Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Irlandia

W niniejszej części przedstawiono w zarysie rejestr działalności gospodarczej w Irlandii.

Autor treści:
Irlandia

Jakie informacje można znaleźć w irlandzkim rejestrze działalności gospodarczej?

Do rejestru spółek (Register of Companies) wpisuje się niektóre dokumenty, które są przechowywane przez Biuro Rejestracji Spółek (Companies Registration Office) zgodnie z obowiązkami nałożonymi na spółki na podstawie ustawy o spółkach (Companies Acts, 1963-2012).  Dzięki rejestrowi można uzyskać podstawowe informacje na temat spółek. Są to:

  • adres,
  • data założenia spółki,
  • data ostatniego złożonego rocznego sprawozdania finansowego.

Wszelkie dokumenty składane przez spółki na podstawie ustawy o spółkach są publicznie dostępne. Istnieje także możliwość płatnego udostępniania zestawów informacji na temat spółek. Zawierają one wyciąg z informacji znajdujących się w rejestrze, w tym dane o osobach zarządzających spółką, zakresach ich obowiązków oraz wykaz złożonych dokumentów.

Czy dostęp do irlandzkiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Tak, dostęp do podstawowych informacji o spółkach jest bezpłatny. Za wszelkie inne informacje pobierana jest jednak opłata.

W jaki sposób przeszukiwać irlandzki rejestr spółek i nazw podmiotów gospodarczych (firm)?

Przeszukiwanie można prowadzić według numeru lub nazwy spółki/przedsiębiorstwa. Możliwe są cztery sposoby wyszukiwania według nazwy:

  • wyszukiwanie nazw zawierających wszystkie wybrane słowa (zalecane) według kryterium „contains all these words”;
  • wyszukiwanie według nazw rozpoczynających się od wybranego wyrażenia – „starts with this phrase”;
  • wyszukiwanie według nazw zawierających wybrane wyrażenie „contains this phrase”;
  • Alphasort to ciąg znaków utworzony poprzez usunięcie z nazwy spółki często występujących słów takich jak „Ireland”, „Limited”, „The”, „And” i podobnych słów oraz spacji, przecinków, myślników, itp. W celu wyszukiwania za pomocą ciągu alphasort, należy usunąć te słowa i znaki interpunkcyjne.

Wyszukiwanie według nazwy można zawęzić przez podanie danych adresowych.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Biuro Rejestracji Spółek (CRO) jest centralnym repozytorium ustawowych informacji publicznych na temat spółek w Irlandii. Ustawa o spółkach z 2014 r. (Companies Act 2014) oraz odpowiednie powiązane przepisy nakładają na spółki obowiązek przekazywania informacji do Biura Rejestracji Spółek na potrzeby rejestracji tych spółek i publikacji odpowiednich informacji.

Informacje zawarte w rejestrze spółek są przekazywane do Biura Rejestracji Spółek przez osoby trzecie na podstawie ustawowego obowiązku, przy czym obejmuje on również zobowiązanie do nieprzekazywania świadomie lub w następstwie niedbalstwa nieprawdziwych informacji. Biuro nie może potwierdzać i nie potwierdza prawidłowości informacji, które zostały przekazane przez osoby trzecie.

W przypadku przekazywania niektórych dokumentów i informacji istnieje ustawowy wymóg, by osoba dokonująca tej czynności podpisała urzędowe oświadczenie o tym, że zgodnie z jej wiedzą wymagane informacje i dokumenty zostały prawidłowo złożone. Zgodnie z ustawą o urzędowych oświadczeniach z 1938 r. (Statutory Declarations Act 1938), z późniejszymi zmianami, każdy, kto umyślnie składa fałszywe lub wprowadzające w błąd urzędowe oświadczenie, podlega odpowiedzialności karnej oraz grzywnie lub karze pozbawienia wolności (na podstawie wyroku skazującego) bądź obu tym karom.

Ponadto zgodnie z art. 876 ustawy o spółkach z 2014 r. podanie fałszywych informacji w formularzach składanych w Biurze zgodnie z ustawą stanowi przestępstwo umyślne bądź wynikające z niedbalstwa.

Historia irlandzkiego rejestru spółek

Dane elektroniczne na temat wszystkich działających spółek – przechowywane w rejestrze – są kompletne.

Powiązane strony

System integracji rejestrów przedsiębiorstw (BRIS)

Ostatnia aktualizacja: 16/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.