Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Rumunia

W tej części przedstawiono w zarysie rumuński rejestr handlowy prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości – Krajowe Biuro Rejestru Handlowego (Oficiul Național al Registrului Comerțului, ONRC).

Autor treści:
Rumunia

Historia ustanowienia krajowego rejestru handlowego

Kiedy powstał rejestr?

Rejestr handlowy utworzono w 1990 r., na mocy ustawy nr 26/1990 o rejestrze handlowym.

Zgodnie z przepisami nadzwyczajnego dekretu rządowego nr 129 z dnia 10 października 2002 r. zmieniającego ustawę nr 26/1990 o rejestrze handlowym oraz nadzwyczajnego dekretu rządowego nr 76/2001 w sprawie uproszczenia niektórych formalności administracyjnych do celów rejestracji i autoryzacji operacji realizowanych przez przedsiębiorców Krajowe Biuro Rejestru Handlowego w Rumunii jest podmiotem publicznym mającym osobowość prawną i podlegającym Ministerstwu Sprawiedliwości. Jest ono odpowiedzialne za prowadzenie i organizację centralnego elektronicznego rejestru handlowego oraz za zarządzanie tym rejestrem.

Biura rejestru handlowego (oficiile registrului comerțului, ORC), podlegające Krajowemu Biuru Rejestru Handlowego, mieszczą się w Bukareszcie oraz w każdym z 41 rumuńskich okręgów. Biura te odpowiadają za prowadzenie i organizację lokalnych rejestrów handlowych oraz za zarządzanie tymi rejestrami.

Od kiedy jest dostępny w wersji elektronicznej?

W drugiej połowie 2011 r. uruchomiono specjalny portal zapewniający nowe usługi online środowisku biznesowemu oraz innym zainteresowanym osobom.

Cele Krajowego Biura Rejestru Handlowego:

 • informowanie środowiska biznesu, podmiotów publicznych, mediów i innych zainteresowanych osób o działalności ujętej w rejestrze handlowym;
 • skrócenie czasu potrzebnego do uzyskania dostępu do informacji;
 • skrócenie kolejek w biurach rejestru handlowego;
 • skrócenie czasu potrzebnego do złożenia dokumentów wymaganych do dokonania wpisu w rejestrze handlowym;
 • uproszczenie procedur rejestracji podmiotów gospodarczych, składania informacji finansowych oraz wniosków o informacje i dokumenty;
 • informowanie wnioskodawców online w czasie rzeczywistym o danych zawartych w rejestrze handlowym.

Jakie są obowiązujące przepisy dotyczące rejestru?

Ustawa nr 265/2022 o rejestrze handlowym oraz o zmianie i uzupełnieniu innych aktów prawnych dotyczących rejestracji w rejestrze handlowym.

Ustawa nr 31/1990

Nadzwyczajny dekret rządowy nr 44/2008

Ustawa nr 129/2019

Regulamin organizacji i funkcjonowania Krajowego Biura Rejestru Handlowego oraz biur rejestru handlowego przy sądach

Decyzja o zatwierdzeniu należności i opłat za usługi świadczone przez Krajowe Biuro Rejestru Handlowego i biura rejestru handlowego przy sądach

Jakie informacje można znaleźć w rejestrze handlowym?

Kto jest uprawniony do uzyskania dostępu do rejestru?

Każda zainteresowana osoba może uzyskać nieodpłatnie i przez całą dobę dostęp do informacji publikowanych na stronie internetowej Krajowego Biura Rejestru Handlowego. Strona internetowa https://www.onrc.ro/index.php/ro/ zapewnia dostęp do informacji na temat:

 • formularzy i dokumentów wymaganych do dokonywania wpisów do rejestru handlowego i Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;
 • wymaganych formularzy oraz sposobu uzyskania zaświadczeń, informacji, odpisów/poświadczonych odpisów, duplikatów;
 • ogólnych informacji dla osób zainteresowanych prowadzeniem niektórych rodzajów działalności regulowanej (w zależności od przypadku: przedsiębiorstw, osób fizycznych, osób prawnych, podmiotów publicznych i organów publicznych itp.);
 • przepisów mających zastosowanie do rejestru handlowego/Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;
 • informacji leżących w interesie publicznym;
 • ogłoszeń/komunikatów prasowych, wydarzeń;
 • informacji na temat przetwarzania danych osobowych;
 • danych kontaktowych Krajowego Biura Rejestru Handlowego/biur rejestru handlowego przy sądach (adres siedziby statutowej, e-mail, numer telefonu/faksu).

Strona internetowa rejestru handlowego zawiera następujące elementy:

 1. dokumenty;
 2. informacje i usługi uporządkowane według sekcji i usług;
 3. informacje dotyczące Krajowego Biura Rejestru Handlowego oraz biur rejestru handlowego przy sądach;
 4. różne rodzaje publicznie dostępnych informacji – dostęp bezpłatny;
 5. formularze stosowane przez to biuro;
 6. opis formalności związanych z dokonywaniem wpisów do rejestru handlowego dla każdej kategorii podmiotów i działalności gospodarczej;
 7. opis formalności związanych z dokonywaniem wpisów do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych prowadzonego przez Krajowe Biuro Rejestru Handlowego dla osób prawnych zobowiązanych do ubiegania się o wpis do rejestru handlowego;
 8. dane statystyczne dotyczące odnotowanych operacji
  • historię instytucji;
  • informacje na temat sieci biur rejestru handlowego;
  • formularze (m.in. dla podmiotów gospodarczych) oraz informacje o formalnościach związanych z ich wypełnianiem;
  • opłaty pobierane za usługi świadczone przez Krajowe Biuro Rejestru Handlowego;
  • informacje o usługach;
  • przepisy prawa;
  • dane statystyczne;
  • informacje o mediach.

Dostęp do informacji na Krajowego Biura Rejestru Handlowego jest nieodpłatny i całodobowy po bezpłatnej rejestracji użytkownika (utworzeniu identyfikatora użytkownika i hasła).

Informacje na portalu Krajowego Biura Rejestru Handlowego są uporządkowane według usług świadczonych bezpłatnie lub usług świadczonych odpłatnie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W rejestrze handlowym odnotowuje się wszystkie dokumenty, czynności i wzmianki, a także dane identyfikacyjne podmiotów gospodarczych, które wymagają rejestracji z mocy prawa, oraz wszelkie inne czynności lub dokumenty wyraźnie wskazane w przepisach prawa.

Usługi online świadczone przez Krajowe Biuro Rejestru Handlowego są dostępne za pośrednictwem portalu usług elektronicznych Biura, który stworzono w ramach sektorowego programu operacyjnego „Zwiększanie konkurencyjności gospodarki”, „Inwestycje w przyszłość”, oraz stanowią element projektu „Usługi online (administracja elektroniczna) świadczone przez Krajowe Biuro Rejestru Handlowego na rzecz środowiska biznesu za pośrednictwem specjalnego portalu”.

