Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: hiszpański
Swipe to change

Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Hiszpania

W Hiszpanii sekretarze rejestru (Registradores) odpowiadają za prowadzenie następujących rejestrów: rejestrów gruntów i nieruchomości (Registros de la Propiedad de Bienes Inmuebles), zwanych zbiorczo rejestrami gruntów (Registros de la Propiedad); rejestrów mienia ruchomego (Registros de la Propiedad de Bienes Muebles); rejestrów działalności gospodarczej (Registros Mercantiles); rejestrów ogólnych warunków umownych (Registro de Condiciones Generales de la Contratación). Informacje o „Registros de la Propiedad” oraz linki do przydatnych stron internetowych można znaleźć na stronach portalu e-Justice, w części dotyczącej rejestrów gruntów. Niniejsza strona zawiera: informacje na temat rejestrów działalności gospodarczej w Hiszpanii, wraz z linkami do przydatnych stron internetowych; zwięzłe informacje o rejestrze mienia ruchomego oraz linki do przydatnych stron internetowych; zwięzłe informacje na temat rejestru ogólnych warunków umownych.

Autor treści:
Hiszpania

Jakie funkcje pełni rejestr działalności gospodarczej w Hiszpanii?

Zapewnienie pewności prawnej i finansowej.

Poniżej przedstawiono ogólną charakterystykę hiszpańskiego rejestru działalności gospodarczej.

1.- Cel rejestru działalności gospodarczej

1.1.- Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Spółki handlowe
 • Organizacje nienastawione na zysk
 • Instytucje kredytowe i ubezpieczeniowe oraz towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
 • Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania
 • Ugrupowania interesów gospodarczych
 • Banki oszczędnościowe
 • Fundusze emerytalne
 • Oddziały powyższych podmiotów
 • Oddziały przedsiębiorstw zagranicznych
 • Przedsiębiorstwa zagraniczne przenoszące swoją siedzibę na terytorium Hiszpanii
 • Wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność handlową, w przypadku których wartość dokonywanych zakupów, usług pośrednictwa lub sprzedaży przekracza 600 tys. EUR.

1.2.- Rejestr działalności gospodarczej: zakres działalności

 • Dokumenty spółki: Pierwszym w kolejności chronologicznej dokumentem spółki wpisanym do rejestru jest jej akt założycielski. Kolejne wpisy dotyczą dokumentów i umów związanych z działalnością spółki (np. podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego, zmianą składu zarządu, mianowaniem lub odwołaniem członków organów spółki, postępowaniem upadłościowym, zaskarżeniem decyzji organów spółki itp.).
 • Dokumentacja księgowa: Podmioty gospodarcze i spółki mają obowiązek prowadzenia dokumentacji księgowej i jej przedkładania do uwierzytelnienia sekretarzowi miejscowego rejestru działalności gospodarczej. Dokumentację należy przedłożyć najpóźniej w terminie czterech miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Zatem przedsiębiorstwa, których rok obrotowy kończy się 31 grudnia, są zobowiązane przedłożyć ją do 31 maja.
 • Przedkładanie rocznego sprawozdania finansowego przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne, które są do tego zobowiązane: Zgodnie z ogólnymi zasadami rachunkowymi (Plan General Contable) sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego jest obowiązkowe. Sprawozdanie wymaga zatwierdzenia przez wspólników w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego, a następnie należy je przedłożyć w terminie jednego miesiąca w miejscowym rejestrze działalności gospodarczej do obowiązkowego uwierzytelnienia. A zatem w zwykłych okolicznościach przedsiębiorstwa, w przypadku których data zamknięcia roku obrachunkowego to 31 grudnia, a termin zatwierdzenia sprawozdania 30 czerwca, są zobowiązane do przedłożenia sprawozdania do 30 lipca.
 • Rozpatrywanie wniosków o powołanie rewidenta lub biegłego Każdy wspólnik posiadający 5 % kapitału zakładowego spółki ma prawo złożyć do miejscowego rejestru sądowego w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego wniosek o powołanie rewidenta. Wspólnicy posiadający przynajmniej 5 % kapitału zakładowego w spółkach, w przypadku których koniec roku obrotowego przypada na 31 grudnia, mogą złożyć wniosek o powołanie rewidenta do dnia 31 marca następnego roku. Mogą oni również zwrócić się do lokalnego sekretarza rejestru z wnioskiem o powołanie biegłego ekonomisty w związku z planowanym wniesieniem aportu lub przeprowadzeniem łączenia albo podziału.

