Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Międzynarodowe

Dostępne są również informacje dotyczące rejestrów działalności gospodarczej w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego niebędących państwami członkowskimi UE.

Autor treści:
Międzynarodowe

Norwegia

Islandia

Liechtenstein
Norwegia

Ośrodek ds. Rejestracji Brønnøysund jest organem rządowym w ramach Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Rybołówstwa Norwegii. Rejestr działalności gospodarczej jest jednym z 14 krajowych rejestrów prowadzonych przez Ośrodek ds. Rejestracji Brønnøysund.

Rejestr działalności gospodarczej jest odpowiedzialny za rejestrację wszystkich norweskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych w Norwegii. Rejestr zapewnia ochronę prawną i kontrolę finansową, przy czym jest ważnym źródłem informacji dla każdej osoby, która potrzebuje dokładnych informacji na temat uczestników norweskiego rynku.

Jakie informacje można znaleźć w norweskim rejestrze działalności gospodarczej?

Norweski rejestr podmiotów gospodarczych zapewnia informacje dotyczące zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Wyszukiwarka dostępna na stronie internetowej Ośrodka ds. Rejestracji Brønnøysund pozwala znaleźć podstawowe informacje na ich temat. Informacje pochodzące z rejestru podmiotów gospodarczych są zamieszczane w obwieszczeniach, przy czym istnieje możliwość zamówienia dodatkowych informacji i wyciągów w sklepie internetowym; ponadto można je uzyskać za pośrednictwem europejskiego rejestru działalności gospodarczej (EBR).

Podstawowe informacje

 • Numer spółki
 • Nazwa spółki, adres jej siedziby i inne adresy
 • Data utworzenia spółki
 • Umowa spółki i rodzaj działalności
 • Funkcje pełnione przez dane osoby w spółce
 • Informacje na temat upadłości

Obwieszczenia

Rejestr działalności gospodarczej informuje o wszystkich ważniejszych zdarzeniach dotyczących spółki. Informuje się zatem o założeniu nowej spółki, o istotnych zmianach we wpisie do rejestru oraz o rozwiązaniu spółki lub wykreśleniu jej z rejestru. Informacja przechowywane w bazie danych, którą można przeszukiwać, dotyczą okresu począwszy od 1 listopada 1999 r. Obwieszczenia w języku angielskim są dostępne od sierpnia 2006 r.

Dodatkowe informacje, które można zamówić odpłatnie, to wypisy i zaświadczenia, np.:

 • zaświadczenie o rejestracji;
 • roczne sprawozdania finansowe.

Czy dostęp do rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Wszystkie podstawowe informacje, które są dostępne za pośrednictwem wyszukiwarki, oraz informacje pochodzące z bazy danych obwieszczeń są udostępniane bezpłatnie. Niektóre usługi – np. wydawanie wypisów i zaświadczeń – podlegają jednak opłacie.

W jaki sposób przeszukiwać norweski rejestr działalności gospodarczej?

Podstawowe informacje dotyczące podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze działalności gospodarczej są dostępne na stronie internetowej Ośrodka ds. Rejestracji Brønnøysund. Wyszukiwanie można przeprowadzać według nazwy (firmy) spółki lub numeru nadanego podmiotowi w bazie danych obwieszczeń.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Osoby trzecie mogą powoływać się na informacje zawarte w rejestrze działalności gospodarczej, ponieważ są one prawnie wiążącymi informacjami o spółce. Uznaje się, że informacje, na temat których dokonano wpisu, są znane osobom trzecim. Odnosi się to zarówno do samych informacji, jak i do dokumentów stanowiących podstawę wpisu do rejestru. W praktyce oznacza to, że osoba trzecia powinna zweryfikować informacje – wpisane do rejestru – dotyczące spółki przed zawarciem z nią umowy.

Przepisy dotyczące tego, w jakim zakresie osoby trzecie mogą powoływać się na informacje wpisane do rejestru działalności gospodarczej w Norwegii, znajdują się w art. 10 – 1 ustawy o rejestrze działalności gospodarczej. Podsumowując te przepisy, można stwierdzić, iż uznaje się, że informacje, na temat których dokonano wpisu, są znane osobom trzecim.

W niektórych sytuacjach – w których przepis prawa określa sytuację prawną osoby trzeciej w zależności od tego, czy miała wiedzę czy nie miała wiedzy na temat określonej sprawy – wyjaśnienia mogą być jednak bardziej złożone, przy czym uznaje się, że informacje wpisane do rejestru działalności gospodarczej są znane osobie trzeciej.