Usługi online świadczone przez Krajowe Biuro Rejestru Handlowego za pośrednictwem portalu usług elektronicznych są następujące:

 • usługa „InfoCert”;
 • usługa „Recom online”;
 • sprawdzenie dostępności nazwy spółki i zastrzeżenie online nazwy spółki;
 • wstępna weryfikacja (sprawdzenie, czy nazwa dla osób prawnych/fizycznych, spółek jednoosobowych/przedsiębiorstw rodzinnych jest dostępna lub czy nie jest zastrzeżona);
 • dokonywanie wpisów w rejestrze handlowym i udzielanie zezwoleń osobom prawnym;
 • aktualizacja danych adresowych spółek wpisanych do rejestru handlowego;
 • uzyskanie aktualnych informacji dotyczących działalności spółki w przeszłości, dane statystyczne;
 • wydawanie dokumentów (zaświadczeń);
 • sprawdzanie stanu sprawy;
 • powiadamianie o wnioskach złożonych do rejestru handlowego;
 • postanowienia o odroczeniu wniosków składanych do rejestru handlowego;
 • publikacja informacji na temat różnych sytuacji osób prawnych w biuletynie elektronicznym rejestru handlowego [Buletinul Electronic al Registrului Comerțului – BERC];
 • dane statystyczne (czynności dokonywane w centralnym rejestrze handlowym, przedsiębiorstwa z kapitałem obcym);
 • formularz rejestru handlowego w trybie offline;
 • rejestracja oświadczenia o beneficjencie rzeczywistym osoby prawnej;
 • przekazywanie informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Usługa „Recom online”, będąca komponentem wymagającym subskrypcji, jest dostępna całodobowo po zawarciu umowy z beneficjentem rzeczywistym; w ramach tej usługi można za opłatą uzyskać dostęp do następujących informacji o podmiotach gospodarczych:

 • nazwy i formy prawnej;
 • danych identyfikacyjnych (numeru wpisu do rejestru handlowego, niepowtarzalnego identyfikatora europejskiego, niepowtarzalnego kodu rejestracyjnego, adresu siedziby statutowej albo adresu, pod którym prowadzona jest działalność gospodarcza, danych adresowych przedsiębiorstwa – numeru telefonu, faksu);
 • adresu siedziby statutowej albo adresu, pod którym prowadzona jest działalność gospodarcza (zaświadczenia potwierdzającego adres siedziby statutowej, daty rozpoczęcia obowiązywania i daty wygaśnięcia ważności dokumentu potwierdzającego adres siedziby statutowej, okresu, w którym siedziba statutowa pełniła swoją funkcję);
 • wpłaconego subskrybowanego kapitału;
 • działalności głównej, którą podmiot zadeklarował lub na którą otrzymał zezwolenie;
 • działalności drugorzędnej, którą podmiot zadeklarował lub na którą otrzymał zezwolenie;
 • danych identyfikacyjnych powiązanych osób fizycznych i prawnych;
 • danych identyfikacyjnych kadry kierowniczej;
 • danych dotyczących logo;
 • danych dotyczących jednostek zależnych/oddziałów/filii (siedziba statutowa, numer telefonu);
 • danych dotyczących dodatkowych biur/lokalizacji operacyjnych (siedziba statutowa, numer telefonu);
 • danych dotyczących siedzib statutowych lub działalności dozwolonej na mocy art. 15 ustawy nr 359/2004 lub art. 121 ustawy nr 265/2022;
 • danych dotyczących własności;
 • danych dotyczących układów z wierzycielami;
 • danych dotyczących okoliczności faktycznych, o których mowa w art. 21 lit. e)–h) ustawy nr 26/1990 lub w art. 103 ustawy nr 265/2022;
 • danych dotyczących pozostałych wzmianek;
 • danych bilansowych (obroty, średnia liczba pracowników, zysk brutto ze sprzedaży), jeżeli takie dane przekazało Ministerstwo Finansów.

Usługi dostępne bezpłatnie są następujące:

 • „Recom online” – bezpłatny komponent serwisu;
 • formularze elektroniczne;
 • internetowy wniosek o wpisanie podmiotu gospodarczego do rejestru handlowego;
 • internetowa rejestracja oświadczenia o beneficjentach rzeczywistych osób prawnych;
 • dostęp online do informacji zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (dla organów/instytucji o uprawnieniach nadzorczych/kontrolnych oraz jednostek sprawozdawczych w przypadku stosowania środków zgodnych z zasadą „znaj swojego klienta”);
 • sprawdzenie dostępności nazwy spółki i zastrzeżenie online nazwy spółki;
 • informacje na temat statusu wniosków o wpis do rejestru handlowego;
 • sprawdzanie informacji w sekcji dotyczącej postanowień o odroczeniu rozpoznania wniosków o wpis do rejestru handlowego;
 • dostęp do niektórych informacji o charakterze publicznym (sprawozdań finansowych, informacji o dobrowolnym rozwiązaniu podmiotu itp.) za pośrednictwem biuletynu elektronicznego rejestru handlowego.

Najważniejsze usługi dostępne w ramach biuletynu elektronicznego rejestru handlowego są następujące:

 • zapoznawanie się z opublikowanymi statutami przedsiębiorstw;
 • zapoznawanie się z biuletynami, w których publikowane są statuty przedsiębiorstw;
 • wydawanie dokumentów poświadczających publikację statutu przedsiębiorstwa (potwierdzenie publikacji);
 • otrzymywanie powiadomień o opublikowanym statucie;
 • odbieranie zgłoszeń dotyczących zainteresowania.

WAŻNE INFORMACJE: Dostęp do wszystkich sekcji strony internetowej i portalu jest bezpłatny i całodobowy.

Dostęp do informacji wpisanych do rejestru handlowego

Udostępnianie informacji wpisanych do rejestru handlowego oraz wydawanie odpisów powiązanych dokumentów odbywają się zgodnie z art. 11 ustawy nr 265/2022 o rejestrze handlowym oraz o zmianie i uzupełnieniu innych aktów prawnych dotyczących rejestracji w rejestrze handlowym:

1. Rejestr handlowy jest publicznie dostępny. Biuro rejestru handlowego wydaje, na wniosek zainteresowanej strony i na jej koszt, w języku rumuńskim i zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, informacje i zaświadczenia dotyczące danych wpisanych do rejestru handlowego oraz zaświadczenia potwierdzające rejestrację lub brak rejestracji danego dokumentu lub danej czynności, odpisy lub uwierzytelnione odpisy wszystkich zarejestrowanych lub przedłożonych dokumentów lub ich części, w formie, w jakiej zostały złożone na poparcie wniosków o wpis do rejestru handlowego.

2. Wniosek o udzielenie informacji i wydanie dokumentów wnioskodawca składa w recepcji albo wysyła pocztą, przesyłką kurierską lub drogą elektroniczną wraz z kopią dokumentu tożsamości, chyba że wniosek podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

3. Biuro rejestru handlowego wydaje dokumenty, o których mowa w pkt 1, drogą elektroniczną, tj. w formie elektronicznej, podpisane – w stosownych przypadkach – przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub kwalifikowanej pieczęci elektronicznej albo w formie papierowej, w siedzibie statutowej Krajowego Biura Rejestru Handlowego lub w biurach rejestru handlowego bądź drogą pocztową lub przesyłką kurierską.

4. Odpisy są należycie uwierzytelniane. Odpisy elektroniczne uwierzytelnia się poprzez opatrzenie ich podpisem elektronicznym. Na wniosek można również wydać odpisy nieuwierzytelnione w sposób formalny.

5. Elektroniczne odpisy dokumentów i informacje, o których mowa w pkt 1, udostępnia się również publicznie za pośrednictwem systemu integracji rejestrów handlowych.