2.- Pewność prawa w hiszpańskim rejestrze działalności gospodarczej

Rejestr ten jest głównym przewidzianym w prawie narzędziem służącym do rejestrowania działalności gospodarczej. Jest niezbędny dla rozwoju gospodarczego, ponieważ przyczynia się do obniżania kosztów transakcji.

Wpisy do rejestru są dokonywane po sprawdzeniu: legalności i ważności treści dokumentów oraz umów spółki, a także zdolności prawnej i uprawnień osób, które je zawierają.

W następstwie tej kontroli, przeprowadzanej przez organ rejestrujący, wpisy nabierają mocy prawnej:

 1. wpisy zawarte w rejestrze uznaje się za prawidłowe i ważne.
 2. Na zarejestrowane dokumenty można powoływać się w stosunkach z osobami trzecimi działającymi w dobrej wierze.
 3. Wpisy do rejestru podlegają ochronie sądowej i pozostają w mocy, chyba że na podstawie wyroku sądu zostaną uznane za nieprawidłowe lub nieważne.
 4. Wyrok, w którym sąd uznaje wpis za nieprawidłowy lub nieważny, nie narusza nabytych zgodnie z prawem uprawnień osób trzecich działających w dobrej wierze.

W związku z powyższym przedsiębiorstwa, obywatele, jak i organy administracji publicznej, unikają ponoszenia wysokich kosztów transakcji, ponieważ dysponują wystarczającymi uwiarygodnionymi informacjami o podmiotach, z którymi zamierzają zawrzeć stosunki umowne, oraz o sytuacji prawnej i finansowej tych podmiotów.

3.- Procedura dokonywania wpisu

Zgodnie z ogólną zasadą dokonanie wpisu do rejestru działalności gospodarczej wymaga uwierzytelnienia dokumentów przez organ publiczny. Uwierzytelnienia dokumentów mogą dokonywać notariusze, sądy lub organy administracji. Dokumenty prywatne mogą być przedmiotem wpisu do rejestru, wyłącznie jeżeli wyraźnie dopuszcza to ustawa lub przepisy wykonawcze dotyczące rejestru działalności gospodarczej. Oto przykłady dokumentów prywatnych, które mogą zostać wpisane do rejestru: rejestracja osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczej w sektorze innym niż sektor żeglugi; powołanie na stanowisko, odwołanie ze stanowiska, przyjęcie funkcji zarządcy, likwidatora i rewidenta oraz rezygnacja z tych stanowisk.

Dokonanie wpisu wymaga złożenia wniosku. Oznacza to, że, poza wyjątkowymi sytuacjami, postępowanie wszczyna osoba zainteresowana rejestracją.

Czy dostęp do rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Dostęp do rejestru działalności gospodarczej nie jest bezpłatny.

Opłaty z tytułu rejestracji i publikacji określone są w cenniku opłat pobieranych przez sekretarzy rejestrów działalności gospodarczej oraz w rozporządzeniu w sprawie rejestru działalności gospodarczej.

Wysokość opłat z tytułu wpisu zależy od różnych czynników i wynika bezpośrednio z cennika opłat pobieranych przez sekretarzy rejestrów działalności gospodarczej.

Koszty wpisu wahają się między 1,20 EUR a 24 EUR, a informację o ich wysokości można uzyskać bezpośrednio w cenniku opłat pobieranych przez sekretarzy rejestrów działalności gospodarczej lub na stronie internetowej Stowarzyszenia Sekretarzy Rejestrów w Hiszpanii.

W jaki sposób można korzystać z hiszpańskiego rejestru działalności gospodarczej?

1.- Jawność rejestru

Rejestr działalności gospodarczej jest jawny. Sekretarz rejestru ma obowiązek przetwarzania treści wpisów do rejestru do celów urzędowych.

2.- Wypis z rejestru

Opis.- Skrócony wypis z rejestru (nota simple) ma charakter ściśle informacyjny i nie stanowi urzędowego odzwierciedlenia treści zawartych we wpisie. Zawiera on niektóre lub wszystkie informacje związane z danym wpisem.

