Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Grecja

Autor treści:
Grecja

Okoliczności ustanowienia rejestru krajowego

Kiedy powstał rejestr?

Ogólny rejestr handlowy (Geniko Emporiko Mitroo – G.E.MI.) ustanowiono na mocy ustawy nr 3419/2005, a uruchomiono go 4 kwietnia 2011 r. Ustawę nr 3419/05 następnie uchylono i zastąpiono ją nową ustawą nr 4919/2022.

Od kiedy jest dostępny w wersji elektronicznej?

Rejestr ten został ustanowiony jako cyfrowy rejestr elektroniczny, w którym przechowuje się wszystkie dokumenty oraz dane przekazywane przez przedsiębiorstwa w formie cyfrowej.

Jakie są obowiązujące przepisy dotyczące rejestru?

Funkcjonowanie rejestru regulują przepisy ustawy nr 4919/2022, która składa się z dwóch części: część A (art. 1–14) zawiera przepisy dotyczące zakładania wszystkich form prawnych przedsiębiorstw w Grecji, a część B (art. 15–59) – przepisy dotyczące dokumentów i danych przekazywanych przez podmioty wszystkich form prawnych i ich oddziały w UE i w państwach trzecich oraz kwestii związanych z dostępem do dokumentów i danych, ich wydawaniem oraz odpowiednimi karami itp.

Jakie informacje można znaleźć w rejestrze handlowym?

Rejestruje się w nim wszystkie dokumenty i dane związane z prowadzeniem działalności gospodarczej publikowane przez spółki kapitałowe i osobowe, ich oddziały w państwach UE oraz w państwach trzecich. Obowiązek publikacji tych dokumentów i danych wynika z odpowiednich przepisów prawa spółek oraz dyrektywy (UE) 2017/1132. Strona internetowa ogólnego rejestru handlowego pełni funkcję „biuletynu krajowego do celów ujawniania informacji handlowych”. Osoby fizyczne lub prawne, lub stowarzyszenia takich osób, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy nr 4919/22, są zobowiązane zarejestrować się w ogólnym rejestrze handlowym.

Stronę internetową rejestru można przeszukiwać pod kątem informacji ujawnianych na temat następujących rodzajów przedsiębiorstw:

a) spółki akcyjne (anonymes etaireies - A.E.) zgodnie z ustawą nr 4548/2018 (grecki dziennik urzędowy, seria I, nr 104);

b) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (etaireies periorismenis efthynis – EPE) zgodnie z ustawą nr 3190/1955 (grecki dziennik urzędowy, seria I, nr 91);

c) prywatne spółki kapitałowe (idiotikes kefalaiouchikes etaireies – IKE) zgodnie z ustawą nr 4072/2012 (grecki dziennik urzędowy, seria I, nr 86);

d) spółki jawne (omorrythmes etaireies) lub komandytowe (eterrorythmes etaireies) (zwykłe lub akcyjne) zgodnie z ustawą nr 4072/2012.

e) spółdzielnie podlegające przepisom prawa cywilnego (astikoi synetairismoi) zgodnie z ustawą nr 1667/1986 (grecki dziennik urzędowy, seria I, nr 196), do których zaliczają się towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielnie kredytowe, spółdzielnie budowlane oraz społeczności energetyczne;

f) spółdzielnie socjalne (koinonikes synetairistikes epicheiriseis) oraz spółdzielnie pracy (synetairismoi ergazomenon) zgodnie z ustawą nr 4430/2016 (grecki dziennik urzędowy, seria I, nr 205);

g) spółdzielnie socjalne z ograniczoną odpowiedzialnością (koinonikoi synetairismoi periorismenis efthynis) zgodnie z art. 12 ustawy nr 2716/1999 (grecki dziennik urzędowy, seria I, nr 96);

h) spółki cywilne o celu gospodarczym (astikes etaireies me oikonomikou skopou) zgodnie z art. 784 kodeksu cywilnego oraz art. 270 ustawy nr 4072/2012;

i) europejskie ugrupowania interesów gospodarczych, o których mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2137/85 (Dz.U. L 199, sprostowanie L 247) i które mają siedzibę główną w Grecji;

