Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Luksemburg

Na tej stronie przedstawiono informacje na temat możliwości wglądu do rejestru działalności gospodarczej i spółek Luksemburga (Registre de Commerce et des Sociétés – RCS).

Autor treści:
Luksemburg

Historia krajowego rejestru działalności gospodarczej

Kiedy powstał rejestr?

Rejestr działalności gospodarczej, który obejmował wyłącznie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, powstał na mocy ustawy z dnia 23 grudnia 1909 r. ustanawiającej rejestr spółek. W 1972 r., pod wpływem przepisów europejskich, utworzono rejestr spółek. W 1987 r. te dwa rejestry połączono w jeden, tj. rejestr działalności gospodarczej i spółek. Od 2003 r. funkcjonuje on pod nadzorem Ministra Sprawiedliwości, a zarządzanie nim powierzono ugrupowaniu interesów gospodarczych – LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS.

Od kiedy jest dostępny w wersji elektronicznej?

Cyfryzacja rejestru działalności gospodarczej i spółek rozpoczęła się w 2006 r., a zakończono ją w 2007 r. W związku z tym rejestr jest dostępny obecnie wyłącznie w formie elektronicznej i można go przeszukiwać bez ograniczeń.

Jakie przepisy obecnie obowiązują?

 • znowelizowana ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o rejestrze działalności gospodarczej i spółek oraz o rachunkowości i rocznych sprawozdaniach finansowych;
 • znowelizowane rozporządzenie wielkoksiążęce z dnia 23 stycznia 2003 r. wykonujące ustawę z dnia 19 grudnia 2002 r. o rejestrze działalności gospodarczej i spółek oraz o rachunkowości i rocznych sprawozdaniach finansowych;
 • znowelizowane rozporządzenie ministerialne z dnia 27 maja 2016 r. określające kryteria składania i formę dokumentów przeznaczonych do publikacji w elektronicznym zbiorze dokumentów dotyczących spółek i stowarzyszeń (Recueil électronique des sociétés et associations ).

Jakie informacje można znaleźć w rejestrze działalności gospodarczej?

-

Kto ma prawo dostępu do rejestru?

Rejestr działalności gospodarczej i spółek jest jawny.

Jakie informacje można znaleźć w rejestrze działalności gospodarczej?

Jakiego rodzaju dane zawiera rejestr (podmioty wpisane do rejestru publicznego, informacje na temat niewypłacalności, sprawozdania finansowe)?

Obowiązkowi wpisu do rejestru działalności gospodarczej i spółek podlegają następujące podmioty:

 • przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi;
 • spółki prawa handlowego;
 • ugrupowania interesów gospodarczych i europejskie ugrupowania interesów gospodarczych;
 • oddziały utworzone w Wielkim Księstwie Luksemburga przez spółki prawu handlowego i cywilnego, ugrupowania interesów gospodarczych i europejskie ugrupowania interesów gospodarczych podlegające prawu innego państwa;
 • spółki prawa cywilnego;
 • stowarzyszenia i fundacje nienastawione na zysk;
 • emerytalne towarzystwa oszczędnościowe;
 • stowarzyszenia rolnicze;
 • państwowe i gminne przedsiębiorstwa publiczne;
 • stowarzyszenia ubezpieczeń wzajemnych;
 • specjalne spółki komandytowe;
 • fundusze wspólnego inwestowania i fundusze sekurytyzacyjne;
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.

Wszystkie informacje zawarte w rejestrze działalności gospodarczej i spółek są określone w ustawie i zależą od formy prawnej danego podmiotu.

Ogólnie rzecz ujmując, gromadzi się tam dwa rodzaje informacji:

 • dane o charakterze prawnym (firma, adres siedziby statutowej, kapitał, dane pełnomocników, rok obrotowy, informacje o orzeczeniach sądu itp.);
 • dane o charakterze finansowym (roczne sprawozdania finansowe).

Jakie dokumenty przechowuje się w rejestrze (akta, zbiory dokumentów, statuty lub umowy spółek, protokoły walnych zgromadzeń itp.)?

Do rejestru działalności gospodarczej i spółek przekazuje się wyłącznie dokumenty przewidziane w ustawie. Wykaz dokumentów, które należy złożyć, zależy od formy prawnej danego podmiotu.

Wszystkie dokumenty składane w odniesieniu do zarejestrowanego podmiotu włącza się do akt elektronicznych danego podmiotu i przechowuje w rejestrze działalności gospodarczej i spółek.