W jaki sposób można uzyskać skrócony wypis z rejestru?- Istnieją dwa sposoby:

 • Na piśmie Wniosek składa się osobiście do właściwego rejestru działalności gospodarczej.
 • Przez internet W tym celu należy skorzystać z pierwszego z linków widocznych na dole strony.

3.- Zaświadczenia

Opis.- Pojęcie zaświadczenia obejmuje odpis, kopię lub zapis - albo w formie pełnej, albo skróconej - treści informacji przechowywanych w rejestrze. Zaświadczenie wydane przez sekretarza rejestru jest jedynym sposobem uwierzytelnionego przekazania informacji o wpisie do rejestru działalności gospodarczej. Sekretarze rejestru mogą również uwierzytelniać dokumenty deponowane lub archiwizowane w rejestrze.

W jaki sposób uzyskać zaświadczenie?- Zaświadczenia są wydawane wyłącznie na pisemny wniosek. Wniosek można składać osobiście, pocztą, faksem lub w za pomocą innych środków przekazu. Można również zwrócić się o wydanie zaświadczeń w formacie elektronicznym – takie zaświadczenia zwierają uwierzytelniony podpis elektroniczny sekretarza rejestru.

4.- Korzystanie z rejestru działalności gospodarczej przez internet

Zobacz „Przydatne strony” poniżej. Procedura jest bardzo łatwa - należy po prostu postępować według instrukcji zamieszczonych na stronie internetowej:

Strona umożliwia osobom nieposiadającym abonamentu lub podpisu elektronicznego uznanego przez Stowarzyszenie Sekretarzy Rejestrów zapłacenie za usługę kartą kredytową:

 • po naciśnięciu przycisku „płatność kartą” (pagos con tarjeta) należy wprowadzić dane karty kredytowej,
 • a następnie kliknąć „Wejście” (Entrar).

Ze strony można przejść do: rejestru gruntów, rejestru działalności gospodarczej, rejestru mienia ruchomego lub rejestru ogólnych warunków umownych. Wybierz kategorię: „publiczne rejestry handlowe” (Publicidad Mercantil),

 • a następnie dziedzinę, która cię interesuje.

Za pośrednictwem tej strony interaktywny serwis informacji handlowej prowadzony przez Stowarzyszenie Sekretarzy Rejestrów jest dostępny dla wszystkich w czasie rzeczywistym. Niektóre informacje dotyczące przedsiębiorstwa, w tym dokładna treść rocznych sprawozdań finansowych zgłoszonych do rejestru, są dostępne na wniosek przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Informacje pochodzące ze złożonych do rejestru dokumentów przedsiębiorstwa są aktualizowane, a ich prawdziwość weryfikowana.

Jaka jest moc prawna dokumentów wpisanych do rejestru?

Na podstawie dyrektywy 2012/17/UE w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek do dyrektywy 2009/101/WE dodano art. 3a. Dotyczy on wymogu, aby państwa członkowskie zapewniały udostępnianie aktualnych informacji wyjaśniających przepisy prawa krajowego, zgodnie z którymi osoby trzecie mogą powoływać się na informacje i każdy rodzaj dokumentu, o których mowa w art. 2, zgodnie z art. 3 ust. 5, 6 i 7. Państwa członkowskie w szczególności dostarczają informacji wymaganych do publikacji na europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” zgodnie z zasadami funkcjonowania tego portalu oraz jego wymogami technicznymi. Informacje te odnoszą się do tego, w jaki sposób, w poszczególnych systemach prawnych, można składać wnioski o dostęp do danych, o których mowa w art. 2 dyrektywy, oraz do skutków prawnych aktów wpisanych do rejestru wobec osób trzecich.

Informacje, o których mowa w art. 2 dyrektywy są publikowane w hiszpańskim rejestrze działalności gospodarczej, który podlega następującym zasadom: zasadzie indywidualnych wpisów (folio personal), urzędowego uwierzytelnienia, praworządności, zgodności z prawem, rękojmi wiary publicznej, skuteczności, następstwa prawnego i podawania do wiadomości publicznej.

Artykuł 19 ustawy 14/2013 oraz jej przepis dodatkowy nr 13 w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców i ich umiędzynarodowienia stanowią, że rejestr działalności gospodarczej prowadzi się w formie elektronicznej z wykorzystaniem jednolitego systemu IT, w sposób wymagany przez prawo.

