Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Rumunia

W tej części przedstawiono w zarysie rumuński rejestr handlowy prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości – Krajowe Biuro Rejestru Handlowego (Oficiul Național al Registrului Comerțului, ONRC).

Autor treści:
Rumunia
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Historia ustanowienia krajowego rejestru handlowego

Kiedy powstał rejestr?

Rejestr handlowy utworzono w 1990 r, na mocy ustawy nr 26/1990 o rejestrze handlowym.

Zgodnie z przepisami nadzwyczajnego dekretu rządowego nr 129 z dnia 10 października 2002 r. zmieniającego ustawę nr 26/1990 o rejestrze handlowym oraz nadzwyczajnego dekretu rządowego nr 76/2001 w sprawie uproszczenia niektórych formalności administracyjnych do celów rejestracji i autoryzacji operacji realizowanych przez przedsiębiorców Krajowe Biuro Rejestru Handlowego w Rumunii jest podmiotem publicznym mającym osobowość prawną i podlegającym Ministerstwu Sprawiedliwości. Jest ono odpowiedzialne za prowadzenie i organizację centralnego elektronicznego rejestru handlowego oraz za zarządzanie tym rejestrem.

Biura rejestru handlowego (oficiile registrului comerțului, ORC) podlegające Krajowemu Biuru Rejestru Handlowego mieszczą się w Bukareszcie oraz w każdym z 41 rumuńskich okręgów. Biura te odpowiadają za prowadzenie i organizację lokalnych rejestrów handlowych oraz za zarządzanie tymi rejestrami.

Od kiedy jest dostępny w wersji elektronicznej?

W drugiej połowie 2011 r. uruchomiono specjalny portal zapewniający nowe usługi online środowisku biznesowemu oraz innym zainteresowanym osobom.

Cele Krajowego Biura Rejestru Handlowego:

 • informowanie środowiska biznesu, podmiotów publicznych, mediów i innych zainteresowanych osób o działalności ujętej w rejestrze handlowym;
 • skrócenie czasu potrzebnego do uzyskania dostępu do informacji;
 • skrócenie kolejek w biurach rejestru handlowego;
 • skrócenie czasu potrzebnego do złożenia dokumentów wymaganych do dokonania wpisu w rejestrze handlowym;
 • uproszczenie procedur rejestracji podmiotów gospodarczych, składania informacji finansowych oraz wniosków o informacje i dokumenty;
 • informowanie wnioskodawców online w czasie rzeczywistym o danych zawartych w rejestrze handlowym.

Jakie są obowiązujące przepisy dotyczące rejestru?

Ustawa nr 26/1990

Nadzwyczajny dekret rządowy nr 116 z 2009 r.

Ustawa nr 31/1990

Nadzwyczajny dekret rządowy nr 44/2008

Przepisy wykonawcze z dnia 10 października 2008 r. dotyczące prowadzenia rejestrów handlowych

Ustawa nr 359/2004

Ustawa nr 129/2019

Regulamin organizacji i funkcjonowania Krajowego Biura Rejestru Handlowego oraz biur rejestru handlowego przy sądach

Decyzja o zatwierdzeniu należności i opłat za usługi świadczone przez Krajowe Biuro Rejestru Handlowego i biura rejestru handlowego przy sądach

Jakie informacje można znaleźć w rejestrze handlowym?

Kto jest uprawniony do uzyskania dostępu do rejestru?

►Każda zainteresowana osoba może uzyskać nieodpłatnie i przez całą dobę dostęp do informacji publikowanych na stronie internetowej Krajowego Biura Rejestru Handlowego. Strona internetowa http://www.onrc.ro/ zapewnia dostęp do informacji na temat:

 • formularzy i dokumentów wymaganych do dokonywania wpisów do rejestru handlowego i Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;
 • wymaganych formularzy oraz sposobu uzyskania zaświadczeń, informacji, odpisów/poświadczonych odpisów, duplikatów;
 • ogólnych informacji dla osób zainteresowanych prowadzeniem niektórych rodzajów regulowanej działalności (w zależności od przypadku: przedsiębiorstw, osób fizycznych, osób prawnych, podmiotów publicznych i organów publicznych itp.);
 • przepisów mających zastosowanie do rejestru handlowego/Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;
 • informacji związanych z interesem publicznym;
 • ogłoszeń/komunikatów prasowych, wydarzeń;
 • informacji na temat przetwarzania danych osobowych;
 • danych kontaktowych Krajowego Biura Rejestru Handlowego/biur rejestru handlowego przy sądach (adres siedziby statutowej, e-mail, numer telefonu/faksu).

Strona internetowa rejestru handlowego zawiera następujące elementy:

 1. dokumenty
 2. informacje i usługi uporządkowane według sekcji i usług;
 3. informacje dotyczące Krajowego Biura Rejestru Handlowego oraz biur rejestru handlowego przy sądach;
 4. różne rodzaje publicznie dostępnych informacji – dostęp bezpłatny;
 5. formularze stosowane przez to biuro;
 6. opis formalności związanych z dokonywaniem wpisów do rejestru handlowego dla każdej kategorii podmiotów i działalności gospodarczej;
 7. opis formalności związanych z dokonywaniem wpisów do rejestru beneficjentów rzeczywistych prowadzonego przez Krajowe Biuro Rejestru Handlowego dla osób prawnych zobowiązanych do ubiegania się o wpis do rejestru handlowego, z wyjątkiem podmiotów prawa publicznego, przedsiębiorstw krajowych i spółek krajowych;
 8. dane statystyczne dotyczące odnotowanych operacji
  • historię instytucji;
  • informacje na temat sieci biur rejestru handlowego;
  • formularze (m.in. dla podmiotów gospodarczych) oraz informacje o formalnościach związanych z ich wypełnianiem;
  • podatki i opłaty pobierane za usługi świadczone przez Krajowe Biuro Rejestru Handlowego;
  • informacje o usługach;
  • przepisy prawa;
  • dane statystyczne;
  • informacje o mediach

►Dostęp do informacji na portalu usług elektronicznych Krajowego Biura Rejestru Handlowego jest nieodpłatny i całodobowy po bezpłatnej rejestracji użytkownika (utworzeniu nazwy użytkownika i hasła).

Informacje na portalu Krajowego Biura Rejestru Handlowego są uporządkowane według usług świadczonych bezpłatnie lub usług płatnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W rejestrze handlowym odnotowuje się wszystkie dokumenty, czynności i wzmianki, a także dane identyfikacyjne podmiotów gospodarczych, które wymagają rejestracji z mocy prawa, oraz wszelkie inne akty lub dokumenty wyraźnie wskazane w przepisach prawa.

Usługi online świadczone przez Krajowe Biuro Rejestru Handlowego są dostępne za pośrednictwem portalu usług elektronicznych Biura, który stworzono w ramach sektorowego programu operacyjnego „Zwiększanie konkurencyjności gospodarki”, „Inwestycje w przyszłość”, oraz stanowią element projektu „Usługi online (administracja elektroniczna) świadczone przez Krajowe Biuro Rejestru Handlowego na rzecz środowiska biznesu za pośrednictwem specjalnego portalu”.