W sprawach, w których do rejestru powinny zostać przesłane informacje (ale nie zostały przesłane), przy czym informacje te pozostają w sprzeczności z informacjami wpisanymi do rejestru, nie można się na nie powoływać wobec osoby trzeciej. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której osoba trzecia miała wiedzę lub powinna była mieć wiedzę na temat określonej sprawy. W takiej sytuacji osoba trzecia nie może powoływać się w zasadny sposób na informacje wpisane do rejestru.

Historia norweskiego rejestru działalności gospodarczej

Norweski rejestr działalności gospodarczej powstał w 1988 r.; obecnie wykonuje zadania prawie 100 lokalnych rejestrów handlowych, które wykonywały te zadania wcześniej.

Powiązane strony

Ustawa o rejestrze działalności gospodarczej


Islandia

Jakie informacje można znaleźć w islandzkim rejestrze działalności gospodarczej?

Rejestr podmiotów gospodarczych jest od 2003 r. wydziałem Dyrekcji ds. Podatków i prowadzi publiczną dokumentację zawierającą informacje o podmiotach wskazanych poniżej. Są to:

 1. osoby fizyczne, spółki oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
 2. instytucje i przedsiębiorstwa państwowe;
 3. instytucje i przedsiębiorstwa będące własnością gmin;
 4. stowarzyszenia, organizacje i podmioty inne niż osoby fizyczne, odpowiedzialne za zarządzanie aktywami lub na które nałożono jakiekolwiek zobowiązania podatkowe;
 5. inne podmioty, które należy wpisać do rejestru na podstawie opinii organów podatkowych/rejestru podmiotów gospodarczych.

Rejestr zawiera następujące informacje dotyczące powyższych podmiotów:

 1. nazwa (firma);
 2. numer identyfikacyjny, adres;
 3. forma prawna;
 4. data utworzenia;
 5. nazwa, adres i numer identyfikacyjny osób należących do zarządu;
 6. kod działalności (nr ISAT);
 7. informacje dotyczące likwidacji;
 8. inne dane, które według przepisów, należy wpisać do rejestru.

Z chwilą wpisu do rejestru podmiotowi zostaje nadany numer identyfikacyjny podmiotu.

Organy publiczne, spółki i osoby fizyczne uzyskują dostęp do informacji z rejestru podmiotów gospodarczych na podstawie regulaminu – określonego przez ministra – dotyczącego zakresu informacji i opłat.

Czy dostęp do rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Informacje dotyczące nazwy, adresu, formy prawnej, kodu ISAT i numeru VAT są podawane do wiadomości publicznej nieodpłatnie na stronie internetowej organów podatkowych/rejestru podmiotów gospodarczych.

Za pozostałe informacje podbierana jest opłata, przy czym oczekuje się, że dostęp do informacji będzie można uzyskać w sklepie internetowym już w 2016 r.

W jaki sposób przeszukiwać rejestr działalności gospodarczej w Islandii?

Na stronie internetowej Dyrekcji ds. Podatków istnieje możliwość bezpłatnego wyszukiwania informacji. Niestety informacje te są obecnie dostępne jedynie w języku islandzkim. W celu uzyskania dalszych informacji – do czasu otwarcia sklepu internetowego w przyszłym roku – z biurem należy kontaktować się telefonicznie lub e-mailem.

Historia islandzkiego rejestru działalności gospodarczej

Do 1980 r. spółki w Islandii były rejestrowane przez lokalnych komisarzy. W 1980 r. utworzono specjalny rejestr spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, ale to islandzki Urząd Statystyczny nadawał tym spółkom numery identyfikacyjne. Od 1997 r. wszystkie spółki handlowe inne niż spółki osobowe były rejestrowane w rejestrze podmiotów gospodarczych; od 2014 r. także spółki osobowe są rejestrowane w rejestrze podmiotów gospodarczych, a zatem w Islandii funkcjonuje tylko jeden urzędowy rejestr działalności gospodarczej, czyli rejestr podmiotów gospodarczych.


Liechtenstein

Rejestr działalności gospodarczej (Handelsregister) obejmuje terytorium całego państwa. Rejestr ten jest prowadzony przez Departament Sprawiedliwości (Amt für Justiz) w Vaduz.

Rejestr działalności gospodarczej jest rejestrem publicznym, a zatem uznaje się, że zawiera informacje, które są prawidłowe. Jego głównym celem jest zapewnienie pewności handlowej w drodze ujawniania informacji na temat stosunków prawnych regulowanych prawem prywatnym, w szczególności ujawniania informacji co do osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na temat odpowiedzialności ponoszonej przez te osoby oraz zdolności (upoważnienia) do dokonywania czynności.

Jakie informacje można znaleźć w rejestrze działalności gospodarczej?