Informacje zawarte w rejestrze działalności gospodarczej są podawane do publicznej wiadomości za pomocą zaświadczeń lub odpisów.

Zaświadczenia wydawane przez sekretarza rejestrów są jedynym sposobem uwierzytelnionego przekazywania informacji o wpisie do rejestru działalności gospodarczej, a odesłania do nich znajdują się w art. 23 ust. 1 kodeksu handlowego oraz art. 12 i 77 rozporządzenia w sprawie rejestru działalności gospodarczej.

Art. 12 i 78 rozporządzenia w sprawie rejestru działalności gospodarczej odnoszą się do wypisów obejmujących wszystkie lub niektóre z informacji wpisanych do rejestru.

Rejestr jest również dostępny online, o czym mowa w art. 79 wspomnianego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 23 ust. 4 kodeksu handlowego oraz art. 80 rozporządzenia w sprawie rejestru działalności gospodarczej zasady dotyczące publikacji zawarte w ustawie o hipotekach również mają zastosowanie, a w szczególności dotyczy to art. 221, 222, 222a, 227 i 248 ustawy o hipotekach, które umożliwiają publikowanie informacji w formie elektronicznej. Art. 110 ust. 1 ustawy 24/2001 odnosi się do publikowania informacji przez sekretarza z wykorzystaniem podpisu elektronicznego i ma również zastosowanie do rejestrów działalności gospodarczej, w ramach wprowadzania technologii elektronicznych, IT i cyfrowych (art. 106–115).

Zgodnie z art. 379 rozporządzenia w sprawie rejestru działalności gospodarczej, celem centralnego rejestru działalności gospodarczej jest organizowanie, rejestrowanie i publikowanie do celów wyłącznie informacyjnych danych z rejestrów działalności gospodarczej, przechowywanie i publikowane nazw podmiotów lub osób prawnych, wydawanie dziennika urzędowego rejestru działalności gospodarczej, prowadzenie rejestru spółek i podmiotów, które przeniosły siedzibę poza terytorium Hiszpanii bez utraty podmiotowości na podstawie prawa hiszpańskiego oraz przekazywanie informacji, o których mowa w art. 14 rozporządzenia WE nr 2157/2001. Centralny Rejestr Działalności Gospodarczej może wydawać wypisy zgodnie z art. 23 kodeksu handlowego oraz art. 382 rozporządzenia w sprawie rejestru działalności gospodarczej, ale nie może wydawać zaświadczeń, z wyjątkiem zaświadczeń dotyczących nazw spółek wpisanych do rejestru.

O publikację można zwrócić się listownie, faksem lub w inny podobny sposób.

Na stronie internetowej hiszpańskich sekretarzy rejestrów można złożyć wniosek o informacje dotyczące podmiotów wpisanych do rejestru, korzystając z wyszukiwarki (Fichero Localizador de Entidades Inscritas).

Jeśli chodzi o moc prawną dokumentów, art. 9 rozporządzenia w sprawie rejestru działalności gospodarczej stanowi: „1. Dokumenty, które wymagają wpisu do rejestru mają moc prawną wobec osób trzecich działających w dobrej wierze jedynie po ich opublikowaniu w dzienniku urzędowym rejestru działalności gospodarczej. Nie ma to wpływu na samą czynność rejestracji. 2. W odniesieniu do transakcji przeprowadzonych w terminie 15 dni od publikacji nie można powoływać się na dokumenty wpisane do rejestru i w nim opublikowane wobec osób trzecich, które dowiodą, że nie mogły mieć o nich wiedzy. 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią publikacji a zawartością wpisu w rejestrze, osoby trzecie działające w dobrej wierze mogą powoływać się na opublikowaną wersję, jeżeli jest ona dla nich bardziej korzystna. Osoba odpowiedzialna za powstanie rozbieżności jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania osobie poszkodowanej. 4. Przyjmuje się, że osoba trzecia działa w dobrej wierze o ile nie można dowieść, że posiadała ona wiedzę o dokumencie, który powinien być wpisany do rejestru, ale tak się nie stało, o dokumencie który został wpisany do rejestru, ale nie został objęty publikacją, lub o rozbieżności pomiędzy opublikowanymi informacjami a zawartością wpisu w rejestrze.