6. Otrzymywane dokumenty, tj. dokumenty przesłane drogą elektroniczną, obsługuje się również poprzez połączenie z elektronicznym punktem kompleksowej obsługi, zwanym dalej „PKO”, zgodnie z nadzwyczajnym dekretem rządowym nr 49/2009 o swobodzie przedsiębiorczości usługodawców oraz swobodzie świadczenia usług w Rumunii, zatwierdzonym z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami ustawą nr 68/2010, z późniejszymi zmianami.

7. Udostępnianie informacji i wydawanie dokumentów podlega opłacie zgodnie z systemem opłat określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Opłata ta nie może przekraczać kosztów administracyjnych udostępniania informacji lub wydawania dokumentów, natomiast obejmuje koszty związane z rozwijaniem i prowadzeniem rejestru handlowego.

8. Informacje i dokumenty, o których mowa w pkt 1, udostępnia się nieodpłatnie na rzecz organów i instytucji publicznych oraz misji dyplomatycznych akredytowanych w Rumunii.

9. Informacje, o których mowa w pkt 1, udostępnia się nieodpłatnie innym osobom prawnym niż te wymienione w pkt 8, jeśli wyraźnie wynika to z przepisów prawa.

10. Krajowe Biuro Rejestru Handlowego i biura rejestru handlowego udostępniają nieodpłatnie dziennikarzom i przedstawicielom środków masowego przekazu szczegółowe informacje widniejące w rejestrze handlowym, które można wykorzystać wyłącznie w celu informowania opinii publicznej.

Jakie informacje są przechowywane w rejestrze?

Jakie rodzaje danych są przechowywane (podmioty wpisywane do rejestru publicznego, informacje o upadłości, sprawozdania finansowe itp.)?

Zgodnie z przepisami ustawy nr 265/2022 rejestr handlowy zawiera informacje dotyczące następujących zarejestrowanych podmiotów gospodarczych:

 • spółek;
 • spółek krajowych;
 • przedsiębiorstw krajowych;
 • podmiotów prawa publicznego;
 • spółdzielni;
 • organizacji spółdzielczych;
 • ugrupowań interesów gospodarczych;
 • europejskich ugrupowań interesów gospodarczych;
 • spółek europejskich;
 • spółdzielni europejskich;
 • osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą;
 • spółek jednoosobowych;
 • przedsiębiorstw rodzinnych oraz
 • innych osób fizycznych lub prawnych wskazanych w przepisach prawa.

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej lub po jej zakończeniu podmioty gospodarcze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy nr 265/2022, wnoszą o wpis do rejestru wzmianek dotyczących dokumentów i czynności podlegających rejestracji z mocy prawa.

Dokumenty i czynności podlegające wpisowi w rejestrze handlowym wymieniono w art. 88–100 ustawy nr 265/2022.

Osoby prawne wpisane do rejestru handlowego lub, w stosownych przypadkach, inne zainteresowane osoby są zobowiązane przedstawić następujące dokumenty w biurze rejestru handlowego przy sądzie w celu dokonania wpisu do rejestru handlowego:

 1. prospekt emisji kapitałowej w związku z ofertą publiczną akcji w celu utworzenia spółki akcyjnej i uzyskania zezwolenia na jego publikację od urzędnika rejestru handlowego, a także każdą jego zmianę;
 2. prospekt emisji kapitałowej w związku z ofertą publiczną akcji w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej i uzyskania zezwolenia na jego publikację od urzędnika rejestru handlowego, a także każdą jego zmianę;
 3. decyzję zarządu, jeżeli w prawie określono obowiązek wpisu takich informacji do rejestru handlowego i ich publikacji;
 4. potwierdzenie przedłużenia okresu zgodnego z prawem posiadania lokalu, w którym znajduje się siedziba główna lub dodatkowe biuro;
 5. ostateczne sprawozdania z likwidacji i podziału majątku oraz w stosownych przypadkach sprawozdanie z prac przeprowadzonych przez zarządców i członków zarządu, jeżeli co najmniej jednego z nich mianowano likwidatorem;
 6. dokumenty związane z działalnością gospodarczą;
 7. rejestry i dokumenty osoby prawnej wykreślonej z rejestru, jeżeli nie ma innych wspólników/udziałowców/członków lub jeżeli takie podmioty odmawiają ich przechowywania;
 8. uchwałę walnego zgromadzenia wspólników/udziałowców w sprawie nabycia aktywów spółki od jej założyciela lub udziałowca, jeżeli taki wpis jest wymagany na mocy prawa spółek;
 9. skargę wniesioną na postanowienie urzędnika rejestrowego;
 10. sprzeciw wobec uchwały walnego zgromadzenia wspólników/udziałowców i sprzeciw wobec innych aktów wyraźnie przewidzianych w prawie;
 11. projekt połączenia albo podziału;
 12. wzór podpisu dla ugrupowań interesów gospodarczych, europejskich ugrupowań interesów gospodarczych oraz spółdzielni;
 13. wniosek o wykreślenie z rejestru złożony przez osobę, która uważa, że poniosła szkodę wskutek wpisów dokonanych w rejestrze handlowym;
 14. wszelkie inne dokumenty, których wpisanie do rejestru handlowego jest wymagane na mocy przepisów prawa.

Osoby zainteresowane dokonaniem wpisów w rejestrze handlowym w przypadku dokumentów, których publikacja nie jest obowiązkowa na mocy przepisów prawa, wypełniają w tym celu formularz i załączają do niego dane dokumenty oraz, w stosownych przypadkach, dowód uiszczenia odpowiedniej opłaty.

Wpisowi do rejestru handlowego podlegają następujące elementy:

 1. sprawozdanie syndyka lub w stosownych przypadkach likwidatora wskazujące przyczyny i okoliczności ogłoszenia upadłości dłużnika;
 2. zawiadomienie o wszczęciu zwykłego lub uproszczonego postępowania upadłościowego;
 3. odpis proponowanego planu reorganizacji;
 4. zawiadomienie o wszczęciu postępowania upadłościowego w trybie zwykłym lub uproszczonym;
 5. prawomocny wyrok sądu zobowiązujący zarządcę statutowego (administrator statutar) do wypłacenia odszkodowania;
 6. protokół stwierdzający zawarcie porozumienia restrukturyzacyjnego – w toku postępowania w sprawie porozumienia restrukturyzacyjnego;
 7. plan restrukturyzacji – w postępowaniu w sprawie układu z wierzycielami;
 8. orzeczenia sądu w sprawie wszczęcia i zakończenia postępowania w sprawie układu z wierzycielami na podstawie ustawy nr 85/2014, z późniejszymi zmianami;
 9. wyroki sądu w postępowaniu upadłościowym, które zgodnie z prawem przekazuje się biuru rejestru handlowego przy sądzie;
 10. pozostałe dokumenty wydane przez sądy lub syndyka/likwidatora na podstawie przepisów.

