Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Polska

W niniejszej części przedstawiono w ogólnym zarysie polski rejestr działalności gospodarczej

Autor treści:
Polska

Jakie informacje można znaleźć w rejestrze działalności gospodarczej?

Polski rejestr działalności gospodarczej (Krajowy Rejestr Sądowy) jest prowadzony i zarządzany przez polskie Ministerstwo Sprawiedliwości

Zawiera on informacje na temat spółek, fundacji, stowarzyszeń oraz innych podmiotów.

Bardziej konkretnie, rejestr zawiera różnego rodzaju informacje dotyczące tych podmiotów:

 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (numer KRS)
 • numer REGON (numer w centralnym wykazie podmiotów gospodarki narodowej)
 • nazwa
 • charakter i status prawny
 • data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • dane adresowe
 • istotne daty (wpisu i usunięcia)
 • właściwe organy
 • osoby uprawnione do reprezentacji.

Czy dostęp do polskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Tak, dostęp do rejestru jest bezpłatny.

W jaki sposób przeszukiwać polski rejestr działalności gospodarczej

Polski rejestr działalności gospodarczej można przeszukiwać według następujących kryteriów wyszukiwania:

 • nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (nr KRS); lub
 • nazwy podmiotu.

Na ile wiarygodne są dokumenty zawarte w rejestrze?

Na gruncie prawa polskiego kwestia ochrony osób trzecich w związku z udostępnianiem informacji i dokumentów objętych dyrektywą 2009/101/WE jest uregulowana w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2013.1203.j.t.).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2013,1203 j.t.):

Art. 12.
1. Dane zawarte w Rejestrze nie mogą być z niego usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2. Jeżeli okaże się, że w Rejestrze znajduje się wpis zawierający oczywiste błędy lub niezgodności z treścią postanowienia sądu, sąd z urzędu sprostuje wpis.

3. Jeżeli w Rejestrze są zamieszczone dane niedopuszczalne ze względu na obowiązujące przepisy prawa, sąd rejestrowy, po wysłuchaniu zainteresowanych osób na posiedzeniu lub po wezwaniu do złożenia oświadczenia pisemnego, wykreśla je z urzędu.

Art. 13.
1. Wpisy do Rejestru podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 14.
Podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis do Rejestru nie może powoływać się wobec osób trzecich działających w dobrej wierze na dane, które nie zostały wpisane do Rejestru lub uległy wykreśleniu z Rejestru.

Art. 15.
1. Od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nikt nie może zasłaniać się nieznajomością ogłoszonych wpisów. Jednak w odniesieniu do czynności dokonanych przed upływem szesnastego dnia od dnia ogłoszenia podmiot wpisany do Rejestru nie może powoływać się na wpis wobec osoby trzeciej, jeżeli ta udowodni, że nie mogła wiedzieć o treści wpisu.

2. W przypadku rozbieżności między wpisem do Rejestru a ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obowiązuje wpis w Rejestrze. Jednak osoba trzecia może powoływać się na treść ogłoszenia, chyba że podmiot wpisany do Rejestru udowodni, że osoba trzecia wiedziała o treści wpisu.

3. Osoba trzecia może się powoływać na dokumenty i dane, w odniesieniu do których nie dopełniono jeszcze obowiązku ogłoszenia, jeżeli niezamieszczenie ogłoszenia nie pozbawia jej skutków prawnych.

Art. 17.
1. Domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe.

2. Jeżeli dane wpisano do Rejestru niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub bez tego zgłoszenia, podmiot ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu”.

Historia polskiego rejestru działalności gospodarczej

Rejestr ten działa od stycznia 2007 r.

Ciekawe strony

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Ostatnia aktualizacja: 16/02/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.