Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej maltański. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Malta

W niniejszej części przedstawiono w zarysie maltański rejestr działalności gospodarczej.

Autor treści:
Malta
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jakie informacje można znaleźć w maltańskim rejestrze działalności gospodarczej?

Maltański rejestr działalności gospodarczej zawiera ogólne informacje dotyczące spółek prowadzących działalność na Malcie.

Rejestr należy do Maltańskiego Urzędu ds. Usług Finansowych (MFSA), który na podstawie przepisów prawa odpowiada za uaktualnianie krajowego rejestru spółek. Na stronie internetowej MFSA znajdują się informacje dotyczące ustawodawstwa w zakresie usług finansowych, w tym:

Czy dostęp do maltańskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Informacje ogólne zawarte w maltańskim rejestrze działalności gospodarczej są dostępne dla wszystkich użytkowników bezpłatnie, jednak dostęp do niektórych zasobów zamieszczonych na stronie podlega opłacie.

Strona internetowa MFSA jest dostępna dla wszystkich użytkowników bezpłatnie.

W jaki sposób przeszukiwać maltański rejestr działalności gospodarczej?

Zarejestrowani użytkownicy internetowego rejestru korzystają z bezpłatnego dostępu do bazy danych rejestrowych. Status zarejestrowanego użytkownika można uzyskać bezpłatnie. Pobieranie dokumentów poszczególnych spółek podlega opłacie, ale przeszukiwanie informacji w bazie danych jest bezpłatne. W związku z tym każdy może wyszukać spółkę, posługując się jej nazwą, częścią nazwy lub jej numerem wpisu do rejestru. Inne bezpłatnie dostępne informacje obejmują siedzibę spółki oraz nazwiska członków organów spółki, sekretarza spółki i wspólników/akcjonariuszy.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Ustawa o spółkach z 1995 r. (rozdział 386 Zbioru praw Malty) to najważniejszy akt prawny regulujący spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowane na Malcie. Zawiera ona przepisy umożliwiające osobom trzecim powoływanie się na dokumenty oraz inne informacje znajdujące się w rejestrze, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

Wszystkie dokumenty i oficjalne zawiadomienia przedstawiane przez spółki na potrzeby rejestracji muszą być opatrzone podpisem lub poświadczone przez członka zarządu lub sekretarza spółki. Urzędnik rejestrowy przyjmuje dokumenty i oficjalne zawiadomienia w dobrej wierze. Osoba reprezentująca spółkę składająca podpis na dokumencie jest odpowiedzialna za jego treść. Dokonywanie fałszywych zgłoszeń lub składanie fałszywych oświadczeń w dokumencie, który został sporządzony na potrzeby przedłożenia organowi publicznemu, w celu uzyskania korzyści dla siebie lub dla innych osób, jest na Malcie uznawane za przestępstwo.

Historia maltańskiego rejestru działalności gospodarczej

Prawo spółek wprowadzono na Malcie w 1962 r. na podstawie rozporządzenia w sprawie spółek handlowych (Commercial Partnerships Ordinance). Rejestr był początkowo prowadzony w ramach Ministerstwa Handlu, będącego jednostką rządową. Stał się on częścią Maltańskiego Urzędu ds. Usług Finansowych w 1997 r., po wprowadzeniu nowej ustawy o spółkach (Companies Act) w 1995 r. Wszystkie wpisane do rejestru dokumenty istniejących spółek zostały zeskanowane i dla każdej spółki utworzono elektroniczny folder. Początkowo zdalny dostęp do bazy danych spółek oraz dokumentów spółek przechowywanych w rejestrze można było uzyskać za pomocą bezpośredniego systemu wdzwaniania, który został dostosowany do wykorzystania w internecie w 2000 r. Pod koniec 2004 r. uruchomiono nowy system sieciowy, a dokonywanie wpisów do rejestru drogą elektroniczną z wykorzystaniem podpisu cyfrowego zostało wprowadzone w 2006 r.

Powiązane strony

Maltański rejestr działalności gospodarczej

Maltański Urząd ds. Usług Finansowych

Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości, Kultury i Samorządu Terytorialnego

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.