W rejestrze handlowym dokonuje się następujących wpisów na podstawie wyżej wymienionych dokumentów w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru handlowego, które podlegają postępowaniu zapobiegającemu upadłości lub postępowaniu upadłościowemu:

 1. wszczęcie (zwykłego lub uproszczonego) postępowania upadłościowego;
 2. wszczęcie reorganizacji pod nadzorem sądu po zatwierdzeniu proponowanego planu reorganizacji;
 3. upadłość (w trybie zwykłym lub uproszczonym);
 4. fakt pozbawienia dłużnika przysługującego mu prawa do prowadzenia działalności gospodarczej;
 5. fakt zobligowania zarządcy statutowego do wypłacenia odszkodowania;
 6. w stosownych przypadkach wyznaczenie syndyka lub likwidatora;
 7. wyznaczenie zarządcy specjalnego (administrator special);
 8. w stosownych przypadkach zmiana syndyka/likwidatora;
 9. zakończenie postępowania w sprawie reorganizacji pod nadzorem sądu;
 10. zakończenie postępowania upadłościowego;
 11. wykreślenie dłużnika z rejestru;
 12. zmiana aktów założycielskich dłużnika jako osoby prawnej na wniosek syndyka na podstawie prawomocnego wyroku sądu zatwierdzającego plan reorganizacji;
 13. potwierdzenie zawarcia porozumienia restrukturyzacyjnego w toku postępowania w sprawie porozumienia restrukturyzacyjnego;
 14. oświadczenie o planie restrukturyzacji w toku postępowania w sprawie układu z wierzycielami;
 15. wszczęcie i zakończenie postępowania w sprawie układu z wierzycielami;
 16. pozostałe wzmianki wymagane na mocy przepisów w przypadku dłużników wpisanych do rejestru handlowego, wobec których toczy się postępowanie upadłościowe.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Zgodnie z ustawą nr 129/2019 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i zwalczaniu tych procederów oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych aktów ustawodawczych (Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative), z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, Krajowe Biuro Rejestru Handlowego jest zobowiązane do prowadzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zawierającego wykaz beneficjentów rzeczywistych osób prawnych zobowiązanych do wystąpienia z wnioskiem o wpisanie do rejestru handlowego.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych dostęp do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych mają:

 1. organy o uprawnieniach nadzorczych i kontrolnych, organy wymiaru sprawiedliwości, zgodnie z ustawą nr 135/2010 – kodeks postępowania karnego, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, oraz Biuro, w sposób terminowy, bez ograniczeń i powiadamiania osoby, której dotyczą udostępniane wpisy;
 2. jednostki sprawozdawcze w przypadku stosowania środków zgodnych z zasadą „znaj swojego klienta”;
 3. dowolna osoba fizyczna lub prawna (odpłatnie).

Jakie dokumenty przechowuje się w rejestrze (akta, zbiory dokumentów, statuty, protokoły walnego zgromadzenia itp.)?

W przypadku rejestracji osób prawnych, osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek jednoosobowych i przedsiębiorstw rodzinnych prowadzących działalność gospodarczą i mających siedzibę statutową/miejsce prowadzenia działalności w okręgu sądu okręgowego do rejestru handlowego wprowadza się dokumenty wymagane do dokonania wpisu osób podlegających rejestracji i oficjalne archiwum aktów założycielskich lub powiązanych dokumentów zmieniających oraz innych dokumentów wyraźnie przewidzianych w prawie.

Archiwizacja dokumentów stanowiących podstawę wpisów w rejestrze handlowym polega na wprowadzaniu i przechowywaniu w formie papierowej lub w formie elektronicznej wszystkich takich dokumentów, a także dokumentów potwierdzających wpisy dokonane przez osoby widniejące w rejestrze, rocznych sprawozdań finansowych, sprawozdania i w stosownych przypadkach skonsolidowanego sprawozdania odpowiednio zarządu i rady dyrektorów, sprawozdania audytora lub biegłego rewidenta, w stosownych przypadkach, skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych i rejestrów osób prawnych składanych do rejestru handlowego.

Akta każdego podmiotu gospodarczego widniejącego w rejestrze handlowym zawierają wszystkie dokumenty złożone w związku z rejestracją lub z dowolną czynnością wymienioną na podstawie przepisów w rejestrze handlowym oraz dokumenty potwierdzające wpis do rejestru. Dokumenty wpisane do rejestru handlowego na potrzeby przeprowadzenia określonych procedur poprzedzających rejestrację wymaganych na mocy przepisów przechowuje się w oddzielnej teczce. Po rejestracji dokumenty te załącza się do teczki odpowiedniego podmiotu gospodarczego.

Archiwizacja dokumentów osób fizycznych i prawnych wpisanych do rejestru handlowego przebiega zgodnie z przepisami ustawy nr 16/1996 o archiwach państwowych, opublikowanej ponownie.

Jak wyszukiwać informacje w rejestrze (i jakie kryteria wyszukiwania są dostępne)?

Na stronie internetowej rejestru

Zainteresowana osoba może znaleźć informacje na stronie internetowej Krajowego Biura Rejestru Handlowego, wprowadzając słowo kluczowe w polu wyszukiwania.

Jakie kryteria wyszukiwania są dostępne?

Informacje zawarte w serwisie „Recom on-line”, które są dostępne nieodpłatnie, można wyszukiwać według następujących kryteriów:

 • nazwy podmiotu;
 • numeru wpisu do rejestru handlowego;
 • numeru identyfikacji podatkowej;
 • okręgu, w którym znajduje się siedziba statutowa/miejsce prowadzenia działalności.

Informacje ogólne dostępne nieodpłatnie dla zainteresowanych osób w ramach serwisu „Recom online” obejmują:

 1. firmę i formę prawną;
 2. siedzibę statutową/miejsce prowadzenia działalności, a w przypadku oddziałów – państwo członkowskie, w którym są zarejestrowane;
 3. numer ewidencyjny w rejestrze handlowym, niepowtarzalny identyfikator europejski i numer identyfikacji podatkowej;
 4. status;
 5. stronę internetową (jeżeli dotyczy);
 6. przedstawicieli/pełnomocników osoby prawnej wraz z informacją, czy są oni uprawnieni do działania wspólnie czy osobno, a także przedstawiciela/pełnomocnika przedsiębiorstwa rodzinnego;
 7. oddziały utworzone w innym państwie członkowskim, w tym firmę, numer w rejestrze, niepowtarzalny identyfikator europejski oraz państwo członkowskie, w którym oddział jest zarejestrowany.

Jak mogę uzyskać dokumenty?

Nieodpłatnie?

Informacje i dokumenty dotyczące podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru handlowego wydaje się nieodpłatnie organom i instytucjom publicznym, z wyjątkiem podmiotów w pełni finansowanych z przychodów własnych, sądom i działającym przy nich prokuraturom oraz akredytowanym misjom dyplomatycznym i innym osobom prawnym określonym w przepisach.

Krajowe Biuro Rejestru Handlowego i biura rejestru handlowego przy sądach udostępniają nieodpłatnie szczegółowe informacje widniejące w rejestrze handlowym dziennikarzom i przedstawicielom środków masowego przekazu. Informacje ujawniane dziennikarzom i przedstawicielom środków masowego przekazu można wykorzystywać wyłącznie w celu informowania opinii publicznej.

Odpłatnie?

Biuro rejestru handlowego wydaje, za opłatą, na koszt osoby rejestrującej wniosek, informacje, zaświadczenia dotyczące danych wpisanych do rejestru handlowego i zaświadczenia potwierdzające rejestrację lub brak rejestracji danego dokumentu lub danej czynności, odpisy oraz uwierzytelnione odpisy wpisów dokonanych w rejestrze i przedłożonych dokumentów. O wydanie dokumentów można się również zwrócić drogą pocztową i można je otrzymać tą samą drogą.