Usługi online świadczone przez Krajowe Biuro Rejestru Handlowego za pośrednictwem portalu usług elektronicznych są następujące:

 • usługa „InfoCert”;
 • usługa „Recom online”;
 • sprawdzenie dostępności nazwy spółki i zastrzeżenie online nazwy spółki;
 • wstępna weryfikacja (sprawdzenie, czy nazwa lub logo dla osób prawnych/fizycznych, spółek jednoosobowych / przedsiębiorstw rodzinnych są dostępne lub czy nie są zastrzeżone);
 • dokonywanie wpisów w rejestrze handlowym i udzielanie zezwoleń osobom prawnym;
 • aktualizacja danych adresowych spółek wpisanych do rejestru handlowego;
 • uzyskanie aktualnych informacji dotyczących działalności spółki w przeszłości, dane statystyczne;
 • wydawanie dokumentów (zaświadczeń);
 • sprawdzanie stanu sprawy;
 • powiadamianie o wnioskach złożonych do rejestru handlowego;
 • decyzje o odroczeniu wniosków składanych do rejestru handlowego;
 • publikacja informacji na temat różnych sytuacji osób prawnych w biuletynie elektronicznym rejestru handlowego [Buletinul Electronic al Registrului Comerțului – BERC];
 • dane statystyczne (czynności dokonywane w centralnym rejestrze handlowym, przedsiębiorstwa z kapitałem obcym);
 • formularz rejestru handlowego w trybie offline.
 • rejestracja oświadczenia o beneficjencie rzeczywistym osoby prawnej;
 • przekazywanie informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Usługa „Recom online”, będąca komponentem wymagającym subskrypcji, jest dostępna całodobowo po zawarciu umowy z beneficjentem rzeczywistym; w ramach tej usługi można za opłatą uzyskać dostęp do następujących informacji o podmiotach gospodarczych:

 • nazwy i formy prawnej;
 • danych identyfikacyjnych (numeru wpisu do rejestru handlowego, niepowtarzalnego identyfikatora europejskiego, niepowtarzalnego kodu rejestracyjnego, adresu siedziby statutowej albo adresu, pod którym prowadzona jest działalność gospodarcza, danych adresowych przedsiębiorstwa – numeru telefonu, faksu);
 • adresu siedziby statutowej albo adresu, pod którym prowadzona jest działalność gospodarcza (zaświadczenia potwierdzającego adres siedziby statutowej, daty rozpoczęcia obowiązywania i daty wygaśnięcia ważności dokumentu potwierdzającego adres siedziby statutowej, okresu, w którym siedziba statutowa pełniła swoją funkcję);
 • wpłaconego subskrybowanego kapitału;
 • działalności głównej, którą podmiot zadeklarował lub na którą otrzymał zezwolenie;
 • działalności drugorzędnej, którą podmiot zadeklarował lub na którą otrzymał zezwolenie;
 • danych identyfikacyjnych powiązanych osób fizycznych i prawnych;
 • danych identyfikacyjnych kadry kierowniczej;
 • danych dotyczących logo;
 • danych dotyczących oddziałów / jednostek zależnych / filii (siedziba, numer telefonu);
 • danych dotyczących dodatkowych biur / lokalizacji operacyjnych (siedziba, numer telefonu);
 • danych dotyczących siedzib statutowych lub działalności dozwolonej na mocy art. 15 ustawy nr 359/2004;
 • danych dotyczących własności;
 • danych dotyczących układów z wierzycielami;
 • danych dotyczących okoliczności faktycznych, o których mowa w art. 21 lit. e)–h) ustawy nr 26/1990;
 • danych dotyczących pozostałych wzmianek;
 • danych bilansowych (obroty, średnia liczba pracowników, zysk brutto ze sprzedaży), jeżeli takie dane przekazało Ministerstwo Finansów Publicznych.

Usługi dostępne bezpłatnie są następujące:

 • „Recom online” – bezpłatny komponent serwisu;
 • formularze elektroniczne;
 • internetowy wniosek o wpisanie podmiotu gospodarczego do rejestru handlowego;
 • internetowa rejestracja oświadczenia o beneficjentach rzeczywistych osób prawnych;
 • dostęp online do informacji zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (dla organów/instytucji o uprawnieniach nadzorczych/kontrolnych oraz jednostek sprawozdawczych w przypadku stosowania środków zgodnych z zasadą „znaj swojego klienta”);
 • sprawdzenie dostępności nazwy spółki i zastrzeżenie online nazwy spółki;
 • informacje na temat statusu wniosków o wpis do rejestru handlowego;
 • sprawdzanie informacji w sekcji dotyczącej decyzji o odroczeniu rozpoznania wniosków o wpis do rejestru handlowego;
 • dostęp do niektórych informacji o charakterze publicznym (sprawozdań finansowych, informacji o dobrowolnym rozwiązaniu podmiotu, informacji o rozwiązaniu podmiotu z mocy ustawy itp.) za pośrednictwem biuletynu elektronicznego rejestru handlowego.

Najważniejsze usługi dostępne w ramach biuletynu elektronicznego rejestru handlowego są następujące:

 • zapoznawanie się z opublikowanymi statutami przedsiębiorstw;
 • zapoznawanie się z biuletynami, w których publikowane są statuty przedsiębiorstw;
 • wydawanie dokumentów poświadczających publikację statutu przedsiębiorstwa (potwierdzenie publikacji);
 • otrzymywanie powiadomień o opublikowanym statucie;
 • odbieranie zgłoszeń dotyczących zainteresowania.

WAŻNE: Dostęp do wszystkich sekcji strony internetowejportalu jest bezpłatny i całodobowy.

► Dostęp do informacji wpisanych do rejestru handlowego

Udostępnianie informacji wpisanych do rejestru handlowego oraz wydawanie odpisów powiązanych dokumentów odbywają się zgodnie z art. 4 ustawy nr 26/1990 o rejestrze handlowym, ponownie opublikowanej, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami:

 1. Rejestr handlowy jest publicznie dostępny.
 2. Biuro rejestru handlowego wydaje, za opłatą, na koszt osoby rejestrującej wniosek, informacje, wypisy z rejestru oraz zaświadczenia dotyczące danych wpisanych do rejestru handlowego i zaświadczenia potwierdzające rejestrację lub brak rejestracji danego dokumentu lub danej czynności, odpisy oraz uwierzytelnione odpisy wpisów dokonanych w rejestrze i przedłożonych dokumentów.
 3. Istnieje również możliwość złożenia wniosku o wydanie dokumentów, o których mowa w ust. 2, oraz ich otrzymania drogą pocztową.
 4. O dokumenty wymienione w ust. 2 można wnosić i otrzymać je drogą elektroniczną w formacie elektronicznym wraz z zaawansowanym podpisem elektronicznym, który jest w nie wbudowany, załączony do nich lub logicznie z nimi powiązany, za pośrednictwem portalu usług online Krajowego Biura Rejestru Handlowego. O dokumenty te można również wnosić za pośrednictwem elektronicznego punktu kompleksowej obsługi zgodnie z nadzwyczajnym dekretem rządowym nr 49/2009 o swobodzie przedsiębiorczości usługodawców oraz swobodzie świadczenia usług w Rumunii, zatwierdzonym z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami ustawą nr 68/2010.
 5. Opłaty pobierane za wydanie odpisów lub przekazanie informacji, bez względu na sposób dostarczenia, nie mogą przekraczać kosztów administracyjnych poniesionych w związku z wydaniem takich odpisów lub przekazaniem informacji.