Więcej informacji na temat

Historia rejestru działalności gospodarczej w Hiszpanii

1.- Poprzednie rejestry

W ujęciu historycznym kwestie związane z rejestrami działalności gospodarczej w Hiszpanii były regulowane przez następujące przepisy:

 • Ordenanzas de Bilbao (1737), na mocy których ustanowiono rejestr numerów immatrykulacyjnych i bander statków;
 • kodeks handlowy z 1885 r. (Código de Comercio);
 • rozporządzenie tymczasowe w sprawie ustanowienia rejestru handlowego z 1885 r., a następnie rozporządzenia z 1919 r. i 14 grudnia 1956 r., zmienione dekretem z 21 lipca 1973 r.

2.- Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące rejestru działalności gospodarczej

Przepisy ogólne określone w Kodeksie handlowym z 22 sierpnia 1885 r. Kodeks ten określa wyłącznie podstawowe zasady dotyczące funkcjonowania rejestru działalności gospodarczej, które były wielokrotnie zmieniane, ostatnio ustawą nr 19/1989 z dnia 25 lipca 1989 r.

 • Królewski dekret ustawodawczy nr 1/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie spółek akcyjnych. Ustawa nr 3/2000 z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie restrukturyzacji przedsiębiorstw.
 • Ustawy sektorowe dotyczące poszczególnych rodzajów przedsiębiorstw (instytucji finansowych, towarzystw ubezpieczeniowych, sektora energii elektrycznej, przedsiębiorstw leasingowych itp.).
 • Rozporządzenie z dnia 19 lipca 1996 r. w sprawie rejestru działalności gospodarczej. Obecnie przygotowywany jest nowy tekst rozporządzenia.

3.- Organizacja

Rejestr działalności gospodarczej jest instytucją publiczną posiadającą oddziały we wszystkich stolicach regionów i w innych miastach określonych w ustawie. Każdym rejestrem zarządza jeden lub kilku sekretarzy. Rejestry podlegają bezpośrednio Ministerstwu Sprawiedliwości, a dokładnie Dyrekcji ds. Rejestrów i Notariatu.

Sekretarz rejestru jest wykwalifikowanym specjalistą z dziedziny prawa sprawującym urząd publiczny. Sekretarz rejestru porządkuje i sprawdza na własną odpowiedzialność wszystkie dokumenty, które mają zostać wpisane do rejestru.

Rejestry działalności gospodarczej funkcjonują w każdej stolicy regionu w Hiszpanii oraz w Ceucie, Melilli, na Ibizie, w Maó, Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de la Palma, San Sebastián de la Gomera, Valverde i Santiago de Compostela. Centralny Rejestr Działalności Gospodarczej jest bazą danych nazw spółek i innych podmiotów gospodarczych.

Spółki dokonujące wpisu w rejestrze działalności gospodarczej właściwym dla swojej siedziby uzyskują osobowość prawną, a zatem wpis do rejestru jest obowiązkowy i stanowi element nabywania podmiotowości prawnej.

Powiązane strony

REJESTR MIENIA RUCHOMEGO

1.- Jaki jest cel hiszpańskiego rejestru mienia ruchomego?

Zapewnienie pewności prawnej i finansowej.

1.1.- Cel rejestru mienia ruchomego

Rejestr mienia ruchomego służy ewidencjonowaniu praw własności i innych praw rzeczowych do ruchomości, których rejestrację dopuszczają przepisy.

1.2.- Jakie rodzaje ruchomości można zarejestrować?

Rejestrować można następujące rodzaje ruchomości: pojazdy silnikowe, towary konsumpcyjne, maszyny przemysłowe, wyposażenie obiektów przemysłowych, zapasy, urządzenia rolnicze i wyposażenie budynków inwentarskich, a także inne rodzaje ruchomości określone w ustawie.

Przepisy przewidują, między innymi, rejestrację następujących niematerialnych składników majątkowych i praw: praw własności przemysłowej i intelektualnej, praw do ekranizacji filmów, pozwoleń administracyjnych oraz kredytów i pożyczek.

1.3.- Jakie prawa na mieniu ruchomym podlegają wpisowi do rejestru?

