Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Łotwa

W tej części przedstawiono w zarysie łotewski rejestr działalności gospodarczej.

Autor treści:
Łotwa
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jakie informacje można znaleźć w łotewskim rejestrze działalności gospodarczej?

Rejestr Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) to łotewski podmiot prawa publicznego, który odpowiada za rejestrację spółek i przedsiębiorców innego rodzaju oraz ich oddziałów i przedstawicielstw, a także zmian dotyczących dokumentów założycielskich tych podmiotów. Podmiot ten podejmuje też inne czynności przewidziane w przepisach prawa. Do rejestru wpisuje się również podmioty prowadzące działalność w sektorze środków masowego przekazu, stowarzyszenia i fundacje, zastawy handlowe, pakiety kontrolne, umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, małżeńskie umowy majątkowe, partie polityczne, organy arbitrażowe, związki zawodowe, organizacje i instytucje religijne, a także postępowania upadłościowe.

Czy dostęp do rejestru działalności gospodarczej jest płatny?

Tak, na Łotwie nie istnieje bezpłatny rejestr działalności gospodarczej online.

Jednak korzystając z wariantu wyszukiwania dostępnego na stronie internetowej Rejestru Przedsiębiorstw, można bezpłatnie uzyskać następujące podstawowe informacje dotyczące podmiotów prawnych wpisanych do tego rejestru:

 • rodzaj podmiotu prawnego;
 • siedziba statutowa;
 • nowa lub obecna nazwa lub nazwa handlowa oraz poprzednio zarejestrowana lub historyczna nazwa lub nazwa handlowa;
 • numer w rejestrze;
 • kod identyfikacyjny beneficjenta jednolitego obszaru płatności w euro (o ile został przyznany);
 • data wpisu;
 • data wykreślenia podmiotu prawnego z rejestru (lub data reorganizacji, jeżeli reorganizacja jest przyczyną wykreślenia z rejestru);
 • termin na dokonanie wpisu organizacji religijnej, która podlega przerejestrowaniu;
 • upoważnieni przedstawiciele.

Łotewski Rejestr Przedsiębiorstw umożliwia nieodpłatne uzyskanie następujących informacji o wszystkich zarejestrowanych podmiotach prawnych w formie otwartych danych:

 • numer w rejestrze;
 • nazwa bądź nazwa handlowa podmiotu;
 • rodzaj podmiotu prawnego;
 • informacje, w jakim rejestrze podmiot jest zarejestrowany;
 • data wpisu;
 • informacje dotyczące wykreślenia podmiotu prawnego z rejestru bądź jego reorganizacji;
 • data wykreślenia podmiotu prawnego z rejestru (lub data reorganizacji, jeżeli reorganizacja jest przyczyną wykreślenia z rejestru);
 • siedziba statutowa;
 • dziedzina działalności w przypadku stowarzyszeń, fundacji i związków zawodowych;

Informacje dostępne są do pobrania tutaj w formatach .csv, .txt i .xlsx. Użytkownik może wybrać określony format w zależności od potrzeb. Dane aktualizowane są codziennie.

Wszystkie wpisy do rejestru są publikowane w wersji elektronicznej na stronie internetowej dziennika urzędowego Latvijas Vēstnesis. Ta sama procedura ma zastosowanie do publikacji dokumentów złożonych oddzielnie.

W jaki sposób można uzyskać informacje z łotewskiego rejestru działalności gospodarczej?

Łotewski Rejestr Przedsiębiorstw umożliwia uzyskanie informacji na temat wszystkich zarejestrowanych podmiotów i faktów prawnych.

Informacje pochodzące z Rejestru Przedsiębiorstw można uzyskać za opłatą, składając wniosek o udzielenie informacji, osobiście, listownie lub pocztą elektroniczną na adres info@ur.gov.lv w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz cyfrowym znacznikiem czasu. Wniosek musi zawierać informacje na temat płatności zrealizowanej na rzecz Rejestru Przedsiębiorstw (należy do niego dołączyć dokument potwierdzający dokonanie płatności, jego kopię lub wydruk z systemu bankowości elektronicznej). Składając wniosek, należy określić wybrany sposób otrzymania informacji (osobiście, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie).

Zaświadczenie dotyczące osoby prawnej, osoby fizycznej lub dokumentu (umowy) można również uzyskać za pośrednictwem strony Latvija.lv. Informacje takie sporządza się w ciągu 10–15 min. Po przetworzeniu wniosku na adres e-mail klienta lub za pośrednictwem strony internetowej wysyłane jest oficjalne zaświadczenie zawierające pieczęć elektroniczną. Pieczęć taka poświadcza wiarygodność danych i ich zgodność z informacjami wpisanymi do rejestrów prowadzonych w ramach Rejestru Przedsiębiorstw.

Wykaz opłat można znaleźć w internecie.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Wszystkie wpisy do rejestru działalności gospodarczej podlegają publikacji w dzienniku urzędowym Latvijas Vēstnesis, a ich elektroniczne wersje są dostępne na stronie internetowej dziennika urzędowego: www.vestnesis.lv. Ta sama procedura ma zastosowanie do publikacji dokumentów złożonych oddzielnie.

Wpisy do rejestru wywołują skutki prawne wobec osób trzecich dopiero po opublikowaniu tych wpisów w dzienniku urzędowym, chyba że dane informacje były znane osobom trzecim przed ich publikacją. Jeżeli jednak osoba trzecia może wykazać, że opublikowana informacja nie była i nie mogła być jej znana, nie można się na te informacje powołać w odniesieniu do czynności prawnych dokonywanych przed upływem 15 dni od daty publikacji.

Jeżeli informacja, która ma zostać wpisana do rejestru, zostanie nieprawidłowo zarejestrowana lub opublikowana, osoba trzecia działająca w dobrej wierze może się powołać na taką opublikowaną informację, nawet jeżeli nie odpowiada ona wpisowi w rejestrze lub aktualnemu stanowi faktycznemu. Osoba trzecia nie może się jednak powołać na informację, która została nieprawidłowo opublikowana, jeżeli wiedziała o tym, że opublikowana informacja jest nieprawidłowa.

Szczegółowe informacje można znaleźć w art. 12 kodeksu handlowego (Komerclikums) (na http://likumi.lv/ta/en/en/id/5490 jest również dostępna wersja angielska).

W jaki sposób można skontaktować się z łotewskim rejestrem działalności gospodarczej?

Dane kontaktowe:

Rejestr Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej
Pērses iela 2
Riga
Łotwa
LV 1011
Informacja telefoniczna: 67031703 (uwaga: pod tym numerem telefonu nie udziela się porad prawnych)
Faks: 67031793
E-mail: info@ur.gov.lv

Godziny urzędowania można znaleźć w internecie.

Historia łotewskiego rejestru działalności gospodarczej

Rejestr Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej utworzono w dniu 1 grudnia 1990 r.

Powiązane strony

Rejestr Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej

Europejski rejestr przedsiębiorstw (dostęp za pośrednictwem Lurosoft)

Ostatnia aktualizacja: 12/07/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.