Artykuł 41

 1. Elektroniczne odpisy dokumentów i informacje, o których mowa w art. 4, udostępnia się również publicznie za pośrednictwem systemu integracji rejestrów handlowych na koszt wnioskodawcy.
 2. Opłaty pobierane za wydanie odpisów z rejestru handlowego lub udostępnienie informacji zawartych w tym rejestrze za pośrednictwem systemu integracji rejestrów handlowych nie mogą przekraczać związanych z tym kosztów administracyjnych.

Jakie informacje są przechowywane w rejestrze?

Jakie rodzaje danych są przechowywane (podmioty wpisywane do rejestru publicznego, informacje o upadłości, sprawozdania finansowe itp.)?

Zgodnie z przepisami ustawy nr 26/1990 rejestr handlowy zawiera informacje dotyczące następujących zarejestrowanych podmiotów gospodarczych:

 • spółek;
 • spółek krajowych;
 • przedsiębiorstw krajowych;
 • podmiotów prawa publicznego;
 • spółdzielni;
 • organizacji spółdzielczych;
 • ugrupowań interesów gospodarczych;
 • europejskich ugrupowań interesów gospodarczych;
 • spółek europejskich;
 • spółdzielni europejskich;
 • osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą;
 • spółek jednoosobowych;
 • przedsiębiorstw rodzinnych; oraz
 • innych osób fizycznych lub prawnych wskazanych w przepisach prawa.

W rejestrze handlowym odnotowuje się wszystkie dokumenty, czynności i wzmianki, a także dane identyfikacyjne podmiotów gospodarczych, które wymagają rejestracji z mocy prawa, oraz wszelkie inne czynności lub dokumenty wyraźnie wskazane w przepisach prawa.

Osoby prawne wpisane do rejestru handlowego lub, w stosownych przypadkach, inne zainteresowane osoby są zobowiązane przedstawić następujące dokumenty w biurze rejestru handlowego przy sądzie w celu dokonania wpisu do rejestru handlowego:

 1. prospekt emisji kapitałowej w związku z ofertą publiczną akcji w celu utworzenia spółki akcyjnej i uzyskania zezwolenia na jego publikację od dyrektora/wyznaczonego urzędnika biura rejestru handlowego przy sądzie, a także każdą jego zmianę;
 2. prospekt emisji kapitałowej w związku z ofertą publiczną akcji w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej i uzyskania zezwolenia na jego publikację od dyrektora/wyznaczonego urzędnika biura rejestru handlowego przy sądzie, a także każdą jego zmianę;
 3. decyzję zarządu, jeżeli w prawie określono obowiązek wprowadzenia takich informacji do rejestru handlowego i ich publikacji;
 4. potwierdzenie przedłużenia okresu zgodnego z prawem posiadania lokalu, w którym znajduje się siedziba główna lub dodatkowe biuro;
 5. ostateczne sprawozdania z likwidacji i podziału majątku oraz w stosownych przypadkach sprawozdanie z prac przeprowadzonych przez zarządców i członków zarządu, jeżeli co najmniej jednego z nich mianowano likwidatorem;
 6. dokumenty związane z działalnością gospodarczą;
 7. rejestry i dokumenty osoby prawnej wykreślonej z rejestru, jeżeli nie ma innych wspólników/udziałowców/członków lub jeżeli takie podmioty odmawiają ich przechowywania;
 8. uchwałę walnego zgromadzenia wspólników/udziałowców w sprawie nabycia aktywów spółki od jej założyciela lub udziałowca, jeżeli taki wpis jest wymagany na mocy prawa spółek;
 9. skargę na rezolucję dyrektora/wyznaczonego urzędnika biura rejestru handlowego przy sądzie;
 10. sprzeciw wobec uchwały walnego zgromadzenia wspólników/udziałowców i sprzeciw wobec innych aktów wyraźnie przewidzianych w prawie;
 11. projekt połączenia albo podziału;
 12. wzór podpisu;
 13. wniosek o wykreślenie z rejestru złożony przez osobę, która uważa, że poniosła szkodę wskutek wpisów wprowadzonych do rejestru handlowego;
 14. wszelkie inne dokumenty, których wpisanie do rejestru handlowego jest wymagane na mocy przepisów.

Osoby zainteresowane dokonaniem wpisów w rejestrze handlowym w przypadku dokumentów, których publikacja nie jest obowiązkowa na mocy przepisów, wypełniają w tym celu formularz i załączają do niego dane dokumenty i dowód uiszczenia odpowiedniej opłaty.

Wpisowi do rejestru handlowego podlegają następujące elementy:

 1. sprawozdanie syndyka lub w stosownych przypadkach likwidatora wskazujące przyczyny i okoliczności ogłoszenia upadłości przez dłużnika;
 2. powiadomienie przez syndyka o wszczęciu postępowania upadłościowego;
 3. odpis proponowanego planu restrukturyzacyjnego;
 4. powiadomienie przez likwidatora o wszczęciu postępowania upadłościowego w trybie zwykłym i uproszczonym;
 5. prawomocny wyrok sądu zobowiązujący zarządcę statutowego (administrator statutar) do wypłacenia odszkodowania;
 6. postępowanie sądowe i powiadomienie o zaproponowanym układzie z wierzycielami;
 7. zatwierdzony i przyjęty układ z wierzycielami;
 8. wyroki sądu w postępowaniu upadłościowym, o których zgodnie z prawem należy powiadomić biuro rejestru handlowego przy sądzie;
 9. pozostałe dokumenty wydane przez sądy lub syndyka/likwidatora na podstawie przepisów.