j) spółki europejskie, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2157/2001 (Dz.U. L 294) i które mają siedzibę główną w Grecji;

k) spółdzielnie europejskie, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1435/2003 (Dz.U. L 207) i które mają siedzibę główną w Grecji;

l) oddziały lub jednostki organizacyjne spółek zagranicznych z siedzibą w państwie członkowskim UE, które w Grecji prowadzą działalność w formie spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek komandytowo-akcyjnych;

m) greckie oddziały lub jednostki organizacyjne spółek zagranicznych, których siedziba główna znajduje się w państwie trzecim i których forma prawna jest zbliżona do formy prawnej jednej ze spółek zagranicznych, o których mowa w lit. l) powyżej;

n) oddziały lub jednostki organizacyjne, za pośrednictwem których osoby fizyczne lub prawne lub stowarzyszenia takich osób mające główne miejsce prowadzenia działalności lub siedzibę główną za granicą, niebędące działalnością, o której mowa w lit. l) lub m), realizują transakcje handlowe w Grecji;

o) konsorcja, o których mowa w art. 293 ustawy nr 4072/2012; p) spółki jednoosobowe nastawione na zysk, które mają siedzibę w Grecji i które: (i) prowadzą działalność handlową we własnym imieniu w ramach normalnej działalności gospodarczej lub (ii) dostarczają towary lub usługi, bądź pośredniczą w ich dostarczaniu, ponosząc ryzyko biznesowe, w ramach zorganizowanej infrastruktury albo zatrudniając osoby trzecie.

Kto ma prawo dostępu do rejestru?

1. Dokumenty i dane, które spółka lub oddział przekazują przy zakładaniu spółki, przy rejestracji oddziału lub w ramach obowiązków informacyjnych, przechowuje się w rejestrze w formacie umożliwiającym przeszukiwanie i nadającym się do odczytu maszynowego lub jako dane ustrukturyzowane.

2. Każda zainteresowana strona może uzyskać, wyłącznie w formie elektronicznej, świadectwa, odpisy lub wyciągi z dokumentów i danych znajdujących się we wpisach dotyczących podmiotów podlegających rejestracji, składając wniosek – wyłącznie w formie elektronicznej – do właściwego wydziału rejestru zgodnie z art. 11 ustawy nr 2690/1999 (grecki dziennik urzędowy, seria I, nr 45). Wspomniane wyżej świadectwa, odpisy lub wyciągi wydaje się wyłącznie w formie elektronicznej. Podobnie każda zainteresowana strona może zwrócić się o wydanie odpisów, wyciągów lub świadectw dotyczących dokumentów i danych przechowywanych w rejestrze, które nie są publikowane na stronie internetowej rejestru. Rejestr nie ma obowiązku wydawania odpisów dokumentów i danych zawartych we wpisach dotyczących podmiotów, na których spoczywa obowiązek rejestracji, jeżeli takie dokumenty i dane przekazano w formie papierowej przed 31 grudnia 2006 r.

Jakiego rodzaju informacje rejestruje się w greckim rejestrze działalności gospodarczej?

Jakiego rodzaju dane przechowuje się w rejestrze (podmioty wpisane do rejestru publicznego, informacje o postępowaniu upadłościowym, sprawozdania finansowe)?

Publikowane dokumenty i dane, które można ujawnić każdej zainteresowanej osobie trzeciej, obejmują co najmniej:

1. W odniesieniu do spółek, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. a)–c), e)–g) oraz i)–k) ustawy nr 4919/22, z siedzibą w Grecji w rejestrze publikuje się następujące dokumenty i dane:

a) akt założycielski, statut oraz, w stosownych przypadkach, decyzja kierownictwa o zatwierdzeniu;

b) zmiany w statucie oraz jego pełny tekst skonsolidowany;

c) informacje o powołaniu i zakończeniu kadencji oraz szczegółowe informacje określone w art. 33 ust. 2 na temat osób, które – występując jako organ ustanowiony na mocy prawa albo jako członkowie takiego organu:

(i) są uprawnione do reprezentowania spółki w kontaktach z osobami trzecimi. Jeżeli takie uprawnienie przyznano więcej niż jednej osobie, w stosownym wpisie w rejestrze należy określić, czy osoby te mogą podejmować czynności samodzielnie, czy też muszą to robić wspólnie;

