Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Litwa

Rejestr można przeszukiwać według kodu osoby prawnej, jej nazwy lub części nazwy. Poniżej przedstawiono w zarysie litewski rejestr osób prawnych.

Autor treści:
Litwa

Historia ustanowienia krajowego rejestru handlowego

Kiedy powstał rejestr?

Rejestr osób prawnych, który zastąpił dawny rejestr przedsiębiorstw i odrębne systemy rejestracji organizacji publicznych i innych podmiotów, zaczął działać 1 stycznia 2004 r.

W październiku 1990 r. rozpoczęła się na Litwie rejestracja osób prawnych prowadzona przez rejonowe służby rejestrowe, natomiast organizacje publiczne rejestrowano w odrębnych ministerstwach i innych instytucjach.

Od kiedy jest dostępny w wersji elektronicznej?

Digitalizacja rejestru osób prawnych rozpoczęła się w 1990 r. Rejestr jest obecnie w pełni zdigitalizowany.

Jakie są obowiązujące przepisy dotyczące rejestru?

Kodeks cywilny Republiki Litewskiej, ustawa o rejestrze osób prawnych oraz ustawy regulujące funkcjonowanie poszczególnych form prawnych osób prawnych, np. ustawa o spółkach akcyjnych, regulamin organizacyjny rejestru osób prawnych.

Obowiązują również inne ustawy dotyczące działalności osób prawnych, takie jak ustawa o niewypłacalności osób prawnych itp.

Jakie informacje można znaleźć w rejestrze handlowym?

Kto ma dostęp do rejestru?

Dane gromadzone w rejestrze osób prawnych, dokumenty przechowywane w tym rejestrze oraz wszelkie inne informacje przekazywane do rejestru są jawne. Prawo do uzyskania danych z rejestru osób prawnych oraz odpisów przechowywanych w nim dokumentów ma każda osoba, który złoży wniosek, wskazując, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej dane będą wykorzystywane.

Jakie informacje są przechowywane w rejestrze?

Jaki rodzaj danych zawiera rejestr? (które podmioty wpisuje się do rejestru publicznego, informacje o upadłości, sprawozdania finansowe itp.)

Kod osoby prawnej; jej nazwę; adres siedziby statutowej; organy osoby prawnej; dane członków organów zarządzających osoby prawnej, jej likwidatorów lub syndyków masy upadłości; dane osób uprawnionych do zawierania transakcji w imieniu osoby prawnej; wskazanie, która z zasad reprezentacji obowiązuje w przypadku osoby prawnej; ograniczenia działalności osoby prawnej; data początkowa i data końcowa roku obrachunkowego; okres prowadzenia działalności, jeżeli okres ten jest ograniczony; status prawny osoby prawnej (w stanie upadłości, w likwidacji, w trakcie restrukturyzacji lub reorganizacji); informacja, że osoba prawna prowadzi działalność polegającą na tworzeniu trustów lub spółek oraz zarządzaniu nimi, świadczy usługi wymiany walut wirtualnych lub działa w charakterze dostawcy kont waluty wirtualnej; jeżeli spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma jednego akcjonariusza/wspólnika: dane dotyczące akcjonariusza/wspólnika spółki, data nabycia wszystkich akcji/udziałów, data przeniesienia całości lub części akcji/udziałów spółki na inne osoby; dane członków organów nadzorczych; dane założyciela oddziału lub przedstawicielstwa osoby prawnej; tytuły rocznych raportów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami prawa, tytuły rocznych skonsolidowanych raportów finansowych oraz daty ich podpisania i złożenia w rejestrze osób prawnych itp.

Jakie dokumenty przechowuje się w rejestrze (akta, zbiory dokumentów, statuty, protokoły walnego zgromadzenia itp.)?

Wnioski o wpis danych do rejestru; protokoły zgromadzeń wspólników oraz uchwały podejmowane przez te zgromadzenia; protokoły posiedzeń kolegialnych organów zarządzających oraz uchwały podejmowane podczas tych posiedzeń; statuty/regulaminy organizacyjne; akty założycielskie oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych osób prawnych; zestawy rocznych raportów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami prawa, zestawy rocznych skonsolidowanych raportów finansowych; sprawozdania z wyceny aktywów itp.

Jak wyszukiwać informacje w rejestrze (i jakie kryteria wyszukiwania są dostępne)?

Osobiście

Informacje w rejestrze można wyszukiwać osobiście.

Na stronie internetowej rejestru

Informacje można wyszukiwać na stronie internetowej rejestru.

Jakie kryteria wyszukiwania są dostępne?

Rejestr można przeszukiwać według kodu osoby prawnej, jej nazwy lub części nazwy.

Jak mogę uzyskać dokumenty?

Nieodpłatnie?

Dokumentów nie można uzyskać nieodpłatnie.

Za opłatą?

Za uzyskanie danych, informacji i odpisów dokumentów z rejestru pobiera się opłatę w wysokości ustalonej przez rząd Republiki Litewskiej.

Jak uzyskać wyciąg z rejestru, uwierzytelniony odpis lub kopię dokumentu?

Poświadczony wyciąg z rejestru osób prawnych można zamówić online za pośrednictwem systemu samoobsługowego, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub osobiście – udając się do działu obsługi klienta.

Poświadczony za zgodność z oryginałem odpis dokumentu z rejestru osób prawnych można zamówić pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub osobiście – udając się do działu obsługi klienta. Niepoświadczony za zgodność z oryginałem odpis dokumentu można zamówić i uzyskać online za pośrednictwem systemu samoobsługowego.

Za wydanie wyciągu lub odpisu dokumentu pobiera się opłatę w wysokości ustalonej przez rząd Republiki Litewskiej.