W rejestrze handlowym dokonuje się następujących wpisów na podstawie wyżej wymienionych dokumentów w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru handlowego, które zawarły układ z wierzycielami lub podlegają postępowaniu upadłościowemu:

 1. wszczęcie postępowania upadłościowego;
 2. ogłoszenie upadłości;
 3. fakt pozbawienia dłużnika przysługującego mu prawa do prowadzenia działalności gospodarczej;
 4. fakt zobligowania zarządcy statutowego do wypłacenia odszkodowania;
 5. w stosownych przypadkach wyznaczenie syndyka lub likwidatora;
 6. wyznaczenie zarządcy specjalnego (administrator special);
 7. w stosownych przypadkach zmiana syndyka/likwidatora;
 8. zakończenie postępowania upadłościowego;
 9. wykreślenie dłużnika z rejestru;
 10. zmiana aktów założycielskich dłużnika jako osoby prawnej na wniosek syndyka na podstawie prawomocnego wyroku sądu potwierdzającego plan restrukturyzacyjny;
 11. przedstawienie zaproponowanego układu z wierzycielami;
 12. zatwierdzenie układu z wierzycielami;
 13. pozostałe wzmianki wymagane na mocy przepisów w przypadku dłużników wpisanych do rejestru handlowego, wobec których toczy się postępowanie upadłościowe.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Od daty wejścia w życie ustawy nr 129/2019 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i zwalczaniu tych procederów oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych aktów ustawodawczych (Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative), z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, Krajowe Biuro Rejestru Handlowego jest zobowiązane do prowadzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zawierającego wykaz beneficjentów rzeczywistych osób prawnych zobowiązanych do wystąpienia z wnioskiem o wpisanie do rejestru handlowego, z wyjątkiem podmiotów prawa publicznego, a także przedsiębiorstw krajowych i spółek krajowych.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych dostęp do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych mają:

 1. organy o uprawnieniach nadzorczych i kontrolnych, organy wymiaru sprawiedliwości, zgodnie z ustawą nr 135/2010 – kodeks postępowania karnego, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, oraz Biuro, w sposób terminowy, bez ograniczeń i powiadamiania osoby, której dotyczą udostępniane wpisy;
 2. jednostki sprawozdawcze w przypadku stosowania środków zgodnych z zasadą „znaj swojego klienta”;
 3. dowolna osoba fizyczna lub prawna (odpłatnie).

Jakie dokumenty przechowuje się w rejestrze (akta, zbiory dokumentów, statuty, protokoły walnego zgromadzenia itp.)?

W przypadku rejestracji osób prawnych, osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek jednoosobowych i przedsiębiorstw rodzinnych prowadzących działalność gospodarczą i posiadających siedzibę statutową/miejsce prowadzenia działalności w okręgu sądu okręgowego do rejestru handlowego wprowadza się dokumenty wymagane do dokonania wpisu osób podlegających rejestracji i oficjalne archiwum aktów założycielskich lub powiązanych dokumentów zmieniających oraz innych dokumentów wyraźnie przewidzianych w prawie.

Archiwizacja dokumentów stanowiących podstawę wpisów w rejestrze handlowym polega na wprowadzaniu i przechowywaniu w formie papierowej lub w formie elektronicznej wszystkich takich dokumentów, a także dokumentów potwierdzających wpisy dokonane przez osoby widniejące w rejestrze, rocznych sprawozdań finansowych, sprawozdania i w stosownych przypadkach skonsolidowanego sprawozdania odpowiednio zarządu i rady dyrektorów, sprawozdania audytora lub biegłego rewidenta, w stosownych przypadkach, skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych i rejestrów osób prawnych składanych do rejestru handlowego.

Akta każdego podmiotu gospodarczego widniejącego w rejestrze handlowym zawierają wszystkie dokumenty złożone w związku z rejestracją lub z dowolną czynnością wymienioną na podstawie przepisów w rejestrze handlowym oraz dokumenty potwierdzające wpis do rejestru. Dokumenty wpisane do rejestru handlowego na potrzeby przeprowadzenia określonych procedur poprzedzających rejestrację wymaganych na mocy przepisów przechowuje się w oddzielnym folderze. Po rejestracji dokumenty te załącza się do folderu odpowiedniego podmiotu gospodarczego.

Archiwizacja dokumentów osób fizycznych i prawnych wpisanych do rejestru handlowego przebiega zgodnie z przepisami ustawy nr 16/1996 o archiwach państwowych, opublikowanej ponownie.

Jak wyszukiwać informacje w rejestrze (i jakie kryteria wyszukiwania są dostępne)?

Na stronie internetowej rejestru

Zainteresowana osoba może znaleźć informacje na stronie internetowej Krajowego Biura Rejestru Handlowego, wprowadzając słowo kluczowe w polu wyszukiwania.

Jakie kryteria wyszukiwania są dostępne?

Informacje zawarte w serwisie „Recom on-line”, które są dostępne nieodpłatnie, można wyszukiwać według następujących kryteriów:

 • nazwy podmiotu;
 • numeru wpisu do rejestru handlowego;
 • numeru identyfikacji podatkowej;
 • okręgu, w którym znajduje się siedziba statutowa/miejsce prowadzenia działalności.

Informacje ogólne dostępne nieodpłatnie dla zainteresowanych osób w ramach serwisu „Recom online” obejmują:

 • nazwę podmiotu gospodarczego wpisanego do rejestru handlowego;
 • numer wpisu do rejestru handlowego;
 • niepowtarzalny identyfikator europejski;
 • numer identyfikacji podatkowej;
 • adres siedziby statutowej/miejsca prowadzenia działalności;
 • status spółki (np. działająca, rozwiązana, w likwidacji, w stanie upadłości, wykreślona z rejestru itp.);

Jak mogę uzyskać dokumenty?

Nieodpłatnie?

Informacje i dokumenty dotyczące podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru handlowego wydaje się nieodpłatnie organom i instytucjom publicznym, z wyjątkiem podmiotów w pełni finansowanych z przychodów własnych, sądom i działającym przy nich prokuraturom oraz akredytowanym misjom dyplomatycznym i innym osobom prawnym określonym w przepisach.

Krajowe Biuro Rejestru Handlowego i biura rejestru handlowego przy sądzie przekazują szczegółowe informacje widniejące w rejestrze handlowym nieodpłatnie dziennikarzom i przedstawicielom środków masowego przekazu. Informacje ujawniane dziennikarzom i przedstawicielom środków masowego przekazu można wykorzystywać wyłącznie w celu informowania opinii publicznej.

Odpłatnie?

Biuro rejestru handlowego wydaje, za opłatą, na koszt osoby rejestrującej wniosek, informacje, wypisy z rejestru oraz zaświadczenia dotyczące danych wpisanych do rejestru handlowego i zaświadczenia potwierdzające rejestrację lub brak rejestracji danego dokumentu lub danej czynności, odpisy oraz uwierzytelnione odpisy wpisów dokonanych w rejestrze i przedłożonych dokumentów. O wydanie dokumentów można się również zwrócić drogą pocztową i można je otrzymać tą samą drogą.

Jak uzyskać wyciąg z rejestru, uwierzytelniony odpis lub kopię dokumentu?