Prawo własności, zajęcie, zastrzeżenie własności, zakaz przenoszenia praw własności, hipoteki, zastawy rejestrowe i inne składniki majątku, których rejestrację lub wpisanie do rejestru dopuszcza ustawa.

2.- Opis hiszpańskiego rejestru mienia ruchomego

Hiszpański rejestr mienia ruchomego jest rejestrem państwowym, za który odpowiada Ministerstwo Sprawiedliwości. Jest on rejestrem o charakterze prawnym, a nie wyłącznie administracyjnym. Co do zasady rejestracja majątku w rejestrze jest dobrowolna. Zważywszy jednak na korzyści płynące z rejestracji, stanowczo zachęca się, by jej dokonywać. Nie obowiązują żadne wymogi formalne: co do zasady umowy są rejestrowane jako dokumenty prywatne, ale również jako wzory dokumentów urzędowych. Funkcjonuje również system zatwierdzeń, w ramach którego sekretarz rejestru sprawdza zgodność z prawem składanych opisów, tytułów prawnych oraz czynności.

3.- Organizacja

Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej i papierowej.

Na mocy dekretu królewskiego 1828/1999 rejestr mienia ruchomego podzielono na sześć części według następujących kategorii:

 • statki i samoloty;
 • samochody osobowe i inne pojazdy silnikowe;
 • maszyny przemysłowe, lokale handlowe i dobra kapitałowe;
 • inne zabezpieczenia kredytów i pożyczek;
 • inne składniki majątku ruchomego, których rejestrację dopuszcza ustawa;
 • rejestr ogólnych warunków umownych.

4.- Czy dostęp do hiszpańskiego rejestru mienia ruchomego jest bezpłatny?

Nie, wysokość opłat z tytułu korzystania z rejestru reguluje zarządzenie z 20 lipca 1999 r., które wyszczególnia w art. 36 wysokość pobieranych kwot, w zależności od wartości rejestrowanego majątku:

 • do 600 EUR: 2,40 EUR;
 • między 600 a 6 000 EUR: 6 EUR;
 • między 6 000 a 12 000 EUR: 10 EUR;
 • między 12 000 a 18 000 EUR: 13 EUR;
 • majątek o wartości przekraczającej 18 000 EUR: 1,20 EUR za każde 3 000 EUR lub część tej kwoty.

W odniesieniu do hipotek i zastawów rejestrowych obowiązuje system opłat rejestru gruntów (zob. część dotycząca rejestru gruntów).

Za każdą informację pochodzącą z tego rejestru pobierana jest kwota 3 EUR (za wypis), a za zaświadczenie – od 6 do 24 EUR.

Naliczany jest również podatek VAT według obowiązującej stawki.

5.- Korzystanie z rejestru mienia ruchomego przez internet

Zobacz „Przydatne strony” poniżej. Procedura jest bardzo łatwa – należy po prostu postępować według instrukcji zamieszczonych na stronie internetowej:

Następnie należy kliknąć na: „Dostęp do rejestru elektronicznego” (Acceso Registro Electrónico). Strona umożliwia osobom nieposiadającym abonamentu lub podpisu elektronicznego uznanego wcześniej przez Stowarzyszenie Sekretarzy Rejestrów zapłacenie za usługę kartą kredytową:

 • po naciśnięciu przycisku „płatność kartą” (pagos con tarjeta) należy wprowadzić dane karty kredytowej,
 • a następnie kliknąć „Wejście” (Entrar).

Ze strony można przejść do: rejestru gruntów, rejestru działalności gospodarczej, rejestru mienia ruchomego lub rejestru ogólnych warunków umownych. Należy wybrać kategorię: „publiczne rejestry mienia ruchomego” (Publicidad Bienes Muebles).

 • a następnie określoną dziedzinę.

6.- Przydatne strony

REJESTR OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWNYCH

1.- Jaki jest cel hiszpańskiego rejestru ogólnych warunków umownych?

Rejestr służy ochronie interesów konsumentów i użytkowników zawierających umowy z osobami fizycznymi lub prawnymi stosującymi ogólne warunki umowne. Zapewnia większe bezpieczeństwo transakcji prawnych, a tym samym umożliwia zapobieganie sporom.