Rejestr działalności gospodarczej zawiera informacje na temat wszystkich zarejestrowanych podmiotów prawnych posiadających siedzibę w Księstwie Liechtensteinu oraz trustów z Liechtensteinu (Treuhänderschaften). Informacje dotyczą faktów lub stosunków, z których niektóre muszą być wpisane do rejestru na mocy prawa, a niektóre są zgłaszane dobrowolnie, wraz z odpowiednimi dokumentami poświadczającymi te okoliczności.

Dokumenty dotyczące niezarejestrowanych trustów są również składane w rejestrze działalności gospodarczej; do rejestru wpisuje się także dane dotyczące fundacji (Stiftungen), które nie są zarejestrowane.

Czy dostęp do rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Dostęp do rejestru działalności gospodarczej podlega opłacie.

Część informacji dotyczących dowolnego podmiotu prawnego zarejestrowanego w rejestrze działalności gospodarczej i inne informacje prawne można znaleźć nieodpłatnie w indeksie rejestru działalności gospodarczej (Firmenindex) za pośrednictwem linku http://www.oera.li/hrweb/ger/firmensuche_afj.htm, przy czym za jego pośrednictwem można również zamówić poświadczony odpis zupełny.

W jaki sposób przeszukiwać rejestr działalności gospodarczej w Liechtensteinie?

Rejestr działalności gospodarczej, w tym zgłoszenia, a także dokumenty poświadczające fakty, są jawne.

Indeks w rejestrze działalności gospodarczej (Firmenindex) może być wykorzystywany do wyszukiwania zarejestrowanego podmiotu prawnego przy użyciu jego nazwy lub nazwy handlowej lub jego numeru w rejestrze.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrach?

Art. 3a dyrektywy 2009/101/WE, zmienionej dyrektywą 2012/17/UE, nakłada na państwa członkowskie obowiązek udostępniania informacji wyjaśniających przepisy prawa krajowego, zgodnie z którymi osoby trzecie mogą powoływać się na dokumenty i informacje dotyczące spółki, o których mowa w art. 2. Decyzja Wspólnego Komitetu EOG z dnia 8 października 2013 r. stanowi, że dyrektywę 2012/17/UE należy włączyć do Porozumienia EOG.

Z wyjątkiem sytuacji, w których ustawodawstwo przewiduje, że wymagana jest jedynie częściowa publikacja lub publikacja wyciągów, wpisy do rejestru działalności gospodarczej są publikowane w pełni i bez zbędnej zwłoki w dzienniku urzędowym przez Ministerstwo Sprawiedliwości (art. 956 ust. 1 ustawy o osobach fizycznych i spółkach (Personen- und Gesellschaftsrecht)). Urzędowym publikatorem Księstwa Liechtensteinu jest elektroniczne wydanie dziennika urzędowego (Amtsblatt) (art. 16 ustawy o podawaniu informacji do wiadomości publicznej (Kundmachungsgesetz).

Na wpisy do rejestru działalności gospodarczej, zmiany i wykreślenia w tym rejestrze mogą się powoływać osoby działające w dobrej wierze. Na treść wpisu, zmianę lub skreślenie można się powołać wobec strony, która jest wpisana do rejestru, pod warunkiem że wpisu, zmiany lub skreślenia dokonano na wniosek strony (art. 948 ust. 1 oraz 2 ustawy o osobach fizycznych i spółkach).

W odniesieniu do osób trzecich, wpis do rejestru działalności gospodarczej wywiera skutki następnego dnia po dniu, w którym wpis został opublikowany, pod warunkiem że istnieje prawny wymóg publikacji (art. 947 ust. 2 ustawy o osobach fizycznych i spółkach).

Na mocy art. 949 tej ustawy wpis do rejestru działalności gospodarczej ma charakter ujawnienia, a zatem z chwilą, z którą wpis ten zaczyna wywierać skutki wobec osób trzecich, osoba trzecia nie może się powoływać dłużej na nieznajomość wpisu. Jeżeli jednak istnieje wymóg dokonania wpisu na temat szczególnych okoliczności, a takiego wpisu nie dokonano, można się powołać wobec osoby trzeciej na te okoliczności jedynie wtedy, gdy istnieje możliwość dowiedzenia, że osoba trzecia miała wiedzę na temat tych okoliczności.

Historia rejestru działalności gospodarczej

Dane w rejestrze działalności gospodarczej w Liechtensteinie były pierwotnie zapisywane na kartach papierowych. Wszystkie aktualne dane – w tym duży odsetek danych historycznych – są obecnie dostępne elektronicznie.

Informacje dodatkowe

Wpisy do rejestru działalności gospodarczej są publikowane w prawnie wymaganym formacie w elektronicznym dzienniku urzędowym, przy czym osoby trzecie mogą się powoływać na informacje opublikowane w tym dzienniku ze skutkiem od dnia następującego po dniu ich publikacji. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wpisem do rejestru i opublikowanymi informacjami pierwszeństwo przysługuje wpisowi do rejestru.