Dostęp do informacji:

 • online za pośrednictwem usługi InfoCert (podpis elektroniczny nie jest wymagany, akceptuje się wyłącznie płatności kartą)
 • online za pośrednictwem portalu Krajowego Biura Rejestru Handlowego, tutaj (podpis elektroniczny jest wymagany, akceptuje się płatności kartą lub przekazem pieniężnym)
 • pocztą elektroniczną pod adresem: onrc@onrc.ro (płatność przekazem pieniężnym lub w kasie)
 • faksem pod numerem +40 213160829 (płatność przekazem pieniężnym lub w kasie)
 • drogą pocztową (płatność przekazem pieniężnym, dodatkowa opłata wynosi 7,68 lei rumuńskich)
 • w recepcji – Krajowego Biura Rejestru Handlowego i biur rejestru handlowego przy sądach.

►Za pośrednictwem usługi InfoCert można wydawać internetowe zaświadczenia lub przekazywać informacje pochodzące z rejestru handlowego. Dostęp do tej usługi można uzyskać za pośrednictwem portalu Krajowego Biura Rejestru Handlowego, w zakładce „Informacje” (Informații) – Zaświadczenia (Certificate constatatoare) lub Informacje z rejestru handlowego i odpisy zaświadczeń (Informații RC și copii certificate), a płatności dokonuje się przez internet kartą Visa lub Mastercard. Usługa elektroniczna InfoCert obejmuje automatyczne pobieranie dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym bez udziału administratora. Usługa ta jest dostępna 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu, a płatności można dokonywać kartą drogą elektroniczną. Po dokonaniu płatności wnioskodawca otrzymuje elektroniczną fakturę bez konieczności złożenia podpisu elektronicznego.

► Usługa „Recom online”, będąca komponentem wymagającym subskrypcji, jest dostępna całodobowo po zawarciu umowy z beneficjentem. W ramach tej usługi można uzyskać przez internet zaświadczenia lub informacje z rejestru handlowego.

Możliwości uzyskania odpisu dokumentu z archiwum:

Możliwość uzyskania duplikatów zaświadczeń potwierdzających rejestrację lub zaświadczeń potwierdzających złożenie oświadczeń dotyczących zezwolenia na prowadzenie działalności

Procedura rejestracji

Jak mogę wszcząć procedurę rejestracji (składanie wniosku do rejestru, poświadczanie dokumentów, rodzaj dokumentów, które należy załączyć)?

Osobiście

Wnioskodawca składa wniosek o dokonanie wpisów, wymagane oryginały dokumentów lub odpisy dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez zainteresowaną stronę, zgodnie z przepisami prawa, oraz w stosownych przypadkach dowody uiszczenia opłat za obsługę prawną (wszystkie te dokumenty muszą być ponumerowane) bezpośrednio w recepcji, pocztą/przesyłką kurierską lub drogą elektroniczną.

Wniosek o wpis osoby prawnej do rejestru handlowego podpisuje pełnomocnik tej osoby wskazany w akcie założycielskim lub jego pełnomocnik na podstawie uwierzytelnionego pełnomocnictwa szczególnego/ogólnego (procură specială/generală) lub umocowania (împuternicire avocaţială) bądź dowolny wspólnik/udziałowiec/członek zarządu lub jego pełnomocnik.

Wniosek o wpis jednostki zależnej osoby prawnej z siedzibą w Rumunii lub za granicą podpisuje pełnomocnik danej osoby prawnej, który bezpośrednio prowadzi działalność tej jednostki zależnej, osobiście lub przez pełnomocnika, na podstawie uwierzytelnionego pełnomocnictwa szczególnego/ogólnego lub umocowania.

Wniosek o wpis osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą i spółki jednoosobowej składa osoba fizyczna ubiegająca się o wpis jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub właściciel spółki jednoosobowej, osobiście lub przez pełnomocnika, któremu udzieliła uwierzytelnionego pełnomocnictwa szczególnego/ogólnego, lub przez umocowanego adwokata.

Wniosek o wpis przedsiębiorstwa rodzinnego składa pełnomocnik wyznaczony w akcie założycielskim lub jego pełnomocnik, któremu udzielił uwierzytelnionego pełnomocnictwa szczególnego/ogólnego, lub umocowany adwokat.

Dokumenty wymagające rejestracji, wpisania wraz ze wzmiankami i w stosownych przypadkach publikacji przez biuro rejestru handlowego przy sądzie są sporządzane przez wnioskodawcę w języku rumuńskim, w sposób czytelny, bez skreśleń ani uzupełnień, pod rygorem odrzucenia wniosku.

W przypadku dokumentów składanych jako uzasadnienie wniosku o wpis do rejestru, stanowiących dokumenty urzędowe, należy przedkładać oryginały takich dokumentów lub odpisy należycie poświadczone za zgodność z oryginałem na podstawie przepisów.

Przez internet

Wniosek o wpis do rejestru i dokumenty wymagane w tym celu w przepisach prawa można przesłać drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem portalu usług elektronicznych lub pocztą elektroniczną, wraz z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który jest w nie wbudowany, załączony do nich lub logicznie z nimi powiązany.

W jaki sposób rozpoznaje się złożone wnioski?

Zarejestrowane wnioski rozpoznaje dyrektor/wyznaczony urzędnik biura rejestru handlowego przy sądzie lub w stosownych przypadkach sąd.

Jeżeli dyrektor/wyznaczony urzędnik biura rejestru handlowego przy sądzie uzna, że rozpoznanie danego wniosku wymaga przedstawienia dodatkowych dokumentów lub opinii biegłego, że niektóre dokumenty przedstawione na poparcie wniosku nie spełniają merytorycznych lub formalnych wymogów prawnych lub też że brakuje niektórych dokumentów potwierdzających bądź że nie wniesiono ustawowych opłat za publikację, wówczas może wyznaczyć nowy termin na rozpoznanie wniosku w związku z koniecznością jego odpowiedniego uzupełnienia, zgodnie z nadzwyczajnym dekretem rządowym nr 116/2009 w sprawie wprowadzenia określonych środków dotyczących dokonywania wpisów w rejestrze handlowym, zatwierdzonego z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami ustawą nr 84/2010, z późniejszymi zmianami.

Termin na rozpoznanie wniosku i wydanie dokumentów potwierdzających wpis do rejestru odpowiednio przedłuża się o okres zatwierdzony przez dyrektora/wyznaczonego urzędnika biura rejestru handlowego przy sądzie na przedstawienie przez wnioskodawcę dokumentów lub wyeliminowanie wykrytych nieprawidłowości. Dyrektor/wyznaczony urzędnik biura rejestru handlowego przy sądzie wskazuje ten termin w postanowieniu/decyzji o odroczeniu rozpoznania wniosku i o zatwierdzeniu terminu.

Jeżeli wnioskodawca nie wyeliminuje nieprawidłowości wykrytych w dokumentacji lub jeżeli dyrektor/wyznaczony urzędnik biura rejestru handlowego przy sądzie uzna, że wniosek nie spełnia wymogów prawnych, wówczas odrzuca wniosek o wpis do rejestru, na podstawie nadzwyczajnego dekretu rządowego nr 116/2009 w sprawie wprowadzenia określonych środków dotyczących dokonywania wpisów w rejestrze handlowym, zatwierdzonego z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami ustawą nr 84/2010, z późniejszymi zmianami.

