Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Szwecja

W tej części przedstawiono w zarysie szwedzki rejestr działalności gospodarczej.

Autor treści:
Szwecja

Historia krajowego rejestru działalności gospodarczej

Kiedy powstał rejestr?

Proces rejestracji przedsiębiorstw rozpoczął się w 1897 r.

W 1955 r. utworzono rejestr oddziałów (w 1975 r. odpowiedzialność za rejestrowanie oddziałów przejął szwedzki Urząd Rejestracji Spółek – Bolagsverket).

W 2002 r. szwedzki Urząd Rejestracji Spółek przejął obowiązek rejestracji banków i zakładów ubezpieczeń od szwedzkiego Urzędu Nadzoru Usług Finansowych (Finansinspektionen).

Od kiedy jest dostępny w wersji elektronicznej?

Stosowne dane – w zależności od ich rodzaju – digitalizuje się od 1982 r. Od 2002 r. wszystkie informacje napływające do rejestru są zapisywane w postaci cyfrowej.

Prawo właściwe

Przede wszystkim:

Aktiebolagslagen (ustawa o spółkach) (2005:551)

Aktiebolagsförordningen (rozporządzenie w sprawie spółek) (2005:559)

Årsredovisningslagen (ustawa o rocznych sprawozdaniach finansowych) (1995:1554)

Filiallagen (ustawa o oddziałach) (1992:160)

Filialförordningen (rozporządzenie w sprawie oddziałów) (1992:308)

Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (ustawa o operacjach bankowych i finansowych)

Förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse (rozporządzenie w sprawie operacji bankowych i finansowych)

Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ustawa o rocznych sprawozdaniach finansowych w instytucjach kredytowych i firmach inwestycyjnych)

Försäkringsrörelselagen (ustawa o działalności ubezpieczeniowej) (2010:2043)

Försäkringsrörelseförordningen (rozporządzenie w sprawie działalności ubezpieczeniowej) (2011:257)

Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag (ustawa o rocznych sprawozdaniach finansowych w zakładach ubezpieczeń)

Jakie informacje można znaleźć w rejestrze działalności gospodarczej?

Kto jest uprawniony do uzyskania dostępu do rejestru?

Każdy może uzyskać dostęp do informacji przechowywanych w rejestrze, kontaktując się ze szwedzkim Urzędem Rejestracji Spółek lub odwiedzając stronę internetową Urzędu bądź Näringslivsregistret [rejestr spółek].

Jakie informacje są przechowywane w rejestrze?

Jakiego rodzaju dane można znaleźć w rejestrze? (podmioty wpisywane do rejestru publicznego, informacje o upadłości, sprawozdania finansowe itp.)

Informacje przechowywane w rejestrze obejmują:

 • nazwę przedsiębiorstwa;
 • adres;
 • siedzibę statutową;
 • numer organizacji;
 • informacje na temat kierownictwa (członkowie zarządu, osoby upoważnione do składania podpisów w imieniu przedsiębiorstwa, prezes zarządu, audytor itp.);
 • rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

[Aby zapoznać się z bardziej szczegółowymi informacjami, zob. rozdział 2 § 14–17 rozporządzenia w sprawie spółek, § 4 rozporządzenia w sprawie oddziałów oraz rozdział 4 § 19 rozporządzenia (2004:329) w sprawie operacji bankowych i finansowych.]

Jakie dokumenty przechowuje się w rejestrze (akta spraw, zbiory dokumentów, statuty lub umowy spółek, protokoły walnych zgromadzeń itp.)?

Poniżej przedstawiono wszystkie dokumenty, jakie należy przedłożyć w odniesieniu do poszczególnych rodzajów spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami, np.:

 • akty założycielskie;
 • umowy spółki;
 • roczne sprawozdania finansowe;
 • powiadomienia;
 • protokoły walnych zgromadzeń;
 • protokoły posiedzeń zarządu;
 • wyciągi bankowe;
 • sprawozdania z audytu;
 • wszelkie inne wymagane dokumenty.

Jak wyszukiwać informacje w rejestrze (i jakie kryteria wyszukiwania są dostępne)?

Osobiście

W recepcji dostępny jest komputer dla odwiedzających, z którego można korzystać do przeszukiwania rejestru. W recepcji można również zwrócić się o wydanie dokumentów przechowywanych w rejestrze.

Na stronie internetowej rejestru

Z poziomu strony internetowej użytkownik może uzyskać dostęp do:

 • rejestru, aby sprawdzić, czy dane przedsiębiorstwo złożyło swoje roczne sprawozdanie finansowe, lub aby wyszukać konkretną sprawę;
 • usługi elektronicznej Näringslivsregistret (część informacji jest udostępniana w ramach tej usługi nieodpłatnie; uzyskanie dostępu do pozostałych informacji wymaga zarejestrowania się w charakterze klienta);
 • usługi elektronicznej Sök företagsinformation [wyszukiwanie informacji o spółkach].

Jakie kryteria wyszukiwania są dostępne?