Jak mogę uzyskać informacje, zaświadczenia dotyczące danych wpisanych do rejestru handlowego, zaświadczenia potwierdzające rejestrację lub brak rejestracji danego dokumentu lub danej czynności oraz odpisy lub uwierzytelnione odpisy wszelkich zarejestrowanych lub przedłożonych dokumentów?

Dostęp do informacji:

 • online za pośrednictwem usługi InfoCert (podpis elektroniczny nie jest wymagany, akceptuje się wyłącznie płatności kartą)
 • online za pośrednictwem portalu Krajowego Biura Rejestru Handlowego, tutaj (podpis elektroniczny jest wymagany, akceptuje się płatności kartą lub przekazem pieniężnym)
 • pocztą elektroniczną pod adresem: onrc@onrc.ro (płatność przekazem pieniężnym lub w kasie)
 • faksem pod numerem +40 213160829 (płatność przekazem pieniężnym lub w kasie)
 • drogą pocztową (płatność przekazem pieniężnym, dodatkowa opłata wynosi 7,68 lei rumuńskich)
 • w recepcji – Krajowego Biura Rejestru Handlowego i biur rejestru handlowego przy sądach.

Za pośrednictwem usługi InfoCert można wydawać internetowe zaświadczenia lub przekazywać informacje pochodzące z rejestru handlowego. Dostęp do tej usługi można uzyskać za pośrednictwem portalu Krajowego Biura Rejestru Handlowego, w zakładce „Informacje” (Informații) – Zaświadczenia (Certificate constatatoare) lub Informacje z rejestru handlowego i odpisy zaświadczeń (Informații RC și copii certificate), a płatności dokonuje się przez internet kartą Visa lub Mastercard. Usługa elektroniczna InfoCert obejmuje automatyczne pobieranie dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym bez udziału administratora. Usługa ta jest dostępna 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu, a płatności można dokonywać kartą drogą elektroniczną. Po dokonaniu płatności wnioskodawca otrzymuje elektroniczną fakturę bez konieczności złożenia podpisu elektronicznego.

Zaświadczenia lub informacje z rejestru handlowego można uzyskać przez internet w ramach usługi „Recom online”, będącej komponentem wymagającym subskrypcji, dostępnej całodobowo po zawarciu umowy z beneficjentem.

Możliwości uzyskania a) uwierzytelnionego odpisu lub uwierzytelnionych odpisów dokumentu z archiwum:

Możliwość uzyskania duplikatów zaświadczeń potwierdzających złożenie oświadczeń dotyczących zezwolenia na prowadzenie działalności

Procedura rejestracji

Jak mogę wszcząć procedurę rejestracji (składanie wniosku do rejestru, poświadczanie dokumentów, rodzaj dokumentów, które należy załączyć)?

Osobiście

Wniosek o wpis do rejestru lub, w stosownych przypadkach, inny rodzaj wniosku wraz z dołączonymi dokumentami wymaganymi do rejestracji należy złożyć w recepcji lub dostarczyć drogą pocztową/przesyłką kurierską do biura rejestru handlowego właściwego miejscowo dla siedziby statutowej/miejsca prowadzenia działalności podmiotów, których dotyczy wniosek, albo do dowolnego biura rejestru handlowego, gdy wniosek składają podmioty wymienione w art. 79–81 ustawy nr 265/2022, osobiście lub przez pełnomocnika.

Wniosek o wpis osoby prawnej do rejestru handlowego podpisuje przedstawiciel ustawowy tej osoby lub jego pełnomocnik na podstawie uwierzytelnionego pełnomocnictwa szczególnego lub ogólnego (procură specială/generală), lub adwokat na podstawie umocowania (împuternicire avocaţială) bądź dowolny wspólnik, udziałowiec lub członek zarządu.

Wniosek o wpis oddziału osoby prawnej z siedzibą w Rumunii lub za granicą podpisuje przedstawiciel danej osoby prawnej, który bezpośrednio prowadzi działalność tego oddziału, osobiście lub przez pełnomocnika, na podstawie uwierzytelnionego pełnomocnictwa szczególnego/ogólnego, albo adwokat na podstawie umocowania.

Wniosek o wpis osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą i spółki jednoosobowej podpisuje odpowiednio osoba fizyczna ubiegająca się o wpis jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub właściciel spółki jednoosobowej, osobiście lub przez pełnomocnika, któremu udzieliła uwierzytelnionego pełnomocnictwa szczególnego/ogólnego, lub przez umocowanego adwokata.

Wniosek o wpis przedsiębiorstwa rodzinnego podpisuje przedstawiciel wyznaczony w akcie założycielskim lub jego pełnomocnik, któremu przedstawiciel udzielił uwierzytelnionego pełnomocnictwa szczególnego/ogólnego, lub umocowany adwokat.

Na poparcie wniosków o wpis do rejestru należy złożyć dokumenty sporządzone w języku rumuńskim.

Wnioskodawcy lub osoby wpisane do rejestru handlowego mogą składać dokumenty na poparcie wniosków o wpis do rejestru sporządzone w jednym z języków urzędowych państw członkowskich UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, których są obywatelami, wraz z tłumaczeniami na język rumuński sporządzonymi przez tłumacza przysięgłego.

Na wniosek dokumenty przetłumaczone na jeden z języków urzędowych państw członkowskich UE można opublikować, jeśli przedłożono je w postaci tłumaczenia poświadczonego.

Dokumenty tłumaczone na język obcy sporządza się w układzie dwukolumnowym, przy czym w pierwszej kolumnie znajduje się tekst w języku rumuńskim, a w drugiej kolumnie tekst w języku obcym, albo w układzie sekwencyjnym, tj. tekst w języku rumuńskim znajduje się przed tekstem w języku obcym.

W przypadku rozbieżności między dokumentami i informacjami opublikowanymi w języku rumuńskim a dobrowolnie opublikowanym tłumaczeniem, tłumaczenie nie wywiera skutku wobec osób trzecich. Osoby trzecie mogą jednak powołać się na dobrowolnie ujawnione tłumaczenie, chyba że spółka udowodni, że osoby trzecie wiedziały o wersji, która stanowiła przedmiot obowiązkowego ujawnienia.

Dokumenty składane jako uzasadnienie wniosku o wpis do rejestru, stanowiące dokumenty urzędowe, należy składać do biura rejestru handlowego zgodnie z przepisami prawa.

Przez internet

Wniosek o wpis do rejestru i dokumenty wymagane w tym celu w przepisach prawa można przesłać drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem portalu usług elektronicznych lub pocztą elektroniczną, wraz z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który jest w nie wbudowany, załączony do nich lub logicznie z nimi powiązany.

W jaki sposób rozpoznaje się złożone wnioski?

Wniosek o wpis do rejestru handlowego rozpoznaje urzędnik rejestrowy na podstawie dokumentów w terminie jednego dnia roboczego od rejestracji wniosku.

Jeżeli wniosek o wpis do rejestru handlowego i dokumenty przedłożone na jego poparcie lub standardowy formularz aktu założycielskiego, w zależności od przypadku, są niekompletne lub nie spełniają wymogów prawnych dotyczących założenia, utworzenia, organizacji i funkcjonowania podmiotów gospodarczych, które mają obowiązek rejestracji, lub jeżeli urzędnik rejestrowy uzna, że do rozpoznania wniosku niezbędne są dalsze informacje lub dokumenty, wydaje on postanowienie, w którym wyznacza termin na dokonanie korekty lub uzupełnienie dokumentów nie dłuższy niż 15 dni kalendarzowych.