W przypadku rezygnacji przez wnioskodawcę z możliwości rozpoznania wniosku złożonego w biurze rejestru handlowego przy sądzie oraz w przypadku odrzucenia wniosków o wpis do rejestru następuje zwrot uiszczonej opłaty za publikację w rumuńskim dzienniku urzędowym.

Wnioskodawca lub jego pełnomocnik mają prawo stawienia się przed organem, przed upływem terminu na rozpoznanie wniosku, w celu uzasadnienia wniosku, na podstawie wniosku o wysłuchanie złożonego wraz z wnioskiem o wpis w rejestrze lub, w przypadku wniosków odroczonych, złożonego przynajmniej jeden dzień przed upływem terminu na rozpoznanie wniosku.

Skutki prawne rejestracji

Skutki wpisów wobec osób trzecich zgodnie z art. 17 dyrektywy (UE) 2017/1132

Jak wynika z poniższych przepisów krajowych, osoby trzecie mogą polegać na informacjach i dokumentach zawartych w rejestrze handlowym zgodnie z art. 17 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek.

 1. Art. 1 ust. 1 ustawy nr 26/1990 o rejestrze handlowym, ponownie opublikowanej, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, stanowi, że „przed rozpoczęciem działalności gospodarczej następujące osoby fizyczne lub prawne wnioskują – w zależności od przypadku – o zarejestrowanie w rejestrze handlowym lub o wpis do tego rejestru: osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki jednoosobowe i przedsiębiorstwa rodzinne, spółki, przedsiębiorstwa krajowe i spółki krajowe, podmioty prawa publicznego, ugrupowania interesów gospodarczych, spółdzielnie, organizacje spółdzielcze, spółki europejskie, spółdzielnie europejskie oraz europejskie ugrupowania interesów gospodarczych, których siedziby główne znajdują się w Rumunii, oraz inne osoby fizyczne lub prawne przewidziane w przepisach prawa”.
  Ponadto art. 1 ust. 2 wspomnianej wyżej ustawy stanowi, że „w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej lub po jej zakończeniu osoby fizyczne i prawne, o których mowa w ust. 1, wnioskują o wpis do tego samego rejestru wzmianek dotyczących dokumentów i czynności podlegających rejestracji z mocy prawa ”.
 2. Udostępnianie informacji wpisanych do rejestru handlowego oraz wydawanie odpisów powiązanych dokumentów odbywają się zgodnie z art. 4 ustawy nr 26/1990 o rejestrze handlowym, ponownie opublikowanej, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami:
  1. Rejestr handlowy jest publicznie dostępny.
  2. Biuro rejestru handlowego wydaje, za opłatą, na koszt osoby rejestrującej wniosek, informacje, wypisy z rejestru oraz zaświadczenia dotyczące danych wpisanych do rejestru handlowego i zaświadczenia potwierdzające rejestrację lub brak rejestracji danego dokumentu lub danej czynności, odpisy oraz uwierzytelnione odpisy wpisów dokonanych w rejestrze i przedłożonych dokumentów.
  3. Istnieje również możliwość złożenia wniosku o wydanie dokumentów, o których mowa w ust. 2, oraz ich otrzymania drogą pocztową.
  4. O dokumenty wymienione w ust. 2 można wnosić i otrzymać je drogą elektroniczną w formacie elektronicznym wraz z zaawansowanym podpisem elektronicznym, który jest w nie wbudowany, załączony do nich lub logicznie z nimi powiązany, za pośrednictwem portalu usług online Krajowego Biura Rejestru Handlowego. O dokumenty te można również wnosić za pośrednictwem elektronicznego punktu kompleksowej obsługi zgodnie z nadzwyczajnym dekretem rządowym nr 49/2009 o swobodzie przedsiębiorczości usługodawców oraz swobodzie świadczenia usług w Rumunii, zatwierdzonym z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami ustawą nr 68/2010.
  5. Opłaty pobierane za wydanie odpisów lub przekazanie informacji, bez względu na sposób dostarczenia, nie mogą przekraczać kosztów administracyjnych poniesionych w związku z wydaniem takich odpisów lub przekazaniem informacji.

Artykuł 41

 1. Elektroniczne odpisy dokumentów i informacje, o których mowa w art. 4, udostępnia się również publicznie za pośrednictwem systemu integracji rejestrów handlowych na koszt wnioskodawcy.
 2. Opłaty pobierane za wydanie odpisów z rejestru handlowego lub udostępnienie informacji zawartych w tym rejestrze za pośrednictwem systemu integracji rejestrów handlowych nie mogą przekraczać związanych z tym kosztów administracyjnych.

Skutek prawny dokumentów należących do osób podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru handlowego oraz czynności podejmowanych przez takie osoby uregulowano w art. 5 ustawy nr 26/1990 o rejestrze handlowym, ponownie opublikowanej, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami:

 1. Wpis do rejestru oraz wzmianki w rejestrze są skuteczne wobec osób trzecich od dnia ich dokonania w rejestrze handlowym lub opublikowania w części IV rumuńskiego dziennika urzędowego lub w innej publikacji zgodnie z przepisami prawa.
 2. Osoby podlegające obowiązkowi złożenia wniosku o wpis nie mogą dochodzić skuteczności niezarejestrowanych dokumentów ani czynności wobec osób trzecich, chyba że są w stanie udowodnić, iż osoby takie miały wiedzę na temat tych dokumentów oraz czynności.
 3. Krajowe Biuro Rejestru Handlowego publikuje na swojej stronie internetowej i na portalu usług online oraz przedstawia do publikacji na europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” aktualne informacje o przepisach krajowych w odniesieniu do ujawniania oraz skuteczności wobec osób trzecich dokumentów należących do osób podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru handlowego oraz czynności i wzmianek dokonywanych przez takie osoby.

Co więcej, spółki podlegają w tym zakresie następującym przepisom szczególnym, tj. art. 50–53 ustawy nr 31/1990 – prawo spółek, ponownie opublikowanej, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami:

Artykuł 50

 1. Spółka nie może dochodzić skuteczności wobec osób trzecich dokumentów ani czynności, których nie ujawniono zgodnie z prawem, chyba że jest w stanie udowodnić, iż osoby takie miały wiedzę na temat tych dokumentów lub czynności.
 2. Żadne działania podejmowane przez spółkę przed upływem 16. dnia od daty publikacji w części IV rumuńskiego dziennika urzędowego postanowienia wydanego przez sędziego rozpoznającego sprawę (obecnie rozpoznawać wnioski może dyrektor biura rejestru handlowego / osoba wyznaczona przez dyrektora generalnego Krajowego Biura Rejestru Handlowego zgodnie z nadzwyczajnym dekretem rządowym nr 116/2009, z późniejszymi zmianami) nie wywołują skutków prawnych wobec osób trzecich, jeżeli osoby te są w stanie udowodnić, że nie mogły mieć wiedzy na temat takich działań.

