Business registers in EU countries

In Europe, business registers offer a range of services, which may vary from one Member State to another.

However, the core services provided by all registers are to register, examine and store company information, such as information on a company's legal form, its seat, capital and legal representatives, and to make this information available to the public.

To obtain detailed information on registers in Member States as well as Iceland, Liechtenstein and Norway please select one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 16/06/2022

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Międzynarodowe

Dostępne są również informacje dotyczące rejestrów działalności gospodarczej w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego niebędących państwami członkowskimi UE.

Norwegia

Islandia

Liechtenstein
Norwegia

Ośrodek ds. Rejestracji Brønnøysund jest organem rządowym w ramach Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Rybołówstwa Norwegii. Rejestr działalności gospodarczej jest jednym z 14 krajowych rejestrów prowadzonych przez Ośrodek ds. Rejestracji Brønnøysund.

Rejestr działalności gospodarczej jest odpowiedzialny za rejestrację wszystkich norweskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych w Norwegii. Rejestr zapewnia ochronę prawną i kontrolę finansową, przy czym jest ważnym źródłem informacji dla każdej osoby, która potrzebuje dokładnych informacji na temat uczestników norweskiego rynku.

Jakie informacje można znaleźć w norweskim rejestrze działalności gospodarczej?

Norweski rejestr podmiotów gospodarczych zapewnia informacje dotyczące zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Wyszukiwarka dostępna na stronie internetowej Ośrodka ds. Rejestracji Brønnøysund pozwala znaleźć podstawowe informacje na ich temat. Informacje pochodzące z rejestru podmiotów gospodarczych są zamieszczane w obwieszczeniach, przy czym istnieje możliwość zamówienia dodatkowych informacji i wyciągów w sklepie internetowym; ponadto można je uzyskać za pośrednictwem europejskiego rejestru działalności gospodarczej (EBR).

Podstawowe informacje

 • Numer spółki
 • Nazwa spółki, adres jej siedziby i inne adresy
 • Data utworzenia spółki
 • Umowa spółki i rodzaj działalności
 • Funkcje pełnione przez dane osoby w spółce
 • Informacje na temat upadłości

Obwieszczenia

Rejestr działalności gospodarczej informuje o wszystkich ważniejszych zdarzeniach dotyczących spółki. Informuje się zatem o założeniu nowej spółki, o istotnych zmianach we wpisie do rejestru oraz o rozwiązaniu spółki lub wykreśleniu jej z rejestru. Informacja przechowywane w bazie danych, którą można przeszukiwać, dotyczą okresu począwszy od 1 listopada 1999 r. Obwieszczenia w języku angielskim są dostępne od sierpnia 2006 r.

Dodatkowe informacje, które można zamówić odpłatnie, to wypisy i zaświadczenia, np.:

 • zaświadczenie o rejestracji;
 • roczne sprawozdania finansowe.

Czy dostęp do rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Wszystkie podstawowe informacje, które są dostępne za pośrednictwem wyszukiwarki, oraz informacje pochodzące z bazy danych obwieszczeń są udostępniane bezpłatnie. Niektóre usługi – np. wydawanie wypisów i zaświadczeń – podlegają jednak opłacie.

W jaki sposób przeszukiwać norweski rejestr działalności gospodarczej?

Podstawowe informacje dotyczące podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze działalności gospodarczej są dostępne na stronie internetowej Ośrodka ds. Rejestracji Brønnøysund. Wyszukiwanie można przeprowadzać według nazwy (firmy) spółki lub numeru nadanego podmiotowi w bazie danych obwieszczeń.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Osoby trzecie mogą powoływać się na informacje zawarte w rejestrze działalności gospodarczej, ponieważ są one prawnie wiążącymi informacjami o spółce. Uznaje się, że informacje, na temat których dokonano wpisu, są znane osobom trzecim. Odnosi się to zarówno do samych informacji, jak i do dokumentów stanowiących podstawę wpisu do rejestru. W praktyce oznacza to, że osoba trzecia powinna zweryfikować informacje – wpisane do rejestru – dotyczące spółki przed zawarciem z nią umowy.

Przepisy dotyczące tego, w jakim zakresie osoby trzecie mogą powoływać się na informacje wpisane do rejestru działalności gospodarczej w Norwegii, znajdują się w art. 10 – 1 ustawy o rejestrze działalności gospodarczej. Podsumowując te przepisy, można stwierdzić, iż uznaje się, że informacje, na temat których dokonano wpisu, są znane osobom trzecim.

W niektórych sytuacjach – w których przepis prawa określa sytuację prawną osoby trzeciej w zależności od tego, czy miała wiedzę czy nie miała wiedzy na temat określonej sprawy – wyjaśnienia mogą być jednak bardziej złożone, przy czym uznaje się, że informacje wpisane do rejestru działalności gospodarczej są znane osobie trzeciej.

W sprawach, w których do rejestru powinny zostać przesłane informacje (ale nie zostały przesłane), przy czym informacje te pozostają w sprzeczności z informacjami wpisanymi do rejestru, nie można się na nie powoływać wobec osoby trzeciej. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której osoba trzecia miała wiedzę lub powinna była mieć wiedzę na temat określonej sprawy. W takiej sytuacji osoba trzecia nie może powoływać się w zasadny sposób na informacje wpisane do rejestru.

Historia norweskiego rejestru działalności gospodarczej

Norweski rejestr działalności gospodarczej powstał w 1988 r.; obecnie wykonuje zadania prawie 100 lokalnych rejestrów handlowych, które wykonywały te zadania wcześniej.

Powiązane strony

Ustawa o rejestrze działalności gospodarczej


Islandia

Jakie informacje można znaleźć w islandzkim rejestrze działalności gospodarczej?

Rejestr podmiotów gospodarczych jest od 2003 r. wydziałem Dyrekcji ds. Podatków i prowadzi publiczną dokumentację zawierającą informacje o podmiotach wskazanych poniżej. Są to:

 1. osoby fizyczne, spółki oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
 2. instytucje i przedsiębiorstwa państwowe;
 3. instytucje i przedsiębiorstwa będące własnością gmin;
 4. stowarzyszenia, organizacje i podmioty inne niż osoby fizyczne, odpowiedzialne za zarządzanie aktywami lub na które nałożono jakiekolwiek zobowiązania podatkowe;
 5. inne podmioty, które należy wpisać do rejestru na podstawie opinii organów podatkowych/rejestru podmiotów gospodarczych.

Rejestr zawiera następujące informacje dotyczące powyższych podmiotów:

 1. nazwa (firma);
 2. numer identyfikacyjny, adres;
 3. forma prawna;
 4. data utworzenia;
 5. nazwa, adres i numer identyfikacyjny osób należących do zarządu;
 6. kod działalności (nr ISAT);
 7. informacje dotyczące likwidacji;
 8. inne dane, które według przepisów, należy wpisać do rejestru.

Z chwilą wpisu do rejestru podmiotowi zostaje nadany numer identyfikacyjny podmiotu.

Organy publiczne, spółki i osoby fizyczne uzyskują dostęp do informacji z rejestru podmiotów gospodarczych na podstawie regulaminu – określonego przez ministra – dotyczącego zakresu informacji i opłat.

Czy dostęp do rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Informacje dotyczące nazwy, adresu, formy prawnej, kodu ISAT i numeru VAT są podawane do wiadomości publicznej nieodpłatnie na stronie internetowej organów podatkowych/rejestru podmiotów gospodarczych.

Za pozostałe informacje podbierana jest opłata, przy czym oczekuje się, że dostęp do informacji będzie można uzyskać w sklepie internetowym już w 2016 r.

W jaki sposób przeszukiwać rejestr działalności gospodarczej w Islandii?

Na stronie internetowej Dyrekcji ds. Podatków istnieje możliwość bezpłatnego wyszukiwania informacji. Niestety informacje te są obecnie dostępne jedynie w języku islandzkim. W celu uzyskania dalszych informacji – do czasu otwarcia sklepu internetowego w przyszłym roku – z biurem należy kontaktować się telefonicznie lub e-mailem.

Historia islandzkiego rejestru działalności gospodarczej

Do 1980 r. spółki w Islandii były rejestrowane przez lokalnych komisarzy. W 1980 r. utworzono specjalny rejestr spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, ale to islandzki Urząd Statystyczny nadawał tym spółkom numery identyfikacyjne. Od 1997 r. wszystkie spółki handlowe inne niż spółki osobowe były rejestrowane w rejestrze podmiotów gospodarczych; od 2014 r. także spółki osobowe są rejestrowane w rejestrze podmiotów gospodarczych, a zatem w Islandii funkcjonuje tylko jeden urzędowy rejestr działalności gospodarczej, czyli rejestr podmiotów gospodarczych.


Liechtenstein

Rejestr działalności gospodarczej (Handelsregister) obejmuje terytorium całego państwa. Rejestr ten jest prowadzony przez Departament Sprawiedliwości (Amt für Justiz) w Vaduz.

Rejestr działalności gospodarczej jest rejestrem publicznym, a zatem uznaje się, że zawiera informacje, które są prawidłowe. Jego głównym celem jest zapewnienie pewności handlowej w drodze ujawniania informacji na temat stosunków prawnych regulowanych prawem prywatnym, w szczególności ujawniania informacji co do osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na temat odpowiedzialności ponoszonej przez te osoby oraz zdolności (upoważnienia) do dokonywania czynności.

Jakie informacje można znaleźć w rejestrze działalności gospodarczej?

Rejestr działalności gospodarczej zawiera informacje na temat wszystkich zarejestrowanych podmiotów prawnych posiadających siedzibę w Księstwie Liechtensteinu oraz trustów z Liechtensteinu (Treuhänderschaften). Informacje dotyczą faktów lub stosunków, z których niektóre muszą być wpisane do rejestru na mocy prawa, a niektóre są zgłaszane dobrowolnie, wraz z odpowiednimi dokumentami poświadczającymi te okoliczności.

Dokumenty dotyczące niezarejestrowanych trustów są również składane w rejestrze działalności gospodarczej; do rejestru wpisuje się także dane dotyczące fundacji (Stiftungen), które nie są zarejestrowane.

Czy dostęp do rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Dostęp do rejestru działalności gospodarczej podlega opłacie.

Część informacji dotyczących dowolnego podmiotu prawnego zarejestrowanego w rejestrze działalności gospodarczej i inne informacje prawne można znaleźć nieodpłatnie w indeksie rejestru działalności gospodarczej (Firmenindex) za pośrednictwem linku http://www.oera.li/hrweb/ger/firmensuche_afj.htm, przy czym za jego pośrednictwem można również zamówić poświadczony odpis zupełny.

W jaki sposób przeszukiwać rejestr działalności gospodarczej w Liechtensteinie?

Rejestr działalności gospodarczej, w tym zgłoszenia, a także dokumenty poświadczające fakty, są jawne.

Indeks w rejestrze działalności gospodarczej (Firmenindex) może być wykorzystywany do wyszukiwania zarejestrowanego podmiotu prawnego przy użyciu jego nazwy lub nazwy handlowej lub jego numeru w rejestrze.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrach?

Art. 3a dyrektywy 2009/101/WE, zmienionej dyrektywą 2012/17/UE, nakłada na państwa członkowskie obowiązek udostępniania informacji wyjaśniających przepisy prawa krajowego, zgodnie z którymi osoby trzecie mogą powoływać się na dokumenty i informacje dotyczące spółki, o których mowa w art. 2. Decyzja Wspólnego Komitetu EOG z dnia 8 października 2013 r. stanowi, że dyrektywę 2012/17/UE należy włączyć do Porozumienia EOG.

Z wyjątkiem sytuacji, w których ustawodawstwo przewiduje, że wymagana jest jedynie częściowa publikacja lub publikacja wyciągów, wpisy do rejestru działalności gospodarczej są publikowane w pełni i bez zbędnej zwłoki w dzienniku urzędowym przez Ministerstwo Sprawiedliwości (art. 956 ust. 1 ustawy o osobach fizycznych i spółkach (Personen- und Gesellschaftsrecht)). Urzędowym publikatorem Księstwa Liechtensteinu jest elektroniczne wydanie dziennika urzędowego (Amtsblatt) (art. 16 ustawy o podawaniu informacji do wiadomości publicznej (Kundmachungsgesetz).

Na wpisy do rejestru działalności gospodarczej, zmiany i wykreślenia w tym rejestrze mogą się powoływać osoby działające w dobrej wierze. Na treść wpisu, zmianę lub skreślenie można się powołać wobec strony, która jest wpisana do rejestru, pod warunkiem że wpisu, zmiany lub skreślenia dokonano na wniosek strony (art. 948 ust. 1 oraz 2 ustawy o osobach fizycznych i spółkach).

W odniesieniu do osób trzecich, wpis do rejestru działalności gospodarczej wywiera skutki następnego dnia po dniu, w którym wpis został opublikowany, pod warunkiem że istnieje prawny wymóg publikacji (art. 947 ust. 2 ustawy o osobach fizycznych i spółkach).

Na mocy art. 949 tej ustawy wpis do rejestru działalności gospodarczej ma charakter ujawnienia, a zatem z chwilą, z którą wpis ten zaczyna wywierać skutki wobec osób trzecich, osoba trzecia nie może się powoływać dłużej na nieznajomość wpisu. Jeżeli jednak istnieje wymóg dokonania wpisu na temat szczególnych okoliczności, a takiego wpisu nie dokonano, można się powołać wobec osoby trzeciej na te okoliczności jedynie wtedy, gdy istnieje możliwość dowiedzenia, że osoba trzecia miała wiedzę na temat tych okoliczności.

Historia rejestru działalności gospodarczej

Dane w rejestrze działalności gospodarczej w Liechtensteinie były pierwotnie zapisywane na kartach papierowych. Wszystkie aktualne dane – w tym duży odsetek danych historycznych – są obecnie dostępne elektronicznie.

Informacje dodatkowe

Wpisy do rejestru działalności gospodarczej są publikowane w prawnie wymaganym formacie w elektronicznym dzienniku urzędowym, przy czym osoby trzecie mogą się powoływać na informacje opublikowane w tym dzienniku ze skutkiem od dnia następującego po dniu ich publikacji. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wpisem do rejestru i opublikowanymi informacjami pierwszeństwo przysługuje wpisowi do rejestru.

Publikacja i skutki wpisu do rejestru działalności gospodarczej

Publiczny charakter rejestru działalności gospodarczej

Rejestr działalności gospodarczej, w tym zgłoszenia, a także dokumenty poświadczające fakty, są jawne. Dostęp do wpisów może uzyskać każda osoba. Nie istnieją ograniczenia dotyczące dostępu do dokumentów przechowywanych w rejestrze na temat spółek akcyjnych (Aktiengesellschaften), spółek komandytowych (Kommanditaktiengesellschaften) oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaften mit beschränkter Haftung); na potrzeby uzyskania informacji dotyczących jednostek mających inną formę prawną należy wykazać się interesem prawnym (art. 953 ustawy o osobach fizycznych i spółkach).

Publikacja wpisów

Z wyjątkiem sytuacji, w których ustawodawstwo przewiduje, że wymagana jest jedynie częściowa publikacja lub publikacja wyciągów, wpisy do rejestru działalności gospodarczej są publikowane w pełni i bez zbędnej zwłoki przez Ministerstwo Sprawiedliwości w dzienniku urzędowym. Wszelkie dokumenty i informacje, które muszą być ustawowo przedłożone i opublikowane, są publikowane w ten sam sposób (art. 956 i nast. ustawy o osobach fizycznych i spółkach). Na opublikowane informacje można się powołać wobec każdej osoby bezpośrednio począwszy od końca dnia, w którym te informacje opublikowano.

Ogłoszenia dotyczące spółek akcyjnych (Aktiengesellschaften), spółek komandytowych (Kommanditaktiengesellschaften) i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) są publikowane w dzienniku urzędowym w formie odesłania do wpisu i dokumentów poświadczających fakty oraz informacje. To samo dotyczy każdej osoby prawnej prowadzącej działalność handlową. W innych przypadkach informacje są publikowane w formie odesłania do wpisu w rejestrze (art. 957 ustawy o osobach fizycznych i spółkach).

Skutki wpisów wobec osób trzecich

W odniesieniu do osób trzecich, wpis do rejestru działalności gospodarczej wywiera skutki następnego dnia po dniu, w którym wpis został opublikowany, pod warunkiem że istnieje prawny wymóg publikacji (art. 947 ust. 2 ustawy o osobach fizycznych i spółkach).

W przypadku spółek akcyjnych (Aktiengesellschaften), spółek komandytowych (Kommanditaktiengesellschaften) i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) nie można się powoływać na okoliczności, na temat których dokonano wpisu i które zostały podane do wiadomości publicznej, jeżeli dotyczą one czynności prawnej, której dokonano w ciągu piętnastu dni po dniu, w którym wpis zaczął wywierać skutki, a osoba trzecia może dowieść, że nie miała wiedzy na temat tych okoliczności i nie można było oczekiwać, że będzie mieć taką wiedzę (art. 949 ust. 1a ustawy o osobach fizycznych i spółkach).

Z chwilą, z którą wpis zaczyna wywierać skutkiwobec osób trzecich, nie mogą się one dłużej powoływać na nieznajomość wpisu (art. 949 ust. 1 ustawy o osobach fizycznych i spółkach).

Wpisy do rejestru działalności gospodarczej stanowią dowód zaistnienia okoliczności, które poświadczają, chyba że zostanie dowiedzione, że są nieprawidłowe (art. 949 ust. 3 ustawy o osobach fizycznych i spółkach).

Rozbieżności między zgłoszonym a opublikowanym wpisem

Jeśli istnieje rozbieżność między wpisem w rejestrze a opublikowanymi informacjami, wpis do rejestru ma pierwszeństwo, następnie – opublikowane informacje, ostatecznie – treść dokumentów poświadczających dane okoliczności. W przypadku rozbieżności między wpisem do rejestru a opublikowanymi informacjami, osoby trzecie działające w dobrej wierze mogą również powoływać się na opublikowane informacje wobec osoby, która dokonała wpisu (art. 959 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o osobach fizycznych i spółkach).

Powiązane strony

Ustawa o osobach fizycznych i spółkach (Personen- und Gesellschaftsrecht) z dnia 20 stycznia 1926 r. (opublikowana LGBl. 1926 nr 4)

Ustawa o podawaniu informacji do wiadomości publicznej (Kundmachungsgesetz) z dnia 17 kwietnia 1985 r. (opublikowana LGBl. 1985 nr 41)

Rozporządzenie dotyczące dziennika urzędowego(Amtsblattverordnung ) z dnia 4 września 2012 r. (opublikowane LGBl. 2012 nr 284)

Ostatnia aktualizacja: 20/05/2019

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Belgia

Niniejsza sekcja zawiera zarys informacji dotyczących belgijskiego rejestru działalności gospodarczej

Jakie informacje można znaleźć w belgijskim rejestrze działalności gospodarczej?

Belgijski rejestr działalności gospodarczej – baza danych przedsiębiorstw (Banque carrefour des Entreprises, BCE) – jest prowadzony przez Link otworzy się w nowym okniefederalną służbę publiczną ds. gospodarki (Service public fédéral Économie). Rejestr został stworzony na potrzeby uproszczenia procedur administracyjnych i ułatwienia identyfikacji poszczególnych przedsiębiorstw. W bazie danych przedsiębiorstw przechowywane są dane wszystkich przedsiębiorstw, które są zobowiązane do dokonania wpisu w rejestrze na podstawie przepisów prawnych. Do rejestru wpisuje się również oddziały przedsiębiorstw. Dane obejmują adresy, pod którymi przedsiębiorstwa prowadzą swoją działalność gospodarczą. Baza danych przedsiębiorstw zawiera również linki do innych baz danych. Przechowuje się w niej dane nie tylko przedsiębiorstw, ale również innych osób prawnych. Do rejestru wpisuje się także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podmioty publiczne, a w pewnych przypadkach również przedsiębiorstwa zagraniczne.

Czy dostęp do belgijskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Każdy może uzyskać wgląd do informacji publicznych dotyczących przedsiębiorstw na stronie internetowej rejestru (zakładka „Public Search”).

Wyszukiwarka ta pozwala na wyszukanie przedsiębiorstw bądź oddziałów przedsiębiorstw według różnych kryteriów. Można również uzyskać bezpłatny dostęp do wykazu Open Data, przy czym wykaz danych może być ponownie wykorzystany przez zainteresowane strony po dokonaniu przez nie rejestracji na stronie. Oferuje się również usługi internetowe polegające na wyszukiwaniu informacji publicznych („Public Search”); usługi te umożliwiają zapisanie znacznej części informacji publicznych na aplikacjach użytkownika. Ta ostatnia usługa jest jednak płatna.

W jaki sposób prowadzi się wyszukiwania w belgijskim rejestrze działalności gospodarczej?

Funkcjonalność „Public Search” pozwala na wyszukiwanie danych dotyczących wszystkich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą i tych, które zakończyły jej prowadzenie (osób prawnych bądź fizycznych) oraz oddziałów przedsiębiorstw.

Jakie dane można znaleźć w rejestrze?