Terminy oraz przyczyny odroczenia rozpoznania wniosku publikuje się na portalu usług elektronicznych Krajowego Biura Rejestru Handlowego. Można się z nimi także zapoznać za pośrednictwem stacji roboczych utworzonych w biurach rejestru handlowego.

Odpowiednio zmianie ulega termin na rozpoznanie wniosku o wpis do rejestru oraz termin na wydanie dokumentów wymaganych przez prawo.

Jeżeli wnioskodawca poprawi/uzupełni wniosek o wpis do rejestru przed upływem terminu wyznaczonego przez urzędnika rejestrowego i wystąpi o zmianę terminu na rozpoznanie wniosku, wniosek o wpis do rejestru rozpoznaje się w dniu następującym po dniu, w którym wnioskodawca poprawił/uzupełnił wniosek.

Jeżeli wnioskodawca nie spełni obowiązków nałożonych na niego w postanowieniu o odroczeniu rozpoznania wniosku, wniosek o wpis do rejestru podlega odrzuceniu.

W przypadku rezygnacji przez wnioskodawcę z możliwości rozpoznania wniosku złożonego w biurze rejestru handlowego przy sądzie oraz w przypadku odrzucenia wniosków o wpis do rejestru następuje zwrot uiszczonej opłaty za publikację w rumuńskim dzienniku urzędowym, jeżeli opłata ta została uiszczona.

Na wniosek strony lub jej przedstawiciela przeprowadza się posiedzenie jawne w celu rozpoznania wniosku o wpis do rejestru.

Skutki prawne rejestracji

Skutki wpisów wobec osób trzecich zgodnie z art. 17 dyrektywy (UE) 2017/1132

Jak wynika z poniższych przepisów krajowych, osoby trzecie mogą powoływać się na informacje i dokumenty zawarte w rejestrze handlowym zgodnie z art. 17 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek.

1. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy nr 265/2022 rejestr handlowy jest usługą świadczoną w ogólnym interesie publicznym, zapewniającą rejestrację podmiotów, które są osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, spółkami jednoosobowymi i przedsiębiorstwami rodzinnymi, oraz podmiotów, które są spółkami, spółkami europejskimi, spółdzielniami, spółdzielniami europejskimi, spółdzielczymi organizacjami kredytowymi, ugrupowaniami interesów gospodarczych oraz europejskimi ugrupowaniami interesów gospodarczych z siedzibą statutową w Rumunii, i publikację informacji o tych podmiotach, a także zapewniającą rejestrację ich oddziałów oraz oddziałów osób prawnych wymienionych powyżej z siedzibą statutową za granicą oraz publikację informacji o tych oddziałach.

Ponadto zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy nr 265/2022 w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej lub po jej zakończeniu osoby fizyczne i prawne, o których mowa w art. 4 ust. 1, wnoszą o wpis do tego samego rejestru wzmianek dotyczących dokumentów i czynności podlegających rejestracji z mocy prawa.

Udostępnianie informacji wpisanych do rejestru handlowego oraz wydawanie odpisów powiązanych dokumentów odbywają się zgodnie z art. 11 ustawy nr 265/2022 o rejestrze handlowym oraz o zmianie i uzupełnieniu innych aktów prawnych dotyczących rejestracji w rejestrze handlowym:

1. Rejestr handlowy jest publicznie dostępny. Biuro rejestru handlowego wydaje, na wniosek zainteresowanej strony i na jej koszt, w języku rumuńskim i zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, informacje i zaświadczenia dotyczące danych wpisanych do rejestru handlowego oraz zaświadczenia potwierdzające rejestrację lub brak rejestracji danego dokumentu lub danej czynności, odpisy lub uwierzytelnione odpisy wszystkich zarejestrowanych lub przedłożonych dokumentów lub ich części, w formie, w jakiej zostały złożone na poparcie wniosków o wpis do rejestru handlowego.

2. Wniosek o udzielenie informacji i wydanie dokumentów wnioskodawca składa w recepcji albo wysyła pocztą, przesyłką kurierską lub drogą elektroniczną wraz z kopią dokumentu tożsamości, chyba że wniosek podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

3. Biuro rejestru handlowego wydaje dokumenty, o których mowa w pkt 1, drogą elektroniczną, tj. w formie elektronicznej, podpisane – w stosownych przypadkach – przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub kwalifikowanej pieczęci elektronicznej albo w formie papierowej, w siedzibie statutowej Krajowego Biura Rejestru Handlowego lub w biurach rejestru handlowego bądź drogą pocztową lub przesyłką kurierską.

4. Odpisy są należycie uwierzytelniane. Odpisy elektroniczne uwierzytelnia się poprzez opatrzenie ich podpisem elektronicznym. Na wniosek można również wydać odpisy nieuwierzytelnione w sposób formalny.

5. Elektroniczne odpisy dokumentów i informacje, o których mowa w pkt 1, udostępnia się również publicznie za pośrednictwem systemu integracji rejestrów handlowych.

6. Otrzymywane dokumenty, tj. dokumenty przesłane drogą elektroniczną, obsługuje się również poprzez połączenie z elektronicznym punktem kompleksowej obsługi, zwanym dalej „PKO”, zgodnie z nadzwyczajnym dekretem rządowym nr 49/2009 o swobodzie przedsiębiorczości usługodawców oraz swobodzie świadczenia usług w Rumunii, zatwierdzonym z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami ustawą nr 68/2010, z późniejszymi zmianami.

7. Udostępnianie informacji i wydawanie dokumentów podlega opłacie zgodnie z systemem opłat określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Opłata ta nie może przekraczać kosztów administracyjnych udostępniania informacji lub wydawania dokumentów, natomiast obejmuje koszty związane z rozwijaniem i prowadzeniem rejestru handlowego.

8. Informacje i dokumenty, o których mowa w pkt 1, udostępnia się nieodpłatnie na rzecz organów i instytucji publicznych oraz misji dyplomatycznych akredytowanych w Rumunii.

9. Informacje, o których mowa w pkt 1, udostępnia się nieodpłatnie innym osobom prawnym niż te wymienione w pkt 8, jeśli wyraźnie wynika to z przepisów prawa.

10. Krajowe Biuro Rejestru Handlowego i biura rejestru handlowego udostępniają nieodpłatnie dziennikarzom i przedstawicielom środków masowego przekazu szczegółowe informacje widniejące w rejestrze handlowym, które można wykorzystać wyłącznie w celu informowania opinii publicznej.