(ii) są uprawnione do reprezentowania spółki przed sądem oraz

(iii) są uprawnione do brania udziału w procesie zarządzania spółką i sprawowania nad nią nadzoru lub kontroli;

d) co najmniej raz do roku informacje o kwocie kapitału subskrybowanego, jeżeli w akcie założycielskim lub statucie wspomina się o kapitale statutowym, chyba że podwyższenie kapitału subskrybowanego wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w statucie;

e) dokumenty księgowe za każdy rok obrotowy, których złożenie jest wymagane zgodnie z przepisami dyrektyw Rady: 86/635/EWG (DZ.U. L 372) w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych, 91/674/EWG (Dz.U. L 374) w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń oraz 2013/34/UE (Dz.U. L 182) w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG;

f) informacje o każdej zmianie siedziby głównej spółki;

g) informacje o likwidacji i wznowieniu działalności spółki;

h) wszelkie orzeczenia sądu stwierdzające nieważności umowy spółki;

i) informacje o powołanych likwidatorach oraz ich dane zgodnie z art. 33 ust. 2 i 3;

j) sprawozdanie finansowe na dzień otwarcia i zamknięcia postępowania upadłościowego oraz informacje o wykreśleniu z rejestru;

k) informacje o liczbie udziałów/akcji posiadanych przez udziałowców/akcjonariuszy oraz pełne dane tych osób.

2. W odniesieniu do spółek osobowych, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. d), h) i o) ustawy nr 4919/22, z siedzibą w Grecji, w rejestrze publikuje się następujące dokumenty i dane:

a) akt założycielski i jego zmiany w formie skonsolidowanej;

b) przedmiot działalności;

c) nazwa spółki wraz z nazwą skróconą;

d) pełny adres siedziby głównej;

e) dane partnerów zgodnie z art. 33 ust. 2 i 3, informacje o powołaniu dyrektora zarządzającego i zakresie jego uprawnień. Jeżeli osoby, o których mowa w punkcie pierwszym, są osobami prawnymi, publikowane dane obejmują: numer w rejestrze, jeżeli taki nadano, najważniejsze dane identyfikacyjne, takie jak nazwa spółki, jej forma prawna i adres siedziby głównej, a także dane osoby fizycznej reprezentującej osoby prawne;

f) informacje o wycofaniu się lub wykluczeniu partnera;

g) informacje o wszelkich zmianach wielkości udziału partnerów w zyskach i stratach spółki;

h) informacje o likwidacji i wznowieniu działalności spółki;

i) wszelkie orzeczenia sądu stwierdzające nieważności umowy spółki;

j) informacje o powołanych likwidatorach oraz ich dane zgodnie z art. 33 ust. 2 i 3;

k) roczne sprawozdanie finansowe, jeżeli wystąpiły okoliczności opisane w art. 1 ust. 2 lit. b) i c) ustawy nr 4308/2014 (grecki dziennik urzędowy, seria I, nr 251) o stosowaniu greckich standardów rachunkowości;

l) sprawozdanie finansowe na dzień otwarcia i zamknięcia postępowania upadłościowego oraz informacje o wykreśleniu z rejestru.

3. W odniesieniu do oddziałów w UE, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. l) i n) ustawy nr 4919/22, w rejestrze publikuje się następujące dokumenty i dane:

a) akt założycielki i statut spółki, jeżeli są zawarte w oddzielnym akcie, wraz ze zmianami;

b) zaświadczenie z rejestru, w którym spółka jest zarejestrowana (zaświadczenie o dobrej reputacji wydane przez właściwy organ lub rejestr handlowy w kraju pochodzenia);

c) adres pocztowy oddziału;

d) informacje na temat działalności oddziału;

e) rejestr, w którym utworzono wpis dotyczący spółki, o którym mowa w art. 21 ust. 2, a także niepowtarzalny identyfikator europejski (EUID);

f) nazwę i formę prawną spółki oraz nazwę jej oddziału, jeżeli jest inna niż nazwa spółki;

g) informacje o powołaniu i zakończeniu kadencji oraz szczegółowe informacje, zgodnie z art. 33 ust. 2 i 3, na temat osób uprawnionych do reprezentowania spółki w kontaktach z osobami trzecimi i w postępowaniach sądowych jako:

(i) ustanowione zgodnie z prawem organy spółki lub członkowie takiego organu zgodnie z wymogami dotyczącymi ujawniania informacji spoczywającymi na spółce na mocy art. 14 lit. d) dyrektywy (UE) 2017/1132 (Dz.U. L 169) w sprawie niektórych aspektów prawa spółek;

(ii) w charakterze stałych pełnomocników spółki odpowiedzialnych za działalności oddziału o ściśle określonym zakresie uprawnień;

h) informacje na temat likwidacji spółki, powołania likwidatorów wraz z ich danymi oraz informacje na temat przysługujących im uprawnień, a także informacje o zakończeniu postępowania likwidacyjnego zgodnie z informacjami przekazanymi przez spółkę, jak przewidziano w art. 35 lit. h), j) i k), informacje na temat postępowania upadłościowego, wypracowanych porozumień, zawartych układów lub jakichkolwiek innych równoważnych postępowań prowadzonych w odniesieniu do spółki;

i) informacje potwierdzające, że sporządzone przez spółkę dokumenty księgowe (sprawozdanie finansowe) zweryfikowano i opublikowano zgodnie z prawem państwa członkowskiego, któremu podlega spółka, oraz zgodnie z przepisami dyrektyw 2013/34/UE (Dz.U. L 182) i 2006/43/WE (Dz.U. L 157) w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylającej dyrektywę Rady 84/253/EWG;

j) informacje o zamknięciu oddziału.

3. W odniesieniu do oddziałów w UE, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. m) i n) ustawy nr 4919/22, w ogólnym rejestrze handlowym publikuje się następujące dokumenty i dane:

a) akt założycielki i statut lub umowę spółki, jeżeli są zawarte w oddzielnym akcie, wraz ze zmianami;

b) adres pocztowy oddziału;

c) informacje na temat działalności oddziału;

d) informacje o przepisach prawa państwa, któremu podlega spółka;

e) numer rejestracyjny nadany spółce w rejestrze, którego prowadzenie przewidują przepisy prawa państwa członkowskiego, któremu podlega spółka;

f) informacje o formie prawnej spółki, głównym miejscu prowadzenia przez nią działalności, przedmiocie działalności oraz, przynajmniej raz w roku, informacje o kwocie kapitału subskrybowanego, jeżeli dane te nie są zawarte w akcie założycielskim lub statucie spółki;

g) nazwę spółki oraz nazwę jej oddziału, jeżeli jest inna niż nazwa spółki;

h) informacje o powołaniu i zakończeniu kadencji oraz dane osób uprawnionych do reprezentowania spółki w kontaktach z osobami trzecimi i w postępowaniach sądowych:

(i) jako organy spółki ustanowione na mocy prawa albo jako członkowie takiego organu:

(ii) w charakterze stałych pełnomocników spółki odpowiedzialnych za działalności oddziału o ściśle określonym zakresie uprawnień wraz z oznaczeniem, czy mogą wykonywać te uprawnienia samodzielnie;

i) informacje na temat likwidacji spółki, powołania likwidatorów wraz z ich danymi oraz informacje na temat przysługujących im uprawnień, a także informacje o zakończeniu postępowania likwidacyjnego zgodnie z informacjami przekazanymi przez spółkę, jak przewidziano w art. 35 lit. h), j) i k), informacje na temat postępowania upadłościowego, wypracowanych porozumień, zawartych układów lub jakichkolwiek innych równoważnych postępowań prowadzonych w odniesieniu do spółki;

j) dokumenty księgowe spółki, takie jak sprawozdanie finansowe, sporządzone, zweryfikowane i opublikowane zgodnie z prawem państwa członkowskiego, któremu podlega spółka. Jeżeli w przepisach prawa tego państwa członkowskiego nie przewidziano obowiązku sporządzania dokumentów księgowych w sposób równoważny temu przewidzianemu w prawie greckim i unijnym, wymaga się przedstawienia dokumentów księgowych, takich jak sprawozdanie finansowe, dotyczących działalności oddziału;

k) informacje o zamknięciu oddziału.