Dane dotyczące przedsiębiorstwa:

 1. numer przedsiębiorstwa;
 2. akt założycielski;
 3. status prawny podmiotu;
 4. data rozpoczęcia działalności;
 5. nazwa podmiotu (firma)
 6. adres siedziby;
 7. numer telefonu;
 8. faks;
 9. adres e-mail;
 10. adres strony internetowej;
 11. forma prawna podmiotu;
 12. liczba oddziałów;
 13. funkcje;
 14. odpowiednio potwierdzone kwalifikacje zawodowe i podstawowa wiedza z zakresu zarządzania;
 15. tytuły prawne;
 16. pełnomocnictwa;
 17. działalność przedsiębiorstwa (w kontekście podatków (VAT) i kontaktów z zakładem ubezpieczeń społecznych (Office national de sécurité sociale));
 18. dane finansowe;
 19. powiązania z innymi przedsiębiorstwami;
 20. linki do innych stron (belgijski publikator „Moniteur belge”, 
  Bank Narodowy Belgii,
  oraz wykaz pracodawców prowadzony przez zakład ubezpieczeń społecznych (Office national de sécurité sociale)).

Dane dotyczące oddziału:

 1. numer przedsiębiorstwa;
 2. akt założycielski;
 3. numer oddziału przedsiębiorstwa;
 4. data rozpoczęcia działalności;
 5. nazwa oddziału przedsiębiorstwa;
 6. adres;
 7. numer telefonu;
 8. faks;
 9. adres e-mail;
 10. adres strony internetowej;
 11. pełnomocnictwa;
 12. działalność przedsiębiorstwa (podlegająca zakładowi ubezpieczeń społecznych) oraz działalność gospodarcza i nienastawiona na zysk.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Spółki mają obowiązek publikowania pewnych informacji i dokumentów. Takie rozwiązanie ma zagwarantować, że wywołają one skutki prawne wobec osób trzecich. W Belgii jest to zapewnione poprzez publikację dokumentów i informacji w belgijskim publikatorze (Moniteur belge) oraz rocznych sprawozdań finansowych przez odpowiednią jednostkę Banku Narodowego Belgii (Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique). Artykuł 76 kodeksu spółek zawiera przepisy dotyczące skutków prawnych dokumentów i informacji po ich publikacji.

Artykuł 76 kodeksu spółek przewiduje, że dokumenty i informacje, których publikacja jest przewidziana w przepisach prawa, wywierają skutki prawne wobec osób trzecich począwszy od dnia ich publikacji w formie wypisu lub odesłania w załącznikach belgijskiego publikatora (Moniteur belge), chyba że spółka dowiedzie, że osoba trzecia uzyskała wcześniej wiedzę na temat tych dokumentów i informacji.

Osoby trzecie mogą się jednak powołać na dokumenty, które nie zostały opublikowane.

Dokumenty te nie wywołują skutków prawnych wobec osób trzecich, które udowodnią, że nie mogły ich znać, w razie dokonania czynności przed upływem szóstego dnia następującego po publikacji tych dokumentów.

W przypadku rozbieżności między tekstem złożonym a tekstem opublikowanym w załącznikach do belgijskiego publikatora ten ostatni tekst nie wywiera skutków prawnych wobec osób trzecich. Osoby trzecie mogą się jednak powołać na ten dokument, o ile spółka nie dowiedzie, że znały one treść tekstu, który został złożony.

W razie rozbieżności między dokumentami sporządzonymi w języku urzędowym i dobrowolnie złożonymi tłumaczeniami w jednym języku lub kilku językach urzędowych Unii Europejskiej, tłumaczenia te nie wywołują skutków prawnych wobec osób trzecich. Osoby trzecie mogą się jednak powołać na dobrowolnie opublikowane tłumaczenia, o ile spółka nie dowiedzie, że znały one treść dokumentów, o których mowa w art. 67 ust. 1 zdanie drugie kodeksu spółek, mianowicie odpisów uwierzytelnionych dokumentów urzędowych (actes authentiques), duplikatów lub oryginałów dokumentów prywatnych (actes sous seing privé) bądź wypisów [niezależnie od tego, czy zostały one sporządzone w formie elektronicznej], które muszą zostać złożone w sekretariacie sądu gospodarczego.

Na stronie internetowej bazy danych przedsiębiorstw („Public Search”) informacje dotyczące przedsiębiorstw zawierają linki do publikacji w belgijskim publikatorze bądź do jednostki zajmującej się rocznymi sprawozdaniami finansowymi w Banku Narodowym Belgii.

Sposoby wyszukiwania

Ten link prowadzi do zakładkiLink otworzy się w nowym okniewyszukiwanie informacji publicznych („Public Search”).

Istnieją cztery różne możliwości wyszukiwania według:

 • numeru (jeżeli znany jest numer przedsiębiorstwa bądź numer oddziału);
 • nazwy podmiotu (firmy);
 • adresu;
 • rodzaju działalności.

Strona internetowa jest dostępna w czterech językach: niemieckim, angielskim, francuskim i niderlandzkim.

Informacje ogólne na temat bazy danych przedsiębiorstw są dostępne za pośrednictwem Link otworzy się w nowym okniestrony internetowej federalnej służby publicznej ds. gospodarki (dział „Entreprises et Indépendants ”, rubryka „Banque carrefour des Entreprises”).

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieEuropejski rejestr przedsiębiorstw, Link otworzy się w nowym okniefederalna służba publiczna ds. wymiaru sprawiedliwości, Link otworzy się w nowym okniefederalne służby publiczne ds. gospodarki, MŚP, pracujących na własny rachunek i energii

Ostatnia aktualizacja: 18/01/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Bułgaria

W sekcji tej przedstawiono rejestry działalności gospodarczej w Bułgarii i rejestr BULSTAT. Bułgaria gwarantuje powszechny dostęp do tych rejestrów, ich przejrzystość oraz bezpieczeństwo zawartych w nich informacji.

Jakie informacje można znaleźć w bułgarskim rejestrze działalności gospodarczej?

Link otworzy się w nowym oknieBułgarski rejestr działalności gospodarczej / rejestr osób prawnych nienastawionych na zysk (ТРРЮЛНЦ – TRRJULNC) prowadzi Agencja ds. Rejestrów przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Do rejestru TRRJULNC wpisuje się przedsiębiorstwa, oddziały przedsiębiorstw zagranicznych, osoby prawne nienastawione na zysk i oddziały osób prawnych nienastawionych na zysk wraz z dotyczącymi ich danymi, których wpis do rejestru jest wymagany prawem. W rejestrze TRRJULNC zamieszcza się również dokumenty dotyczące przedsiębiorstw i oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych, osób prawnych nienastawionych na zysk i oddziałów zagranicznych osób prawnych nienastawionych na zysk, które zgodnie z prawem należy udostępnić do publicznego wglądu.

Rejestr działalności gospodarczej i rejestr osób prawnych nienastawionych na zysk posiadają wspólną elektroniczną bazę danych zawierającą dane, których zamieszczenie w rejestrze jest wymagane prawem, oraz dokumenty dotyczące przedsiębiorstw, oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych, osób prawnych nienastawionych na zysk i oddziałów zagranicznych osób prawnych nienastawionych na zysk, które zgodnie z prawem należy udostępnić do publicznego wglądu. Ewidencję przedsiębiorstw, oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych, osób prawnych nienastawionych na zysk i oddziałów zagranicznych osób prawnych nienastawionych na zysk prowadzi się w formie elektronicznej. Akta zawierają złożone wnioski, dokumenty potwierdzające zamieszczone dane, dokumenty opublikowane i inne dokumenty, które mogą, między innymi, zawierać dane osobowe pozwalające na identyfikację osób reprezentujących określone przedsiębiorstwo lub określoną osobę prawną nienastawioną na zysk lub zarządzających tymi podmiotami.

Czy dostęp do bułgarskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Rejestr działalności gospodarczej i rejestr osób prawnych nienastawionych na zysk są ogólnodostępne. Dostęp do bazy danych rejestru jest nieodpłatny. Agencja ds. Rejestrów zapewnia zarejestrowanym użytkownikom dostęp do akt przedsiębiorstw lub osób prawnych nienastawionych na zysk. Dostęp taki można uzyskać po złożeniu wniosku i okazaniu dokumentu tożsamości w lokalnych biurach Agencji. Osoby, które wnoszą o przyznanie dostępu elektronicznego, są zobowiązane potwierdzić swoją tożsamość za pomocą podpisu elektronicznego lub certyfikatu elektronicznego wydanego przez Agencję; dostęp dla upoważnionych urzędników można uzyskać w drodze procedury określonej w przepisach szczególnych. Agencja ds. Rejestrów zapewnia również nieodpłatny i otwarty dostęp do danych i dokumentów za pośrednictwem systemu integracji rejestrów działalności gospodarczej.

W jaki sposób przeszukiwać bułgarski rejestr działalności gospodarczej?

Link otworzy się w nowym oknieRejestr jest dostępny przez całą dobę.

Każdy może przeprowadzić wyszukiwanie w rejestrze działalności gospodarczej i w rejestrze osób prawnych nienastawionych na zysk w celu zapoznania się z określoną informacją lub z określonym dokumentem.

Portal rejestru TRRJULNC umożliwia jego przeszukiwanie według następujących kryteriów:

 • nazwy handlowej / nazwy lub niepowtarzalnego kodu identyfikacyjnego (NKI) przedsiębiorstwa, oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego, osoby prawnej nienastawionej na zysk lub oddziału zagranicznej osoby prawnej nienastawionej na zysk; imienia i nazwiska lub numeru identyfikacyjnego bądź nazwy handlowej lub NKI wspólnika lub właściciela;
 • imienia i nazwiska lub numeru identyfikacyjnego bądź nazwy handlowej lub NKI członka organów osoby prawnej będącej przedsiębiorstwem lub osoby prawnej nienastawionej na zysk. Akta dotyczące przedsiębiorstwa, oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego, osoby prawnej nienastawionej na zysk lub oddziału zagranicznej osoby prawnej nienastawionej na zysk oraz członków ich organów i następców prawnych można przeszukiwać według rodzajów znajdujących się w tych aktach informacji lub dokumentów.

Użytkownicy mogą również przeszukiwać całą bazę danych rejestru TRRJULNC na podstawie indywidualnych kryteriów szczególnych. Opłata za możliwość przeszukiwania całej bazy danych wynosi 100 lewów rocznie (zgodnie z tabelą opłat urzędowych pobieranych przez Agencję ds. Rejestrów); dla organów publicznych taki dostęp do bazy danych jest nieodpłatny.

Agencja ds. Rejestrów wystawia certyfikaty zarówno w formie papierowej w swoich biurach, jak i w formie elektronicznej (obowiązują opłaty określone w tabeli opłat urzędowych, które pobiera Agencja ds. Rejestrów).

Odpisy dokumentów zawartych w rejestrze wydaje się zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej (obowiązują opłaty określone w tabeli opłat urzędowych, które pobiera Agencja ds. Rejestrów).

Jak dalece można polegać na danych zawartych w rejestrze?

Bułgaria przyjęła określone w odpowiednich przepisach UE zasady regulujące ważność wpisów lub wykreśleń informacji oraz publikowanie dokumentów dotyczących przedsiębiorstw / osób prawnych nienastawionych na zysk. Szczególne przepisy krajowe w tym zakresie ustanowiono w ustawie o rejestrze działalności gospodarczej i rejestrze osób prawnych nienastawionych na zysk (ZTRRJULNC) oraz w ustawie o handlu.

W myśl ustawy ZTRRJULNC informację zamieszczoną w rejestrze uznaje się za znaną osobom trzecim działającym w dobrej wierze począwszy od momentu jej zamieszczenia. W okresie 15 dni od zamieszczenia nie można powoływać się na tę informację wobec osób trzecich, które dowiodą, że nie miały możliwości się z nią zapoznać. Osoby trzecie mogą powoływać się na informację, która ma być zamieszczona w rejestrze, mimo że jeszcze do tego nie doszło, chyba że ustawa wyraźnie stanowi, że informacja ta nabiera ważności dopiero po zamieszczeniu. Po wykreśleniu wpis traci skutek. Dokumenty zawarte w rejestrach TRRJULNC uznaje się za znane osobom trzecim od daty zamieszczenia.

Osoby trzecie działające w dobrzej wierze mogą powoływać się na wpis lub zamieszczone dane, nawet jeżeli informacja będąca przedmiotem wpisu lub dokument wpisany do rejestru nie istnieją. W stosunkach z osobami trzecimi działającymi w dobrej wierze informacje niewpisane do rejestru uznaje się za nieistniejące.

Historia bułgarskiego rejestru działalności gospodarczej i rejestru osób prawnych nienastawionych na zysk

Reformę procesu rejestracji rozpoczęto w dniu 1 stycznia 2008 r., kiedy weszła w życie ustawa o rejestrze działalności gospodarczej i uruchomiono elektroniczny rejestr przedsiębiorstw i oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych. Przedsiębiorstwa były zobowiązane ponownie się zarejestrować do dnia 31 grudnia 2011 r.

Zgodnie z art. 17 ustawy o osobach prawnych nienastawionych na zysk od dnia 1 stycznia 2018 r. Agencja ds. Rejestrów prowadzi rejestr osób prawnych nienastawionych na zysk. Zgodnie z § 25 ust. 1 przepisów przejściowych i końcowych ustawy o osobach prawnych nienastawionych na zysk osoby prawne nienastawione na zysk, które figurują w rejestrach osób prawnych nienastawionych na zysk prowadzonych przez sądy okręgowe, mogą złożyć wniosek o ponowną rejestrację do Agencji ds. Rejestrów do dnia 31 grudnia 2020 r. Obydwa te rejestry opierają się na tej samej bazie danych.

Wyniki reformy:

 1. Proces rejestracji, który wcześniej prowadziły sądy, przeprowadza centralny organ administracji: Agencja ds. Rejestrów.
 2. Wszystkie rejestry prowadzone przez 28 sądów okręgowych scalono w jedną scentralizowaną elektroniczną bazę danych. Baza danych zawiera informacje wymagające rejestracji i dokumenty, które należy udostępnić do publicznego wglądu, a także elektroniczne wersje wszystkich złożonych dokumentów, wydanych decyzji odmownych i instrukcji oraz dokumentacji przedsiębiorstw.
 3. Zasada powszechnego dostępu do informacji jest podstawową zasadą regulującą procedurę rejestracji.
 4. Procedury rejestracji prowadzone są na podstawie różnego typu formularzy wniosków. Typ formularza wniosku zależy od rodzaju przedsiębiorstwa lub osoby prawnej nienastawionej na zysk oraz danych, które należy wpisać do rejestru.

Jak złożyć wniosek o wpis do rejestru działalności gospodarczej

Wnioski można składać w formie papierowej w biurze Agencji ds. Rejestrów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Link otworzy się w nowym oknieportalu TRRJULNC.

Wnioski w formie papierowej można składać w dowolnym lokalnym biurze Agencji ds. Rejestrów, niezależnie od tego, gdzie ma swoją siedzibę przedsiębiorstwo. Po zatwierdzeniu w biurze Agencji wnioski w formie papierowej są skanowane i zamieszczane jako załączniki w systemie informatycznym TRRJULNC. Załączane dokumenty muszą być oryginałami lub odpisami uwierzytelnionymi przez wnioskodawcę lub notariusza.

Wnioski elektroniczne można składać przez całą dobę za pośrednictwem portalu TRRJULNC.

W jaki sposób rozpatruje się złożone wnioski?

Każdemu dokumentowi przedłożonemu do zamieszczenia w systemie informatycznym TRRJULNC (wniosek o wpis, wyrok sądu, wniosek o skorygowanie błędu, wniosek o powołanie biegłego, zgłoszenie itp.) nadawany jest niepowtarzalny numer identyfikacyjny w formacie „rrrrmmddggmmss” (rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda). Po nadaniu niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego system TRRJULNC losowo kieruje dany wniosek/decyzję sądu/zgłoszenie do urzędnika rejestrującego w celu ich rozpatrzenia. Zgodnie z art. 14 wnioski o wpis, wykreślenie lub zamieszczenie dokumentów są rozsyłane do urzędników automatycznie – według kolejności wpływu – skoro tylko urzędnik rejestrujący zakończy rozpatrywanie poprzednio skierowanego do niego wniosku, a system informatyczny rozpozna, że ma on już możliwość zajęcia się kolejnym wnioskiem.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o rejestrze działalności gospodarczej i rejestrze osób prawnych nienastawionych na zysk (ZTRRJULNC) urzędnik rejestrujący wydaje decyzje w sprawie wniosków o wpis lub wykreślenie oraz wniosków o zamieszczenie dokumentu bezzwłocznie po upływie trzech dni roboczych od dnia otrzymania przedmiotowych wniosków, chyba że przepisy stanowią inaczej. Wnioski przedsiębiorstw, które rejestrują się po raz pierwszy, rozpoznaje się do końca dnia roboczego następującego po dniu ich wpłynięcia do rejestru działalności gospodarczej, zaś decyzja w ich sprawie zapada niezwłocznie po ich rozpoznaniu, z wyjątkiem przypadków opisanych w art. 22 ust. 5 ZTRRJULNC, w których wydaje się instrukcję. Wnioski o zamieszczenie w rejestrze rocznych sprawozdań i raportów finansowych, jeżeli jest to wymagane prawem, rozpoznaje się odrębnie od pozostałych wniosków zgodnie z kolejnością ich otrzymania.

W zależności od rodzaju decyzji wynik procedury może być następujący:

 • instrukcje, podpisane elektronicznie przez urzędnika rejestrującego po zakończeniu rozpatrywania wniosku i opublikowane niezwłocznie na koncie przedsiębiorstwa – podlegające wykonaniu w terminie określonym w art. 19 ust. 2 ZTRRJULNC;
 • odmowa, podpisana elektronicznie przez urzędnika rejestrującego po zakończeniu rozpatrywania wniosku i opublikowana niezwłocznie na koncie przedsiębiorstwa;
 • decyzja o rejestracji, podpisana elektronicznie przez urzędnika rejestrującego po zakończeniu rozpatrywania wniosku, która do upływu terminu określonego w art. 19 ust. 2 ZTRRJULNC jest wyświetlana na koncie przedsiębiorstwa ze statusem „oczekiwanie na upływ trzydniowego terminu”. Po upływie ustawowego terminu system informatyczny TRRJULNC automatycznie dokonuje wpisu i generuje numer wpisu w wyżej określonym formacie. Rok, miesiąc i dzień oznaczają datę automatycznej publikacji przez system informatyczny, natomiast godzina, minuta i sekunda są zapisem czasu, w którym poprzedniego dnia urzędnik rejestrujący wydał polecenie rejestracji.

Jakie informacje można znaleźć w bułgarskim rejestrze BULSTAT?

Rejestr Link otworzy się w nowym oknieBULSTAT zawiera informacje o:

 1. osobach prawnych innych niż przedsiębiorstwa lub osoby prawne nienastawione na zysk w rozumieniu ustawy o osobach prawnych nienastawionych na zysk, które podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru działalności gospodarczej lub rejestru osób prawnych nienastawionych na zysk;
 2. oddziałach podmiotów zagranicznych niebędących przedsiębiorstwami ani osobami prawnymi nienastawionymi na zysk;
 3. przedstawicielstwach podmiotów zagranicznych, o których mowa w art. 24 ustawy o promowaniu inwestycji;
 4. zagranicznych osobach prawnych prowadzących działalność gospodarczą i posiadających stałe miejsce prowadzenia działalności, bazę usługową lub zakład usługowy w Bułgarii;
 5. zagranicznych osobach prawnych, których rzeczywiste struktury zarządzania znajdują się w Bułgarii;
 6. zagranicznych osobach prawnych będących właścicielami nieruchomości w Bułgarii;
 7. zastawcach w rozumieniu ustawy o zastawach rejestrowych;
 8. jednostkach organizacyjnych określonych ustawą o zobowiązaniach i umowach, w tym zakładach rzemieślniczych i towarzystwach ubezpieczeń, o których mowa w art. 8 Kodeksu zabezpieczenia społecznego.
 9. podmiotach będących płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne i niebędących osobami fizycznymi;
 10. oddziałach i jednostkach gospodarczych podmiotów oraz jednostkach gospodarczych przedsiębiorstw wpisanych do rejestru działalności gospodarczej;
 11. osobach fizycznych wykonujących wolny zawód lub prowadzących działalność przedstawiciela handlowego;
 12. obywatelach innych państw nieposiadających bułgarskiego numeru identyfikacyjnego lub numeru identyfikacyjnego cudzoziemca, którzy:
  • świadczą w Bułgarii niezależne indywidualne usługi, w tym z wykorzystaniem stałego miejsca prowadzenia działalności, bazy usługowej lub zakładu usługowego;
  • nabywają nieruchomości;
  • są płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne;
 13. innych osobach fizycznych – płatnikach składek na ubezpieczenia społeczne;
 14. obywatelach innych państw/ podmiotach z innych państw podlegających szczególnej rejestracji na mocy przepisów podatkowych, w tym zwolnionych z podatku na podstawie ważnej umowy międzynarodowej, której Bułgaria jest stroną;
 15. osobach fizycznych i prawnych oraz innych podmiotach prawnych działających na terytorium Republiki Bułgarii w charakterze powierników trustów lub funduszy powierniczych oraz innych podobnych zagranicznych podmiotach prawnych ustanowionych w jurysdykcjach, które zezwalają na takie formy powiernictwa, i podlegających takim jurysdykcjom.

Czy dostęp do rejestru BULSTAT jest bezpłatny?

Informacje wprowadzone do Link otworzy się w nowym oknierejestru BULSTAT na podstawie dokumentów złożonych w celu przekazania danych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1–7 i 19 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o rejestrze BULSTAT, są ogólnodostępne. Każdy może przeprowadzić wyszukiwanie w celu zapoznania się z określoną informacją.