W rejestrze działalności gospodarczej i spółek przechowuje się następujące dokumenty (nie jest to wykaz wyczerpujący):

 • akty założycielskie i akty zmieniające statut lub umowę spółki;
 • tekst jednolity statutu lub umowy spółki;
 • protokoły lub wyciągi z protokołów dotyczące zmian siedziby statutowej, pełnomocników, wspólników lub osób odpowiedzialnych za badanie sprawozdań finansowych;
 • wyciągi z orzeczeń sądowych dotyczących podmiotu wpisanego do rejestru działalności gospodarczej i spółek;
 • dokumenty księgowe;
 • akty dotyczące rozwiązania zarejestrowanego podmiotu lub wyciągi z takich aktów;
 • wstępne warunki łączenia przedsiębiorstw itp.

Jak wyszukiwać informacje w rejestrze (i jakie kryteria wyszukiwania są dostępne)?

Osobiście

Dostęp do rejestru działalności gospodarczej i spółek, który ma postać wyłącznie cyfrową, można uzyskać bezpośrednio na stronie internetowej rejestru. Dla osób, które nie dysponują niezbędnym sprzętem komputerowym, przewidziano jednak tradycyjne biuro w Luksemburgu, w którym mogą one przeszukiwać rejestr na przeznaczonym do tego celu komputerze.

Strona internetowa rejestru

Dokumenty można wyszukiwać i przeglądać na stronie internetowej rejestru działalności gospodarczej i spółek przy użyciu menu „Oferowane usługi” („Services proposés”) oraz „Wyszukaj dokument w rejestrze” („Rechercher un dossier RCS”).

Aby przeglądać dokumenty zawarte w rejestrze, użytkownik musi zalogować się na stronie internetowej – może założyć na niej swoje osobiste konto, choć nie jest to obowiązkowe.

Jakie kryteria wyszukiwania są dostępne?

Wyszukiwanie informacji dostępnych publicznie jest możliwe według numeru w rejestrze lub firmy odnośnego podmiotu.

Jak mogę uzyskać dokumenty?

Nieodpłatnie?

Dokumenty złożone w rejestrze działalności gospodarczej i spółek są dostępne nieodpłatnie. Przy przeglądaniu akt dostęp do złożonego dokumentu można uzyskać, po prostu klikając odpowiadającą mu ikonę pliku PDF.

Odpłatnie?

Wyciągi, zaświadczenia lub poświadczone odpisy wydawane przez organ prowadzący rejestr działalności gospodarczej i spółek są dostępne odpłatnie.

Jak uzyskać wyciąg z rejestru, uwierzytelniony odpis lub kopię dokumentu?

Wyciągi i zaświadczenia można zamówić na stronie internetowej przy użyciu menu „Oferowane usługi” („Services proposés”).

Poświadczony odpis złożonego dokumentu można zamówić przy przeglądaniu akt elektronicznych danego podmiotu, zaznaczając pole „poświadczony” („certifiée”), które znajduje się obok ikony pliku PDF służącej do wglądu w złożony dokument.

Procedura rejestracji

Jak mogę wszcząć procedurę rejestracji (składanie wniosku do rejestru, poświadczanie dokumentów, rodzaj dokumentów, które należy załączyć)?

Osobiście

Przy rejestrze działalności gospodarczej i spółek działa punkt informacyjny, w którym każdy może uzyskać dostęp do danych z rejestru. Pracownik organu prowadzącego rejestr działalności gospodarczej i spółek pomaga wówczas danej osobie w procedurze elektronicznego skorzystania z rejestru. Aby skorzystać z takiej usługi, należy wcześniej umówić wizytę.

Przez internet

Podjęcie jakichkolwiek czynności w rejestrze działalności gospodarczej i spółek wymaga zalogowania się na stronie internetowej rejestru.

Aby zalogować się w celu złożenia dokumentów lub rejestracji, trzeba dysponować certyfikatem luxtrust lub eIDAS oraz założyć konto użytkownika. Następnie po zalogowaniu się użytkownik musi wybrać menu „Elektroniczne złożenie dokumentów” („Dépôts électroniques”).

W jaki sposób rozpatruje się wnioski o rejestrację?

Po sporządzeniu przez użytkownika wniosku o złożenie dokumentów/rejestrację organ prowadzący rejestr działalności gospodarczej i spółek w terminie trzech dni od jego otrzymania przeprowadza krótką kontrolę zgodności wniosku. Kontrola polega na weryfikacji spójności poszczególnych przedłożonych informacji oraz sprawdzeniu, czy przekazano wszystkie wymagane informacje oraz czy istnieje podstawa prawna złożenia lub rejestracji danych informacji/dokumentów.

Jeżeli wniosek jest niekompletny, zawiera błędy lub jest niezgodny z przepisami, zwraca się go użytkownikowi w celu weryfikacji i wprowadzenia poprawek.