Jakie dokumenty przekazuje się do rejestru/przechowuje się w rejestrze (akta, zbiory dokumentów, statuty spółek, protokoły walnych zgromadzeń itp.)?

Do rejestru przekazuje się następujące dokumenty:

 • sprawozdanie finansowe w europejskim jednolitym formacie elektronicznym;
 • sprawozdanie finansowe w standardach XBRL i xHTML;
 • protokoły walnych zgromadzeń lub zgromadzeń wspólników lub jedynego wspólnika w formacie pdf;
 • posiedzenia rady dyrektorów lub dyrektorów zarządzających lub dyrektorów w formacie pdf;
 • elektroniczne oświadczenia pełnomocników bez formy papierowej;
 • krajowe lub transgraniczne plany przekształcenia spółek (połączenia, podziały i przekształcenia);
 • sprawozdania ekspertów (biegłych rewidentów) do wszystkich celów prawnych.

Jak wyszukiwać informacje w rejestrze (i jakie kryteria wyszukiwania są dostępne)?

Osobiście

Dokumenty, dane i szczegółowe informacje przechowuje się w formie cyfrowej, nie ma zatem konieczności stawiania się osobiście w wydziałach rejestru.

Na stronie internetowej rejestru

Na stronie internetowej ogólnego rejestru handlowego można wyszukiwać dowolne ujawnione informacje handlowe.

Jakie kryteria wyszukiwania są dostępne?

Można wyszukiwać dane, wprowadzając jedną z następujących informacji na temat spółki:

 • numer identyfikacji podatkowej (Α.F.Μ.) – skrót od nazwy w języku greckim) lub
 • numer w ogólnym rejestrze handlowym (G.E.MI.) lub
 • nazwa spółki lub
 • nazwa skrócona.

Jak mogę uzyskać dokumenty?

Nieodpłatnie?

Następujące informacje dotyczące spółki są dostępne nieodpłatnie na stronie internetowej rejestru i za pośrednictwem systemu integracji rejestrów działalności gospodarczej (BRIS):

a) nazwa, nazwa skrócona/nazwy skrócone oraz forma prawna spółki;

b) adres siedziby statutowej i państwo członkowskie, w którym spółka jest zarejestrowana;

c) numer w rejestrze i niepowtarzalny identyfikator europejski (EUID);

d) adres strony internetowej, status spółki, a mianowicie czy prowadzi działalność, czy ma zawieszone rejestracje, czy została zlikwidowana, jest w stanie likwidacji, została wykreślona z rejestru lub zaprzestała działalności;

e) przedmiot działalności spółki;

f) dane dyrektorów spółki;

g) dane dotyczące oddziałów spółki w państwach członkowskich UE.

Zainteresowane strony mogą również uzyskać nieodpłatnie wgląd w dowolny dokument, informacje lub powiadomienie zamieszczone na stronie internetowej rejestru przez pracowników odpowiedniego wydziału rejestru albo automatycznie przez osoby zobowiązane do publikowania takich informacji, a także pobrać je, zapisać w formie cyfrowej na swoich urządzeniach elektronicznych, wydrukować lub wykonać ich kopię.

Za opłatą?

Każda zainteresowana strona może uzyskać poświadczone odpisy, wyciągi i świadectwa z rejestru po uiszczeniu opłaty za każdy dokument, dane, odpis, wyciąg lub świadectwo.

Jak uzyskać wyciąg z rejestru, uwierzytelniony odpis lub kopię dokumentu?

Strona zainteresowana uzyskaniem (poświadczonych) świadectw urzędowych, odpisów lub wyciągów z dokumentów lub danych figurujących we wpisie dotyczącym spółki w rejestrze może zarejestrować się nieodpłatnie w systemie prowadzonym przez dział relacji zewnętrznych ogólnego rejestru handlowego.