Historia rejestru BULSTAT

Rejestr BULSTAT utworzono na podstawie rejestru podmiotów gospodarczych prowadzonego przez Krajowy Instytut Statystyczny (Националният статистически институт) zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy o statystykach. Zasady tworzenia rejestru przyjęto w drodze dekretu Rady Ministrów nr 206 z dnia 30 października 1995 r. Scentralizowany państwowy rejestr podmiotów gospodarczych „BULSTAT” rozpoczął funkcjonowanie w Republice Bułgarii dnia 1 stycznia 1996 r. Na mocy decyzji Rady Ministrów nr 379 z dnia 30 lipca 1998 r. jako niepowtarzalny kod identyfikacyjny (NKI) dla wszystkich osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Bułgarii przyjęto kod identyfikacyjny stosowany w scentralizowanym państwowym rejestrze podmiotów gospodarczych. Dnia 17 czerwca 1999 r. Zgromadzenie Narodowe przyjęło ustawę o statystykach. Na ich podstawie został utworzony i jest prowadzony scentralizowany rejestr BULSTAT umożliwiający identyfikację podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Republiki Bułgarii. Zasady te określają też sposób korzystania z rejestru. Rejestr BULSTAT stał się jednym z głównych rejestrów bułgarskiej administracji, a w 2000 r. zawarte w nim dane udostępniono za pośrednictwem Link otworzy się w nowym okniestrony internetowej rejestru.

Dnia 11 sierpnia 2005 r. zarządzanie rejestrem BULSTAT powierzono Agencji ds. Rejestrów. Rejestr ten zawiera dane dotyczące wszystkich osób prawnych i oddziałów podmiotów zagranicznych innych niż przedsiębiorstwa lub osoby prawne nienastawione na zysk w rozumieniu ustawy o osobach prawnych nienastawionych na zysk, które podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru działalności gospodarczej lub rejestru osób prawnych nienastawionych na zysk. Obowiązek rejestracji obejmuje również osoby wykonujące wolny zawód lub pracujące w charakterze przedstawicieli handlowych. Do dnia 1 stycznia 2008 r. na przedsiębiorstwach spoczywał obowiązek wpisu do rejestru BULSTAT w terminie siedmiu dni; po tej dacie obowiązek ten dotyczy wpisu do rejestru działalności gospodarczej.

Jak złożyć wniosek o wpis do rejestru BULSTAT

Wnioski o wpis do rejestru lub wykreślenie z rejestru składa się na standardowym formularzu.

Wnioski można składać w formie papierowej w biurze Agencji ds. Rejestrów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Link otworzy się w nowym oknieportalu BULSTAT.

Wnioski w formie papierowej można składać w dowolnym lokalnym biurze Agencji ds. Rejestrów, niezależnie od tego, gdzie ma swoją siedzibę dany podmiot. Po zatwierdzeniu w biurze Agencji wnioski w formie papierowej są skanowane i zamieszczane jako załączniki w systemie informatycznym BULSTAT. Załączane dokumenty muszą być oryginałami lub odpisami uwierzytelnionymi przez wnioskodawcę lub notariusza.

Wnioski elektroniczne można składać przez całą dobę za pośrednictwem portalu BULSTAT.

W zależności od swojego statusu podmioty wnioskujące o wpis do rejestru BULSTAT mają obowiązek przedłożyć:

 1. kopię stosownego postanowienia sądu lub inny dokument, wskazany poniżej:
  a) osoby prawne: akt założycielski i dokument wskazujący osobę fizyczną odpowiedzialną za zarządzanie podmiotem lub jego reprezentowanie;
  b) przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych, o których mowa w art. 24 ustawy o promowaniu inwestycji: dokument potwierdzający rejestrację w Bułgarskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej;
  c) zagraniczne osoby prawne: dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w Bułgarii; poświadczony dokument potwierdzający pochodzenie zagranicznych osób prawnych z danego kraju;
  d) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej określone w ustawie o zobowiązaniach i umowach oraz towarzystwa ubezpieczeń określone w art. 8 Kodeksu zabezpieczenia społecznego: umowę spółki i zaświadczenie o rejestracji w Narodowej Agencji Skarbu Państwa;
  e) oddziały i jednostki gospodarcze: dokument potwierdzający ich utworzenie oraz określający osoby zarządzające nimi lub je reprezentujące;
  f) podmioty niewymienione w lit. a)–e) będące płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne: dokumenty pozwalające na zidentyfikowanie podmiotu lub potwierdzające prowadzenie określonej działalności, o ile wymaga tego ustawa.
 2. wniosek na standardowym formularzu zatwierdzonym przez Dyrektora Wykonawczego Agencji ds. Rejestrów;
 3. oświadczenie o prawdziwości zgłoszonych danych podpisane przez wnioskodawcę;
 4. dokument potwierdzający uiszczenie opłaty urzędowej określonej w tabeli zatwierdzonej przez Radę Ministrów;

Każdemu dokumentowi przedłożonemu do zamieszczenia w systemie informatycznym rejestru (wniosek o wpis lub o skorygowanie błędu) nadaje się niepowtarzalny numer identyfikacyjny w formacie „rrrrmmddggmmss” (rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda).

Wnioski o wpis do rejestru lub o wykreślenie z rejestru rozpoznaje urzędnik rejestrujący zgodnie z kolejnością ich otrzymania. Urzędnik rejestrujący wydaje decyzje w sprawie wniosków o wpis do rejestru lub o wykreślenie z rejestru do końca dnia roboczego następującego po dniu otrzymania tych wniosków.

W zależności od rodzaju decyzji wynik procedury może być następujący:

 • instrukcje, podpisane elektronicznie przez urzędnika rejestrującego po zakończeniu rozpoznawania odpowiedniego wniosku i opublikowane niezwłocznie na koncie przedsiębiorstwa – podlegające wykonaniu w terminie 5 dni roboczych;
 • odmowa, podpisana elektronicznie przez urzędnika rejestrującego po zakończeniu rozpatrywania wniosku i zamieszczona niezwłocznie na koncie elektronicznym podmiotu;
 • decyzja o rejestracji, podpisana elektronicznie przez urzędnika rejestrującego po zakończeniu rozpoznawania wniosku. Po dokonaniu wpisu system informatyczny BULSTAT automatycznie generuje numer wpisu w wyżej określonym formacie. Rok, miesiąc i dzień oznaczają datę automatycznej publikacji przez system informatyczny, natomiast godzina, minuta i sekunda są zapisem czasu, w którym urzędnik rejestrujący wydał polecenie rejestracji.

Rejestr można przeszukiwać online według:

 • nazwy podmiotu lub jego NKI / numeru identyfikacyjnego;
 • akt przedsiębiorstwa / roku / sądu okręgowego;
 • numeru wniosku, numeru wpisu;
 • powiązań między podmiotami.
Ostatnia aktualizacja: 10/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Czechy

W niniejszej części przedstawiono w skrócie informacje na temat rejestru publicznego w Republice Czeskiej. Na rejestr publiczny składają się: rejestr stowarzyszeń, rejestr działalności gospodarczej, rejestr fundacji, rejestr instytucji, rejestr stowarzyszeń współwłaścicieli i rejestr podmiotów użyteczności publicznej.

Jakie informacje można znaleźć w czeskim rejestrze działalności gospodarczej?

Do rejestru publicznego wprowadza się informacje dotyczące osób prawnych, do których mają zastosowanie przepisy prawa prywatnego. Ogólne przepisy dotyczące rejestru publicznego zostały określone w art. 120 ustawy nr 89/2012, czyli w kodeksie cywilnym. Przepisy szczegółowe dotyczące rejestru publicznego prowadzonego przez sądy zostały określone w ustawie nr 304/2013 dotyczącej rejestru osób prawnych i fizycznych. Częścią rejestru publicznego jest rejestr dokumentów, w którym przechowuje się dokumenty statutowe, np. umowy spółki, statuty, sprawozdania finansowe i inne podobne dokumenty.

Rejestr publiczny prowadzą sądy rejestrowe. Rejestrem publicznym zarządza Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wpisowi do rejestru publicznego podlegają następujące podmioty:

 • stowarzyszenia;
 • związki zawodowe;
 • międzynarodowe związki zawodowe;
 • organizacje pracodawców;
 • międzynarodowe organizacje pracodawców;
 • oddziały stowarzyszeń;
 • oddziały organizacji związków zawodowych;
 • oddziały międzynarodowych organizacji związków zawodowych;
 • oddziały organizacji pracodawców;
 • oddziały międzynarodowych organizacji pracodawców;
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – wpisane do rejestru działalności gospodarczej;
 • spółki partnerskie;
 • spółki komandytowe;
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • spółki akcyjne;
 • spółdzielnie;
 • przedsiębiorstwa państwowe;
 • przedsiębiorstwa spin-off;
 • organizacje pożytku publicznego;
 • fundacje;
 • fundusze;
 • instytucje;
 • organizacje finansowane z budżetu państwa;
 • stowarzyszenia współwłaścicieli;
 • europejskie ugrupowania interesów gospodarczych;
 • podmioty będące własnością podmiotów zagranicznych;
 • spółdzielnie europejskie;
 • spółki europejskie.

Informacje wpisywane do rejestru publicznego zostały określone w ustawie nr 304/2013 dotyczącej rejestru osób prawnych i fizycznych. Podstawowymi informacjami są co do zasady: firma (nazwa handlowa) spółki, siedziba, rodzaj działalności, forma prawna, numer identyfikacyjny, a także imię i nazwisko oraz adres zamieszkania – lub firma i adres siedziby – upoważnionego przedstawiciela (prokurenta) spółki.

Czy dostęp do czeskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Rejestr publiczny prowadzi się elektronicznie. Jest on dostępny dla ogółu społeczeństwa bezpłatnie za pośrednictwem portalu Link otworzy się w nowym okniehttps://www.justice.cz/ lub bezpośrednio na stronie rejestru publicznego, na której znajduje się wyszukiwarka Link otworzy się w nowym okniehttps://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. Dostęp do rejestru jest nieograniczony; skorzystać z niego i uzyskać odpisy lub wyciągi z rejestru może każdy.

W jaki sposób przeszukiwać czeski rejestr działalności gospodarczej?

Do przeszukiwania czeskiego rejestru działalności gospodarczej służy zaawansowana wyszukiwarka internetowa. Rejestr można przeszukiwać według nazwy podmiotu lub numeru identyfikacyjnego.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Ujawnianie dokumentów

Sądy rejestrowe publikują wszystkie wpisy do rejestru publicznego, zmiany i wykreślenia oraz informacje o złożonych dokumentach, w tym dokumentach w formacie elektronicznym, jak najszybciej po dokonaniu wpisu. Dane wpisane do rejestru publicznego i dokumenty złożone w rejestrze dokumentów są publikowane w sposób umożliwiający zdalny dostęp do nich. Sądy rejestrowe publikują określone dane i umożliwiają uzyskanie urzędowo poświadczonego odpisu w formie elektronicznej. Dokument jest podpisywany elektronicznie przy użyciu certyfikatu wydanego w ramach systemu kwalifikowanych podpisów elektronicznych przez właściwy sąd rejestrowy i jest dostępny bezpłatnie na stronie Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwa Sprawiedliwości Republiki Czeskiej. Na wniosek sąd rejestrowy wydaje poświadczony odpis zupełny lub skrócony wpisów lub dokumentów złożonych w rejestrze dokumentów bądź zaświadczenie potwierdzające, że określona pozycja nie znajduje się w rejestrze publicznym, chyba że wnioskodawca wnosi konkretnie o wydanie niepoświadczonej kopii. W przypadku danych wpisanych do rejestru publicznego i dokumentów w nim złożonych przed 1 stycznia 1997 r. sąd rejestrowy wydaje jedynie papierowe odpisy, chyba że wpisy dotyczące tych okoliczności lub dokumenty są już przechowywane w formie elektronicznej.

Wiarygodność dokumentów i danych

Osoba, której dotyczy jakikolwiek wpis, nie może powoływać się na niezgodność wpisu ze stanem faktycznym wobec osoby, która dokonała czynności prawnych na podstawie tego wpisu zgodnie z prawem i w dobrej wierze.

W przypadku gdy publikacja danych i treści dokumentów jest wymagana na podstawie przepisów prawa, osoba wpisana do rejestru może powołać się na te dane i treść tych dokumentów wobec osób trzecich, wyłącznie od daty publikacji tych danych i dokumentów, chyba że można wykazać, iż osoba trzecia powzięła o nich wiadomość przed tą datą. Osoby wpisane do rejestru nie mogą się jednak powołać na treść tych danych i dokumentów, gdy czynności dokonano przed szesnastym dniem następującym po ich podaniu do wiadomości publicznej, jeżeli osoba trzecia wykaże, że nie mogła powziąć o nich wiadomości.

Osoby trzecie mogą się jednak zawsze powołać na treść nieopublikowanych danych i dokumentów, chyba że ze względu na to, że nie zostały one podane do wiadomości publicznej, nie są one wiążące prawnie.

Niezgodność wpisów do rejestru z przepisami

Jeżeli treść wpisu w rejestrze publicznym jest sprzeczna z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i jeżeli nie można dokonać jego sprostowania w inny sposób, właściwy sąd rejestrowy może zwrócić się do osoby wpisanej do rejestru o podjęcie kroków mających zaradzić takiej sytuacji. W przypadku osób prawnych, które nie zaradzą takiej sytuacji w oznaczonym terminie, sąd może z urzędu wydać decyzję o ich rozwiązaniu, jeżeli leży to w interesie osób trzecich.

Jeżeli istnieje rozbieżność między wpisem do rejestru publicznego w języku czeskim a wpisem w języku obcym bądź między dokumentami przechowywanymi w rejestrze w języku czeskim a dobrowolnie złożonym tłumaczeniem tych dokumentów na język obcy na podstawie akt. 74 ust. 1 ustawy o rejestrach publicznych osób prawnych i fizycznych, nie można się powołać wobec osób trzecich na brzmienie dokumentu opublikowanego lub złożonego w rejestrze w języku obcym. Osoba trzecia może powołać się na treść dokumentu opublikowanego bądź złożonego w rejestrze w języku obcym, chyba że osoba, której dotyczy wpis, była świadoma treści wpisu bądź dokumentu złożonego w języku czeskim.

Tłumaczenie ustawy o rejestrach publicznych

Ministerstwo Sprawiedliwości sporządziło nieoficjalną wersję angielską ustawy nr 304/2013 o rejestrach publicznych osób prawnych i fizycznych oraz o rejestracji funduszy powierniczych, w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2018 r. Tłumaczenie to ma charakter wyłącznie informacyjny. Tylko tekst w języku czeskim opublikowany w zbiorze aktów ustawodawczych jest autentyczny. Jest on dostępny Link otworzy się w nowym oknietutaj.

Ostatnia aktualizacja: 15/06/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Dania

W tej części przedstawiono w zarysie duński rejestr działalności gospodarczej.

Duński Urząd ds. Działalności Gospodarczej (Erhvervsstyrelsen)

Historia duńskiego rejestru działalności gospodarczej

Duński Urząd ds. Działalności Gospodarczej został utworzony 1 stycznia 2012 r.

Urząd ten zatrudnia około 500 pracowników i ma szeroki zakres zadań i obowiązków. Jego celem jest ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Danii i uczynienie go bardziej atrakcyjnym. Urząd prowadzi działalność w wielu dziedzinach – od opracowywania przepisów i rozwoju obszarów wiejskich, przez cyfryzację, do skutecznego nadzoru i monitorowania środków finansowych, przedsiębiorstw, prania pieniędzy, księgowości, audytu, eksportu i kontroli unijnych. Odpowiada za centralny rejestr działalności gospodarczej (CVR) – główny krajowy rejestr zawierający informacje o wszystkich duńskich przedsiębiorstwach.

Urząd ds. Działalności Gospodarczej jest jednostką organizacyjną Ministerstwa Przedsiębiorczości (Erhvervsministeriet).

Jakie informacje można znaleźć w duńskim rejestrze działalności gospodarczej?

Na stronie erhvervsstyrelsen.dk można znaleźć informacje na temat wszystkich dziedzin działalności urzędu, w tym duńskiego rejestru działalności gospodarczej CVR.dk.

CVR.dk w portalu Virk jest scentralizowanym punktem obsługi, w którym można uzyskać informacje i dane na temat wszystkich przedsiębiorstw w Danii. Niezależnie od rodzaju przedsiębiorstwa można w nim znaleźć informacje zarówno na temat samej osoby prawnej, jak i jej jednostek organizacyjnych. Rejestr zawiera również informacje o założycielach, właścicielach i osobach zarządzających przedsiębiorstwem.

W przypadku niektórych rodzajów podmiotów gospodarczych – w szczególności spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – można uzyskać więcej informacji. Chodzi o bilanse, dane i sprawozdania dotyczące podmiotów gospodarczych i osób, które nimi zarządzają.

Informacje zawarte w rejestrze działalności gospodarczej:

 • numer rejestracyjny przedsiębiorstwa (CVR)
 • nazwa i adres
 • data założenia i – w stosownych przypadkach – likwidacji
 • rodzaj działalności
 • w stosownych przypadkach – wskazanie ochrony przed reklamami
 • informacje dotyczące kredytów
 • sektor i – w stosownych przypadkach – podsektor
 • w stosownych przypadkach – dane kontaktowe
 • w stosownych przypadkach – liczba pracowników
 • w pełni odpowiedzialni wspólnicy, założyciele, właściciele i osoby zarządzające przedsiębiorstwem
  • nazwa i adres
  • numer rejestracyjny (CPR lub CVR) – numery CPR nie mogą być przekazywane osobom prywatnym
 • powiązane jednostki organizacyjne
  • numer jednostki organizacyjnej
  • nazwa i adres
  • data założenia i – w stosownych przypadkach – likwidacji
  • w stosownych przypadkach – wskazanie ochrony przed reklamami
  • sektor i – w stosownych przypadkach – podsektor
  • w stosownych przypadkach – dane kontaktowe
  • w stosownych przypadkach – liczba pracowników

W jaki sposób przeszukiwać duński rejestr działalności gospodarczej?

W CVR w portalu Virk można wyszukiwać poszczególne przedsiębiorstwa i filtrować je według szeregu parametrów, takich jak nazwa przedsiębiorstwa, nazwisko, numer rejestracyjny, numer jednostki organizacyjnej czy adres przedsiębiorstwa, jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej. Można tam znaleźć podstawowe dane wszystkich przedsiębiorstw zarejestrowanych w centralnym rejestrze.

Na stronie Link otworzy się w nowym oknieSådan søger du w zakładce CVR-Data można znaleźć wskazówki dotyczące wyszukiwania informacji o przedsiębiorstwach w rejestrze.

Dostępny jest również szereg rozwiązań do celów wyszukiwania większych ilości danych w rejestrze, na przykład dostęp „system-to-system” i „CVR-webservices”. Więcej informacji można znaleźć Link otworzy się w nowym oknietutaj

Czy dostęp do duńskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Dokumenty i usługi centralnego rejestru działalności gospodarczej, które nie wymagają obsługi ręcznej, są nieodpłatne. Są to:

 • różnego rodzaju wyświetlenia
 • sprawozdania finansowe
 • dostęp „system-to-system” i usługa „CVR-webservices”

Szereg dokumentów wymaga przetwarzania ręcznego. Za wydanie takich dokumentów wystawiane są następnie faktury. Są one jednak zwolnione z VAT:

 • dodanie podpisu: 120 DKK
 • starsze sprawozdania finansowe na mikrofilmie lub z archiwów zamiejscowych: 300 DKK
 • akt rejestracji: 300 DKK
 • zaświadczenie o zmianie nazwy: 500 DKK
 • plan połączenia: 150 DKK
 • protokół corocznego walnego zgromadzenia: 150 DKK
 • dokumentacja dotycząca kapitału: 150 DKK
 • odpis formularza rejestracji: 150 DKK
 • sprawozdanie zarządu: 150 DKK
 • sprawozdanie z kolejnych przejęć 150 DKK
 • sprawozdanie w sprawie samofinansowania 150 DKK
 • plan podziału: 150 DKK
 • umowa/statut spółki: 150 DKK

Powyższe opłaty obowiązują od 5 grudnia 2014 r.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

§ 14 ustawy o spółkach wprowadza do duńskiego prawa spółek art. 3 pierwszej dyrektywy dotyczącej prawa spółek oraz określa wiarygodność odpowiednich aktów. § 14 ustawy o spółkach stanowi:

„Uznaje się, że informacje opublikowane w systemie informatycznym Urzędu ds. Działalności Gospodarczej zostały podane do wiadomości osobom trzecim. 1. Przepis ten nie ma zastosowania do transakcji przeprowadzonych w terminie 16 dni od podania tych informacji do wiadomości publicznej, pod warunkiem że osoba trzecia nie mogła mieć wiedzy na temat faktów podanych do wiadomości publicznej.

Nie są skuteczne wobec osób trzecich fakty, które należy zarejestrować i podać do wiadomości publicznej, tak długo jak nie zostały one podane do wiadomości publicznej w systemie duńskiego Urzędu ds. Działalności Gospodarczej, chyba że zostanie udowodnione, że osoba trzecia miała na ich temat wiedzę. Osoba trzecia może jednak dokonywać czynności w oparciu o fakty tego rodzaju, nawet jeżeli nie zostały one jeszcze podane do wiadomości publicznej”.