Skutki prawne rejestracji

Skutki wpisu do rejestru wobec osób trzecich zgodnie z art. 17 dyrektywy (UE) 2017/1132

Ogłoszenie dokumentów lub informacji następuje w drodze złożenia ich w rejestrze działalności gospodarczej i spółek, a następnie ogłoszenia w dzienniku urzędowym, tj. elektronicznym zbiorze dokumentów dotyczących spółek i stowarzyszeń (Recueil électronique des sociétés et associations – RESA). Informacje przekazane do rejestru działalności gospodarczej i spółek są następnie udostępniane na stronie internetowej rejestru. Ogłoszenie w RESA następuje w ciągu 15 dni od złożenia dokumentów, a w praktyce zazwyczaj w dniu złożenia.

Na akty lub wyciągi z aktów można się powoływać wobec osób trzecich dopiero od dnia ich ogłoszenia w RESA, chyba że spółka jest w stanie wykazać, że dane osoby trzecie już wcześniej dysponowały wiedzą o tych aktach. Natomiast osoby trzecie mogą powoływać się na akty lub wyciągi z aktów, które nie zostały jeszcze ogłoszone. W odniesieniu do transakcji dokonanych przed szesnastym dniem następującym po dniu ogłoszenia nie można powoływać się na takie akty i wyciągi wobec osób trzecich, które udowodnią, że nie mogły o nich wiedzieć.

Rozbieżności między wpisem do rejestru a ogłoszeniem

W przypadku rozbieżności między wpisem do rejestru a ogłoszeniem w elektronicznym zbiorze dokumentów dotyczących spółek i stowarzyszeń treść ogłoszenia jest bezskuteczna wobec osób trzecich. Osoby trzecie mogą się jednak powołać na treść ogłoszenia, chyba że spółka jest w stanie dowieść, że znały one treść tekstu, który został złożony do rejestru.

W wyniku reformy przeprowadzonej w 2016 r. organ prowadzący rejestr działalności gospodarczej i spółek odpowiada również za prowadzenie elektronicznego zbioru dokumentów dotyczących spółek i stowarzyszeń. Od tego czasu nie występuje już ryzyko rozbieżności między wpisem do rejestru a ogłoszeniem.

Kto jest odpowiedzialny za prawidłowość zarejestrowanych informacji?

Wnioski o dostęp do danych, sprostowanie danych lub ograniczenie przetwarzania danych, w odniesieniu do których organ prowadzący rejestr działalności gospodarczej i spółek jest podmiotem przetwarzającym, a Minister Sprawiedliwości – administratorem, należy kierować do Luxembourg Business Registers (na adres e-mail helpdesk@lbr.lu lub pocztą na adres G.I.E. LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS, à l’attention du délégué à la protection des données (do wiadomości Inspektora Ochrony Danych), L-2961 Luxembourg), który przekaże je Inspektorowi Ochrony Danych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Informacje w rejestrze działalności gospodarczej i spółek przechowuje się przez 20 lat od chwili usunięcia akt zarejestrowanego podmiotu, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawodawczymi i wykonawczymi.

Osoba, która złożyła dokumenty, jest odpowiedzialna za prawidłowość zawartych w nich informacji.

Zasady ochrony danych

Procedury dotyczące praw osoby, której dane dotyczą, w zakresie publikowania i przechowywania jej danych osobowych

Wnioski o dostęp do danych, sprostowanie danych lub ograniczenie przetwarzania danych, w odniesieniu do których organ prowadzący rejestr działalności gospodarczej i spółek jest podmiotem przetwarzającym, a Minister Sprawiedliwości – administratorem, należy kierować do Luxembourg Business Registers (na adres e-mail helpdesk@lbr.lu lub pocztą na adres G.I.E. LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS, à l’attention du délégué à la protection des données (do wiadomości Inspektora Ochrony Danych), L-2961 Luxembourg), który przekaże je Inspektorowi Ochrony Danych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Informacje w rejestrze działalności gospodarczej i spółek przechowuje się przez 20 lat od chwili usunięcia akt zarejestrowanego podmiotu, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawodawczymi i wykonawczymi.

Dane kontaktowe

Adres biura

Adres pocztowy

Godziny urzędowania

14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 428-1
Faks: (+352) 26 42 85 55
E-mail: helpdesk@lbr.lu

Luxembourg Business Registers
L-2961 Luxembourg

Biuro: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–12:00 oraz 13:30–16:00

Telefoniczny punkt informacyjny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–17:30

Przydatne linki

Strona internetowa Luxembourg Business Registers

Portal rejestru działalności gospodarczej i spółek

Ostatnia aktualizacja: 17/04/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.