1.2.- Cel hiszpańskiego rejestru ogólnych warunków umownych

Rejestr ogólnych warunków umownych służy realizacji następujących celów:

1.- Deponowaniu ogólnych warunków umownych

Ogólne warunki umowy to klauzule umów sporządzone jednostronnie przez jedną ze stron umowy (klauzule standardowe), które są wykorzystywane w wielu umowach. Ściślej rzecz biorąc, są to warunki, które nie były przedmiotem indywidualnych negocjacji. Nie mogą zatem być klauzulami niedozwolonymi.

W praktyce nie wszystkie ogólne warunki umowne stosowane w umowach są zgłaszane do rejestru, mimo że jest to łatwe. Przekazanie ogólnych warunków umownych do rejestru jest dobrowolne, z wyjątkiem niektórych sektorów określonych przez rząd.

Często strona, która złożyła ogólne warunki umowne do rejestru, zawiera w przyszłych umowach postanowienia odnoszące się do tego faktu. Inaczej rzecz ujmując, zamiast ponownie wymieniać te warunki w przyszłych umowach, umieszcza w nich po prostu odniesienie do faktu ich złożenia w rejestrze ogólnych warunków umownych. Wielu użytkowników, którzy podpisują umowy zawierające ogólne warunki umowne, nie orientuje się dokładnie, które postanowienia są wiążące. W związku z tym należy sprawdzić, jakie były warunki danej umowy, do czego zobowiązują one użytkownika, jak można od nich odstąpić i jakie będą tego konsekwencje.

2.- Orzeczenia sądowe, w których stwierdzono nieważność niektórych postanowień umów standardowych

Są to prawomocne orzeczenia sądowe korzystne dla skarżących w sprawach wnoszonych przez osoby fizyczne (pozwy indywidualne) lub przez organizacje konsumenckie reprezentujące grupy osób fizycznych (pozwy zbiorowe).

Prawomocne orzeczenie wpisane do rejestru wpływa na rozstrzygnięcia w innych postępowaniach dotyczących postanowień o identycznym brzmieniu.

Zamieszczenie w rejestrze orzeczenia sądowego, w którym uznano określone klauzule umowne za niedozwolone, umożliwia rozstrzygnięcie tysięcy skarg. Ponadto pozwala uniknąć konieczności podejmowania dalszych kroków prawnych w przypadku ponownego zastosowania takiej samej niedozwolonej klauzuli przez daną stronę. Stąd tak duże znaczenie publikowania takich orzeczeń w rejestrze.

Prawny charakter tego rejestru wynika ze skutków prawnych, jakie ma rejestracja w związku z uznaniem danej klauzuli za nieważną. Rejestracja klauzuli jako uznanej za niedozwoloną wywiera skutki wobec osób trzecich. Zgodnie z przepisami dotyczącymi rejestru, jeżeli zarejestrowano w nim prawomocne orzeczenie, a mimo to klauzula uznana w tym orzeczeniu za nieważną w wyniku pozwu indywidualnego lub zbiorowego jest nadal stosowana, sekretarz rejestru może stwierdzić uporczywe stosowanie tej klauzuli i zgłosić ten fakt Ministerstwu Sprawiedliwości.

2.- Ustawodawstwo regulujące funkcjonowanie rejestru ogólnych warunków umownych

Rejestr ogólnych warunków umownych powstał na mocy ustawy z 1998 r. o ogólnych warunkach umownych. Pieczę nad nim powierzono sekretarzom rejestrów gruntów i rejestrów działalności gospodarczej. Rejestr jest częścią rejestru mienia ruchomego.

3.- Organizacja

Rejestr ogólnych warunków umownych jest częścią rejestru mienia ruchomego. Dostęp do niego można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej, której adres zamieszczono poniżej.

4.- Czy dostęp do hiszpańskiego rejestru ogólnych warunków umownych jest bezpłatny?

Tak.

5.- Korzystanie z rejestru działalności gospodarczej przez internet

Zobacz „Przydatne strony” poniżej. Procedura jest bardzo łatwa - należy po prostu postępować według instrukcji zamieszczonych na stronie internetowej:

 • Link: https://www.registradores.org
 • Następnie należy kliknąć na: „Przeglądaj rejestr ogólnych warunków umownych” (Consulta Registro Condiciones Generales).
 • a następnie określoną dziedzinę.

6.- Przydatne strony

Ostatnia aktualizacja: 26/02/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.