Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: szwedzki
Swipe to change

Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Szwecja

W niniejszej części przedstawiono w zarysie szwedzki rejestr działalności gospodarczej.

Autor treści:
Szwecja

Jakie informacje można znaleźć w szwedzkim rejestrze działalności gospodarczej?

Szwedzki Urząd Rejestracji Spółek prowadzi kilka rejestrów, w których zawarte są informacje o podmiotach gospodarczych (tzn. o wpisanych do rejestru spółkach). Dostęp do informacji zawartych w tych rejestrach można uzyskać za pomocą wyszukiwarki internetowej oraz poprzez kontakt ze Szwedzkim Urzędem Rejestracji Spółek.

Rejestry te zwane są dalej łącznie szwedzkim rejestrem działalności gospodarczej.

Szwedzki rejestr działalności gospodarczej zawiera informacje na temat na przykład:

 • nazwy (firmy) i adresu spółki;
 • numeru nadanego spółce w rejestrze;
 • osób zarządzających spółką (w tym członków zarządu);
 • rocznych sprawozdań finansowych;
 • umowy spółki;
 • świadectw rejestracji;
 • upadłości.

Rejestr prowadzi Szwedzki Urząd Rejestracji Spółek.

Czy dostęp do rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Bezpłatny dostęp do informacji zawartych w szwedzkim rejestrze działalności gospodarczej można uzyskać telefonicznie po skontaktowaniu się ze Szwedzkim Urzędem Rejestracji Spółek; opłacie podlega jednak większość wniosków o wydanie odpisów z rejestru.

Za pomocą wyszukiwarki internetowej można uzyskać bezpłatny dostęp do informacji dotyczących nazwy spółki, numeru nadanego spółce w rejestrze i jej aktualnego statusu. Poniższe usługi dodatkowe są świadczone wyłącznie na rzecz zarejestrowanych użytkowników, którzy wnieśli stosowną opłatę. Informacje, które można uzyskać w ramach tej usługi, dotyczą:

 • osób zarządzających spółką (w tym członków zarządu);
 • rocznych sprawozdań finansowych;
 • umowy spółki;
 • świadectw rejestracji;
 • dodatkowych szczegółowych danych odnoszących się do upadłości i likwidacji spółki.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Informacje na temat szwedzkich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością są udostępniane zgodnie z art. 2 dyrektywy 2009/101/WE.

Nowo zarejestrowane szwedzkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są rejestrowane w Szwedzkim Urzędzie Rejestracji Spółek, przy czym urząd ten uwzględnia we wpisach odnoszących się do tych spółek wszelkie zmiany, które ich dotyczą.

Artykuł 2 dyrektywy 2009/101/WE nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, by spółki ujawniały określone dokumenty i dane. Ponadto art. 3a ust. 2 nakłada na państwa członkowskie obowiązek przekazywania tych informacji na potrzeby ich publikacji w europejskim portalu e-Justice.

W przypadku Szwecji informacje wpisane do rejestru są publikowane w szwedzkim dzienniku urzędowym (Post- och Inrikes Tidningar).

Więcej informacji o szwedzkich spółkach można znaleźć na stronie internetowej Szwedzkiego Urzędu Rejestracji Spółek http://www.bolagsverket.se/en.

Szwedzki dziennik urzędowy jest dostępny za pośrednictwem Szwedzkiego Urzędu Rejestracji Spółek. http://www.bolagsverket.se/en.

W jaki sposób przeszukuje się szwedzki rejestr działalności gospodarczej?

Szwedzki Urząd Rejestracji Spółek udostępnia ogółowi społeczeństwa informacje z rejestru za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Wyszukiwanie można przeprowadzać za pomocą wyszukiwarki w oparciu o nazwę spółki i numer nadany spółce w rejestrze. Poniższe informacje są dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników, którzy wnieśli stosowną opłatę. Informacje te dotyczą:

 • osób zarządzających spółką (w tym członków zarządu);
 • rocznych sprawozdań finansowych;
 • umowy spółki;
 • świadectw rejestracji;
 • dodatkowych szczegółowych danych odnoszących się do upadłości i likwidacji spółki.

Historia szwedzkiego rejestru działalności gospodarczej

Informacje są gromadzone w rejestrze od 1897 r. Informacje te – w zależności od ich rodzaju – wprowadza się do systemów informatycznych od 1982 r. Od 2002 r. wszystkie informacje napływające do rejestru są zapisywane w postaci cyfrowej.

Przydatne linki

Europejski rejestr przedsiębiorstw (EBR)

Ostatnia aktualizacja: 09/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.