Rejestracji można dokonać pod następującymi adresami:

(A) jako osoba fizyczna https://services.businessportal.gr/welcomeNonGemi/nonGemiRegistrationForm

(B) jako osoba prawna https://services.businessportal.gr/welcomeNonGemi/nonGemiRegistrationForm

Aby uzyskać świadectwa urzędowe lub odpisy dokumentów i innego rodzaju szczegółowe informacje, należy wcześniej uiścić stosowną opłatę w wysokości 5,00 euro za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji elektronicznej, o której mowa powyżej. Świadectwa lub odpisy odpowiednich dokumentów lub danych doręcza się na dwa sposoby: drogą cyfrową za pośrednictwem aplikacji rejestru przeznaczonej do kontaktów zewnętrznych lub pocztą tradycyjną na adres odbiorcy w dowolnym miejscu na świecie.

Procedura rejestracji

Jak mogę wszcząć procedurę rejestracji (składanie wniosku do rejestru, poświadczanie dokumentów, rodzaj dokumentów, które należy załączyć)?

Osobiście

Rejestracja dokumentów lub danych w rejestrze odbywa się zdalnie i w całości elektronicznie. Nie ma zatem możliwości osobistego stawiennictwa.

Przez internet

Dokumenty i dane przedkłada się w całości elektronicznie.

Aby móc przedłożyć dokumenty lub dane, każdy podmiot podlega uwierzytelnieniu w systemie rejestru. Podmiot (jego pełnomocnik lub upoważniony przedstawiciel) wchodzi do systemu informatycznego rejestru i wybiera odpowiedni wniosek elektroniczny. Każdy wniosek ma ustandaryzowany format i wymaga złożenia (wskazania) szeregu danych i dokumentów.

W jaki sposób rozpoznaje się złożone wnioski?

Wnioski o rejestrację dzielą się na dwie kategorie ogólne:

A. wnioski poddawane kontroli zgodności z prawem oraz

B. wnioski poddawane kontroli kompletności.

Wnioski poddawane kontroli zgodności z prawem kieruje się do właściwego urzędnika wydziału rejestru, który przeprowadza kontrolę zgodności z prawem złożonego dokumentu i przy braku przeszkód zatwierdza i rejestruje wniosek. System rejestruje dokument, tworzy pojedynczy wpis, wydaje kod rejestracji i automatycznie generuje standardowy wzór zawiadomienia.

Wnioski poddawane kontroli zgodności z prawem rejestruje się w rejestrze w sposób automatyczny, bez udziału człowieka, niezwłocznie po ich złożeniu przez dany podmiot. System informatyczny przeprowadza serię kontroli w celu sprawdzenia kompletności dokumentu pod kątem zgodności z przepisami.

Skutki prawne rejestracji

Skutki wpisów wobec osób trzecich zgodnie z art. 17 dyrektywy (UE) 2017/1132

Osoby prawne, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy nr 4919/22, w przypadkach innych niż te przewidziane w lit. l), m), n) i p), mają obowiązek zarejestrowania i opublikowania w rejestrze okoliczności wywołujących skutki prawne, oświadczeń, dokumentów i innych informacji w celu osiągnięcia następujących skutków prawnych:

a) uzyskanie osobowości prawnej, jeżeli osoby te znajdują się obecnie w procesie konstytuowania się;

b) zmiana umowy spółki;

c) zakończenie procesu łączenia, podziału lub przekształcenia;

d) likwidacja osoby prawnej na podstawie decyzji podjętej przez wspólników lub w wyniku wydania odpowiedniej decyzji administracyjnej;

e) wznowienie działalności, jeżeli dana osoba prawna jest w stanie likwidacji, a także w przypadku umorzenia postępowania upadłościowego w związku z zaspokojeniem roszczeń wierzycieli, umorzenia zadłużenia lub w każdym innym przypadku, w którym przewiduje się wznowienie działalności osoby prawnej;

f) utrata osobowości prawnej w następstwie rejestracji wykreślenia osoby prawnej z rejestru;

g) przerejestrowanie i wszczęcie nowego postępowania likwidacyjnego zgodnie z art. 28 ust. 4.

Osoby fizyczne, osoby prawne lub stowarzyszenia takich osób, o których mowa w art. 16 ustawy nr 4919/22, nie mogą powoływać się wobec osób trzecich na dokumenty i dane, w przypadku których nie dopełniono formalności związanych z ujawnieniem informacji wymienionych w art. 17, chyba że udowodnią, że wspomniane osoby trzecie wiedziały o tych dokumentach i danych.

