Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Luksemburg

Niniejsza strona zawiera informacje na temat możliwości wglądu do rejestru działalności gospodarczej Luksemburga (Registre de Commerce et des Sociétés – RCS).

Autor treści:
Luksemburg
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jakie informacje zawiera rejestr działalności gospodarczej Luksemburga?

Rejestr działalności gospodarczej (RCS) – Registre de Commerce et des Sociétés – jest urzędowym rejestrem wszystkich osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą, a także innych jednostek, o których mowa w znowelizowanej ustawie z dnia 19 grudnia 2002 r.

Rejestr działalności gospodarczej działa pod nadzorem Ministra Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości powierzył zarządzanie RCS ugrupowaniu interesów gospodarczych Luxembourg Business Registers (dawniej GIE RCSL), w skład którego wchodzą: organy państwowe, Izba Handlowa oraz Izba Rzemieślnicza.

Celem rejestru działalności gospodarczej jest:

 • zapewnienie możliwości identyfikacji osób wpisywanych do rejestru na podstawie wymagań ustawowych, w drodze bieżącego aktualizowania ich spisu,
 • zagwarantowanie jak największego bezpieczeństwa transakcji,
 • udzielanie informacji osobom trzecim.

Rejestr działalności gospodarczej gromadzi dwa rodzaje danych:

 • dane o charakterze identyfikacyjnym i prawnym, takie jak nazwa spółki lub firma spółki, przedmiot działalności spółki, kapitał spółki, skład zarządu, nazwisko biegłego rewidenta, osoby uprawnione do podejmowania decyzji w imieniu spółki i inne tego typu dane,
 • sprawozdania roczne.

Kontakt:

Adres biura

Adres pocztowy

Dni i godziny urzędowania

14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg – Kirchberg

Tel.: (+352) 26 428-1

Faks: (+352) 26 42 85 55

E-mail: helpdesk@lbr.lu

LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS
L-2961 Luxembourg

Od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-12:00 oraz 13:30-16:00


Czy dostęp do rejestru działalności gospodarczej jest płatny?

Wgląd do akt w siedzibie RCS jest bezpłatny.

Niektóre dane są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej Luxembourg Business Registers. Są to:

 • numer RCS;
 • data wpisu;
 • nazwa;
 • forma prawna;
 • adres siedziby spółki;
 • wykaz dokumentów złożonych począwszy od lutego 2006 r.

Odpłatnie można otrzymać:

 • wyciąg zawierający zaktualizowane dane, które podmiot wpisany do rejestru powinien złożyć w RCS,
 • poświadczoną kopię dokumentów złożonych do RCS (w formacie elektronicznym).

Tabela obowiązujących opłat jest dostępna na stronie internetowej, w zakładce „Informacje ogólne – Cennik” (General information - Prices).

W jaki sposób wyszukiwać dane w rejestrze działalności gospodarczej Luksemburga?

Wyszukiwanie można przeprowadzać za pomocą strony internetowej Luxembourg Business Registers, na portalu poświęconym rejestrowi handlowemu, podając:

 • nazwę (albo część nazwy) lub
 • numer wpisu podmiotu w rejestrze.

Wyszukiwarka internetowa wyświetli wówczas listę nazw odpowiadających wprowadzonemu zapytaniu.

Po kliknięciu na nazwę jednego z podmiotów odnalezionych przez wyszukiwarkę wyświetlą się bezpłatnie następujące informacje:

 • numer RCS;
 • data wpisu;
 • nazwa;
 • forma prawna;
 • adres siedziby spółki.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Zgodnie z art. 19-3 zmienionej ustawy z dnia 19 grudnia 2002 r. o rejestrze handlowym oraz o księgach rachunkowych i rocznych sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw na dokumenty złożone do akt lub wyciągi z akt można powoływać się wobec osób trzecich dopiero po publikacji odpowiednich dokumentów w Recueil électronique des sociétés et associations (RESA), chyba że spółka udowodni, że osoby trzecie miały wcześniej wiedzę o takich dokumentach. Osoby trzecie mogą mimo to powoływać się na dokumenty złożone do akt lub wyciągi z akt jeszcze nieopublikowanych.

W odniesieniu do transakcji dokonanych przed szesnastym dniem następującym po dniu ogłoszenia nie można powoływać się na takie dokumenty i wyciągi wobec osób trzecich, które udowodnią, że nie mogły o nich wiedzieć.

W przypadku niezgodności między tekstem złożonym a opublikowanym w RESA ten ostatni nie wywiera skutków prawnych wobec osób trzecich. Osoby trzecie mogą się jednak powołać na taki dokument, o ile spółka nie dowiedzie, że znały one treść tekstu, który został złożony do rejestru.

Okres, który obejmują rejestry działalności gospodarczej Luksemburga

Rejestr działalności gospodarczej istnieje od 1909 r.

Od 2003 r. funkcjonuje on pod nadzorem Ministra Sprawiedliwości, a zarządzanie nim zostało powierzone ugrupowaniu interesów gospodarczych Luxembourg Business Registers. Od tego czasu przeprowadzono pełny proces informatyzacji zawartych w nim danych.

Dokumenty złożone w RCS począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r. są systematycznie digitalizowane i udostępnione do wglądu w formie elektronicznej na stronie internetowej.

Dokumenty złożone w RCS począwszy od 1909 r., czyli od chwili jego utworzenia, zostały poddane digitalizacji i są stopniowo udostępniane ogółowi społeczeństwa.

W następstwie tego procesu zasoby RCS są całkowicie dostępne w postaci elektronicznej.

Powiązane strony

Luxembourg Business Registers

Ostatnia aktualizacja: 10/01/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.