Rejestracja

Jak mogę wszcząć procedurę rejestracji (składanie wniosku do rejestru, poświadczanie dokumentów, rodzaj dokumentów, które należy załączyć)?

Osobiście

Procedurę rejestracji można rozpocząć osobiście.

Aby wpisać osobę prawną do rejestru osób prawnych, należy złożyć następujące dokumenty:

  1. wniosek w wymaganej formie o wpis danej osoby prawnej do rejestru;
  2. akty założycielskie takiej osoby prawnej;
  3. inne dokumenty przewidziane w przepisach.

Notariusz lub Ministerstwo Sprawiedliwości sprawdza prawdziwość danych przekazanych do podmiotu przetwarzającego dane w rejestrze, zgodność aktów założycielskich z wymogami regulacyjnymi oraz weryfikuje, czy możliwe są rejestracja lub wprowadzenie osoby prawnej, oddziału lub przedstawicielstwa, zmienionych danych i aktów założycielskich oraz regulaminu organizacyjnego oddziału lub przedstawicielstwa, ponieważ spełniono obowiązki określone w ustawach lub akcie założycielskim oraz wystąpiły okoliczności określone w ustawach lub aktach założycielskich.

Przez internet

Przez internet można założyć osobę prawną w najczęściej spotykanych formach prawnych, takich jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (uždaroji akcinė bendrovė), mikrospółka (mažoji bendrija), jednoosobowa działalność gospodarcza (individuali įmonė), podmiot publiczny, stowarzyszenie oraz fundacja charytatywna i pomocowa. Stanowią one około 80% wszystkich osób prawnych wpisanych do rejestru osób prawnych.

Dokumenty można składać w formie elektronicznej bezpośrednio do podmiotu przetwarzającego dane w rejestrze za pośrednictwem systemu samoobsługi klienta Centrum Rejestrów, pod warunkiem że: założyciel dysponuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym; dokumenty sporządzono zgodnie z zatwierdzonymi wzorami (regulamin organizacyjny, statut, akt założycielski lub umowa spółki); nazwa osoby prawnej nie zawiera nazwy skróconej państwa („Lietuva”); uzyskano opatrzony podpisem elektronicznym dowód zgody właścicieli lokalu na jego wykorzystanie do rejestracji siedziby statutowej, jeżeli lokal nie należy do założyciela; wkład wniesiony na pokrycie obejmowanych udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ma formę wkładu gotówkowego; cele i obszary działalności stowarzyszenia, podmiotu publicznego lub fundacji charytatywnej i pomocowej są zgodne z klasyfikacją celów i obszarów działalności publicznych osób prawnych; organizacja charytatywna i pomocowa nie posiada kapitału żelaznego.

W jaki sposób rozpatruje się złożone wnioski?

Podczas weryfikacji złożonych dokumentów podmiot przetwarzający dane w rejestrze ustala, czy:

  1. złożony wniosek o wpis osoby prawnej do rejestru (o dokonanie zmian w danych i dokumentach podlegających wpisowi do rejestru, wykreślenie danych) jest zgodny z wymaganą formą lub czy złożono wszystkie dokumenty;
  2. nie uchybiono terminom określonym w art. 2.46 ust. 4 kodeksu cywilnego;
  3. dane i dokumenty składane do rejestru są ze sobą spójne, jasne i nie wprowadzają w błąd;
  4. forma lub treść dokumentów nie jest sprzeczna z prawem.

Podmiot przetwarzający dane w rejestrze może odmówić rejestracji osoby prawnej wyłącznie w przypadku stwierdzenia jednej z powyższych okoliczności.

Jeżeli otrzymane dane zawarte we wniosku i akty założycielskie zostały poświadczone przez notariusza lub Ministerstwo Sprawiedliwości, podmiot przetwarzający dane w rejestrze nie sprawdza prawdziwości przedstawionych danych ani zgodności treści dokumentów z wymogami regulacyjnymi.

Skutki prawne rejestracji

Skutki wpisów wobec osób trzecich zgodnie z art. 17 dyrektywy (UE) 2017/1132

Dane i informacje w rejestrze osób prawnych uznaje się za prawidłowe, o ile nie zostaną zakwestionowane zgodnie z procedurą określoną w ustawach Republiki Litewskiej i aktach prawnych Unii Europejskiej.

Rozbieżności między wpisem do rejestru a jego publikacją

Ogłoszenie następuje na podstawie potwierdzonych wpisów w rejestrze, a zatem nie występują rozbieżności. Ogłoszenia generowane są automatycznie na portalu publicznym na podstawie danych wpisanych do rejestru osób prawnych.

Kto ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wpisu?

Za prawidłowość składanych dokumentów i danych oraz za ich terminowe przekazywanie podmiotowi przetwarzającemu dane w rejestrze odpowiada organ zarządzający osoby prawnej, chyba że przepisy prawa lub akty założycielskie stanowią inaczej.

Procedury ochrony danych

Procedury dotyczące praw osoby, której dane dotyczą, w zakresie publikowania i przechowywania jej danych osobowych

Dane, informacje i dokumenty przechowywane w rejestrze są jawne. Każdy może uzyskać dostęp do danych, informacji i dokumentów przechowywanych w rejestrze w trybie określonym w ustawach i regulaminie organizacyjnym rejestru osób prawnych. Odbiorcy danych mogą wykorzystywać dane pochodzące z rejestru wyłącznie w celu, w zakresie i w sposób wskazany przy ich otrzymaniu. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679.

Dane kontaktowe

Podmiot przetwarzający dane w rejestrze osób prawnych – przedsiębiorstwo państwowe Registrų centras

Tel. +370 5 268 8262

E-mail: info@registrucentras.lt

Przydatne linki

https://www.registrucentras.lt/p/671

https://www.registrucentras.lt/en

Ostatnia aktualizacja: 07/04/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.