Odpowiedzialność za prawidłowość danych w rejestrze

Za prawidłowość zgłaszanych informacji odpowiada osoba dokonująca zgłoszenia zob. § 8 zarządzenia w sprawie zgłoszeń (anmeldelsesbekendtgørelsen) oraz § 15 ust. 2 ustawy o spółkach. Osoba dokonująca zgłoszenia ponosi odpowiedzialność karną, jeżeli zgłoszenie zostało dokonane niezgodnie z prawem lub jeżeli zgłoszone informacje są nieprawidłowe.

Duński Urząd ds. Działalności Gospodarczej nie weryfikuje prawidłowości zgłaszanych informacji – rejestruje informacje, które zostały zgłoszone. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy chodzi o rejestrację przez urzędnika czy rejestrację dokonaną przez samego zgłaszającego na stronie Link otworzy się w nowym oknieVirk.dk.

Od Urzędu ds. Działalności Gospodarczej można dochodzić odszkodowania za szkodę poniesioną w związku ze zgłoszonymi informacjami lub przechowywanymi dokumentami, które są nieprawidłowe z powodu uchybień organizacyjnych, np. błędu w przetwarzaniu.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieUrząd ds. Działalności Gospodarczej

Link otworzy się w nowym oknieCentralny rejestr działalności gospodarczej

Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwo Przedsiębiorczości i Wzrostu

Link otworzy się w nowym oknieEuropejski rejestr przedsiębiorstw (EBR)

Ostatnia aktualizacja: 28/05/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Niemcy

Na niniejszej stronie przedstawiono w zarysie rejestr działalności gospodarczej w Niemczech.

Jakie informacje znaleźć można w rejestrze działalności gospodarczej?

Niemiecki rejestr handlowy Link otworzy się w nowym oknieHandelsregisterportal prowadzony jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości Nadrenii-Północnej Westfalii dla wszystkich krajów związkowych. Umożliwia on scentralizowany dostęp do wszystkich lokalnych niemieckich rejestrów: rejestru handlowego, rejestru stowarzyszeń i spółek partnerskich oraz do związanych z tymi rejestrami ogłoszeń.

Na stronach Link otworzy się w nowym oknietego portalu dostępne są również informacje w językach angielskim, francuskim, włoskim, niderlandzkim, polskim, hiszpańskim i tureckim, przy czym większość informacji jest jednak dostępna głównie w języku niemieckim.

Dodatkowe informacje dotyczące niewypłacalności, rozliczeń finansowych/sprawozdań oraz rynku kapitałowego znaleźć można na stronach internetowych Link otworzy się w nowym oknieniemieckiego rejestru spółek. Chociaż informacje dostępne na tej platformie podane są głównie w języku niemieckim (informacje o rynkach kapitałowych są dostępne częściowo w języku angielskim lub innych językach), treści platformy są także dostępne w językach angielskim, francuskim, włoskim i hiszpańskim. Niemiecki rejestr spółek jest powiązany z Handelsregisterportal i umożliwia wyszukiwanie danych zawartych w obydwu rejestrach.

Czy dostęp do niemieckiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Rejestrowanie danych w niemieckim rejestrze spółek jest bezpłatne. Podobnie wolne od opłat jest wyszukiwanie poszczególnych podmiotów, a także wgląd do opublikowanych ogłoszeń i do danych dotyczących podmiotów wpisanych do rejestru. Za każdy dostęp do danych opatrzonych numerem rejestracyjnym (np. wyciągi z aktualnych danych, z danych chronologicznych, z danych historycznych lub dostęp do dokumentów) pobierana jest opłata w wysokości 4,50 EUR (wydruk) lub 1,50 EUR (struktura dokumentu).

Wyszukiwanie w rejestrze działalności gospodarczej

Na stronach internetowych Link otworzy się w nowym oknieHandelsregisterportal można, w zależności od dostępnych informacji, wyszukiwać dane przy pomocy dwóch funkcji (Link otworzy się w nowym oknieWyszukiwanie zwykłe i Link otworzy się w nowym oknieWyszukiwanie zaawansowane). Na stronach niemieckiego rejestru spółek (Link otworzy się w nowym oknieUnternehmensregister) dostępna jest tylko jedna funkcja wyszukiwania.

W jakim stopniu można polegać na wiarygodności dokumentów umieszczonych w rejestrze?

W art 15 Link otworzy się w nowym oknieniemieckiego kodeksu handlowego (Deutsches Handelsgesetzbuch) ustanowione są krajowe przepisy, na które, zgodnie z art. 3 ust. 5, 6 i 7 dyrektywy 2009/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich, (Dz.U. L 258 z 1.10.2009, s. 11), mogą się powołać osoby trzecie w odniesieniu do dokumentów i podmiotów wymienionych w art. 2 tej dyrektywy.

Zgodnie ze wspomnianym art. 15: spółka może się powołać wobec osoby trzeciej jedynie na fakty, które zostały wpisane do rejestru oraz opublikowane lub które były tej osobie wcześniej znane (art. 15 ust. 1 niemieckiego kodeksu handlowego). Wobec osoby trzeciej można się powołać jedynie na fakty prawidłowo wpisane do rejestru i opublikowane. Zasady tej nie stosuje się do czynności prawnych dokonanych w terminie piętnastu dni od daty publikacji, o ile strona trzecia może udowodnić, że tych faktów nie znała ani nie musiała ich znać (art. 15 ust. 2 niemieckiego kodeksu handlowego).

Jeśli wpisany do rejestru fakt został opublikowany nieprawidłowo, osoba trzecia może się na niego powoływać wobec podmiotu, w związku z którym został wpisany do rejestru, o ile był on świadomy tej nieprawidłowości (art. 15 ust. 3 niemieckiego kodeksu handlowego).

Historia niemieckiego rejestru działalności gospodarczej

Wszystkie dane zarejestrowane od 2007 r. są dostępne w wersji elektronicznej.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym okniePortal niemieckiego rejestru handlowego

Link otworzy się w nowym oknieWyszukiwanie zaawansowane

Link otworzy się w nowym oknieWyszukiwanie zwykłe

Link otworzy się w nowym oknieNiemiecki rejestr spółek

Link otworzy się w nowym oknieEuropejski rejestr przedsiębiorstw

Ostatnia aktualizacja: 10/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej estoński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Estonia

Na tej stronie przedstawiono w zarysie estoński rejestr działalności gospodarczej oraz rejestr organizacji nienastawionych na zysk i fundacji.

Jakie informacje można znaleźć w estońskim rejestrze działalności gospodarczej oraz w rejestrze stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji?

Rejestr działalności gospodarczej oraz rejestr stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji prowadzi wydział rejestrowy Sądu Rejonowego w Tartu. Rejestry są prowadzone przez sądy, co ma na celu zapewnienie niezależności i właściwego poziomu wiedzy prawniczej urzędnika rejestrowego. Wpisy do tych rejestrów mają wysoką moc prawną, a ich celem jest realizacja zasady pewności prawa. Wpis do rejestru działalności gospodarczej wywołuje skutki prawne wobec osób trzecich, chyba że osoby te wiedziały lub powinny były wiedzieć o tym, że wpis nie jest prawidłowy. Uznaje się, że wpis nie ma zastosowania do transakcji, które zostały zawarte w ciągu piętnastu dni od dokonania wpisu, jeżeli osoba trzecia wykaże, że nie wiedziała ani nie powinna była wiedzieć o treści wpisu. W związku z tym osoba trzecia może w dobrej wierze powoływać się na wpisy w rejestrze, na przykład zakładając, podczas podpisywania umowy, że osoba wpisana do rejestru jako członek zarządu jest uprawniona do zaciągania zobowiązań w imieniu danej spółki.

Niektóre fakty prawne uzyskują moc wyłącznie wówczas, gdy są wpisane do rejestru: na przykład uprawnienie członka zarządu do zaciągania zobowiązań może zostać ograniczone w umowie spółki lub w umowie zawartej z członkiem zarządu, ale wobec osób trzecich skuteczne są tylko te ograniczenia, które zostały wpisane do rejestru.

Niektóre ważne fakty stają się skuteczne dopiero z chwilą dokonania ich wpisu do rejestru: na przykład podwyższenie kapitału zakładowego spółki staje się skuteczne z chwilą wpisania go do rejestru działalności gospodarczej, a nie od dnia podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału lub od chwili wniesienia wkładów. Ta sama zasada dotyczy tworzenia osoby prawnej, zmiany umowy spółki lub połączenia, podziału lub przekształcenia spółki.

Rejestry prowadzi się w formie elektronicznej.

Do rejestru prowadzonego przez wydział rejestrowy Sądu Rejonowego w Tartu wpisuje się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, spółki (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawne, spółki komandytowe), stowarzyszenia handlowe, spółki europejskie (Societas Europaea), spółdzielnie europejskie (Societas Cooperativa Europaea) oraz europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej, a także oddziały zagranicznych spółek znajdujące się w Estonii.

Rejestr stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji zawiera informacje dotyczące stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji (przy czym pojęcie stowarzyszenia nienastawionego na zysk obejmuje również partie polityczne i inne stowarzyszenia o charakterze non-profit, jak również związki zawodowe, organizacje kościelne, kongregacje, stowarzyszenia kongregacji oraz klasztory), których siedziba znajduje się w Estonii. Rejestr stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji obejmuje również rejestr stowarzyszeń mieszkaniowych i rejestr stowarzyszeń melioracyjnych.

Dla każdej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na własny rachunek, osoby prawnej lub oddziału zagranicznej spółki w rejestrze działalności gospodarczej lub w rejestrze stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji tworzy się:

 • kartę rejestracyjną;
 • akta działalności gospodarczej (w rejestrze działalności gospodarczej) lub akta działalności publicznej (w przypadku stowarzyszeń nienastawionych na zysk, fundacji i stowarzyszeń mieszkaniowych);
 • akta rejestrowe.

Akta działalności gospodarczej i akta działalności publicznej zawierają dokumenty, które dana osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek lub oddział spółki zagranicznej złożyły w rejestrze zgodnie z przepisami prawa, na przykład umowę spółki lub stowarzyszenia oraz inne dokumenty podlegające wpisowi do rejestru publicznego. Wyroki sądu, apelacje od wyroków, korespondencja i inne dokumenty, które nie są przechowywane w aktach działalności gospodarczej lub aktach działalności publicznej, przechowuje się aktach rejestrowych.

Karta rejestracyjna osoby prawnej, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na własny rachunek lub oddziału spółki zagranicznej zawiera następujące informacje:

 • nazwę lub imię i nazwisko oraz numer w rejestrze;
 • adres miejsca zamieszkania lub siedziby statutowej osoby prawnej, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na własny rachunek lub oddziału spółki zagranicznej, a w przypadku spółek również adres e-mail;
 • dane dotyczące osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na własny rachunek oraz informacje na temat zawieszenia taj działalności oraz jej sezonowego lub tymczasowego charakteru;
 • dane dotyczące osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, którego dotyczy wpis (członków zarządu, komplementariuszy, komandytariuszy lub osób trzecich, którym powierzono prawo reprezentowania danego podmiotu, likwidatorów oraz syndyków masy upadłości), a także umów dotyczących prawa do reprezentowania oraz zakresu upoważnień przyznanych osobom reprezentującym dany podmiot;
 • dane dotyczące prokurenta;
 • wskazanie formy prawnej przedsiębiorstwa lub rodzaju spółki;
 • datę zatwierdzenia umowy spółki;
 • wartość pieniężną kapitału zakładowego;
 • adnotację dotyczącą utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez wniesienia wkładów;
 • adnotację wskazującą, że udziały lub akcje zostały zarejestrowane w estońskim centralnym rejestrze papierów wartościowych, lub adnotację strony prowadzącej księgę akcji;
 • wskazanie początku i końca roku obrachunkowego;
 • wymagane prawem informacje dotyczące upadłości;
 • adnotację dotyczącą połączenia, podziału lub przekształcenia spółki oraz jej rozwiązania oraz wykreślenia z rejestru;
 • odniesienia do przewidzianych prawem wpisów dokonanych przez urzędnika rejestrowego z urzędu;
 • informacje dotyczące depozytariusza dokumentów spółki w likwidacji;
 • informacje o celach działalności fundacji;
 • inne informacje wymagane przez prawo.

Sprawy dotyczące rejestrów są rozpoznawane przez sąd w pisemnym postępowaniu nieprocesowym. Wpisy do rejestru wprowadza się na podstawie wniosku o dokonanie wpisu, orzeczenia sądu lub na innej podstawie wskazanej w odpowiednich przepisach. Wnioski o dokonanie wpisu muszą być opatrzone podpisem elektronicznym lub być sporządzone w formie aktu notarialnego.

Wpisy do rejestru działalności gospodarczej oraz rejestru stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji są jawne. Każdy ma prawo zapoznać się z informacjami znajdującymi się w kartotekach rejestrów oraz dokumentami znajdującymi się w aktach działalności gospodarczej lub aktach działalności publicznej, a także sporządzać ich kopie. Z aktami rejestrowymi mogą zapoznawać się właściwe organy administracji rządowej, sądy prowadzące postępowania oraz inne osoby lub podmioty posiadające w tym uzasadniony interes prawny.

Centralną bazę danych rejestru działalności gospodarczej oraz rejestru stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji prowadzi Centrum Rejestrów oraz Systemów Informacyjnych. Centrum to oferuje również następujące usługi:

Elektroniczny rejestr przedsiębiorców (E-äriregister)

Elektroniczny rejestr przedsiębiorców to usługa oferowana w oparciu o bazę danych prowadzoną przez wydział rejestrowy Sądu Rejonowego w Tartu, pozwalająca na uzyskanie w czasie rzeczywistym danych dotyczących wszystkich osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek oraz oddziałów spółek zagranicznych zarejestrowanych w Estonii. Umożliwia on:

 • bezpłatne zapoznawanie się danymi zawartymi w kartach rejestracyjnych, informacjami o charakterze ogólnym oraz danymi dotyczącymi zaległości podatkowych;
 • wyszukiwanie według nazwy/imienia i nazwiska, numeru w rejestrze, adresu zamieszkania/siedziby, zakresu prowadzonej działalności itp.;
 • przeglądanie (za opłatą) sprawozdań rocznych, umów spółek oraz innych dokumentów w formie elektronicznej, danych osobowych oraz danych dotyczących zastawów handlowych;
 • śledzenie w czasie rzeczywistym informacji odnoszących się do postępowań dotyczących spółek oraz wprowadzanych modyfikacji dotyczących tych wpisów;
 • bezpłatne sprawdzenie, czy w odniesieniu do określonej estońskiej osoby fizycznej lub prawnej nie wydano zakazu handlu;
 • bezpłatne przeglądanie wykazu członków partii politycznych.
 • śledzenie powiązań pomiędzy poszczególnymi spółkami i osobami.

Dalsze informacje dotyczące elektronicznego rejestru przedsiębiorców znajdują się na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej Centrum Rejestrów i Systemów Informatycznych.

Portal rejestracji spółek (Ettevõtjaportaal)

Portal rejestracji spółek to środowisko informatyczne umożliwiające osobom fizycznym i prawnym samodzielne przesyłanie dokumentów do wydziału rejestrowego sądu rejonowego. Za pośrednictwem portalu można składać wnioski o wpis nowego podmiotu do rejestru, zmianę danych rejestrowych, likwidację, a także wykreślenie z rejestru. Portal służy też do sporządzania i składania sprawozdań rocznych. Obywatele Estonii, Finlandii, Łotwy i Belgii oraz estońscy e-rezydenci mogą zalogować się do portalu przy pomocy, wykorzystując do uwierzytelnienia swój dowód osobisty. Obywatele Estonii i Litwy mogą zalogować się do systemu, korzystając z usługi Mobile-ID. Więcej informacji dotyczących portalu rejestracji spółek można znaleźć na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej Centrum Rejestrów i Systemów Informatycznych.

Europejski rejestr przedsiębiorstw (EBR)

Europejski rejestr przedsiębiorstw to internetowy system wyszukiwania oficjalnych informacji dotyczących spółek w Europie. Wyszukiwanie można przeprowadzić na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej.

 • Informacje pochodzą z rejestrów działalności gospodarczej Link otworzy się w nowym oknie20 państw.
 • Wyszukiwania mogą dotyczyć przedsiębiorstw i osób fizycznych.
 • Link otworzy się w nowym oknieWykaz dostępnych informacji różni się w zależności od państwa.
 • Dane zawarte w rejestrach mają różne skutki prawne w poszczególnych państwach.
 • Zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne mogą korzystać z funkcji wyszukiwania.
 • Usługa ta jest odpłatna.

Czy dostęp do estońskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Z danymi zgromadzonymi w rejestrze można się zapoznać Link otworzy się w nowym oknieonline oraz w Link otworzy się w nowym okniekancelariach notarialnych.

Nie pobiera się opłaty za przeprowadzone online wyszukiwanie informacji o osobach prawnych, osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek i oddziałach spółek zagranicznych, jak również za informacje o postępowaniach sądowych oraz udzielenie dostępu do informacji znajdujących się w kartach rejestracyjnych. Od osób wyszukujących online informacje na własny temat nie pobiera się opłaty. Za wszelkie pozostałe wyszukiwania pobierana jest jednak opłata. Dotyczy to między innymi danych historycznych zawartych w kartach rejestracyjnych oraz dostępu do sprawozdań rocznych, umów spółki oraz innych dokumentów. W przypadku pobierania opłaty za udzielenie informacji płatności należy dokonać niezwłocznie za pomocą internetowego przelewu bankowego. Osoby uprawnione do korzystania z rozszerzonych parametrów wyszukiwania dokonują płatności na podstawie miesięcznych faktur. Stawki opłat za korzystanie z danych elektronicznych zawartych w rejestrze działalności gospodarczej określa Link otworzy się w nowym oknierozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

Kancelarie notarialne umożliwiają odpłatne zapoznanie się z danymi zgromadzonymi w rejestrze oraz w odpowiednich aktach. Wysokość opłat określono w Link otworzy się w nowym oknieustawie o opłatach notarialnych.

W jaki sposób przeszukiwać estoński rejestr działalności gospodarczej?

Rejestr działalności gospodarczej oraz rejestr stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji można przeszukiwać korzystając z elektronicznego rejestru przedsiębiorców dostępnego na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej Centrum Rejestrów i Systemów Informatycznych.

Na ile wiarygodne są dokumenty zawarte w rejestrze?

Na tej stronie wyjaśniono, w jaki sposób uregulowane jest korzystanie z danych i dokumentów znajdujących się w rejestrze działalności gospodarczej w Estonii.

Rejestr prowadzi wydział rejestrowy Sądu Rejonowego w Tartu. Do rejestru wpisuje się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, oddziały spółek zagranicznych oraz spółki (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawne, spółki komandytowe), stowarzyszenia handlowe, spółki europejskie (Societas Europaea), spółdzielnie europejskie (Societas Cooperativa Europaea) i europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej. Dane zawarte w tym elektronicznym rejestrze wywierają skutki prawne, a jego celem jest zapewnienie pewności prawa. Rejestr działalności gospodarczej jest prowadzony w języku estońskim.

Wpis do rejestru działalności gospodarczej wywołuje skutki prawne wobec osób trzecich, chyba że osoby te wiedziały lub powinny były wiedzieć o tym, że wpis nie jest prawidłowy. Uznaje się, że wpis nie ma zastosowania do transakcji, które zostały zawarte w ciągu piętnastu dni od dokonania wpisu, jeżeli osoba trzecia wykaże, że nie wiedziała ani nie powinna była wiedzieć o treści wpisu. W związku z tym osoba trzecia może w dobrej wierze powoływać się na wpisy w rejestrze, na przykład zakładając, podczas podpisywania umowy, że osoba wpisana do rejestru jako członek zarządu jest uprawniona do zaciągania zobowiązań w imieniu danej spółki.

Niektóre fakty prawne uzyskują moc wyłącznie wówczas, gdy są wpisane do rejestru: na przykład uprawnienie członka zarządu do zaciągania zobowiązań może zostać ograniczone w umowie spółki lub w umowie zawartej z członkiem zarządu, ale wobec osób trzecich skuteczne są tylko te ograniczenia, które zostały wpisane do rejestru.

Niektóre ważne fakty stają się skuteczne dopiero z chwilą dokonania ich wpisu do rejestru: na przykład podwyższenie kapitału zakładowego spółki staje się skuteczne z chwilą wpisania go do rejestru działalności gospodarczej, a nie od dnia podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału lub od chwili wniesienia wkładów. Ta sama zasada dotyczy tworzenia osoby prawnej, zmiany umowy spółki lub połączenia, podziału lub przekształcenia spółki.

Dla każdej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na własny rachunek, osoby prawnej lub oddziału zagranicznej spółki tworzy się:

 • kartę rejestracyjną;
 • akta działalności gospodarczej;
 • akta rejestrowe.

Akta działalności gospodarczej zawierają dokumenty, które dana osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek lub oddział spółki zagranicznej złożyły w rejestrze zgodnie z przepisami prawa, na przykład umowę spółki lub stowarzyszenia oraz inne dokumenty podlegające wpisowi do rejestru publicznego. Wyroki sądu, apelacje od wyroków, korespondencja i inne dokumenty, które nie są przechowywane w aktach działalności gospodarczej, przechowuje się aktach rejestrowych.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać w rejestrze wraz z ich tłumaczeniem na język estoński poświadczonym przez tłumacza przysięgłego. Spółka nie może posługiwać się tłumaczeniem, które różni się od oryginalnego dokumentu. Osoba trzecia może posługiwać się tłumaczeniem dokumentu złożonego w rejestrze, chyba że spółka udowodni, że osoba ta wiedziała o tym, że tłumaczenie jest nieprawidłowe.