Rejestr można przeszukiwać według numeru organizacji, sygnatury sprawy, numeru identyfikacyjnego lub nazwy spółki.

Jak mogę uzyskać dokumenty?

Nieodpłatnie?

Szwedzki Urząd Rejestracji Spółek pobiera opłaty za udostępnianie dokumentów, ponieważ stanowią one źródło jego finansowania.

Odpłatnie?

Poprzez złożenie odpowiedniego zamówienia. Należność można uregulować na podstawie faktury lub za pośrednictwem karty płatniczej.

Jak uzyskać wyciąg z rejestru, uwierzytelniony odpis lub kopię dokumentu?

Poprzez złożenie odpowiedniego zamówienia przez telefon lub listem wysłanym pocztą elektroniczną bądź tradycyjną. Należność można uregulować na podstawie faktury lub za pośrednictwem karty płatniczej.

Procedura rejestracji

Jak mogę wszcząć procedurę rejestracji (składanie wniosku do rejestru, poświadczanie dokumentów, rodzaj dokumentów, które należy załączyć)?

Osobiście

Wniosek oraz dokumenty wymagane dla danego rodzaju sprawy należy złożyć w formie papierowej. Można również skorzystać z komputera dla osób odwiedzających w siedzibie szwedzkiego Urzędu Rejestracji Spółek, aby wejść na portal verksamt.se i zarejestrować sprawę.

Przez internet

Sprawę można zarejestrować na portalu verksamt.se.

W jaki sposób rozpoznaje się złożone wnioski?

Sprawy zarejestrowane za pośrednictwem usług elektronicznych (verksamt.se) są poddawane różnego rodzaju kontrolom maszynowym. Niektóre z nich mogą zostać automatycznie zamknięte w ramach usług elektronicznych. Inne, których nie uda się sprawdzić drogą elektroniczną, są przekazywane członkowi personelu w celu przeprowadzenia kontroli ręcznej. Odpowiedni członek personelu sprawdza również dokumenty składane w formie papierowej.

Skutki prawne rejestracji

Skutki wpisów wobec osób trzecich zgodnie z art. 17 dyrektywy (UE) 2017/1132

Wpisy w rejestrze prowadzonym przez szwedzki Urząd Rejestracji Spółek są jawne. Informacje wpisane do rejestru są publikowane w szwedzkim dzienniku urzędowym (https://poit.bolagsverket.se/poit-app/Post- och Inrikes Tidningar). Informacje wprowadzone do rejestru i opublikowane w Post- och Inrikes Tidningar uznaje się za podane do wiadomości publicznej. Należy zatem uznać je za dostępne dla ogółu społeczeństwa i możliwe do wyszukania.

Rozbieżności między wpisem do rejestru a treścią ogłoszenia

Informacje zgłoszone do rejestracji są rejestrowane i publikowane. Jeżeli na późniejszym etapie okaże się, że zarejestrowano (i opublikowano) nieprawidłowe informacje, konieczne może okazać się ich skorygowanie.

Kto ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wpisu?

Odpowiedzialność za prawidłowość przekazywanych informacji ponoszą spółki. Szwedzki Urząd Rejestracji Spółek rejestruje przekazane informacje po sprawdzeniu ich legalności.

Procedury ochrony danych

Procedury dotyczące praw osoby, której dane dotyczą, w zakresie publikowania i przechowywania jej danych osobowych

W rejestrach spółek przetwarza się m.in. dane osobowe członków zarządu. Celem rejestrów jest udostępnianie informacji dotyczących np. działalności gospodarczej, działalności polegającej na udzielaniu pożyczek, nabywania i zbywania przedsiębiorstw oraz uzupełniania rejestrów klientów lub ich sprawdzania. Stosowne informacje mogą być udostępniane osobom fizycznym, spółkom lub organom, które potrzebują ich do swojej działalności.

Dane osobowe mogą być podawane do wiadomości publicznej i przechowywane w związku z wykonywaniem władzy publicznej. Dane osobowe podlegają rejestracji z mocy prawa.

Szwedzki Urząd Rejestracji Spółek pełni funkcję administratora danych osobowych i zapewnia przetwarzanie danych osobowych przechowywanych w rejestrach w sposób zgodny z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz z przepisami szczególnymi regulującymi funkcjonowanie rejestru.

Szwedzki Urząd Rejestracji Spółek wyznaczył inspektora ochrony danych, aby zagwarantować prawidłowe i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych w ramach wykonywanych operacji.

Dane kontaktowe

Szwedzki Urząd Rejestracji Spółek

Telefon: +46 771670670 (lub +46 60184000), od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00

E-mail: bolagsverket@bolagsverket.se

Adres dla odwiedzających: Stuvarvägen 21, Sundsvall, SZWECJA

Strona internetowa: https://bolagsverket.se/en/us/about/contact-us

Linki

Usługi elektroniczne: https://bolagsverket.se/en/fee

Usługi elektroniczne: https://www.verksamt.se/web/international/services

Ostatnia aktualizacja: 28/04/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.