Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej słoweński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Słowenia

W niniejszej części przedstawiono w ogólnym zarysie słoweński rejestr działalności gospodarczej.

Autor treści:
Słowenia
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jakie informacje można znaleźć w słoweńskim rejestrze działalności gospodarczej (Poslovni register Slovenije)?

Słoweński rejestr działalności gospodarczej jest prowadzony przez Agencję Republiki Słowenii ds. Publicznych Rejestrów Prawnych i Usług Pokrewnych (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES).

Słoweński rejestr działalności gospodarczej stanowi centralną publiczną bazę danych skupiającą informacje o podmiotach gospodarczych mających siedzibę w Republice Słowenii, prowadzących działalność gospodarczą lub działalność nienastawioną na zysk, oraz o spółkach zależnych i innych oddziałach tych podmiotów gospodarczych. Rejestr ten zawiera również informacje o spółkach zależnych zagranicznych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w Republice Słowenii. Rejestr obejmuje następujące kategorie:

 • spółki (spółki prawa cywilnego i handlowego);
 • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą;
 • podmioty prawne podlegające prawu publicznemu;
 • podmioty prawne podlegające prawu prywatnemu;
 • stowarzyszenia;
 • osoby fizyczne prowadzące działalność zarejestrowaną lub regulowaną;
 • spółki zależne i inne oddziały podmiotów gospodarczych;
 • siedziby zagranicznych podmiotów gospodarczych;
 • inne jednostki.

W odniesieniu do każdego podmiotu zarejestrowanego w słoweńskim rejestrze działalności gospodarczej dostępne są różne dane rejestrowe (numer identyfikacyjny, nazwa spółki, numer identyfikacji podatkowej, dane dotyczące jej przedstawicieli i założycieli itp.). Rejestr ten:

 • umożliwia bezpośredni dostęp do informacji za pomocą aplikacji ePRS oraz
 • udostępnia informacje do dalszego wykorzystania.

Co obejmuje rejestr?

Aplikacja ePRS

Aplikacja ePRS zapewnia użytkownikom dostęp do informacji o poszczególnych podmiotach wpisanych do słoweńskiego rejestru działalności gospodarczej, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Republiki Słowenii.

Czy dostęp do słoweńskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Tak, dostęp jest bezpłatny, ale użytkownicy muszą się zalogować na portalu (w przypadku nowych użytkowników konieczna jest najpierw rejestracja).

W jaki sposób przeszukiwać słoweński rejestr działalności gospodarczej?

Aby móc przeszukiwać rejestr, użytkownicy muszą zalogować się na portalu. Dostęp do danych można uzyskać, wprowadzając kryteria wyszukiwania w jednym lub kilku polach lub wybierając kryteria wyszukiwania z rozwijanego menu. Wyszukiwać można za pomocą jednego z kryteriów: elementu danych, części elementu danych (wyrazu) oraz początku wyrazu. Możliwe jest wyszukiwanie według numeru identyfikacyjnego, numeru identyfikacji podatkowej, nazwy spółki, nazwy i numeru ulicy, gminy itd.

Aktualizacja

Dane są aktualizowane codziennie.

Udostępnianie informacji do dalszego wykorzystania:

AJPES zapewnia następujące usługi umożliwiające ponowne wykorzystanie informacji z rejestru działalności gospodarczej:

 • codzienne, cotygodniowe lub comiesięczne przekazywanie danych o wszystkich podmiotach w rejestrze, w pełnym lub skróconym formacie;
 • comiesięczne przekazywanie danych o podmiotach gospodarczych figurujących w rejestrze sądowym (Sodni register), w pełnym lub skróconym formacie;
 • comiesięczne przekazywanie danych o osobach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w pełnym lub skróconym formacie;
 • przekazywanie danych za pośrednictwem usługi internetowej, w pełnym bądź skróconym formacie lub w wersji minimalnej (zob.);
 • przekazywanie danych na szczególne zamówienie w pełnym lub skróconym formacie;
 • przetwarzanie zgromadzonych danych według kryteriów ustalonych przez użytkownika (dane liczbowe).

Co trzy miesiące AJPES publikuje w internecie nieodpłatny wyciąg z całego rejestru działalności gospodarczej w formacie XML, w tym informacje na potrzeby ponownego wykorzystania.

Koszty

AJPES nalicza opłaty za ponowne wykorzystanie informacji publicznych ze słoweńskiego rejestru działalności gospodarczej zgodnie ze stawkami opłat za ponowne wykorzystanie informacji publicznych ze słoweńskiego rejestru działalności gospodarczej (Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja Poslovnega registra Slovenije) (link do bazy danych słoweńskiego ustawodawstwa).

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Osoby trzecie mogą powoływać się na informacje i wszystkie rodzaje dokumentów, o których mowa w art. 2 dyrektywy 2009/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich, na podstawie następujących przepisów prawnych. Są to:

ustawa o spółkach (Zakon o gospodarskih družbah) (Uradni list RS (Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii (UL RS), nr 65/09 - urzędowy tekst jednolity, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego oraz 82/13; zwana dalej ZGD-1), która jest aktem systemowym regulującym status, tworzenie i funkcjonowanie spółek, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, powiązanych osób, ugrupowań interesów gospodarczych i spółek zależnych spółek zagranicznych, a także zmianę statusu prawnego tych podmiotów;

ustawa o rejestrze sądowym (Zakon o sodnem registru) (UL RS, nr 54/07 - urzędowy tekst jednolity, 65/08, 49/09 i 82/13 - ZGD-1H, zwana dalej ZSReg), która reguluje funkcjonowanie rejestru sądowego, określa informacje wprowadzane do tego rejestru, przepisy procesowe, którymi kieruje się właściwy sąd przy podejmowaniu decyzji o wpisie do rejestru sądowego i zasady zarządzania rejestrem sądowym przez AJPES. Ustawa ta określa również procedury na potrzeby systemu punktu kompleksowej obsługi (Vse na enem mestu);

ustawa o słoweńskim rejestrze działalności gospodarczej (Zakon o Poslovnem registru Slovenije) (UL RS, nr 49/06 i 33/07 - ZSReg-B, zwana dalej ZPRS-1), która określa sposób prowadzenia słoweńskiego rejestru działalności gospodarczej (PRS) oraz jego aktualizowania, podmioty wpisywane do rejestru, sposób ich identyfikowania i obowiązek wykorzystania numeru identyfikacyjnego podmiotów, zawartość rejestru i sposób uzyskiwania informacji na potrzeby prowadzenia rejestru oraz procedurę dokonywania wpisów do rejestru, adnotacje dodawane przez administratorów rejestru w czasie dokonywania wpisu, sposób wykorzystania danych z rejestru i przechowywania dokumentacji.

Czy dostęp do słoweńskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Tak, dostęp jest bezpłatny. Użytkownicy muszą się jednak logować na portalu, by uzyskać do niego dostęp.

Powiązane strony

Rejestr działalności gospodarczej (w języku słoweńskim), rejestr działalności gospodarczej (w języku angielskim)

Ostatnia aktualizacja: 23/03/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.