Wpisy do rejestru działalności gospodarczej są jawne. Każdy ma prawo zapoznać się z informacjami znajdującymi się w kartotekach rejestrów oraz dokumentami znajdującymi się w aktach działalności gospodarczej, a także sporządzać ich kopie. Z aktami rejestrowymi mogą zapoznawać się właściwe organy administracji rządowej, sądy prowadzące postępowania oraz inne osoby lub podmioty mające w tym uzasadniony interes prawny.

Dokumenty znajdujące się w aktach można przeglądać w elektronicznym rejestrze przedsiębiorców lub u notariusza; tam również można uzyskać ich kopie.

Historia estońskiego rejestru działalności gospodarczej

Estoński rejestr działalności gospodarczej zawiera dane od 1 września 1995 r. Wszystkie dane są aktualizowane na bieżąco.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieEuropejski rejestr przedsiębiorstw

Link otworzy się w nowym oknieWyszukiwanie w rejestrze działalności gospodarczej

Link otworzy się w nowym okniePortal rejestracji spółek (Ettevõtjaportaal)

Link otworzy się w nowym oknieElektroniczny rejestr przedsiębiorców (E-äriregister)

Link otworzy się w nowym oknieWydział rejestrowy

Link otworzy się w nowym oknieNotariusze

Ostatnia aktualizacja: 21/12/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Irlandia

W niniejszej części przedstawiono w zarysie rejestr działalności gospodarczej w Irlandii.

Jakie informacje można znaleźć w irlandzkim rejestrze działalności gospodarczej?

Do Link otworzy się w nowym oknierejestru spółek (Register of Companies) wpisuje się niektóre dokumenty, które są przechowywane przez Biuro Rejestracji Spółek (Companies Registration Office) zgodnie z obowiązkami nałożonymi na spółki na podstawie ustawy o spółkach (Companies Acts, 1963-2012).  Dzięki rejestrowi można uzyskać podstawowe informacje na temat spółek. Są to:

 • adres,
 • data założenia spółki,
 • data ostatniego złożonego rocznego sprawozdania finansowego.

Wszelkie dokumenty składane przez spółki na podstawie ustawy o spółkach są publicznie dostępne. Istnieje także możliwość płatnego udostępniania zestawów informacji na temat spółek. Zawierają one wyciąg z informacji znajdujących się w rejestrze, w tym dane o osobach zarządzających spółką, zakresach ich obowiązków oraz wykaz złożonych dokumentów.

Czy dostęp do irlandzkiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Tak, dostęp do podstawowych informacji o spółkach jest bezpłatny. Za wszelkie inne informacje pobierana jest jednak opłata.

W jaki sposób przeszukiwać irlandzki rejestr spółek i nazw podmiotów gospodarczych (firm)?

Przeszukiwanie można prowadzić według numeru lub nazwy spółki/przedsiębiorstwa. Możliwe są cztery sposoby wyszukiwania według nazwy:

 • wyszukiwanie nazw zawierających wszystkie wybrane słowa (zalecane) według kryterium „contains all these words”;
 • wyszukiwanie według nazw rozpoczynających się od wybranego wyrażenia – „starts with this phrase”;
 • wyszukiwanie według nazw zawierających wybrane wyrażenie „contains this phrase”;
 • Alphasort to ciąg znaków utworzony poprzez usunięcie z nazwy spółki często występujących słów takich jak „Ireland”, „Limited”, „The”, „And” i podobnych słów oraz spacji, przecinków, myślników, itp. W celu wyszukiwania za pomocą ciągu alphasort, należy usunąć te słowa i znaki interpunkcyjne.

Wyszukiwanie według nazwy można zawęzić przez podanie danych adresowych.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Biuro Rejestracji Spółek (CRO) jest centralnym repozytorium ustawowych informacji publicznych na temat spółek w Irlandii. Ustawa o spółkach z 2014 r. (Companies Act 2014) oraz odpowiednie powiązane przepisy nakładają na spółki obowiązek przekazywania informacji do Biura Rejestracji Spółek na potrzeby rejestracji tych spółek i publikacji odpowiednich informacji.

Informacje zawarte w rejestrze spółek są przekazywane do Biura Rejestracji Spółek przez osoby trzecie na podstawie ustawowego obowiązku, przy czym obejmuje on również zobowiązanie do nieprzekazywania świadomie lub w następstwie niedbalstwa nieprawdziwych informacji. Biuro nie może potwierdzać i nie potwierdza prawidłowości informacji, które zostały przekazane przez osoby trzecie.

W przypadku przekazywania niektórych dokumentów i informacji istnieje ustawowy wymóg, by osoba dokonująca tej czynności podpisała urzędowe oświadczenie o tym, że zgodnie z jej wiedzą wymagane informacje i dokumenty zostały prawidłowo złożone. Zgodnie z ustawą o urzędowych oświadczeniach z 1938 r. (Statutory Declarations Act 1938), z późniejszymi zmianami, każdy, kto umyślnie składa fałszywe lub wprowadzające w błąd urzędowe oświadczenie, podlega odpowiedzialności karnej oraz grzywnie lub karze pozbawienia wolności (na podstawie wyroku skazującego) bądź obu tym karom.

Ponadto zgodnie z art. 876 ustawy o spółkach z 2014 r. podanie fałszywych informacji w formularzach składanych w Biurze zgodnie z ustawą stanowi przestępstwo umyślne bądź wynikające z niedbalstwa.

Historia irlandzkiego rejestru spółek

Dane elektroniczne na temat wszystkich działających spółek – przechowywane w rejestrze – są kompletne.

Powiązane strony

System integracji rejestrów przedsiębiorstw (BRIS)

Ostatnia aktualizacja: 18/05/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Grecja

Jakie informacje można znaleźć w greckim rejestrze działalności gospodarczej?

Grecki rejestr działalności gospodarczej określa się mianem ogólnego rejestru handlowego [GEMI – skrót od nazwy w języku greckim (Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Γ.Ε.ΜI.)]; rejestr ten ustanowiono na mocy ustawy nr 3419/2005 (Link otworzy się w nowym okniegrecki dziennik urzędowy, seria I, nr 297 z 6.12.2015) oraz na mocy art. 116 ustawy nr 4635/2019 (Link otworzy się w nowym okniegrecki dziennik urzędowy, seria I, nr 167 z 30.10.2019). Rejestruje się w nim wszystkie dokumenty i dane związane z prowadzeniem działalności gospodarczej publikowane przez spółki kapitałowe i osobowe. Strona internetowa ogólnego rejestru handlowego (GEMI) pełni funkcję «biuletynu krajowego przeznaczonego do ujawniania informacji handlowych». Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy nr 3419/2005 osoby fizyczne lub prawne i stowarzyszenia takich osób są zobowiązane zarejestrować się w ogólnym rejestrze handlowym.

Stronę internetową rejestru można przeszukiwać pod kątem informacji na temat następujących rodzajów przedsiębiorstw:

a) osób fizycznych będących przedsiębiorcami, których miejsce prowadzenia działalności lub siedziba znajdują się w Grecji lub które prowadzą działalność gospodarczą za pośrednictwem przedsiębiorstwa głównego lub przedsiębiorstwa dodatkowego w Grecji;

b) stowarzyszeń osób prowadzących wymianę handlową za pośrednictwem przedsiębiorstwa głównego lub przedsiębiorstwa dodatkowego w Grecji oraz wszystkich spółek handlowych, o ile utworzono je na mocy prawa greckiego, niezależnie od tego, czy są one spółkami jawnymi, spółkami komandytowymi (z udziałowcami publicznymi bądź bez takich udziałowców), spółdzielniami podlegającymi przepisom prawa cywilnego (m.in. stowarzyszeniami ubezpieczeń wzajemnych i bankami spółdzielczymi) czy też spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkami akcyjnymi, a także osób fizycznych lub prawnych, na których spoczywają obowiązki sprawozdawcze przewidziane w art. 39 dekretu prezydenckiego z 27.11/14.12.1926 r.;

c) europejskich ugrupowań interesów gospodarczych, o których mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2137/1985 (Dz.U. L 199, sprostowanie L 247) i które mają siedzibę główną w Grecji;

d) spółek europejskich, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2157/2001 (Dz.U. L 294) i które mają siedzibę główną w Grecji;

e) spółdzielni europejskich, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1435/2003 (Dz.U. L 207) i które mają siedzibę główną w Grecji;

f) wymienione powyżej podmioty, które mają główne miejsce prowadzenia działalności lub siedzibę główną w Grecji, są również zobowiązane do zarejestrowania wszystkich swoich oddziałów w Grecji;

g) spółki zagraniczne, o których mowa w art. 1 dyrektywy 68/151/EWG (Dz.U. L 65) zmienionej art. 1 dyrektywy 2003/58/WE (Dz.U. L 221) i które mają siedzibę główną w państwie członkowskim UE, są zobowiązane zarejestrować wszystkie swoje oddziały lub jednostki organizacyjne znajdujące się w Grecji;

h) spółki zagraniczne, których siedziba główna znajduje się w państwie trzecim i których forma prawna jest zbliżona do formy prawnej jednej ze spółek zagranicznych, o których mowa w lit. g) powyżej, są zobowiązane zarejestrować wszystkie swoje oddziały lub jednostki organizacyjne znajdujące się w Grecji;

i) inne osoby fizyczne lub prawne oraz stowarzyszenia takich osób, które mają główne miejsce prowadzenia działalności lub siedzibę główną za granicą i które nie są spółkami, o których mowa w lit. g) lub h), są zobowiązane zarejestrować wszystkie swoje oddziały lub jednostki organizacyjne, za pośrednictwem których prowadzą działalność gospodarczą w Grecji;

j) konsorcja;

k) spółki cywilne, o których mowa w art. 784 kodeksu cywilnego oraz

l) osoby fizyczne lub prawne lub stowarzyszenia takich osób prowadzące lub zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej lub zawodowej, które nie zarejestrowały się jednak jeszcze jako przedsiębiorcy z uwagi na charakter prowadzonej działalności.

Jakiego rodzaju dokumenty i dane rejestruje się w greckim rejestrze działalności gospodarczej?

Wpis w rejestrze dotyczący przedsiębiorstwa, na którym spoczywa obowiązek rejestracji, obejmuje:

a) numer GEMI przedsiębiorstwa, oddziału lub jednostki organizacyjnej;

b) informacje na temat jednostki lub wydziału GEMI, który przeprowadził wstępną lub późniejszą rejestrację, a także imię i nazwisko odpowiedzialnego urzędnika;

c) numer referencyjny wniosku o rejestrację oraz kod rejestracji;

d) jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami utworzenie spółki lub rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością uzyskania przez przedsiębiorcę licencji, pozwolenia zawodowego lub zgody na utworzenie spółki i rozpoczęcie prowadzenia przez nią działalności, szczegółowe informacje dotyczące decyzji podjętej przez organ lub wydział właściwy do przyznania takiej licencji, wydania takiego pozwolenia lub udzielenia takiej zgody;

e) orzeczenia sądu uznające spółkę za niewypłacalną lub skutkujące objęciem jej postępowaniem układowym lub innego rodzaju postępowaniem zbiorowym w celu zaspokojenia wierzytelności jej wierzycieli. We wpisie należy również zawrzeć imię i nazwisko, imiona i nazwiska rodziców, numery dowodu tożsamości lub paszportu, informacje o miejscu i dacie urodzin i narodowości oraz adres miejsca zamieszkania likwidatorów, zarządców przymusowych, powierników i syndyków;

f) szczegółowe informacje na temat orzeczeń sądu kończących lub zawieszających postępowania, o których mowa w lit. e) powyżej, bądź odwracających ich skutki;

g) dane, które należy opublikować zgodnie z prawem dotyczącym niewypłacalności;

h) szczegółowe informacje na temat rozpatrywanych wniosków o wszczęcie postępowania upadłościowego lub układowego lub innego rodzaju postępowań zbiorowych;

i) informacje o liczbie oddziałów lub jednostek organizacyjnych spółki w Grecji, ich dane adresowe oraz ich numery rejestracji;

j) informacje o liczbie oddziałów lub jednostek organizacyjnych spółki za granicą, ich dane adresowe oraz szczegółowe informacje na ich temat.

I. Jeżeli chodzi o spółki z siedzibą w Grecji, rejestruje się i publikuje następujące informacje:

a) akt założycielski i umowę spółki;

b) informacje o zmianach w akcie założycielskim lub statucie spółki, uwzględniając wydłużenie okresu prowadzenia działalności przez spółkę oraz pełny tekst nowej wersji aktu założycielskiego lub statutu po wprowadzeniu w nich jakichkolwiek zmian;

c) informacje o powołaniu i zakończeniu kadencji oraz szczegółowe informacje na temat osób, które – występując jako organ ustanowiony na mocy prawa albo jako członkowie takiego organu:

aa) są uprawnione do reprezentowania spółki w kontaktach z osobami trzecimi (jeżeli takie uprawnienie przyznano więcej niż jednej osobie, w stosownym wpisie w rejestrze należy określić, czy osoby te mogą podejmować czynności samodzielnie, czy też muszą to robić wspólnie);

bb) są uprawnione do reprezentowania spółki przed sądem;

cc) są uprawnione do brania udziału w procesie zarządzania spółką i sprawowania nad nią nadzoru lub kontroli;

d) co najmniej raz do roku informacje o kwocie kapitału subskrybowanego, jeżeli w akcie założycielskim lub statucie wspomina się o kapitale statutowym, chyba że podwyższenie kapitału subskrybowanego wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w statucie;

e) dokumenty księgowe za każdy rok obrotowy, których złożenie jest wymagane zgodnie z dyrektywami Rady 78/660/EWG (Dz.U. L 222 z 14.8.1978), 83/349/EWG (Dz.U. L 193 z 18.7.1983), 86/635/EWG (Dz.U. L 372 z 31.12.1986) oraz 91/674/EWG (Dz.U. L 374 z 31.12.1991);

f) informacje o wszystkich przypadkach zmiany siedziby głównej;

g) informacje o likwidacji spółki;

h) wszelkie orzeczenia sądu stwierdzające nieważności umowy spółki;

i) informacje o powołanych likwidatorach oraz szczegółowe dane na ich temat;

j) informacje o zakończeniu postępowania upadłościowego i wykreśleniu z rejestru.

II. Jeżeli chodzi o spółki zagraniczne, o których mowa w art. 1 dyrektywy 68/151/EWG (Dz.U. L 65) zmienionej art. 1 dyrektywy 2003/58/WE (Dz.U. L 221), które mają siedzibę główną w państwie członkowskim UE, rejestruje się i publikuje następujące informacje:

a) adres do korespondencji lub innego rodzaju adres oddziału;

b) informacje na temat obszaru działalności oddziału;

c) informacje o rejestrze państwa członkowskiego, w którym przechowywane są akta spółki, oraz numer rejestracyjny nadany spółce w tym rejestrze;

d) nazwę i formę prawną spółki oraz nazwę jej oddziału, jeżeli jest inna niż nazwa spółki;

e) informacje o powołaniu i zakończeniu kadencji oraz szczegółowe informacje na temat osób uprawnionych do reprezentowania spółki w kontaktach z osobami trzecimi i w postępowaniach sądowych:

aa) jeżeli osoby te pełnią zgodnie z prawem funkcję organu zarządzającego spółki lub członków takiego organu, a tego rodzaju informacje są przekazywane zgodnie z wymogami dotyczącymi ujawniania informacji spoczywającymi na spółce na mocy art. 2 ust. 1 dyrektywy 2009/101/WE (Dz.U. L 258 z 1.10.2009);

bb) w charakterze stałych pełnomocników spółki odpowiedzialnych za działalności oddziału o ściśle określonym zakresie uprawnień;

f) informacje na temat likwidacji spółki i powołania likwidatorów oraz szczegółowe informacje na temat likwidatorów i przysługujących im uprawnień, a także informacje o zakończeniu postępowania likwidacyjnego, w szczególności odniesienie do rejestru państwa członkowskiego, oraz informacje na temat postępowania upadłościowego, wypracowanych porozumień, zawartych układów lub jakichkolwiek innych równoważnych postępowań prowadzonych w odniesieniu do spółki;

g) informacje potwierdzające, że sporządzone przez spółkę dokumenty księgowe zostały zweryfikowane i opublikowane zgodnie z prawem państwa członkowskiego mającego zastosowanie do spółki oraz zgodnie z przepisami dyrektyw 78/660/EWG (Dz.U. L 222 z 14.8.1978), 83/349/EWG (Dz.U. L 193 z 18.7.1983) i 84/253/EWG (Dz.U. L 126/20 z 12.5.1984);

h) informacje o zamknięciu oddziału.

W jaki sposób przeszukiwać grecki rejestr działalności gospodarczej?

Za pośrednictwem strony internetowej Link otworzy się w nowym oknieogólnego rejestru handlowego można wyszukiwać dowolne ujawnione informacje handlowe, wprowadzając jedną z następujących informacji na temat spółki:

 1. numer identyfikacji podatkowej (AMI – skrót od nazwy w języku greckim) lub
 2. numer w ogólny rejestrze handlowym (GEMI) lub
 3. nazwa spółki lub
 4. nazwa skrócona.

Czy dostęp do greckiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Wszystkie osoby mogą nieodpłatnie uzyskać dostęp do poświęconego danej spółce wpisu w Link otworzy się w nowym oknieogólnym rejestrze handlowym. Osoby przeglądające rejestr mogą również zapisać dowolny dokument, informację lub powiadomienie zamieszczone na stronie internetowej rejestru przez pracowników rejestru albo przez osoby zobowiązane do publikowania takich informacji w formie cyfrowej na swoim urządzeniu elektronicznym, a także wydrukować je lub wykonać ich kopię przy zastosowaniu innej metody. Osoby zainteresowane sporządzeniem (poświadczonych) świadectw urzędowych lub odpisów dokumentów lub danych figurujących we wpisie poświęconym spółce w rejestrze mogą zarejestrować się nieodpłatnie w systemie prowadzonym przez Link otworzy się w nowym okniedział relacji zewnętrznych ogólnego rejestru handlowego.

Aby uzyskać świadectwa urzędowe lub odpisy dokumentów i innego rodzaju szczegółowych informacji, należy wcześniej uiścić stosowną opłatę za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji elektronicznej. Świadectwa lub odpisy odpowiednich dokumentów lub danych doręcza się na dwa sposoby: drogą cyfrową za pośrednictwem aplikacji rejestru przeznaczonej do kontaktów zewnętrznych lub pocztą tradycyjną na adres odbiorcy w dowolnym miejscu na świecie.

W jaki sposób weryfikuje się autentyczność świadectw urzędowych lub odpisów sporządzanych przez grecki rejestr działalności gospodarczej?

Odpowiedzialność za weryfikację autentyczności odpowiednich świadectw urzędowych lub odpisów spoczywa na Link otworzy się w nowym okniegreckim ogólnym rejestrze handlowym.

Po wprowadzeniu numeru referencyjnego świadectwa lub odpisu, numeru spółki w rejestrze i nazwy wydziału rejestru, który wydał dany dokument, na ekranie wyświetli się jego treść.

W jakim stopniu można polegać na wiarygodności dokumentów w rejestrze?