Publikacja i skutki wpisu do rejestru działalności gospodarczej

Publiczny charakter rejestru działalności gospodarczej

Rejestr działalności gospodarczej, w tym zgłoszenia, a także dokumenty poświadczające fakty, są jawne. Dostęp do wpisów może uzyskać każda osoba. Nie istnieją ograniczenia dotyczące dostępu do dokumentów przechowywanych w rejestrze na temat spółek akcyjnych (Aktiengesellschaften), spółek komandytowych (Kommanditaktiengesellschaften) oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaften mit beschränkter Haftung); na potrzeby uzyskania informacji dotyczących jednostek mających inną formę prawną należy wykazać się interesem prawnym (art. 953 ustawy o osobach fizycznych i spółkach).

Publikacja wpisów

Z wyjątkiem sytuacji, w których ustawodawstwo przewiduje, że wymagana jest jedynie częściowa publikacja lub publikacja wyciągów, wpisy do rejestru działalności gospodarczej są publikowane w pełni i bez zbędnej zwłoki przez Ministerstwo Sprawiedliwości w dzienniku urzędowym. Wszelkie dokumenty i informacje, które muszą być ustawowo przedłożone i opublikowane, są publikowane w ten sam sposób (art. 956 i nast. ustawy o osobach fizycznych i spółkach). Na opublikowane informacje można się powołać wobec każdej osoby bezpośrednio począwszy od końca dnia, w którym te informacje opublikowano.

Ogłoszenia dotyczące spółek akcyjnych (Aktiengesellschaften), spółek komandytowych (Kommanditaktiengesellschaften) i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) są publikowane w dzienniku urzędowym w formie odesłania do wpisu i dokumentów poświadczających fakty oraz informacje. To samo dotyczy każdej osoby prawnej prowadzącej działalność handlową. W innych przypadkach informacje są publikowane w formie odesłania do wpisu w rejestrze (art. 957 ustawy o osobach fizycznych i spółkach).

Skutki wpisów wobec osób trzecich

W odniesieniu do osób trzecich, wpis do rejestru działalności gospodarczej wywiera skutki następnego dnia po dniu, w którym wpis został opublikowany, pod warunkiem że istnieje prawny wymóg publikacji (art. 947 ust. 2 ustawy o osobach fizycznych i spółkach).

W przypadku spółek akcyjnych (Aktiengesellschaften), spółek komandytowych (Kommanditaktiengesellschaften) i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) nie można się powoływać na okoliczności, na temat których dokonano wpisu i które zostały podane do wiadomości publicznej, jeżeli dotyczą one czynności prawnej, której dokonano w ciągu piętnastu dni po dniu, w którym wpis zaczął wywierać skutki, a osoba trzecia może dowieść, że nie miała wiedzy na temat tych okoliczności i nie można było oczekiwać, że będzie mieć taką wiedzę (art. 949 ust. 1a ustawy o osobach fizycznych i spółkach).

Z chwilą, z którą wpis zaczyna wywierać skutkiwobec osób trzecich, nie mogą się one dłużej powoływać na nieznajomość wpisu (art. 949 ust. 1 ustawy o osobach fizycznych i spółkach).

Wpisy do rejestru działalności gospodarczej stanowią dowód zaistnienia okoliczności, które poświadczają, chyba że zostanie dowiedzione, że są nieprawidłowe (art. 949 ust. 3 ustawy o osobach fizycznych i spółkach).

Rozbieżności między zgłoszonym a opublikowanym wpisem

Jeśli istnieje rozbieżność między wpisem w rejestrze a opublikowanymi informacjami, wpis do rejestru ma pierwszeństwo, następnie – opublikowane informacje, ostatecznie – treść dokumentów poświadczających dane okoliczności. W przypadku rozbieżności między wpisem do rejestru a opublikowanymi informacjami, osoby trzecie działające w dobrej wierze mogą również powoływać się na opublikowane informacje wobec osoby, która dokonała wpisu (art. 959 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o osobach fizycznych i spółkach).

Powiązane strony

Ustawa o osobach fizycznych i spółkach (Personen- und Gesellschaftsrecht) z dnia 20 stycznia 1926 r. (opublikowana LGBl. 1926 nr 4)

Ustawa o podawaniu informacji do wiadomości publicznej (Kundmachungsgesetz) z dnia 17 kwietnia 1985 r. (opublikowana LGBl. 1985 nr 41)

Rozporządzenie dotyczące dziennika urzędowego(Amtsblattverordnung ) z dnia 4 września 2012 r. (opublikowane LGBl. 2012 nr 284)

Ostatnia aktualizacja: 20/05/2019

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.