Artykuł 51
Osoby trzecie mogą jednak powołać się na dokumenty lub czynności, w odniesieniu do których nie dopełniono obowiązku publikacji, chyba że brak publikacji pozbawia te dokumenty lub czynności skutków prawnych.
Artykuł 52
1. W przypadku rozbieżności między tekstem przekazanym do biura rejestru handlowego a tekstem opublikowanym w części IV rumuńskiego dziennika urzędowego lub w prasie spółka nie ma prawa dochodzić skuteczności opublikowanego tekstu wobec osób trzecich. Osoby trzecie mają prawo dochodzić skuteczności opublikowanego tekstu wobec spółki, chyba że spółka jest w stanie udowodnić, iż osoby trzecie znały tekst przekazany do biura rejestru handlowego.

Art. 12 ust. 1 ustawy nr 26/1990 o rejestrze handlowym, ponownie opublikowanej, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, stanowi, co następuje:

 1. Rejestr handlowy obejmuje: rejestr służący do rejestracji osób prawnych będących spółkami, spółkami krajowymi lub przedsiębiorstwami krajowymi, podmiotami prawa publicznego, ugrupowaniami interesów gospodarczych, organizacjami spółdzielczymi, spółkami europejskimi, europejskimi ugrupowaniami interesów gospodarczych lub innymi osobami prawnymi wyraźnie przewidzianymi w przepisach prawa, których siedziba główna lub dodatkowe biura znajdują się w Rumunii, rejestr służący do rejestracji osób prawnych będących spółdzielniami lub spółdzielniami europejskimi, których siedziba główna lub dodatkowe biura znajdują się w Rumunii, oraz rejestr służący do rejestracji osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek jednoosobowych oraz przedsiębiorstw rodzinnych, których siedziba główna lub dodatkowe biura znajdują się w Rumunii. Rejestry te prowadzi się w postaci systemu elektronicznego.
 2. Art. 6 ust. 1 ustawy nr 26/1990 o rejestrze handlowym, ponownie opublikowanej, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, w związku z art. 1 nadzwyczajnego dekretu rządowego nr 116/2009 w sprawie wprowadzenia określonych środków dotyczących dokonywania wpisów w rejestrze handlowym, zatwierdzonego z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami ustawą nr 84/2010, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, stanowi, że „wpisów w rejestrze handlowym dokonuje się na podstawie decyzji dyrektora biura rejestru handlowego/osoby wyznaczonej przez dyrektora generalnego Krajowego Biura Rejestru Handlowego lub, w stosownych przypadkach, prawomocnego wyroku sądu, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej”.
 3. Art. 26 ust. 1 ustawy nr 26/1990 o rejestrze handlowym, ponownie opublikowanej, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, stanowi, że „[d]atą wpisu w rejestrze handlowym jest dzień, w którym faktycznie dokonano wpisu w rejestrze”.
 4. Art. 26 ust. 1 ustawy nr 26/1990 o rejestrze handlowym, ponownie opublikowanej, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, stanowi, że „wpisów w rejestrze handlowym dokonuje się w ciągu 24 godzin od daty wydania decyzji przez dyrektora biura rejestru handlowego/osobę wyznaczoną przez dyrektora generalnego Krajowego Biura Rejestru Handlowego, a w przypadku rejestracji podmiotu gospodarczego – w ciągu 24 godzin od daty wydania decyzji zezwalającej na dokonanie wpisu”.
 5. Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy nr 26/1990 o rejestrze handlowym, ponownie opublikowanej, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, „wpisów w rejestrze handlowym dokonuje się w sposób elektroniczny zarówno w biurach rejestru handlowego przy sądach, jak i w centralnym rejestrze elektronicznym”.

Rozbieżności między wpisem do rejestru a jego publikacją

Wpisy w rejestrze handlowym zapewniają skuteczność dokumentów wobec osób trzecich, z wyjątkiem sytuacji, w których w prawie przewidziano łączny warunek ich publikacji w rumuńskim dzienniku urzędowym i w stosownych przypadkach w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Osoby podlegające obowiązkowi złożenia wniosku o wpis nie mogą dochodzić skuteczności niezarejestrowanych dokumentów ani czynności wobec osób trzecich, chyba że są w stanie udowodnić, iż osoby takie miały wiedzę na temat tych dokumentów oraz czynności.

Po dokonaniu wpisów w rejestrze handlowym biuro rejestru handlowego przy sądzie przesyła zatem dokumenty wymagane na mocy przepisów, z urzędu, do publikacji na stronie internetowej Krajowego Biura Rejestru Handlowego lub na jego portalu usług elektronicznych bądź też w stosownych przypadkach w części IV lub VII rumuńskiego dziennika urzędowego oraz, w zależności od przypadku, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na koszt wnioskodawcy.

Spółka nie może dochodzić skuteczności wobec osób trzecich dokumentów ani czynności, których nie ujawniono zgodnie z prawem, chyba że jest w stanie udowodnić, iż osoby takie miały wiedzę na temat tych dokumentów lub czynności.

Żadne działania podejmowane przez spółkę przed upływem 16. dnia od daty publikacji w części IV rumuńskiego dziennika urzędowego postanowienia wydanego przez sędziego rozpoznającego sprawę (obecnie rozpoznawać wnioski może dyrektor biura rejestru handlowego / osoba wyznaczona przez dyrektora generalnego Krajowego Biura Rejestru Handlowego zgodnie z nadzwyczajnym dekretem rządowym nr 116/2009, z późniejszymi zmianami) nie wywołują skutków prawnych wobec osób trzecich, jeżeli osoby te są w stanie udowodnić, że nie mogły mieć wiedzy na temat takich działań.

Osoby trzecie mogą jednak powołać się na dokumenty lub czynności, w odniesieniu do których nie dopełniono obowiązku publikacji, chyba że brak publikacji pozbawia te dokumenty lub czynności skutków prawnych.
W przypadku rozbieżności między tekstem przekazanym do biura rejestru handlowego a tekstem opublikowanym w części IV rumuńskiego dziennika urzędowego lub w prasie spółka nie ma prawa dochodzić skuteczności opublikowanego tekstu wobec osób trzecich.Osoby trzecie mają prawo dochodzić skuteczności opublikowanego tekstu wobec spółki, chyba że spółka jest w stanie udowodnić, iż osoby trzecie znały tekst przekazany do biura rejestru handlowego.

Kto ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wpisu?

Wpisu wymaganych na mocy przepisów dokumentów i czynności do rejestru handlowego dokonuje się w stosownych przypadkach na wniosek osób fizycznych lub prawnych podlegających obowiązkowi rejestracji, na wniosek innych zainteresowanych stron lub z urzędu.