Dokumenty figurujące we wpisach w rejestrze dotyczących poszczególnych przedsiębiorstw są wiarygodne, ponieważ rejestr jest jedyną dostępną platformą, na której można ujawniać informacje handlowe, i pełni funkcję «biuletynu krajowego przeznaczonego do ujawniania informacji handlowych» w rozumieniu art. 3 ust. 5 dyrektywy 2009/101/WE. Ogólny rejestr handlowy jest powiązany z rejestrami pozostałych państw członkowskich, o których mowa w tej dyrektywie (rejestry krajowe), za pośrednictwem scentralizowanego zbioru narzędzi IT («europejska centralna platforma») w ramach systemu integracji rejestrów, o którym mowa w dyrektywie 2012/17/UE. Dokumenty i dane są wprowadzane do ogólnego rejestru handlowego po ich sprawdzeniu przez pracowników rejestru pod kątem zgodności z prawem, prawidłowości, przejrzystości i kompletności; pracownicy rejestru upewniają się również, że uiszczono wszystkie należne opłaty przewidziane w obowiązujących przepisach. O ile wspomniane kontrole nie doprowadzą do wykrycia nieprawidłowości uniemożliwiających dokonanie wpisu w rejestrze, odpowiedzialny wydział rejestru wprowadzi stosowne informacje dotyczące przedsiębiorstwa do rejestru. Jeżeli złożony wniosek lub przekazane dokumenty, lub inne dokumenty uzupełniające nie spełniają wymogów przewidzianych w obowiązujących przepisach, są nieścisłe lub niekompletne, odpowiedzialny wydział zwróci się – na piśmie, faksem albo pocztą elektroniczną – o udzielenie niezbędnych wyjaśnień, wprowadzenie niezbędnych poprawek lub odpowiednie uzupełnienie wniosku, dokumentów uzupełniających i dokumentów towarzyszących w terminie pięciu (5) dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku. Termin ten może zostać przedłużony do jednego miesiąca, jeżeli będzie to uzasadnione, biorąc pod uwagę okoliczności danej sprawy i rodzaj danych podlegających rejestracji. Decyzja o przedłużeniu takiego terminu skutkuje przedłużeniem wszelkich innych przewidzianych w prawie terminów na wprowadzenie informacji do rejestru. W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie pięciu dni lub w dowolnym innym wyznaczonym terminie, lub w przypadku, gdy przekazane informacje zostaną uznane za niezgodne z obowiązującymi przepisami lub nieprawidłowe i niekompletne, wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze zostanie odrzucony na mocy uzasadnionej decyzji, a opłaty rejestracyjne zostaną zwrócone. Jeżeli chodzi o spółki jawne i spółki komandytowe, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie podlegające przepisom prawa cywilnego, europejskie ugrupowania interesów gospodarczych, o których mowa w rozporządzeniu nr 2137/1985/EWG (Dz.U. L 199, sprostowanie L 247) i które mają siedzibę główną w Grecji, spółki europejskie, o których mowa w rozporządzeniu 2157/2001/WE (Dz.U. L 294) i które mają siedzibę główną w Grecji, spółdzielnie europejskie, o których mowa w rozporządzeniu nr 1435/2003/WE (Dz.U. 207) i które mają siedzibę w Grecji, oraz spółki cywilne, o których mowa w art. 784 kodeksu cywilnego, rejestracja okoliczności faktycznych, oświadczeń, dokumentów i innych informacji w ogólnym elektronicznym rejestrze handlowym wywrze następujące skutki:

a) wspomniane powyżej osoby prawne, które znajdują się obecnie w procesie konstytuowania się, uzyskają osobowość prawną;

b) z zastrzeżeniem aktualnie obowiązujących przepisów szczegółowych regulujących kwestie związane z przekształcaniem spółek, przedsiębiorstwa rejestrujące fakt przekształcenia zostaną przekształcone, w stosownych przypadkach, w spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie podlegające przepisom prawa cywilnego, europejskie ugrupowania interesów gospodarczych, spółki europejskie lub w spółdzielnie europejskie;

c) akt założycielski lub statut przedsiębiorstwa zostanie zmieniony;

d) przeprowadzone zostaną fuzja lub podział przedsiębiorstwa wyłącznie na podstawie decyzji o rejestracji, przed wykreśleniem wchłanianej lub dzielonej spółki z rejestru;

e) przedsiębiorstwo zostanie zlikwidowane na mocy decyzji podjętej przez wspólników lub po wydaniu odpowiedniej decyzji administracyjnej;

f) rentowność przedsiębiorstwa zostanie przywrócona.

Z przepisów art. 4 ustawy nr 3419/2005 jednoznacznie wynika, że w odniesieniu do odpowiednich wpisów w rejestrze przyjmuje się domniemanie ich zgodności z prawem i prawidłowości.

Czy należy zapoznać się z jakimikolwiek konkretnymi informacjami na temat greckiego rejestru działalności gospodarczej?

Strona internetowa ogólnego rejestru handlowego (GEMI) pełni funkcję greckiego elektronicznego «biuletynu krajowego przeznaczonego do ujawniania informacji handlowych» zgodnie z art. 3 ust. 5 dyrektywy 2009/101/WE z dnia 16 września 2009 r. (Dz.U. L 258). Ogólny katalog nazw spółek, wpisy dotyczące spółek oraz wszelkie inne informacje niezbędne do zapewnienia publicznego dostępu do rejestru są publikowane na stronie internetowej rejestru. Każda osoba fizyczna lub prawna jest uprawniona do uzyskania nieodpłatnego dostępu do rejestru. Osoby przeglądające rejestr mogą również zapisać dowolny dokument, dane lub powiadomienie zamieszczone na stronie internetowej GEMI przez pracowników odpowiedniego wydziału rejestru albo przez osoby zobowiązane do publikowania takich informacji w formie cyfrowej na swoim urządzeniu elektronicznym, a także wydrukować je lub wykonać ich kopię przy zastosowaniu innej metody.

W ramach systemu integracji rejestrów ogólny rejestr handlowy: a) komunikuje się z pozostałymi rejestrami krajowymi za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz aa) przyjmuje informacje na temat danych przechowywanych w innych rejestrach krajowych zawierających informacje na temat spółek, które mają siedzibę statutową w jednym z państw członkowskich i oddziały w innych państwach członkowskich UE i bb) przekazuje informacje na temat danych, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a) i b) ustawy nr 3419/2005, na temat spółek mających siedzibę statutową lub oddziały w Grecji zgodnie z art. 1 lit. g) tej samej ustawy oraz b) odpowiada na pytania indywidualnych użytkowników pojedynczego europejskiego elektronicznego punktu dostępu w ramach systemu integracji rejestrów («portal») dotyczące informacji, o których mowa w lit. a) ppkt bb).

W przypadku spółek, których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Atenach, banków i oddziałów banków w państwach członkowskich UE i państwach trzecich, zakładów ubezpieczeń będących spółkami akcyjnymi i oddziałów takich zakładów w państwach członkowskich UE i państwach trzecich, funduszy inwestycyjnych będących spółkami akcyjnymi, spółek akcyjnych zajmujących się zarządzaniem funduszami wspólnego inwestowania, spółek akcyjnych zajmujących się zarządzaniem funduszami wspólnego inwestowania w obszarze nieruchomości, funduszy inwestycyjnych będących spółkami akcyjnymi w obszarze nieruchomości, spółek akcyjnych zajmujących się zarządzaniem aktywami i zobowiązaniami, firm inwestycyjnych będących spółkami akcyjnymi oraz spółek akcyjnych prowadzących działalność sportową (kluby piłkarskie i koszykarskie) organem odpowiedzialnym za udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentów i informacji, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a) i b) ustawy nr 3419/2005, składane za pośrednictwem europejskiego portalu elektronicznego jest Wydział ds. Spółek i Rejestru Dyrekcji Generalnej ds. Rynków (Sekretariat Generalny ds. Handlu i Ochrony Konsumentów w Ministerstwie Gospodarki, Rozwoju i Turystyki).

Jeżeli chodzi o wszystkie formy prawne przedsiębiorstw inne niż formy, o których mowa powyżej, dla każdej z izb handlowych w Grecji utworzono wydział w rejestrze odpowiedzialny m.in. za udzielanie odpowiedzi na pytania składane za pośrednictwem europejskiego elektronicznego portalu dotyczące dokumentów i informacji, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a) i b) ustawy nr 3419/2005.

UWAGA: informacje przedstawione powyżej należy traktować wyłącznie jako ogólne informacje służące podniesieniu poziomu wiedzy na temat wzajemnych powiązań między greckim rejestrem, tj. ogólnym rejestrem handlowym (GEMI), a krajowymi rejestrami pozostałych państw członkowskich. Dodatkowe szczegółowe informacje na temat obowiązujących ram prawnych można uzyskać na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieogólnego rejestru handlowego (GEMI).

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieInformacje publikowane w formie elektronicznej przez ogólny rejestr handlowy

Link otworzy się w nowym oknieRejestrowanie osób zainteresowanych korzystaniem z ogólnego rejestru handlowego (GEMI) online

Link otworzy się w nowym oknieRejestrowanie przedsiębiorstw w ogólnym rejestrze handlowym (GEMI)

Link otworzy się w nowym oknieWeryfikacja autentyczności świadectw i odpisów z ogólnego rejestru handlowego (GEMI)

Link otworzy się w nowym oknieUstawodawstwo dotyczące ogólnego rejestru handlowego (GEMI)

Ostatnia aktualizacja: 24/12/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: hiszpański

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Hiszpania


W Hiszpanii sekretarze rejestru (Registradores) odpowiadają za prowadzenie następujących rejestrów:

 • rejestrów gruntów i nieruchomości (Registros de la Propiedad de Bienes Inmuebles), zwanych zbiorczo rejestrami gruntów (Registros de la Propiedad);
 • rejestrów mienia ruchomego (Registros de la Propiedad de Bienes Muebles);
 • rejestrów działalności gospodarczej (Registros Mercantiles);
 • rejestrów ogólnych warunków umownych (Registro de Condiciones Generales de la Contratación).

Informacje o „Registros de la Propiedad” oraz linki do przydatnych stron internetowych można znaleźć na stronach portalu e-Justice, w części dotyczącej rejestrów gruntów.
Niniejsza strona zawiera:

 • informacje na temat rejestrów działalności gospodarczej w Hiszpanii, wraz z linkami do przydatnych stron internetowych;
 • zwięzłe informacje o rejestrze mienia ruchomego oraz linki do przydatnych stron internetowych;
 • zwięzłe informacje na temat rejestru ogólnych warunków umownych.

Jakie funkcje pełni rejestr działalności gospodarczej w Hiszpanii?

Zapewnienie pewności prawnej i finansowej.

Poniżej przedstawiono ogólną charakterystykę hiszpańskiego rejestru działalności gospodarczej.

1.- Cel rejestru działalności gospodarczej

1.1.- Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Spółki handlowe
 • Organizacje nienastawione na zysk
 • Instytucje kredytowe i ubezpieczeniowe oraz towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
 • Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania
 • Ugrupowania interesów gospodarczych
 • Banki oszczędnościowe
 • Fundusze emerytalne
 • Oddziały powyższych podmiotów
 • Oddziały przedsiębiorstw zagranicznych
 • Przedsiębiorstwa zagraniczne przenoszące swoją siedzibę na terytorium Hiszpanii
 • Wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność handlową, w przypadku których wartość dokonywanych zakupów, usług pośrednictwa lub sprzedaży przekracza 600 tys. EUR.

1.2.- Rejestr działalności gospodarczej: zakres działalności

 • Dokumenty spółki: Pierwszym w kolejności chronologicznej dokumentem spółki wpisanym do rejestru jest jej akt założycielski. Kolejne wpisy dotyczą dokumentów i umów związanych z działalnością spółki (np. podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego, zmianą składu zarządu, mianowaniem lub odwołaniem członków organów spółki, postępowaniem upadłościowym, zaskarżeniem decyzji organów spółki itp.).
 • Dokumentacja księgowa: Podmioty gospodarcze i spółki mają obowiązek prowadzenia dokumentacji księgowej i jej przedkładania do uwierzytelnienia sekretarzowi miejscowego rejestru działalności gospodarczej. Dokumentację należy przedłożyć najpóźniej w terminie czterech miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Zatem przedsiębiorstwa, których rok obrotowy kończy się 31 grudnia, są zobowiązane przedłożyć ją do 31 maja.
 • Przedkładanie rocznego sprawozdania finansowego przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne, które są do tego zobowiązane: Zgodnie z ogólnymi zasadami rachunkowymi (Plan General Contable) sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego jest obowiązkowe. Sprawozdanie wymaga zatwierdzenia przez wspólników w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego, a następnie należy je przedłożyć w terminie jednego miesiąca w miejscowym rejestrze działalności gospodarczej do obowiązkowego uwierzytelnienia. A zatem w zwykłych okolicznościach przedsiębiorstwa, w przypadku których data zamknięcia roku obrachunkowego to 31 grudnia, a termin zatwierdzenia sprawozdania 30 czerwca, są zobowiązane do przedłożenia sprawozdania do 30 lipca.
 • Rozpatrywanie wniosków o powołanie rewidenta lub biegłego Każdy wspólnik posiadający 5 % kapitału zakładowego spółki ma prawo złożyć do miejscowego rejestru sądowego w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego wniosek o powołanie rewidenta. Wspólnicy posiadający przynajmniej 5 % kapitału zakładowego w spółkach, w przypadku których koniec roku obrotowego przypada na 31 grudnia, mogą złożyć wniosek o powołanie rewidenta do dnia 31 marca następnego roku. Mogą oni również zwrócić się do lokalnego sekretarza rejestru z wnioskiem o powołanie biegłego ekonomisty w związku z planowanym wniesieniem aportu lub przeprowadzeniem łączenia albo podziału.

2.- Pewność prawa w hiszpańskim rejestrze działalności gospodarczej

Rejestr ten jest głównym przewidzianym w prawie narzędziem służącym do rejestrowania działalności gospodarczej. Jest niezbędny dla rozwoju gospodarczego, ponieważ przyczynia się do obniżania kosztów transakcji.

Wpisy do rejestru są dokonywane po sprawdzeniu: legalności i ważności treści dokumentów oraz umów spółki, a także zdolności prawnej i uprawnień osób, które je zawierają.

W następstwie tej kontroli, przeprowadzanej przez organ rejestrujący, wpisy nabierają mocy prawnej:

 1. wpisy zawarte w rejestrze uznaje się za prawidłowe i ważne.
 2. Na zarejestrowane dokumenty można powoływać się w stosunkach z osobami trzecimi działającymi w dobrej wierze.
 3. Wpisy do rejestru podlegają ochronie sądowej i pozostają w mocy, chyba że na podstawie wyroku sądu zostaną uznane za nieprawidłowe lub nieważne.
 4. Wyrok, w którym sąd uznaje wpis za nieprawidłowy lub nieważny, nie narusza nabytych zgodnie z prawem uprawnień osób trzecich działających w dobrej wierze.

W związku z powyższym przedsiębiorstwa, obywatele, jak i organy administracji publicznej, unikają ponoszenia wysokich kosztów transakcji, ponieważ dysponują wystarczającymi uwiarygodnionymi informacjami o podmiotach, z którymi zamierzają zawrzeć stosunki umowne, oraz o sytuacji prawnej i finansowej tych podmiotów.

3.- Procedura dokonywania wpisu

Zgodnie z ogólną zasadą dokonanie wpisu do rejestru działalności gospodarczej wymaga uwierzytelnienia dokumentów przez organ publiczny. Uwierzytelnienia dokumentów mogą dokonywać notariusze, sądy lub organy administracji. Dokumenty prywatne mogą być przedmiotem wpisu do rejestru, wyłącznie jeżeli wyraźnie dopuszcza to ustawa lub przepisy wykonawcze dotyczące rejestru działalności gospodarczej. Oto przykłady dokumentów prywatnych, które mogą zostać wpisane do rejestru: rejestracja osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczej w sektorze innym niż sektor żeglugi; powołanie na stanowisko, odwołanie ze stanowiska, przyjęcie funkcji zarządcy, likwidatora i rewidenta oraz rezygnacja z tych stanowisk.

Dokonanie wpisu wymaga złożenia wniosku. Oznacza to, że, poza wyjątkowymi sytuacjami, postępowanie wszczyna osoba zainteresowana rejestracją.

Czy dostęp do rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Dostęp do rejestru działalności gospodarczej nie jest bezpłatny.

Opłaty z tytułu rejestracji i publikacji określone są w Link otworzy się w nowym okniecenniku opłat pobieranych przez sekretarzy rejestrów działalności gospodarczej oraz w Link otworzy się w nowym oknierozporządzeniu w sprawie rejestru działalności gospodarczej.

Wysokość opłat z tytułu wpisu zależy od różnych czynników i wynika bezpośrednio z Link otworzy się w nowym okniecennika opłat pobieranych przez sekretarzy rejestrów działalności gospodarczej.

Koszty wpisu wahają się między 1,20 EUR a 24 EUR, a informację o ich wysokości można uzyskać bezpośrednio w Link otworzy się w nowym okniecenniku opłat pobieranych przez sekretarzy rejestrów działalności gospodarczej lub na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieStowarzyszenia Sekretarzy Rejestrów w Hiszpanii.

W jaki sposób można korzystać z hiszpańskiego rejestru działalności gospodarczej?

1.- Jawność rejestru

Rejestr działalności gospodarczej jest jawny. Sekretarz rejestru ma obowiązek przetwarzania treści wpisów do rejestru do celów urzędowych.

2.- Wypis z rejestru

Opis.- Skrócony wypis z rejestru (nota simple) ma charakter ściśle informacyjny i nie stanowi urzędowego odzwierciedlenia treści zawartych we wpisie. Zawiera on niektóre lub wszystkie informacje związane z danym wpisem.

W jaki sposób można uzyskać skrócony wypis z rejestru?- Istnieją dwa sposoby:

 • Na piśmie Wniosek składa się osobiście do właściwego rejestru działalności gospodarczej.
 • Przez internet W tym celu należy skorzystać z pierwszego z linków widocznych na dole strony.

3.- Zaświadczenia

Opis.- Pojęcie zaświadczenia obejmuje odpis, kopię lub zapis - albo w formie pełnej, albo skróconej - treści informacji przechowywanych w rejestrze. Zaświadczenie wydane przez sekretarza rejestru jest jedynym sposobem uwierzytelnionego przekazania informacji o wpisie do rejestru działalności gospodarczej. Sekretarze rejestru mogą również uwierzytelniać dokumenty deponowane lub archiwizowane w rejestrze.

W jaki sposób uzyskać zaświadczenie?- Zaświadczenia są wydawane wyłącznie na pisemny wniosek. Wniosek można składać osobiście, pocztą, faksem lub w za pomocą innych środków przekazu. Można również zwrócić się o wydanie zaświadczeń w formacie elektronicznym – takie zaświadczenia zwierają uwierzytelniony podpis elektroniczny sekretarza rejestru.

4.- Korzystanie z rejestru działalności gospodarczej przez internet

Zobacz „Przydatne strony” poniżej. Procedura jest bardzo łatwa - należy po prostu postępować według instrukcji zamieszczonych na stronie internetowej:

Strona umożliwia osobom nieposiadającym abonamentu lub podpisu elektronicznego uznanego przez Stowarzyszenie Sekretarzy Rejestrów zapłacenie za usługę kartą kredytową:

 • po naciśnięciu przycisku „płatność kartą” (pagos con tarjeta) należy wprowadzić dane karty kredytowej,
 • a następnie kliknąć „Wejście” (Entrar).

Ze strony można przejść do: rejestru gruntów, rejestru działalności gospodarczej, rejestru mienia ruchomego lub rejestru ogólnych warunków umownych. Wybierz kategorię: „publiczne rejestry handlowe” (Publicidad Mercantil),

 • a następnie dziedzinę, która cię interesuje.

Za pośrednictwem tej strony interaktywny serwis informacji handlowej prowadzony przez Stowarzyszenie Sekretarzy Rejestrów jest dostępny dla wszystkich w czasie rzeczywistym. Niektóre informacje dotyczące przedsiębiorstwa, w tym dokładna treść rocznych sprawozdań finansowych zgłoszonych do rejestru, są dostępne na wniosek przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Informacje pochodzące ze złożonych do rejestru dokumentów przedsiębiorstwa są aktualizowane, a ich prawdziwość weryfikowana.

Jaka jest moc prawna dokumentów wpisanych do rejestru?

Na podstawie dyrektywy 2012/17/UE w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek do dyrektywy 2009/101/WE dodano art. 3a. Dotyczy on wymogu, aby państwa członkowskie zapewniały udostępnianie aktualnych informacji wyjaśniających przepisy prawa krajowego, zgodnie z którymi osoby trzecie mogą powoływać się na informacje i każdy rodzaj dokumentu, o których mowa w art. 2, zgodnie z art. 3 ust. 5, 6 i 7. Państwa członkowskie w szczególności dostarczają informacji wymaganych do publikacji na europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” zgodnie z zasadami funkcjonowania tego portalu oraz jego wymogami technicznymi. Informacje te odnoszą się do tego, w jaki sposób, w poszczególnych systemach prawnych, można składać wnioski o dostęp do danych, o których mowa w art. 2 dyrektywy, oraz do skutków prawnych aktów wpisanych do rejestru wobec osób trzecich.

Informacje, o których mowa w art. 2 dyrektywy są publikowane w hiszpańskim rejestrze działalności gospodarczej, który podlega następującym zasadom: zasadzie indywidualnych wpisów (folio personal), urzędowego uwierzytelnienia, praworządności, zgodności z prawem, rękojmi wiary publicznej, skuteczności, następstwa prawnego i podawania do wiadomości publicznej.

Artykuł 19 ustawy 14/2013 oraz jej przepis dodatkowy nr 13 w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców i ich umiędzynarodowienia stanowią, że rejestr działalności gospodarczej prowadzi się w formie elektronicznej z wykorzystaniem jednolitego systemu IT, w sposób wymagany przez prawo.

Informacje zawarte w rejestrze działalności gospodarczej są podawane do publicznej wiadomości za pomocą zaświadczeń lub odpisów.

Zaświadczenia wydawane przez sekretarza rejestrów są jedynym sposobem uwierzytelnionego przekazywania informacji o wpisie do rejestru działalności gospodarczej, a odesłania do nich znajdują się w art. 23 ust. 1 kodeksu handlowego oraz art. 12 i 77 rozporządzenia w sprawie rejestru działalności gospodarczej.

Art. 12 i 78 rozporządzenia w sprawie rejestru działalności gospodarczej odnoszą się do wypisów obejmujących wszystkie lub niektóre z informacji wpisanych do rejestru.

Rejestr jest również dostępny online, o czym mowa w art. 79 wspomnianego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 23 ust. 4 kodeksu handlowego oraz art. 80 rozporządzenia w sprawie rejestru działalności gospodarczej zasady dotyczące publikacji zawarte w ustawie o hipotekach również mają zastosowanie, a w szczególności dotyczy to art. 221, 222, 222a, 227 i 248 ustawy o hipotekach, które umożliwiają publikowanie informacji w formie elektronicznej. Art. 110 ust. 1 ustawy 24/2001 odnosi się do publikowania informacji przez sekretarza z wykorzystaniem podpisu elektronicznego i ma również zastosowanie do rejestrów działalności gospodarczej, w ramach wprowadzania technologii elektronicznych, IT i cyfrowych (art. 106–115).

