz aa) przyjmuje informacje na temat danych przechowywanych w innych rejestrach krajowych zawierających informacje na temat spółek, które mają siedzibę statutową w jednym z państw członkowskich i oddziały w innych państwach członkowskich UE i bb) przekazuje informacje na temat danych, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a) i b) ustawy nr 3419/2005, na temat spółek mających siedzibę statutową lub oddziały w Grecji zgodnie z art. 1 lit. g) tej samej ustawy oraz b) odpowiada na pytania indywidualnych użytkowników pojedynczego europejskiego elektronicznego punktu dostępu w ramach systemu integracji rejestrów («portal») dotyczące informacji, o których mowa w lit. a) ppkt bb).

W przypadku spółek, których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Atenach, banków i oddziałów banków w państwach członkowskich UE i państwach trzecich, zakładów ubezpieczeń będących spółkami akcyjnymi i oddziałów takich zakładów w państwach członkowskich UE i państwach trzecich, funduszy inwestycyjnych będących spółkami akcyjnymi, spółek akcyjnych zajmujących się zarządzaniem funduszami wspólnego inwestowania, spółek akcyjnych zajmujących się zarządzaniem funduszami wspólnego inwestowania w obszarze nieruchomości, funduszy inwestycyjnych będących spółkami akcyjnymi w obszarze nieruchomości, spółek akcyjnych zajmujących się zarządzaniem aktywami i zobowiązaniami, firm inwestycyjnych będących spółkami akcyjnymi oraz spółek akcyjnych prowadzących działalność sportową (kluby piłkarskie i koszykarskie) organem odpowiedzialnym za udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentów i informacji, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a) i b) ustawy nr 3419/2005, składane za pośrednictwem europejskiego portalu elektronicznego jest Wydział ds. Spółek i Rejestru Dyrekcji Generalnej ds. Rynków (Sekretariat Generalny ds. Handlu i Ochrony Konsumentów w Ministerstwie Gospodarki, Rozwoju i Turystyki).

Jeżeli chodzi o wszystkie formy prawne przedsiębiorstw inne niż formy, o których mowa powyżej, dla każdej z izb handlowych w Grecji utworzono wydział w rejestrze odpowiedzialny m.in. za udzielanie odpowiedzi na pytania składane za pośrednictwem europejskiego elektronicznego portalu dotyczące dokumentów i informacji, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a) i b) ustawy nr 3419/2005.

UWAGA: informacje przedstawione powyżej należy traktować wyłącznie jako ogólne informacje służące podniesieniu poziomu wiedzy na temat wzajemnych powiązań między greckim rejestrem, tj. ogólnym rejestrem handlowym (GEMI), a krajowymi rejestrami pozostałych państw członkowskich. Dodatkowe szczegółowe informacje na temat obowiązujących ram prawnych można uzyskać na stronie internetowej ogólnego rejestru handlowego (GEMI).

Powiązane strony

Informacje publikowane w formie elektronicznej przez ogólny rejestr handlowy

Rejestrowanie osób zainteresowanych korzystaniem z ogólnego rejestru handlowego (GEMI) online

Rejestrowanie przedsiębiorstw w ogólnym rejestrze handlowym (GEMI)

Weryfikacja autentyczności świadectw i odpisów z ogólnego rejestru handlowego (GEMI)

Ustawodawstwo dotyczące ogólnego rejestru handlowego (GEMI)

Ostatnia aktualizacja: 24/12/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.