Podmiot gospodarczy jest zobowiązany do ubiegania się o dokonanie wpisów w rejestrze handlowym na podstawie art. 21 ustawy nr 26/1990 przed upływem 15 dni od daty sporządzenia dokumentów i przeprowadzenia czynności wymagających rejestracji. Wpisów do rejestru dokonuje się również na wniosek zainteresowanych stron przed upływem 30 dni od dnia, w którym dowiedziały się one o danym dokumencie lub czynności podlegających rejestracji.

Wnioskodawca, w rozumieniu ustawy nr 359/2004 z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, ponosi odpowiedzialność za zgodność z prawem, autentyczność i prawidłowość danych zawartych we wnioskach o wpis do rejestru oraz w dokumentach przekazanych na poparcie tych wniosków.

Art. 6 ust. 1 ustawy nr 26/1990 o rejestrze handlowym, ponownie opublikowanej, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, w związku z art. 1 nadzwyczajnego dekretu rządowego nr 116/2009 w sprawie wprowadzenia określonych środków dotyczących dokonywania wpisów w rejestrze handlowym, zatwierdzonego ze zmianami i uzupełnieniami ustawą nr 84/2010, stanowi, że „wpisów w rejestrze handlowym dokonuje się na podstawie decyzji dyrektora biura rejestru handlowego/osoby wyznaczonej przez dyrektora generalnego Krajowego Biura Rejestru Handlowego lub, w stosownych przypadkach, prawomocnego wyroku sądu, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej”.

Wpisów do rejestru handlowego dokonuje się w stosownych przypadkach:

 1. w terminie 24 godzin od wydania orzeczenia przez sędziego delegowanego/rezolucji dyrektora/wyznaczonego urzędnika biura rejestru handlowego przy sądzie lub od dnia doręczenia wyroku sądu w przedmiocie rejestracji;
 2. w terminie 24 godzin od wydania rezolucji dyrektora/wyznaczonego urzędnika biura rejestru handlowego przy sądzie lub od dnia doręczenia wyroku sądu w przedmiocie dokonania wpisu w rejestrze;
 3. w terminie 15 dni od daty otrzymania poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu prawomocnego wyroku sądu w przedmiocie dokumentów i czynności, o których mowa w art. 21 lit. e)–g) ustawy nr 26/1990 o rejestrze handlowym, ponownie opublikowanej, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, chyba że w prawie przewidziano inaczej.

Rezolucje dyrektora/wyznaczonego urzędnika biura rejestru handlowego przy sądzie dotyczące dowolnego wpisu w rejestrze handlowym są możliwe do wyegzekwowania na drodze prawnej, a jedynym środkiem zaskarżenia w ich przypadku jest sprzeciw. Wniesienie sprzeciwu nie skutkuje zawieszeniem wykonania rezolucji. Postępowanie prowadzące do podjęcia decyzji o dokonaniu wpisu w rejestrze handlowym przeprowadzają pracownicy biura rejestru handlowego przy sądzie.

Procedury ochrony danych

Procedury dotyczące praw osoby, której dane dotyczą, w zakresie publikowania i przechowywania jej danych osobowych

W ramach swoich obowiązków służbowych, przewidzianych w aktach ustawodawczych regulujących działalność rejestru handlowego, Krajowe Biuro Rejestru Handlowego i biura rejestru handlowego przy sądach/oddziały terenowe gromadzą i przetwarzają dane i informacje, w tym dane osobowe, objęte zakresem stosowania
przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jako administrator danych osobowych Krajowe Biuro Rejestru Handlowego wprowadziło odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia zgodności ze wszystkimi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe dotyczące osób fizycznych gromadzi się w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza się ich później w sposób niezgodny z tymi celami (zasada ograniczenia celu).

Przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez wnioskodawcę w ramach uzupełnienia/składania wniosków i w ramach przedstawiania aktów/dokumentów na poparcie tych wniosków ma na celu wykonanie głównych konkretnych obowiązków/zadań/funkcji rejestru handlowego.

Informacje wprowadzone do centralnego skomputeryzowanego rejestru handlowego/zintegrowanego systemu informacyjnego przechowuje się bezterminowo. Wnioski (formularze) o wpisanie do rejestru handlowego, które składa się w celu zarejestrowania podmiotu gospodarczego oraz w celu wpisania do tego rejestru odpowiednich czynności tego podmiotu i faktów go dotyczących, a także dokumenty przedkładane na poparcie takich wniosków są archiwizowane w aktach danego podmiotu (prowadzonych w formie papierowej i elektronicznej).

Publikacja dokumentów wydanych w następstwie dokonania wpisów w rejestrze handlowym/sporządzonych przez pracowników punktu informacyjnego jest zgodna z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, przy czym zawarte w nich dane ograniczają się do imienia i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, narodowości i państwa miejsca zamieszkania, o ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej.

Dlatego też w celu zapewnienia zgodności z przepisami w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i przepisami w zakresie swobodnego przepływu takich danych, jeżeli chodzi o informacje na temat osób fizycznych pełniących określone funkcje/zajmujących określone stanowiska w podmiocie gospodarczym figurującym w rejestrze handlowym, dokumenty wydawane wnioskodawcom, uwzględniając ich odpisy/odpisy poświadczone za zgodność z oryginałem, zawierają wyłącznie informacje o imieniu i nazwisku, dacie i miejscu urodzenia, narodowości oraz państwie miejsca zamieszkania tych osób. Jeżeli chodzi o ujawnianie innych danych osobowych poza danymi wymienionymi powyżej, takie dane mogą zostać przekazane wyłącznie wówczas, gdy wnioskodawca jest osobą, której dane dotyczą (osobą, której dane osobowe są przetwarzane), lub gdy wnioskodawca wykaże, że ma uzasadniony interes w uzyskaniu dostępu do tych danych.

Krajowe Biuro Rejestru Handlowego zapewnia osobom, których dane dotyczą, możliwość korzystania z praw przysługujących im zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 679/2016, tj.: prawa do informacji oraz prawa dostępu i prawa do sprostowania lub usuwania danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do sprzeciwu, prawa do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, oraz prawa do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego ds. przetwarzania danych osobowych [Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal] (B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr 28–30, sektor 1, Bukareszt).

Ze wspomnianych powyżej praw, z zastrzeżeniem wymogów i wyjątków przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 679/2016, można skorzystać, przesyłając pisemny wniosek opatrzony w odpowiedni sposób datą i podpisem pocztą tradycyjną na następujący adres: București, Bd. Unirii, nr 74, bl. J3b, tronson II+III, sektor 3, kod pocztowy: 030837 lub pocztą elektroniczną na adres: datepersonale@onrc.ro.

Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w ramach instytucji wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, którego dane kontaktowe zamieszczono na stronie internetowej w sekcji Dane osobowe.

Dane do kontaktu:

Dane kontaktowe inspektora można znaleźćpod tym adresem.

Powiązane strony

Oficjalna strona internetowa rumuńskiego rejestru handlowego

Portal usług elektronicznych rumuńskiego Krajowego Biura Rejestru Handlowego

Ostatnia aktualizacja: 15/11/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.