Zgodnie z art. 379 rozporządzenia w sprawie rejestru działalności gospodarczej, celem centralnego rejestru działalności gospodarczej jest organizowanie, rejestrowanie i publikowanie do celów wyłącznie informacyjnych danych z rejestrów działalności gospodarczej, przechowywanie i publikowane nazw podmiotów lub osób prawnych, wydawanie dziennika urzędowego rejestru działalności gospodarczej, prowadzenie rejestru spółek i podmiotów, które przeniosły siedzibę poza terytorium Hiszpanii bez utraty podmiotowości na podstawie prawa hiszpańskiego oraz przekazywanie informacji, o których mowa w art. 14 rozporządzenia WE nr 2157/2001. Centralny Rejestr Działalności Gospodarczej może wydawać wypisy zgodnie z art. 23 kodeksu handlowego oraz art. 382 rozporządzenia w sprawie rejestru działalności gospodarczej, ale nie może wydawać zaświadczeń, z wyjątkiem zaświadczeń dotyczących nazw spółek wpisanych do rejestru.

O publikację można zwrócić się listownie, faksem lub w inny podobny sposób.

Na stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniehiszpańskich sekretarzy rejestrów można złożyć wniosek o informacje dotyczące podmiotów wpisanych do rejestru, korzystając z wyszukiwarki (Fichero Localizador de Entidades Inscritas).

Jeśli chodzi o moc prawną dokumentów, art. 9 rozporządzenia w sprawie rejestru działalności gospodarczej stanowi: „1. Dokumenty, które wymagają wpisu do rejestru mają moc prawną wobec osób trzecich działających w dobrej wierze jedynie po ich opublikowaniu w dzienniku urzędowym rejestru działalności gospodarczej. Nie ma to wpływu na samą czynność rejestracji. 2. W odniesieniu do transakcji przeprowadzonych w terminie 15 dni od publikacji nie można powoływać się na dokumenty wpisane do rejestru i w nim opublikowane wobec osób trzecich, które dowiodą, że nie mogły mieć o nich wiedzy. 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią publikacji a zawartością wpisu w rejestrze, osoby trzecie działające w dobrej wierze mogą powoływać się na opublikowaną wersję, jeżeli jest ona dla nich bardziej korzystna. Osoba odpowiedzialna za powstanie rozbieżności jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania osobie poszkodowanej. 4. Przyjmuje się, że osoba trzecia działa w dobrej wierze o ile nie można dowieść, że posiadała ona wiedzę o dokumencie, który powinien być wpisany do rejestru, ale tak się nie stało, o dokumencie który został wpisany do rejestru, ale nie został objęty publikacją, lub o rozbieżności pomiędzy opublikowanymi informacjami a zawartością wpisu w rejestrze.

Więcej informacji na temat

Historia rejestru działalności gospodarczej w Hiszpanii

1.- Poprzednie rejestry

W ujęciu historycznym kwestie związane z rejestrami działalności gospodarczej w Hiszpanii były regulowane przez następujące przepisy:

 • Ordenanzas de Bilbao (1737), na mocy których ustanowiono rejestr numerów immatrykulacyjnych i bander statków;
 • kodeks handlowy z 1885 r. (Código de Comercio);
 • rozporządzenie tymczasowe w sprawie ustanowienia rejestru handlowego z 1885 r., a następnie rozporządzenia z 1919 r. i 14 grudnia 1956 r., zmienione dekretem z 21 lipca 1973 r.

2.- Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące rejestru działalności gospodarczej

Przepisy ogólne określone w Kodeksie handlowym z 22 sierpnia 1885 r. Kodeks ten określa wyłącznie podstawowe zasady dotyczące funkcjonowania rejestru działalności gospodarczej, które były wielokrotnie zmieniane, ostatnio ustawą nr 19/1989 z dnia 25 lipca 1989 r.

 • Królewski dekret ustawodawczy nr 1/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie spółek akcyjnych. Ustawa nr 3/2000 z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie restrukturyzacji przedsiębiorstw.
 • Ustawy sektorowe dotyczące poszczególnych rodzajów przedsiębiorstw (instytucji finansowych, towarzystw ubezpieczeniowych, sektora energii elektrycznej, przedsiębiorstw leasingowych itp.).
 • Rozporządzenie z dnia 19 lipca 1996 r. w sprawie rejestru działalności gospodarczej. Obecnie przygotowywany jest nowy tekst rozporządzenia.

3.- Organizacja

Rejestr działalności gospodarczej jest instytucją publiczną posiadającą oddziały we wszystkich stolicach regionów i w innych miastach określonych w ustawie. Każdym rejestrem zarządza jeden lub kilku sekretarzy. Rejestry podlegają bezpośrednio Ministerstwu Sprawiedliwości, a dokładnie Dyrekcji ds. Rejestrów i Notariatu.

Sekretarz rejestru jest wykwalifikowanym specjalistą z dziedziny prawa sprawującym urząd publiczny. Sekretarz rejestru porządkuje i sprawdza na własną odpowiedzialność wszystkie dokumenty, które mają zostać wpisane do rejestru.

Rejestry działalności gospodarczej funkcjonują w każdej stolicy regionu w Hiszpanii oraz w Ceucie, Melilli, na Ibizie, w Maó, Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de la Palma, San Sebastián de la Gomera, Valverde i Santiago de Compostela. Centralny Rejestr Działalności Gospodarczej jest bazą danych nazw spółek i innych podmiotów gospodarczych.

Spółki dokonujące wpisu w rejestrze działalności gospodarczej właściwym dla swojej siedziby uzyskują osobowość prawną, a zatem wpis do rejestru jest obowiązkowy i stanowi element nabywania podmiotowości prawnej.

Powiązane strony

REJESTR MIENIA RUCHOMEGO

1.- Jaki jest cel hiszpańskiego rejestru mienia ruchomego?

Zapewnienie pewności prawnej i finansowej.

1.1.- Cel rejestru mienia ruchomego

Rejestr mienia ruchomego służy ewidencjonowaniu praw własności i innych praw rzeczowych do ruchomości, których rejestrację dopuszczają przepisy.

1.2.- Jakie rodzaje ruchomości można zarejestrować?

Rejestrować można następujące rodzaje ruchomości: pojazdy silnikowe, towary konsumpcyjne, maszyny przemysłowe, wyposażenie obiektów przemysłowych, zapasy, urządzenia rolnicze i wyposażenie budynków inwentarskich, a także inne rodzaje ruchomości określone w ustawie.

Przepisy przewidują, między innymi, rejestrację następujących niematerialnych składników majątkowych i praw: praw własności przemysłowej i intelektualnej, praw do ekranizacji filmów, pozwoleń administracyjnych oraz kredytów i pożyczek.

1.3.- Jakie prawa na mieniu ruchomym podlegają wpisowi do rejestru?

Prawo własności, zajęcie, zastrzeżenie własności, zakaz przenoszenia praw własności, hipoteki, zastawy rejestrowe i inne składniki majątku, których rejestrację lub wpisanie do rejestru dopuszcza ustawa.

2.- Opis hiszpańskiego rejestru mienia ruchomego

Hiszpański rejestr mienia ruchomego jest rejestrem państwowym, za który odpowiada Ministerstwo Sprawiedliwości. Jest on rejestrem o charakterze prawnym, a nie wyłącznie administracyjnym. Co do zasady rejestracja majątku w rejestrze jest dobrowolna. Zważywszy jednak na korzyści płynące z rejestracji, stanowczo zachęca się, by jej dokonywać. Nie obowiązują żadne wymogi formalne: co do zasady umowy są rejestrowane jako dokumenty prywatne, ale również jako wzory dokumentów urzędowych. Funkcjonuje również system zatwierdzeń, w ramach którego sekretarz rejestru sprawdza zgodność z prawem składanych opisów, tytułów prawnych oraz czynności.

3.- Organizacja

Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej i papierowej.

Na mocy dekretu królewskiego 1828/1999 rejestr mienia ruchomego podzielono na sześć części według następujących kategorii:

 • statki i samoloty;
 • samochody osobowe i inne pojazdy silnikowe;
 • maszyny przemysłowe, lokale handlowe i dobra kapitałowe;
 • inne zabezpieczenia kredytów i pożyczek;
 • inne składniki majątku ruchomego, których rejestrację dopuszcza ustawa;
 • rejestr ogólnych warunków umownych.

4.- Czy dostęp do hiszpańskiego rejestru mienia ruchomego jest bezpłatny?

Nie, wysokość opłat z tytułu korzystania z rejestru reguluje zarządzenie z 20 lipca 1999 r., które wyszczególnia w art. 36 wysokość pobieranych kwot, w zależności od wartości rejestrowanego majątku:

 • do 600 EUR: 2,40 EUR;
 • między 600 a 6 000 EUR: 6 EUR;
 • między 6 000 a 12 000 EUR: 10 EUR;
 • między 12 000 a 18 000 EUR: 13 EUR;
 • majątek o wartości przekraczającej 18 000 EUR: 1,20 EUR za każde 3 000 EUR lub część tej kwoty.

W odniesieniu do hipotek i zastawów rejestrowych obowiązuje system opłat rejestru gruntów (zob. część dotycząca rejestru gruntów).

Za każdą informację pochodzącą z tego rejestru pobierana jest kwota 3 EUR (za wypis), a za zaświadczenie – od 6 do 24 EUR.

Naliczany jest również podatek VAT według obowiązującej stawki.

5.- Korzystanie z rejestru mienia ruchomego przez internet

Zobacz „Przydatne strony” poniżej. Procedura jest bardzo łatwa – należy po prostu postępować według instrukcji zamieszczonych na stronie internetowej:

Następnie należy kliknąć na: „Dostęp do rejestru elektronicznego” (Acceso Registro Electrónico). Strona umożliwia osobom nieposiadającym abonamentu lub podpisu elektronicznego uznanego wcześniej przez Stowarzyszenie Sekretarzy Rejestrów zapłacenie za usługę kartą kredytową:

 • po naciśnięciu przycisku „płatność kartą” (pagos con tarjeta) należy wprowadzić dane karty kredytowej,
 • a następnie kliknąć „Wejście” (Entrar).

Ze strony można przejść do: rejestru gruntów, rejestru działalności gospodarczej, rejestru mienia ruchomego lub rejestru ogólnych warunków umownych. Należy wybrać kategorię: „publiczne rejestry mienia ruchomego” (Publicidad Bienes Muebles).

 • a następnie określoną dziedzinę.

6.- Przydatne strony

REJESTR OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWNYCH

1.- Jaki jest cel hiszpańskiego rejestru ogólnych warunków umownych?

Rejestr służy ochronie interesów konsumentów i użytkowników zawierających umowy z osobami fizycznymi lub prawnymi stosującymi ogólne warunki umowne. Zapewnia większe bezpieczeństwo transakcji prawnych, a tym samym umożliwia zapobieganie sporom.

1.2.- Cel hiszpańskiego rejestru ogólnych warunków umownych

Rejestr ogólnych warunków umownych służy realizacji następujących celów:

1.- Deponowaniu ogólnych warunków umownych

Ogólne warunki umowy to klauzule umów sporządzone jednostronnie przez jedną ze stron umowy (klauzule standardowe), które są wykorzystywane w wielu umowach. Ściślej rzecz biorąc, są to warunki, które nie były przedmiotem indywidualnych negocjacji. Nie mogą zatem być klauzulami niedozwolonymi.

W praktyce nie wszystkie ogólne warunki umowne stosowane w umowach są zgłaszane do rejestru, mimo że jest to łatwe. Przekazanie ogólnych warunków umownych do rejestru jest dobrowolne, z wyjątkiem niektórych sektorów określonych przez rząd.

Często strona, która złożyła ogólne warunki umowne do rejestru, zawiera w przyszłych umowach postanowienia odnoszące się do tego faktu. Inaczej rzecz ujmując, zamiast ponownie wymieniać te warunki w przyszłych umowach, umieszcza w nich po prostu odniesienie do faktu ich złożenia w rejestrze ogólnych warunków umownych. Wielu użytkowników, którzy podpisują umowy zawierające ogólne warunki umowne, nie orientuje się dokładnie, które postanowienia są wiążące. W związku z tym należy sprawdzić, jakie były warunki danej umowy, do czego zobowiązują one użytkownika, jak można od nich odstąpić i jakie będą tego konsekwencje.

2.- Orzeczenia sądowe, w których stwierdzono nieważność niektórych postanowień umów standardowych

Są to prawomocne orzeczenia sądowe korzystne dla skarżących w sprawach wnoszonych przez osoby fizyczne (pozwy indywidualne) lub przez organizacje konsumenckie reprezentujące grupy osób fizycznych (pozwy zbiorowe).

Prawomocne orzeczenie wpisane do rejestru wpływa na rozstrzygnięcia w innych postępowaniach dotyczących postanowień o identycznym brzmieniu.

Zamieszczenie w rejestrze orzeczenia sądowego, w którym uznano określone klauzule umowne za niedozwolone, umożliwia rozstrzygnięcie tysięcy skarg. Ponadto pozwala uniknąć konieczności podejmowania dalszych kroków prawnych w przypadku ponownego zastosowania takiej samej niedozwolonej klauzuli przez daną stronę. Stąd tak duże znaczenie publikowania takich orzeczeń w rejestrze.

Prawny charakter tego rejestru wynika ze skutków prawnych, jakie ma rejestracja w związku z uznaniem danej klauzuli za nieważną. Rejestracja klauzuli jako uznanej za niedozwoloną wywiera skutki wobec osób trzecich. Zgodnie z przepisami dotyczącymi rejestru, jeżeli zarejestrowano w nim prawomocne orzeczenie, a mimo to klauzula uznana w tym orzeczeniu za nieważną w wyniku pozwu indywidualnego lub zbiorowego jest nadal stosowana, sekretarz rejestru może stwierdzić uporczywe stosowanie tej klauzuli i zgłosić ten fakt Ministerstwu Sprawiedliwości.

2.- Ustawodawstwo regulujące funkcjonowanie rejestru ogólnych warunków umownych

Rejestr ogólnych warunków umownych powstał na mocy ustawy z 1998 r. o ogólnych warunkach umownych. Pieczę nad nim powierzono sekretarzom rejestrów gruntów i rejestrów działalności gospodarczej. Rejestr jest częścią rejestru mienia ruchomego.

3.- Organizacja

Rejestr ogólnych warunków umownych jest częścią rejestru mienia ruchomego. Dostęp do niego można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej, której adres zamieszczono poniżej.

4.- Czy dostęp do hiszpańskiego rejestru ogólnych warunków umownych jest bezpłatny?

Tak.

5.- Korzystanie z rejestru działalności gospodarczej przez internet

Zobacz „Przydatne strony” poniżej. Procedura jest bardzo łatwa - należy po prostu postępować według instrukcji zamieszczonych na stronie internetowej:

 • Link: Link otworzy się w nowym okniehttps://www.registradores.org
 • Następnie należy kliknąć na: „Przeglądaj rejestr ogólnych warunków umownych” (Consulta Registro Condiciones Generales).
 • a następnie określoną dziedzinę.

6.- Przydatne strony

Ostatnia aktualizacja: 11/03/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Francja

Na tej stronie opisano, w jaki sposób można zapoznać się z informacjami zawartymi w rejestrach działalności gospodarczej we Francji.

Jakie informacje zawierają rejestry działalności gospodarczej we Francji?

Lokalne rejestry działalności gospodarczej i spółek (registres du commerce et des sociétés, RCS) prowadzą sekretariaty sądów gospodarczych (tribunaux de commerce) Francji kontynentalnej oraz mieszanych sądów gospodarczych (tribunaux mixtes de commerce) w regionach i departamentach zamorskich oraz sekretariaty sądów powszechnych (tribunaux judiciaires) właściwych w sprawach gospodarczych w departamentach Dolnego Renu, Górnego Renu i Mozeli. Sekretariat sądu sprawdza, czy składane oświadczenia do celów wpisu do rejestru, zmiany wpisu lub wykreślenia przedsiębiorstwa z rejestru są zgodne z przepisami ustawowymi i wykonawczymi, oraz czy ich treść odpowiada przedłożonym dokumentom i aktom dołączonym do wniosku. Taką kontrolę merytoryczną i formalna prowadzi się pod nadzorem prezesa sądu lub wyznaczonego do tego celu sędziego, który ma kompetencje w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów między podatnikiem a urzędnikiem sądowym.

Kbis, który jest wyciągiem z rejestru działalności gospodarczej i spółek, jest „dowodem osobistym” przedsiębiorcy i zawiera wszelkie informacje, które przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć. Jego celem jest zapewnienie pewności prawnej w odniesieniu do transakcji handlowych przez dostarczenie każdej zainteresowanej stronie informacji na temat struktury prawnej przedsiębiorstwa, jego kierownictwa, jego działalności, miejsca prowadzenia działalności oraz sposobu działania. Informuje on również, czy przeciwko danemu przedsiębiorstwu toczy się zbiorowe postępowanie upadłościowe. Ten dokument urzędowy, wydany i podpisany przez właściwego urzędnika sądowego, stanowi potwierdzenie informacji zgłoszonych do rejestru, chyba że zostanie wobec niego zgłoszone fałszerstwo.

Na poziomie krajowym rejestr działalności gospodarczej i spółek (registre national du commerce et des sociétés, RNCS) jest prowadzony przez Krajowy Instytut Własności Przemysłowej (Institut National de la Propriété Industrielle, INPI). W rejestrze tym gromadzone są w sposób scentralizowany wszelkie informacje i dokumenty zweryfikowane i zatwierdzone przez urzędników sądowych i wpisane do rejestrów działalności gospodarczej i spółek prowadzonych przez sekretariaty poszczególnych sądów. INPI odpowiada za rozpowszechnianie i bezpłatne publiczne udostępnianie, do celów ponownego wykorzystania, informacji technicznych, handlowych i finansowych zawartych w RNCS.

Serwis internetowy Link otworzy się w nowym oknieInfogreffe jest platformą służącą rozpowszechnianiu zbioru rejestrów działalności gospodarczej i spółek (Francji kontynentalnej, w tym regionu Alzacji-Mozeli oraz departamentów i regionów zamorskich). Serwis Infogreffe.nc umożliwia dostęp do informacji prawnych dotyczących przedsiębiorstw w Nowej Kaledonii. Serwis Infogreffe umożliwia również dopełnienie formalności w zakresie rejestracji, zmiany lub wykreślenia przedsiębiorstwa oraz złożenia rocznego sprawozdania finansowego przez internet. Strona ta jest dostępna w języku francuskim i angielskim.

Serwis Link otworzy się w nowym oknieINPI, za pośrednictwem portalu DATA INPI, umożliwia otwarty dostęp do danych dotyczących rejestracji, zmian i wykreśleń przedsiębiorstw oraz ich rocznych sprawozdań finansowych.

Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC)

Link otworzy się w nowym oknieBODACC zapewnia podanie do wiadomości publicznej faktów zarejestrowanych w RCS, od utworzenia do wykreślenia przedsiębiorstwa: w szczególności faktów sprzedaży i cesji, postępowań zbiorowych i składania sprawozdań finansowych. Przekazywanie informacji do BODACC odbywa się bez udziału i inicjatywy zainteresowanych stron. Dodawanie wpisów do BODACC należy do obowiązków urzędnika sądowego, który przyjmuje oświadczenia.

Publikacja w BODACC, która umożliwia jak najszersze rozpowszechnianie wpisów w RCS, wchodzi w zakres kompetencji Link otworzy się w nowym okniedyrekcji ds. informacji prawnej i administracyjnej (Direction de l’information légale et administrative – Dila).

Czy dostęp do rejestru działalności gospodarczej jest płatny?

Serwis Infogreffe umożliwia nieodpłatny dostęp do niektórych informacji dotyczących przedsiębiorstw wpisanych do rejestru. Wyciąg z rejestru oraz z aktów zawartych w rejestrze podlega opłacie stałej, której wysokość ustala państwo.

Rozpowszechnienie danych RNCS przez INPI za pośrednictwem portalu DATA INPI jest nieodpłatne. Ponowne wykorzystanie danych wymaga pozwolenia.

Od dnia 1 lipca 2015 r. BODACC jest publikowany wyłącznie elektronicznie. Zawartość witryny internetowej (ogłoszeń BODACC) stała się bezpłatna w lipcu 2011 r.

W czerwcu 2016 r. utworzono ponadto nowy portal gromadzący ogłoszenia i informacje o przedsiębiorstwach – Link otworzy się w nowym okniePortail de la Publicité Légale des Entreprises. Umożliwia on użytkownikom zapoznanie się za pośrednictwem jednego interfejsu z ogłoszeniami i informacjami prawnymi publikowanymi na trzech stronach internetowych: Link otworzy się w nowym okniehttps://www.infogreffe.fr/Link otworzy się w nowym okniehttps://actulegales.fr/ oraz Link otworzy się w nowym okniehttps://www.bodacc.fr/.

W jaki sposób wyszukiwać dane w rejestrze działalności gospodarczej we Francji?

Na stronie Infogreffe można wyszukiwać podmioty gospodarcze według:

 • ich nazw,
 • nazwisk osób kierujących podmiotem gospodarczym,
 • miejscowości lub departamentu, w których znajduje się ich siedziba, miejsce zamieszkania (w przypadku osób fizycznych) lub zakład,
 • numeru SIREN (Système d'Identification du Répertoire des Entreprises),
 • numeru wpisu do rejestru działalności gospodarczej i spółek.