Skutek prawny dokumentów należących do osób podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru handlowego oraz czynności podejmowanych przez takie osoby uregulowano w art. 46 ustawy nr 265/2022 o rejestrze handlowym oraz o zmianie i uzupełnieniu innych aktów prawnych dotyczących rejestracji w rejestrze handlowym:

 1. Wpis do rejestru oraz wzmianki w rejestrze są skuteczne wobec osób trzecich od dnia ich dokonania w rejestrze handlowym lub opublikowania w rumuńskim dzienniku urzędowym lub w biuletynie elektronicznym rejestru handlowego zgodnie z przepisami prawa.
 2. Osoby podlegające obowiązkowi złożenia wniosku o wpis nie mogą dochodzić skuteczności niezarejestrowanych dokumentów ani czynności wobec osób trzecich, chyba że są w stanie udowodnić, iż osoby takie miały wiedzę na temat tych dokumentów oraz czynności. Osoby trzecie mogą jednak zawsze powołać się na dokumenty lub czynności, w odniesieniu do których nie dopełniono obowiązku ich ujawnienia, chyba że brak ujawnienia pozbawia te dokumenty lub czynności skutków prawnych.
 3. Krajowe Biuro Rejestru Handlowego publikuje na swojej stronie internetowej i na portalu usług online oraz przedstawia do publikacji na europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” aktualne informacje o przepisach krajowych dotyczących ujawniania oraz skuteczności wobec osób trzecich dokumentów należących do osób podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru handlowego oraz czynności i wzmianek dokonywanych przez takie osoby.

Co więcej, spółki podlegają w tym zakresie następującym przepisom szczególnym, tj. art. 50–51 ustawy nr 31/1990 – prawo spółek, ponownie opublikowanej, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami:

Artykuł 50

1. Spółka nie może dochodzić skuteczności wobec osób trzecich dokumentów ani czynności, których nie ujawniono zgodnie z prawem, chyba że jest w stanie udowodnić, iż osoby takie miały wiedzę na temat tych dokumentów lub czynności.

2. Spółka nie może dochodzić skuteczności wobec osób trzecich operacji dokonanych przez spółkę przed 16. dniem od dnia ujawnienia wymaganego przez prawo, jeśli osoby te udowodnią, że nie mogły mieć wiedzy na temat tych operacji.

Artykuł 51

1. Osoby trzecie mogą jednak zawsze powołać się na dokumenty lub czynności, w odniesieniu do których nie dopełniono obowiązku ich ujawnienia, chyba że brak ujawnienia pozbawia te dokumenty lub czynności skutków prawnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy nr 265/2022 rejestr handlowy obejmuje następujące kategorie rejestrów:

 1. rejestr spółek, spółek krajowych, przedsiębiorstw krajowych, podmiotów prawa publicznego, ugrupowań interesów gospodarczych, spółek europejskich, europejskich ugrupowań interesów gospodarczych i innych osób prawnych wyraźnie wskazanych w przepisach prawa z siedzibą statutową w Rumunii oraz ich oddziałów, a także – w stosownych przypadkach – oddziałów osób prawnych z siedzibą statutową za granicą;
 2. rejestr spółdzielni oraz spółdzielni europejskich z siedzibą statutową w Rumunii, ich oddziałów oraz, w stosownych przypadkach, oddziałów spółdzielni lub spółdzielni europejskich z siedzibą statutową za granicą;
 3. rejestr osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek jednoosobowych oraz przedsiębiorstw rodzinnych z siedzibą statutową oraz, w stosownych przypadkach, miejscami pracy w Rumunii.

2. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy nr 265/2022 wpisu w rejestrze handlowym dokonuje się na podstawie postanowienia urzędnika rejestrowego w przedmiocie wniosku o wpis do rejestru albo, w stosownych przypadkach, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub wykonalnego orzeczenia, zgodnie z przepisami prawa. W przypadku gdy podstawą wpisu w rejestrze handlowym jest orzeczenie sądu, wpisu można również dokonać na podstawie dokumentu procesowego zawierającego sentencję tego orzeczenia.

3. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy nr 265/2022 datą wpisu w rejestrze handlowym jest dzień, w którym faktycznie dokonano wpisu w rejestrze.

4. Zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy nr 265/2022 wpisów w rejestrze handlowym dokonuje się w ciągu 24 godzin od dnia wydania przez urzędnika rejestrowego postanowienia w tym przedmiocie.

5. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy nr 265/2022 Krajowe Biuro Rejestru Handlowego prowadzi rejestr handlowy w systemie komputerowym, a dokonywanie wpisów w rejestrze handlowym i innych rejestrach odbywa się elektronicznie.

Rozbieżności między wpisami do rejestru a ich publikacją

Wpis do rejestru oraz wzmianki w rejestrze są skuteczne wobec osób trzecich od dnia ich dokonania w rejestrze handlowym lub opublikowania w rumuńskim dzienniku urzędowym lub w biuletynie elektronicznym rejestru handlowego zgodnie z przepisami prawa.

Osoba fizyczna lub prawna nie może dochodzić skuteczności operacji dokonanych przez nią przed 16. dniem od dnia wpisu tych operacji do rejestru handlowego wobec osób trzecich, które udowodnią, że nie mogły mieć wiedzy na temat tych operacji.

Osoby podlegające obowiązkowi złożenia wniosku o wpis nie mogą dochodzić skuteczności niezarejestrowanych dokumentów ani czynności wobec osób trzecich, chyba że są w stanie udowodnić, iż osoby takie miały wiedzę na temat tych dokumentów oraz czynności. Osoby trzecie mogą jednak zawsze powołać się na dokumenty lub czynności, w odniesieniu do których nie dopełniono obowiązku ich ujawnienia, chyba że brak ujawnienia pozbawia te dokumenty lub czynności skutków prawnych.

Dokumenty, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy nr 265/2022, biuro rejestru handlowego przesyła drogą elektroniczną do rumuńskiego dziennika urzędowego w celu publikacji w terminie maksymalnie trzech dni roboczych od dnia dokonania wpisu w rejestrze handlowym.

W przypadku rozbieżności między informacjami wpisanymi do rejestru handlowego a informacjami zawartymi w dokumentach dołączonych do akt podmiotu gospodarczego wpisanego do rejestru handlowego, zgodnie z art. 8 ustawy nr 265/2022, wpisy w rejestrze mają pierwszeństwo wobec osób trzecich.

W przypadku rozbieżności między dokumentami i informacjami opublikowanymi w biuletynie lub, w stosownych przypadkach, w rumuńskim dzienniku urzędowym a dokumentami wpisanymi do rejestru, te ostatnie mają pierwszeństwo wobec osób trzecich.

Jeżeli powyższa rozbieżność wystąpi z przyczyn, za które dany podmiot gospodarczy nie ponosi odpowiedzialności, biuro rejestru handlowego lub, w stosownych przypadkach, podmiot prawa publicznego „Monitorul Oficial” dokona sprostowania wpisu w rejestrze, a dokładniej rzecz ujmując, ponownie opublikuje poprawiony tekst w postaci wyciągu, na swój koszt i na wniosek podmiotu gospodarczego.

Kto ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wpisu?

Wpisu wymaganych na mocy przepisów dokumentów i czynności do rejestru handlowego dokonuje się w stosownych przypadkach na wniosek osób fizycznych lub prawnych podlegających obowiązkowi rejestracji, na wniosek innych zainteresowanych stron lub z urzędu.

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej lub po jej zakończeniu podmioty gospodarcze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy nr 265/2022, wnoszą o wpis do rejestru wzmianek dotyczących dokumentów i czynności podlegających wpisowi do rejestru z mocy prawa przed upływem 15 dni od dnia sporządzenia dokumentów lub dokonania czynności podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru.

Wpisów do rejestru dokonuje się również na wniosek zainteresowanych stron, w przypadkach określonych w przepisach prawa, przed upływem 30 dni od dnia, w którym dowiedziały się one o danym dokumencie lub danej czynności podlegających rejestracji.

