Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Węgry

Na tej stronie przedstawiono w zarysie węgierski rejestr działalności gospodarczej.

Autor treści:
Węgry

Jakie informacje można znaleźć w węgierskim rejestrze działalności gospodarczej?

Rejestr działalności gospodarczej zawiera dane dotyczące spółek wpisanych do rejestru oraz dokumenty, na podstawie których dokonano wpisu. Danymi w rejestrze działalności gospodarczej (dotyczącymi wpisanych do niego spółek) zarządzają sądy rejestrowe. Informacje i dokumenty dotyczące spółek przechowywane są w formie elektronicznej. Dostęp do danych dotyczących spółek zarejestrowanych w węgierskich sądach rejestrowych można uzyskać bezpłatnie na stronie internetowej serwisu informacji o spółkach i stronie internetowej elektronicznej rejestracji spółek Ministerstwa Sprawiedliwości (serwis informacji o spółkach https://www.e-cegjegyzek.hu/).

Istnieje możliwość uzyskania dostępu do poniższych informacji (aktualnych lub historycznych), jeżeli w momencie wyszukiwania figurują one w rejestrze działalności gospodarczej:

 • numer wpisu spółki do rejestru (cégjegyzékszám);
 • nazwa spółki (firma);
 • siedziba główna (székhely);
 • miejsce lub miejsca prowadzenia działalności (telephelyek);
 • oddział(-y) (fióktelepek);
 • rodzaj prowadzonej działalności;
 • kapitał zakładowy;
 • numer identyfikacji podatkowej;
 • informacje o tym, czy wszczęto postępowanie upadłościowe, układowe (felszámolás) lub likwidacyjne (végelszámolás);
 • informacje o tym, czy osoba pełniąca obecnie lub w przeszłości funkcje zarządcze lub kierownicze w podmiocie gospodarczym (gazdasági társaság), zgodnie z § 3:22 węgierskiej ustawy nr V z 2013 r. Kodeks cywilny, nie może sprawować funkcji zarządczych ani kierowniczych w innym podmiocie gospodarczym.

Pierwszego dnia każdego tygodnia aktualizowane są poniższe informacje.

 1. Wszystkie dane o spółkach wpisanych do rejestru działalności gospodarczej (wyciąg przechowywany w rejestrze – tárolt cégkivonat) oraz dane dotyczące wniosków o dokonanie wpisu lub zmiany, które nie zostały jeszcze wprowadzone do rejestru.
 2. Informacje o spółkach obejmują informacje na temat:
 • struktury własności (informacje na temat wspólników bądź akcjonariuszy), uprawnień do reprezentacji osoby prawnej, podmiotów gospodarczych niemających osobowości prawnej (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság) lub innych podmiotów gospodarczych,
 • pełnomocnictw dla osób fizycznych oraz składu rady nadzorczej.

Dane aktualizowane pierwszego dnia tygodnia można znaleźć, korzystając z wyszukiwarki.

Informacje dotyczące spółek są przechowywane w rejestrze działalności gospodarczej również w oparciu o inne kryteria (dostępne są również dane historyczne). Oprócz tych informacji można również uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących spółek. Wgląd do danych można uzyskać w sądach rejestrowych oraz za pośrednictwem serwisu informacji o spółkach, natomiast odpisy lub niepoświadczone kopie dokumentów oraz informacje dotyczące spółek można otrzymać za uiszczeniem opłaty administracyjnej.

Czy dostęp do węgierskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Wgląd do węgierskiego rejestru działalności gospodarczej jest możliwy bezpłatnie w zakresie opisanym powyżej na stronie <https://www.e-cegjegyzek.hu/?ceginformacio>. Dostęp do wszelkich pozostałych treści jest odpłatny.

W jaki sposób przeszukiwać węgierski rejestr działalności gospodarczej?

Informacje o spółkach można wyszukiwać według jednego z następujących kryteriów:

- nazwa spółki;

- numer wpisu spółki do rejestru;

- numer identyfikacji podatkowej.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Dane, o których mowa w art. 2 dyrektywy 2009/101/WE, w odniesieniu do spółek wpisanych do rejestru na Węgrzech, są dostępne online nieodpłatnie.

Na Węgrzech informacje publiczne o spółkach są udostępniane przez sąd rejestrowy, serwis informacji o spółkach bądź publikowane w monitorze gospodarczym. Monitor gospodarczy jest dziennikiem urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości, który jest dostępny nieodpłatnie na stronie http://www.e-cegkozlony.gov.hu/. Z chwilą opublikowania danych z rejestru działalności gospodarczej dotyczących spółek akcyjnych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością sąd rejestrowy publikuje również w monitorze gospodarczym ich akty założycielskie bądź zmiany wprowadzone do tych aktów. Dane aktualizowane są codziennie.

Danymi w rejestrze działalności gospodarczej (dotyczącymi wpisanych do niego spółek) zarządzają sądy rejestrowe. Informacje i dokumenty dotyczące spółek przechowywane są w formie elektronicznej. Dostęp do danych dotyczących spółek zarejestrowanych w każdym z węgierskich sądów rejestrowych można uzyskać bezpłatnie na stronie internetowej serwisu informacji o spółkach i stronie internetowej elektronicznej rejestracji spółek Ministerstwa Sprawiedliwości (serwis informacji o spółkach https://www.e-cegjegyzek.hu/).

Historia węgierskiego rejestru działalności gospodarczej

Od lipca 1993 r., kiedy krajowy system informacji o spółkach i wpisów do rejestru (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) zaczął w pełni funkcjonować, dane w rejestrze działalności gospodarczej są wprowadzane przez sądy w formie elektronicznej.

Czas przekazywania danych w systemie między dowolnymi dwoma sądami to tylko kwestia minut.

Ostatnia aktualizacja: 21/09/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.