Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej litewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Litwa

W niniejszej części przedstawiono w zarysie litewski rejestr osób prawnych.

Autor treści:
Litwa
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jakie informacje można znaleźć w litewskim rejestrze osób prawnych?

Dane gromadzone w litewskim rejestrze osób prawnych (Lietuvos juridinių asmenų registras), dokumenty przechowywane w tym rejestrze oraz wszystkie inne informacje przekazane do rejestru są publiczne. W rejestrze osób prawnych przechowuje się dane i dokumenty dotyczące osób prawnych prawa prywatnego i publicznego. Ogólnie w rejestrze uwzględnia się 26 rodzajów osób prawnych.

Do rejestru są wpisywane następujące dane: nazwa osoby prawnej; kod; forma prawna; status prawny; siedziba osoby prawnej; organy osoby prawnej; członkowie organów zarządzających (imię i nazwisko, numer dokumentu tożsamości, miejsce zamieszkania) oraz członkowie uprawnieni do podejmowania zobowiązań prawnych w imieniu osoby prawnej i zakres ich uprawnień; oddziały i przedstawicielstwa; ograniczenia działalności osoby prawnej; termin zakończenia działalności przez osobę prawną; rok obrotowy; daty wprowadzenia zmian do dokumentów i danych w rejestrze; informacje dotyczące osób fizycznych uprawnionych do zawierania umów w imieniu osoby prawnej oraz inne dane przewidziane przepisami prawa.

W rejestrze osób prawnych przechowywane są również: dokumenty dotyczące utworzenia osoby prawnej, decyzje organów osób prawnych, zestawy rocznych sprawozdań finansowych składanych przez spółki i inne dokumenty przewidziane przepisami prawa.

Litewski rejestr osób prawnych jest prowadzony przez przedsiębiorstwo państwowe Registrų centras (centrum rejestracji).

Czy dostęp do litewskiego rejestru osób prawnych jest bezpłatny?

W rejestrze istnieje możliwość bezpłatnego wyszukiwania osób prawnych. Nieodpłatnie przekazywane są poniższe informacje:

 • kod;
 • nazwa;
 • siedziba;
 • forma prawna;
 • status prawny.

Opłatę pobiera się w przypadku udostępniania bardziej szczegółowych danych dotyczących osób prawnych. Dane te są przekazywane, jeżeli:

 • została podpisana umowa o świadczenie usług na rzecz zarejestrowanego użytkownika;
 • wykorzystywany jest samoobsługowy system centrum rejestracji;
 • skierowano odpowiedni wniosek do urzędnika rejestru.

Litewski rejestr osób prawnych zapewnia możliwość bezpłatnego sprawdzenia, czy określona nazwa nie jest tożsama z nazwami używanymi przez inne osoby prawne, oddziały lub przedstawicielstwa bądź z nazwami wpisanymi tymczasowo do rejestru.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Zmiany wprowadzone przez urzędnika prowadzącego rejestr do danych bądź informacji dotyczących osób prawnych zostają opublikowane nie później niż następnego dnia roboczego, a data ich wprowadzenia – opublikowana w elektronicznym biuletynie informacyjnym.

Publikacja przez urzędników prowadzących rejestr wyciągów z informacji bądź danych lub kopii dokumentów przechowywanych w rejestrze świadczy o wiarygodności tych dokumentów prima facie.

W jaki sposób przeszukiwać litewski rejestr działalności gospodarczej?

Osoby prawne można wyszukiwać w rejestrze bezpłatnie według poniższych kryteriów wyszukiwania. Są to:

 • kod;
 • nazwa;
 • nazwa historyczna.

Zarejestrowani użytkownicy, którzy podpisali umowę o świadczenie usług, mogą przeprowadzić wyszukiwanie w oparciu o następujące kryteria: kod, nazwa, osoba fizyczna, osoba prawna bądź zagraniczna osoba prawna.

System samoobsługowy umożliwia wyszukiwanie osób prawnych według kodu, nazwy bądź nazwy historycznej (w przypadku podmiotów, które zmieniły swoją nazwę).

Historia litewskiego rejestru działalności gospodarczej

Rejestr osób prawnych został utworzony w 2004 r., przy czym dane dotyczące osób prawnych gromadzone we wcześniejszych systemach informatycznych od 1990 r. zostały do niego automatycznie przeniesione.

Powiązane strony

Rejestr osób prawnych

Ostatnia aktualizacja: 18/02/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.