Wnioskodawcy oraz, w stosownych, przypadkach, ich przedstawiciele/pełnomocnicy ponoszą odpowiedzialność z mocy prawa za zgodność z prawem, autentyczność i prawidłowość danych zawartych we wnioskach o wpis do rejestru oraz w dokumentach przekazanych na poparcie tych wniosków.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy nr 265/2022 wpisu w rejestrze handlowym dokonuje się na podstawie postanowienia urzędnika rejestrowego w przedmiocie wniosku o wpis do rejestru albo, w stosownych przypadkach, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub wykonalnego orzeczenia, zgodnie z przepisami prawa. W przypadku gdy podstawą wpisu w rejestrze handlowym jest orzeczenie sądu, wpisu można również dokonać na podstawie dokumentu procesowego zawierającego sentencję tego orzeczenia.

Zgodnie z art. 107 ustawy nr 265/2022 jeżeli spełniono wymogi prawne dotyczące założenia, utworzenia, organizacji i funkcjonowania podmiotów gospodarczych, które podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru, urzędnik rejestrowy wydaje postanowienie o uwzględnieniu wniosku o wpis do rejestru w terminie jednego dnia roboczego od dnia rejestracji wniosku w biurze rejestru handlowego lub, w stosownych przypadkach, od dnia, w którym dopełniono wszystkich formalności i przekazano wszystkie dokumenty i informacje, zgodnie z postanowieniem urzędnika sądowego, potrzebne do utworzenia podmiotu i wpisu do rejestru.

Datą wpisu w rejestrze handlowym jest dzień, w którym faktycznie dokonano wpisu w tym rejestrze.

Wpisów w rejestrze handlowym dokonuje się w ciągu 24 godzin od dnia wydania przez urzędnika rejestrowego postanowienia w tym przedmiocie.

Osoba prawna uzyskuje osobowość prawną z dniem, w którym faktycznie dokonano wpisu w rejestrze handlowym.

Postanowienie urzędnika rejestrowego jest wykonalne, chyba że przepisy stanowią inaczej, i przysługuje na nie wyłącznie skarga. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania postanowienia. Postępowanie prowadzące do podjęcia decyzji o dokonaniu wpisu w rejestrze handlowym przeprowadzają pracownicy biura rejestru handlowego przy sądzie.

Procedury ochrony danych

Procedury dotyczące praw osoby, której dane dotyczą, w zakresie publikowania i przechowywania jej danych osobowych

W ramach swoich obowiązków służbowych, przewidzianych w aktach ustawodawczych regulujących działalność rejestru handlowego, Krajowe Biuro Rejestru Handlowego i biura rejestru handlowego przy sądach/oddziały terenowe gromadzą i przetwarzają dane i informacje, w tym dane osobowe, objęte zakresem stosowania
przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jako administrator danych osobowych Krajowe Biuro Rejestru Handlowego wprowadziło odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia zgodności ze wszystkimi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe dotyczące osób fizycznych gromadzi się w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza się ich później w sposób niezgodny z tymi celami (zasada ograniczenia celu).

Przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez wnioskodawcę w ramach uzupełnienia/składania wniosków i w ramach przedstawiania aktów/dokumentów na poparcie tych wniosków ma na celu wykonanie głównych konkretnych obowiązków/zadań/funkcji rejestru handlowego.

Informacje wprowadzone do centralnego skomputeryzowanego rejestru handlowego/zintegrowanego systemu informacyjnego przechowuje się bezterminowo. Wnioski (formularze) o wpis do rejestru handlowego, które składa się w celu zarejestrowania podmiotu gospodarczego oraz w celu wpisania do tego rejestru odpowiednich dokumentów i czynności tego podmiotu, a także dokumenty przedkładane na poparcie takich wniosków są archiwizowane w aktach danego podmiotu (prowadzonych w formie papierowej i elektronicznej).

Publikacja dokumentów wydanych w następstwie dokonania wpisów w rejestrze handlowym/sporządzonych przez pracowników punktu informacyjnego jest zgodna z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, przy czym zawarte w nich dane ograniczają się do imienia i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, narodowości i państwa miejsca zamieszkania, o ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej.

Można udostępniać publicznie następujące informacje w zakresie danych osobowych osób fizycznych pełniących niektóre funkcje/piastujących stanowiska w ramach podmiotu wpisanego do rejestru handlowego: nazwisko i imię, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz kraj miejsca zamieszkania, chyba że wnioskodawcą jest podmiot mający z mocy prawa dostęp do danych osobowych.

Odpisy lub uwierzytelnione odpisy dokumentów załączonych do teczki podmiotu wpisanego do rejestru handlowego i wydawanych wnioskodawcom zawierają wyłącznie: nazwisko i imię, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz kraj miejsca zamieszkania osób wymienionych w tych dokumentach, chyba że wnioskodawcą jest podmiot mający z mocy prawa dostęp do danych osobowych.

Wymiana informacji z organami i instytucjami publicznym na podstawie protokołów współpracy zawartych w celu spełnienia wyraźnego obowiązku ustawowego musi się odbywać zgodnie z przepisami w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Wykaz organów i instytucji publicznych, z którymi Krajowe Biuro Rejestru Handlowego zawiera protokoły współpracy, znajduje się na stronie internetowej Krajowego Biura Rejestru Handlowego.

Przekazywane informacje, wpisy historyczne oraz zaświadczenia wydawane przez Krajowe Biuro Rejestru Handlowego oraz biura rejestru handlowego, a także odpisy lub uwierzytelnione odpisy dokumentów złożonych na poparcie wniosków o wpis do rejestru zawierają wszystkie dane osobowe wpisane do rejestru handlowego, jeżeli takie dane są przekazywane na wniosek osób, których dane dotyczą, lub właściwych instytucji lub organów, zgodnie z obowiązkiem ustawowym, w celu spełnienia obowiązku ustawowego lub w ramach pełnionych funkcji. Innym osobom fizycznym lub prawnym, w tym innym instytucjom publicznym, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy nr 265/2022, przesyła się jednak wyłącznie następujące dane: nazwisko i imię, datę i miejsca urodzenia, obywatelstwo oraz kraj miejsca zamieszkania.

Krajowe Biuro Rejestru Handlowego zapewnia osobom, których dane dotyczą, możliwość korzystania z praw przysługujących im zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 679/2016, tj.: prawa do informacji oraz prawa dostępu i prawa do sprostowania lub usuwania danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do sprzeciwu, prawa do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, oraz prawa do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego ds. przetwarzania danych osobowych (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) (B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28–30, sector 1, București).

Ze wspomnianych powyżej praw, z zastrzeżeniem wymogów i wyjątków przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 679/2016, można skorzystać, przesyłając pisemny wniosek opatrzony w odpowiedni sposób datą i podpisem pocztą tradycyjną na następujący adres: București, Bd. Unirii, nr. 74, bl. J3b, tronson II+III, sector 3, kod pocztowy: 030837 lub pocztą elektroniczną na adres: datepersonale@onrc.ro.

Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w ramach instytucji wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, którego dane kontaktowe zamieszczono na stronie internetowej w sekcji Dane osobowe.

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe inspektora można znaleźć pod tym adresem.

Powiązane strony

Oficjalna strona internetowa rumuńskiego rejestru handlowego

Portal usług elektronicznych rumuńskiego Krajowego Biura Rejestru Handlowego

Ostatnia aktualizacja: 03/10/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.