Rozbieżności między wpisem do rejestru a jego publikacją

W przypadku rozbieżności między ujawnionym tekstem a treścią dokumentu lub danych figurujących w rejestrze, osoby wymienione w art. 16 ust. 1–4 nie mogą powoływać się na ten tekst wobec osób trzecich. Osoby trzecie mogą powoływać się na ujawnione dane, chyba że wymienione wyżej osoby udowodnią, że dane osoby trzecie znały tekst zarejestrowany w rejestrze.

Zgodnie z powyższym osoby trzecie mogą powoływać się na dokumenty lub dane, w przypadku których nie dopełniono jeszcze formalności dotyczących ujawniania, chyba że ich nieujawnienie powoduje nieważność tych dokumentów.

Jeżeli istnieje rozbieżność między datą zgłoszenia a datą ujawnienia, datę ujawnienia przyjmuje się za datę zgłoszenia do celów terminów przedawnienia w odniesieniu do korzystania z praw i środków ochrony prawnej.

Kto ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wpisu?

Za prawidłowość wpisów odpowiada właściwy wydział rejestru. W szczególności, zgodnie z art. 20 ustawy nr 4919/22, właściwy wydział rejestru odpowiada za:

a) rejestrację w rejestrze podmiotów objętych obowiązkiem rejestracji na podstawie art. 16;

b) każdą rejestrację i publikację dotyczącą podmiotów objętych obowiązkiem rejestracji;

c) przyjmowanie, rejestrację – jeżeli nie odbywają się drogą elektroniczną – sprawdzanie kompletności oraz, w razie potrzeby, sprawdzanie zgodności z przepisami odpowiednich wniosków, załączonych dokumentów, informacji lub oświadczeń, a także sprawdzanie wniosków o zatwierdzenie nazwy i nazwy skróconej, jak również ich zastrzeganie zgodnie z art. 55 ust. 3;

d) udzielanie odpowiedzi na przekazane za pośrednictwem BRIS pytania dotyczące dokumentów i informacji, o których mowa w art. 33, 35 i 39;

e) wydawanie świadectw, odpisów i wyciągów zgodnie z art. 46 ust. 3;

f) przeprowadzanie wyrywkowych kontroli w zakresie zakładania spółek za pośrednictwem elektronicznego systemu kompleksowej obsługi (e-YMS) oraz automatycznych wpisów do rejestru zgodnie z art. 26 ust. 4.

Procedury ochrony danych

Procedury dotyczące praw osoby, której dane dotyczą, w zakresie ujawniania i przechowywania jej danych osobowych

Jeżeli rejestr przetwarza dane osobowe, administratorem danych jest Wydział ds. Wsparcia Systemów Informatycznych i Rozwoju Ogólnego Rejestru Handlowego (G.E.MI.) oraz elektroniczny system kompleksowej obsługi Unii Greckich Izb Handlu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119) oraz ustawą nr 4624/2019 (grecki dziennik urzędowy, seria I, nr 137), w związku z art. 47 ustawy nr 4623/2019 (grecki dziennik urzędowy, seria I, nr 134) o danych sektora publicznego.

Dane kontaktowe

Ministerstwo Rozwoju i Inwestycji

Sekretariat Generalny ds. Handlu

Dyrekcja Generalna ds. Handlu Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Adres urzędowy:

Pl. Kaningos, 10181 ATHENS

E-mail: companylaw@mindev.gov.gr

Przydatne adresy stron internetowych

Informacje publikowane w formie elektronicznej przez ogólny rejestr handlowy (G.E.MI.)

Rejestrowanie osób zainteresowanych korzystaniem z ogólnego rejestru handlowego (G.E.MI.) online

Rejestrowanie przedsiębiorstw w ogólnym rejestrze handlowym (G.E.MI.)

Weryfikacja autentyczności świadectw i odpisów sporządzanych przez ogólny rejestr handlowy (G.E.MI.)

Ustawodawstwo dotyczące ogólnego rejestru handlowego (G.E.MI.)

Ostatnia aktualizacja: 12/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.