Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Słowacja

W tej części przedstawiono w zarysie słowacki rejestr działalności gospodarczej.

Autor treści:
Słowacja

Jakie informacje można znaleźć w rejestrze działalności gospodarczej?

Słowacki rejestr działalności gospodarczej (Obchodný register) jest rejestrem publicznym, który zawiera określone informacje dotyczące osób prowadzących działalność gospodarczą, spółek i innych podmiotów prawnych zgodnie z wymogami przepisów szczególnych.

Od strony programowania i obsługi technicznej rejestrem zarządza Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej.

Rejestr działalności gospodarczej prowadzą sądy rejestrowe (registrové súdy) – sądy rejonowe mieszczące się przy siedzibie sądu okręgowego.

Czy dostęp do rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Rejestr działalności gospodarczej i rejestr dokumentów są powszechnie dostępne. Dostęp do rejestru działalności gospodarczej oraz pobieranie wypisów z rejestru podlegają opłacie.

Jeżeli jednak wnioskodawca złoży wniosek o wyciąg elektroniczny z rejestru działalności gospodarczej, elektroniczną kopię zdeponowanego dokumentu lub elektroniczne potwierdzenie, że konkretny dokument nie został zdeponowany w rejestrze dokumentów, sąd rejestrowy wydaje stosowne dokumenty bezpłatnie, drogą elektroniczną.

Możliwe jest również nieodpłatne uzyskanie wyciągu z rejestru działalności gospodarczej, odpisu złożonego dokumentu lub potwierdzenia, że dany dokument nie został złożony w rejestrze dokumentów, za pośrednictwem systemu wzajemnego połączenia centralnych rejestrów handlowych, rejestrów działalności gospodarczej i rejestrów spółek (system integracji rejestrów przedsiębiorstw – BRIS).

W jaki sposób przeszukiwać rejestr działalności gospodarczej?

Wyszukiwanie jest możliwe w językach słowackim i angielskim.

Słowacki rejestr działalności gospodarczej można przeszukiwać według:

W jakim stopniu można polegać na wiarygodności dokumentów w rejestrze?

Ustawa nr 513/1991 (kodeks handlowy), ze zmianami, określa, kiedy można się powołać na dane wpisane do rejestru działalności gospodarczej – oraz, w stosownych przypadkach, na treść dokumentów w nim zdeponowanych.

Dane wpisane do rejestru działalności gospodarczej wywołują skutki prawne wobec osób trzecich począwszy od dnia ich publikacji. Treść dokumentów, które zgodnie z prawem wymagają publikacji, wywołuje skutki prawne wobec osób trzecich od dnia publikacji w urzędowym publikatorze (Obchodný vestník) notyfikacji o złożeniu tych dokumentów.

Od tej chwili osoby trzecie mogą powoływać się na opublikowane dane i treść dokumentów. Nie ma to jednak zastosowania w przypadku, gdy zarejestrowany podmiot może wykazać, że osoba trzecia już wcześniej posiadała te dane lub znała treść tych dokumentów.

Zarejestrowany podmiot nie może się jednak powołać na opublikowane dane lub treść dokumentów wobec osób trzecich przed upływem 15 dni od dnia publikacji, jeżeli te osoby trzecie mogą wykazać, że nie mogły wcześniej posiadać tych danych bądź znać treści tych dokumentów.

Po upływie tego okresu można się powoływać na dane wpisane do rejestru i treść dokumentów zdeponowanych w rejestrze dokumentów.

Osoby trzecie mogą powoływać się na treść dokumentów lub danych, które nie zostały jeszcze wpisane do rejestru działalności gospodarczej lub zdeponowane w rejestrze dokumentów, chyba że te treści lub dane stają się wiążące dopiero po ich wpisaniu do rejestru.

W przypadku rozbieżności między danymi wpisanymi do rejestru a danymi opublikowanymi bądź między treścią dokumentów zdeponowanych w rejestrze i opublikowanych zarejestrowany podmiot (spółka) może się powołać wobec osoby trzeciej jedynie na wersje opublikowane. Jeżeli jednak wykazano, że strona trzecia posiadała dane wpisane do rejestru lub znała treść zdeponowanego dokumentu, można się wobec niej na nie powołać.

Historia słowackiego rejestru działalności gospodarczej

Słowacki rejestr działalności gospodarczej założono w 1992 r., w wyniku przyjęcia ustawy nr 513/1991 (kodeks handlowy). Zastąpił on wcześniejszy rejestr spółek.

Kodeks handlowy (§§ 27–34) zmienił zakres informacji wpisywanych do rejestru działalności gospodarczej do 2004 r.

W dniu 1 stycznia 2004 r. weszła w życie ustawa szczególna nr 530/2003 o kodeksie handlowym i o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadzająca nowe wymogi prawne mające zastosowanie do rejestru działalności gospodarczej. Wraz z wprowadzeniem w życie ustawy szczególnej częściowo usunięto z kodeksu handlowego odpowiedzialność za aspekt prawny rejestru działalności gospodarczej.

Obecnie rejestr działalności gospodarczej prowadzony jest elektronicznie. Rejestr dokumentów jest prowadzony w formie papierowej i elektronicznej. [Od 1 października 2020 r. rejestr dokumentów jest prowadzony w formie elektronicznej, chyba że ustawa nr 530/2003 (Zákon o obchodnom registri) stanowi inaczej].

Powiązane strony

Rejestr działalności gospodarczej

Rejestr działalności gospodarczej Republiki Słowackiej

Ostatnia aktualizacja: 25/04/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.