Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Wielka Brytania

W niniejszej części przedstawiono w zarysie rejestr działalności gospodarczej w Zjednoczonym Królestwie

Autor treści:
Wielka Brytania

Kto prowadzi rejestr działalności gospodarczej w Zjednoczonym Królestwie?

Rejestr działalności gospodarczej (business register) dla Zjednoczonego Królestwa, w tym Anglii i Walii, Irlandii Północnej i Szkocji prowadzi Izba Spółek Handlowych (Companies House).

Jakie informacje przechowuje Izba Spółek Handlowych?

W rejestrze znajdują się informacje zgłaszane przez spółki kapitałowe, spółki partnerskie (limited liability partnerships), spółki komandytowe (limited partnerships), spółki zagraniczne, europejskie ugrupowania interesów gospodarczych, spółki powstałe w następstwie połączeń na poziomie transgranicznym oraz spółki europejskie (Societas Europaea). Więcej informacji na temat wymogów w zakresie zgłoszeń można znaleźć na stronie Izby Spółek Handlowych. Rejestr nie zawiera informacji na temat osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (sole trader), spółek jawnych (general partnerships) ani nazw podmiotów gospodarczych

Czy dostęp do rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Tak, dostęp do rejestru jest bezpłatny, podobnie jak pobieranie zawartych w nim podstawowych informacji dotyczących spółek.

W jaki sposób przeszukiwać rejestr działalności gospodarczej w Zjednoczonym Królestwie?

Informacje o spółkach w rejestrze działalności gospodarczej Zjednoczonego Królestwa można przeszukiwać na stronie internetowej Izby Spółek Handlowych, za pomocą usługi „WebCHeck”.

W jakim stopniu można polegać na wiarygodności dokumentów umieszczonych w rejestrze?

Wydział rejestracji przedsiębiorstw (Registrar of Companies)

W niniejszej części omówiono kwestie odnoszące się do informacji dotyczących spółek, ponieważ stanowią one większość treści zawartej w rejestrze.

Najważniejsze przepisy regulujące funkcjonowanie brytyjskiego rejestru działalności gospodarczej zawarto w ustawie o spółkach z 2006 r. (Companies Act 2006). Na mocy tej ustawy spółka lub osoby działające w jej imieniu przekazują informacje w celu dokonania ich wpisu do rejestru spółek (zwanego dalej „rejestrem”). Po przekazaniu informacje są sprawdzane pod kątem ich kompletności. Informacje przekazywane do rejestru przyjmowane są w dobrej wierze. Nie przeprowadza się kontroli lub weryfikacji rzetelności tych informacji. Jeżeli przekazane informacje są właściwe, są one rejestrowane w taki sposób, aby możliwe było ich przechowywanie i udostępnianie do wglądu publicznego. Informacje wpisane do rejestru są objęte rękojmią wiary publicznej, z wyjątkiem niektórych kategorii informacji, jednak tylko pod warunkiem, że informacje przekazane do rejestru są rzetelne.

Dokonanie wpisu niektórych kategorii informacji do rejestru pociąga za sobą skutki prawne. Informacje wpisane do rejestru są objęte rękojmią wiary publicznej wynikającą z umieszczenia ich w rejestrze. Kategoria ta obejmuje informacje dotyczące:

  • utworzenia spółki (sekcja 16 ustawy o spółkach z 2006 r.)
  • adresu siedziby i jego zmiany na mocy sekcji 87
  • nazwy spółki i jej zmiany na mocy sekcji 81
  • ponownej rejestracji spółki w celu zmiany jej formy prawnej, np. z przedsiębiorstwa prywatnego na przedsiębiorstwo publiczne itp. (sekcje 96, 101,104, 107 i 111)
  • obniżenia kapitału spółki (sekcje 651 i 665).

Przekazanie do rejestru informacji zawierających poważne nieścisłości może prowadzić do zastosowania sankcji karnych. Sekcja 1112 ustawy o spółkach z 2006 r. stanowi, że umyślne lub wynikające z niedbalstwa przekazanie nieprawdziwych, mylących lub wprowadzających w błąd informacji jest przestępstwem.

Spółka nie może powoływać się wobec osoby trzeciej na szczególne zdarzenia, chyba że osoba ta została o nich oficjalnie powiadomiona, lub można wykazać, że były jej one znane (sekcja 1079 ustawy o spółkach z 2006 r.).

Do szczególnych zdarzeń zalicza się:

  • zmianę statutu spółki
  • zmianę dyrektorów spółki
  • zmianę statutowej siedziby spółki
  • wydanie postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania likwidacyjnego
  • powołanie likwidatora w związku z dobrowolną likwidacją spółki

Powiązane strony

Izba Spółek Handlowych

Ostatnia aktualizacja: 24/07/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.