Portal DATA INPI umożliwia wyszukiwanie przedsiębiorstw według numerów SIREN, nazwy, nazwy handlowej, nazwiska dyrektora lub gminy, w której znajduje się główna siedziba przedsiębiorstwa, jak również według słów zawartych w opisie działalności przedsiębiorstwa.

Serwis BODACC umożliwia wyszukiwanie informacji dotyczących przedsiębiorstwa za pomocą numeru SIREN lub jego nazwy.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieEuropejski rejestr przedsiębiorstw

Link otworzy się w nowym oknieInfogreffe

Link otworzy się w nowym oknieINPI

Link otworzy się w nowym oknieCNGTC

Link otworzy się w nowym oknieBODACC

Link otworzy się w nowym okniePPLE

Ostatnia aktualizacja: 22/02/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej chorwacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Chorwacja

W Republice Chorwacji rejestr sądowy jest prowadzony przez sądy gospodarcze (trgovački sudovi).

Rejestr sądowy (Sudski registar)

Rejestr sądowy to księga, która zawiera dane i dokumenty dotyczące podmiotów podlegające wpisowi do rejestru na podstawie przepisów prawa. Każdy sąd, który dokonuje rejestracji, jest odpowiedzialny za wiarygodność wpisów do rejestru. Wpisowi do rejestru podlegają następujące podmioty: spółki handlowe (javna trgovačka društva), spółki komandytowe (komanditna društva), ugrupowania interesów gospodarczych (gospodarska interesna udruženja), spółki akcyjne (dionička društva), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (društva s ograničenom odgovornošću), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (trgovci pojedinci), spółki europejskie (SEs), europejskie ugrupowania interesów gospodarczych (EEIGs), spółdzielnie europejskie (SCEs), instytucje (ustanove), zrzeszenia instytucji (zajednice ustanova), spółdzielnie (zadruge), związki spółdzielni (savezi zadruga), kasy oszczędnościowo-kredytowe (kreditne unije), uproszczone spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)) oraz inne podmioty, które nie podlegają wpisowi do rejestru. Spółki zależne są wpisywane do rejestru, gdy jest to wymagane przepisami prawa.

Do rejestru nie wpisuje się rzemieślników lub stowarzyszeń.

Aby uzyskać wgląd do rejestru, nie trzeba wykazać interesu prawnego. Wgląd do rejestru ogólnego, dokumentów, na których podstawie dokonano wpisu, innych dokumentów i informacji przechowywanych w zbiorze akt (z wyjątkiem dokumentów, które na podstawie przepisów prawa nie należą do sfery publicznej) jest nieograniczony. Każdy może złożyć wniosek o wydanie wyciągu, poświadczonego odpisu lub transkrypcji dokumentów i danych przechowywanych w zbiorze dokumentów.

Rejestr

Informacje dotyczące wpisu do rejestru i podania do wiadomości publicznej danych podmiotów wpisanych do rejestru

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi tworzenie podmiotów podlegających wpisowi i dokonywanie tych wpisów są: ustawa o rejestrze sądowym (Zakon o sudskom registru, zwana dalej „ZSR”), ustawa o spółkach handlowych (Zakon o trgovačkim društvima, zwana dalej „ZTD”) i okólnik dotyczący zasad dokonywania wpisu w rejestrze sądowym (Pravilnik o načinu upisa u sudski registar). Na podstawie tych przepisów do rejestru wpisuje się określone dane oraz wprowadza zmiany dotyczące tych danych.

Dane dotyczące podmiotów, które zostały wpisane do rejestru, są dostępne 24 godz. na dobę i można uzyskać do nich bezpłatny wgląd na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej rejestru sądowego.

Wszczęcie postępowania rejestrowego

Postępowanie rejestrowe wszczyna się w drodze złożenia pisemnego wniosku o wpis danych bądź dokonanie zmian we wpisie. Wniosek składa się w wersji papierowej lub elektronicznej do sądu rejestrowego. Wniosek należy złożyć w sądzie w terminie 15 dni od dnia spełnienia warunków wpisu, o ile prawo nie stanowi inaczej. Sąd może wszcząć postępowanie z urzędu, jeżeli prawo tak stanowi.

Notariusze mogą komunikować się elektronicznie z sądem, który prowadzi postępowanie rejestrowe, w granicach swoich uprawnień i zgodnie z przepisami ustawy o rejestrze sądowym.

Przepisy przewidują postępowanie uproszczone na potrzeby rejestracji uproszczonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki, w której wspólnikami są nie więcej niż 3 osoby; w której funkcjonuje jednoosobowy zarząd i w której minimalny kapitał podstawowy wynosi 10,00 HRK). Aby zawiązać uproszczoną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, osoby zainteresowane muszą skorzystać z formularzy sporządzonych przez notariusza.

Wnioski do rejestru mogą składać:

 • notariusze (którzy są uprawnieni do składania wniosków elektronicznie i do wydawania wyciągów, odpisów i transkrypcji na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o rejestrze sądowym);
 • osoby, które są uprawnione na podstawie przepisów prawa do występowania o dokonanie wpisu (osobiście bądź za pośrednictwem prokurentów);
 • osoby pracujące w urzędach HITRO.HR (które są uprawnione do składania wniosków o utworzenie spółek handlowych poprzez system e-Tvrtka zgodnie z uprawnieniami określonym w odrębnych przepisach).

Skuteczność wpisów

Wpis wywołuje skutki prawne w dniu następującym po dniu jego dokonania (o ile prawo nie stanowi inaczej) oraz wywołuje skutki wobec osób trzecich w dniu, w którym został on podany do wiadomości publicznej.

Nie można powołać się na nieznajomość danych wpisanych do księgi ogólnej rejestru, które zostały podane do wiadomości publicznej w sposób wskazany w ustawie o rejestrze sądowym.

Każda osoba może powołać się na wpis dotyczący stanu prawnego i okoliczności prawnych, dokonany zgodnie z prawem, z wyjątkiem sytuacji, w których okazało się, że osoba trzecia wiedziała, że dane we wpisie do rejestru nie odpowiadają stanowi faktycznemu. W przypadku czynności dokonanych przez osoby trzecie przed upływem szesnastego dnia następującego po dacie publikacji wpisu do rejestru nie można powołać się na dane wpisane do rejestru i dokumenty wymienione w publikacji, jeżeli osoby trzecie udowodnią, że nie miały na ich temat wiedzy.

Osoba działająca w dobrej wierze jest chroniona przepisami prawa w przypadku dokonania czynności prawnej w oparciu o wpis do rejestru, który nie był zgodny z rzeczywistym stanem prawnym.

Przestępstwa karne i administracyjne oraz kary nakładane przez sądy rejestrowe

Przestępstwa karne i administracyjne oraz sankcje nakładane przez sądy rejestrowe są określone w art. 624–632 ustawy o spółkach handlowych. Wszczęcie postępowania wobec osób, które miały prawny obowiązek złożenia wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze, regulują art. 81–81a ustawy o spółkach handlowych.

Ostatnia aktualizacja: 06/09/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Włochy

W niniejszej części przedstawiono w ogólnym zarysie włoski rejestr działalności gospodarczej.

Jakie informacje można znaleźć we włoskim rejestrze działalności gospodarczej?

Włoski Link otworzy się w nowym oknierejestr działalności gospodarczej (Registro delle Imprese) jest prowadzony przez włoskie Izby Handlowe, przy wsparciu Unioncamere, pod nadzorem sędziego oraz Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego. Infrastruktura ICT jest zarządzana przez Infocamere, konsorcjum Izb Handlowych w formie spółki akcyjnej.

W rejestrze tym znajdują się szczegółowe informacje na temat podmiotów gospodarczych, m.in.:

 • pełna nazwa spółki;
 • siedziba;
 • numer VAT;
 • rodzaj działalności gospodarczej i forma prawna;
 • organy zarządzające;
 • kapitał;
 • przedstawiciele prawni;
 • prokurenci;
 • oddziały.

Rejestr umożliwia także dostęp do publicznych dokumentów spółek. Są to:

 • pełne sprawozdania finansowe;
 • umowy spółek;
 • wykazy wspólników/akcjonariuszy spółek.

Dane zawarte we włoskim rejestrze działalności gospodarczej ujawniane są w dwojakim celu:

 1. Ujawnianie danych ze względów prawnych
 • w celu potwierdzenia, że spółka została zawiązana;
 • aby zapewnić skuteczność informacji wobec osób trzecich (art. 2193 kodeksu cywilnego)
 1. Ujawnianie danych ze względów gospodarczych
 • do celów statystycznych i gospodarczych

Czy dostęp do włoskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Dostęp do rejestru i do ograniczonego zakresu informacji (takich jak nazwa i adres spółki) jest bezpłatny. Dostęp w trybie on-line do wszystkich informacji jest możliwy tylko odpłatnie, na wniosek.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

We Włoszech rejestr działalności gospodarczej jest prowadzony przez odpowiednie biura Izb Handlu, Przemysłu, Rzemiosła i Rolnictwa. Biura te noszą nazwę urzędów rejestru działalności gospodarczej (uffici del Registro delle Imprese) i działają pod nadzorem sędziego wyznaczonego przez właściwy miejscowo sąd (sprawujący nadzór nad formalną poprawnością poszczególnych wpisów do rejestru) oraz pod nadzorem administracyjnym Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego.

Włoski rejestr działalności gospodarczej zaczął funkcjonować w swej obecnej postaci po reformie w 1993 r. (art. 8 ustawy nr 580 z 1993 r.) wprowadzonej w życie rozporządzeniem z 1995 r. (dekret Prezydenta Republiki nr 581 z 1995 r.).

W następstwie tej reformy rejestr działalności gospodarczej – do tamtej pory zlokalizowany w urzędach rejestrowych w sądach gospodarczych; przechowujący dane jedynie w formie papierowej – został przeniesiony do Izb Handlu, Przemysłu, Rzemiosła i Rolnictwa. Izby miały za zadanie wprowadzenie w pełni skomputeryzowanego systemu, tak aby informacje i dokumenty w nim przechowywane były w pełni i natychmiast dostępne w całym kraju.

Przepisy te zostały następnie uzupełnione o art. 31 ustawy nr 340 z 2000 r. Nowe przepisy nałożyły na prawie wszystkie rodzaje podmiotów gospodarczych (w szczególności wszystkie spółki) obowiązek stosowania podpisu cyfrowego i narzędzi komputerowych na potrzeby sporządzania wniosków o rejestrację oraz dokumentów towarzyszących i na potrzeby ich składania w rejestrze.

W następstwie dalszych zmian w ustawodawstwie (art. 9 dekretu z mocą ustawy nr 7 z 2007 r.) wszystkie rodzaje podmiotów gospodarczych, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mają obowiązek używania podpisu elektronicznego i elektronicznych kanałów komunikacji w korespondencji z rejestrem działalności gospodarczej na potrzeby sprawozdawczości.

Przed dokonaniem wpisu na temat danego podmiotu gospodarczego odpowiedni rejestr weryfikuje (zgodnie z art. 11 ust. 6 dekretu Prezydenta Republiki nr 581 z 1995 r.), czy:

a) podpis na wniosku jest autentyczny;

b) wniosek został prawidłowo wypełniony;

c) dokument bądź informacje, które podlegają wpisowi, są zgodne z wymogami prawnymi;

d) załączono dokumenty wymagane przez przepisy prawa;

e) spełniono jakiekolwiek inne warunki dokonania wpisu.

Ponadto należy również zauważyć, że prawie wszystkie dokumenty dotyczące spółek, które zostały wpisane do rejestru, są sporządzane przez notariuszy. Artykuł 11 ust. 4 dekretu Prezydenta Republiki nr 581 z 1995 stanowi, że należy złożyć oryginał dokumentu podlegającego wpisowi, przy czym w przypadku dokumentu prywatnego, który nie jest złożony na przechowanie u notariusza, należy poświadczyć podpis, którym dokument ten został opatrzony. W przeciwnym razie składa się poświadczony odpis. Poświadczony wyciąg składa się zgodnie z art. 2718 kodeksu cywilnego.

Na podstawie art. 2193 kodeksu cywilnego

 1. Jeżeli informacje podlegające wpisowi na podstawie przepisów prawa nie zostaną wpisane do rejestru przez osobę, na której spoczywał ten obowiązek, nie wywierają one skutków wobec osób trzecich, chyba że osoba ta udowodni, że osoby trzecie miały wiedzę na temat tych informacji.
 2. Osoby trzecie nie mogą powoływać się na nieznajomość danych podlegających wpisowi, z chwilą z którą wpis stał się skuteczny.
 3. Zasady te stosuje się z zastrzeżeniem przepisów szczególnych.

Historia włoskiego rejestru działalności gospodarczej

Włoski rejestr działalności gospodarczej został założony w 1993 r.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieEuropejski rejestr działalności gospodarczej

Ostatnia aktualizacja: 18/01/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Cypr

Niniejsza strona zawiera streszczenie informacji na temat Rejestru Spółek na Cyprze.

Wydział ds. Spółek jest odpowiedzialny za rejestrację, monitorowanie, kontrolę i wykreślanie z rejestru spółek krajowych i zagranicznych, spółdzielni oraz nazw handlowych. Wydział ten wchodzi w skład Departamentu Rejestru Spółek i Syndyków Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki.

Dostępne są poniższe usługi on-line.

 • Na potrzeby złożenia dokumentów w Link otworzy się w nowym oknieWydziale ds. Spółek dostępne są formularze i wnioski.
 • Obywatele mogą uzyskać informacje na temat Link otworzy się w nowym oknieopłat do uiszczenia za wniesienie każdego wymaganego formularza i wniosku.
 • Dostępne są Link otworzy się w nowym okniedane statystyczne Wydziału ds. Spółek.

Jakie informacje można znaleźć w rejestrze działalności gospodarczej?

Funkcja wyszukiwania w trybie on-line jest dostępna dla wszystkich i każdy może sprawdzić, czy dany podmiot jest wpisany rejestru prowadzonego przez Wydział ds. Spółek i jaki jest jego status, tzn. czy podmiot jest wyrejestrowany czy też nadal prowadzi działalność. W trybie online możliwe jest wyszukiwanie danych na temat wszystkich spółek oraz wgląd do dokumentów w elektronicznych aktach spółek.

Rejestr spółek prowadzi Departament Rejestru Spółek i Syndyków.

Czy dostęp do rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Dostęp do rejestru spółek w trybie on-line jest bezpłatny.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze jest określona przepisami rozdziału 113 ustawy o spółkach. Przepisy te gwarantują wiarygodność informacji przekazywanych osobom trzecim na podstawie art. 3 europejskiej dyrektywy 2009/101/WE w drodze zastosowania poniższych artykułów ustawy.

Artykuł 365

Kontrola, sporządzanie i ewidencjonowanie dokumentów przechowywanych w rejestrze.

Artykuł 365A

Powiadomienie przez urzędników rejestru o przechowywanych aktach – rękojmia wiary publicznej w odniesieniu do danych wprowadzonych do rejestru lub opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Republiki Cypryjskiej.

Artykuł 365B (7)

Rejestr Spółek zapewnia, by akty i dokumenty, o których mowa w ust. 2, były udostępniane do wglądu i dostępne za pośrednictwem wewnątrzunijnego elektronicznego systemu integracji rejestrów, w standardowym formacie wiadomości e-mail, przy jednoczesnym zachowaniu minimalnych wymogów z zakresu bezpieczeństwa dotyczących transmisji danych.

Artykuł 366

Obowiązek nałożony na spółki polegający na składaniu w rejestrze dokumentów, w tym sprawozdania rocznego i sprawozdania finansowego za każdy rok (art. 118–121).

W jaki sposób przeszukiwać rejestr działalności gospodarczej?

Wyszukiwanie odbywa się według nazw spółek. Więcej informacji o wariantach wyszukiwania znajduje się na stronie wyszukiwania.

Historia rejestru działalności gospodarczej

W rejestrze dostępnym w trybie on-line prowadzonym przez Wydział ds. Spółek znajdują się wszystkie podmioty zarejestrowane od roku 1923 do chwili obecnej, w tym spółki zagraniczne, spółdzielnie i nazwy handlowe.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieDepartament Rejestru Spółek i Syndyków (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Ostatnia aktualizacja: 06/01/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Łotwa

W tej części przedstawiono w zarysie łotewski rejestr działalności gospodarczej.

Jakie informacje można znaleźć w łotewskim rejestrze działalności gospodarczej?

Link otworzy się w nowym oknieRejestr Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) to łotewski podmiot prawa publicznego, który odpowiada za rejestrację spółek i przedsiębiorców innego rodzaju oraz ich oddziałów i przedstawicielstw, a także zmian dotyczących dokumentów założycielskich tych podmiotów. Podmiot ten podejmuje też inne czynności przewidziane w przepisach prawa. Do rejestru wpisuje się również podmioty prowadzące działalność w sektorze środków masowego przekazu, stowarzyszenia i fundacje, zastawy handlowe, pakiety kontrolne, umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, małżeńskie umowy majątkowe, partie polityczne, organy arbitrażowe, związki zawodowe, organizacje i instytucje religijne, a także postępowania upadłościowe.

Czy dostęp do rejestru działalności gospodarczej jest płatny?

Tak, na Łotwie nie istnieje bezpłatny rejestr działalności gospodarczej online.

Jednak korzystając z wariantu wyszukiwania dostępnego na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej Rejestru Przedsiębiorstw, można bezpłatnie uzyskać następujące podstawowe informacje dotyczące podmiotów prawnych wpisanych do tego rejestru:

 • rodzaj podmiotu prawnego;
 • siedziba statutowa;
 • nowa lub obecna nazwa lub nazwa handlowa oraz poprzednio zarejestrowana lub historyczna nazwa lub nazwa handlowa;
 • numer w rejestrze;
 • kod identyfikacyjny beneficjenta jednolitego obszaru płatności w euro (o ile został przyznany);
 • data wpisu;
 • data wykreślenia podmiotu prawnego z rejestru (lub data reorganizacji, jeżeli reorganizacja jest przyczyną wykreślenia z rejestru);
 • termin na dokonanie wpisu organizacji religijnej, która podlega przerejestrowaniu;
 • upoważnieni przedstawiciele.

Łotewski Rejestr Przedsiębiorstw umożliwia nieodpłatne uzyskanie następujących informacji o wszystkich zarejestrowanych podmiotach prawnych w formie otwartych danych:

 • numer w rejestrze;
 • nazwa bądź nazwa handlowa podmiotu;
 • rodzaj podmiotu prawnego;
 • informacje, w jakim rejestrze podmiot jest zarejestrowany;
 • data wpisu;
 • informacje dotyczące wykreślenia podmiotu prawnego z rejestru bądź jego reorganizacji;
 • data wykreślenia podmiotu prawnego z rejestru (lub data reorganizacji, jeżeli reorganizacja jest przyczyną wykreślenia z rejestru);
 • siedziba statutowa;
 • dziedzina działalności w przypadku stowarzyszeń, fundacji i związków zawodowych;

Informacje dostępne są do pobrania Link otworzy się w nowym oknietutaj w formatach .csv, .txt i .xlsx. Użytkownik może wybrać określony format w zależności od potrzeb. Dane aktualizowane są codziennie.

Wszystkie wpisy do rejestru są publikowane w wersji elektronicznej na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej dziennika urzędowego Latvijas Vēstnesis. Ta sama procedura ma zastosowanie do publikacji dokumentów złożonych oddzielnie.

W jaki sposób można uzyskać informacje z łotewskiego rejestru działalności gospodarczej?

Łotewski Rejestr Przedsiębiorstw umożliwia uzyskanie informacji na temat wszystkich zarejestrowanych podmiotów i faktów prawnych.

Informacje pochodzące z Rejestru Przedsiębiorstw można uzyskać za opłatą, składając Link otworzy się w nowym okniewniosek o udzielenie informacji, osobiście, listownie lub pocztą elektroniczną na adres Link otworzy się w nowym oknieinfo@ur.gov.lv w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz cyfrowym znacznikiem czasu. Wniosek musi zawierać informacje na temat płatności zrealizowanej na rzecz Rejestru Przedsiębiorstw (należy do niego dołączyć dokument potwierdzający dokonanie płatności, jego kopię lub wydruk z systemu bankowości elektronicznej). Składając wniosek, należy określić wybrany sposób otrzymania informacji (osobiście, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie).

Zaświadczenie dotyczące osoby prawnej, osoby fizycznej lub dokumentu (umowy) można również uzyskać za pośrednictwem strony Link otworzy się w nowym oknieLatvija.lv. Informacje takie sporządza się w ciągu 10–15 min. Po przetworzeniu wniosku na adres e-mail klienta lub za pośrednictwem strony internetowej wysyłane jest oficjalne zaświadczenie zawierające pieczęć elektroniczną. Pieczęć taka poświadcza wiarygodność danych i ich zgodność z informacjami wpisanymi do rejestrów prowadzonych w ramach Rejestru Przedsiębiorstw.

Link otworzy się w nowym oknieWykaz opłat można znaleźć w internecie.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Wszystkie wpisy do rejestru działalności gospodarczej podlegają publikacji w dzienniku urzędowym Latvijas Vēstnesis, a ich elektroniczne wersje są dostępne na stronie internetowej dziennika urzędowego: www.vestnesis.lv. Ta sama procedura ma zastosowanie do publikacji dokumentów złożonych oddzielnie.

Wpisy do rejestru wywołują skutki prawne wobec osób trzecich dopiero po opublikowaniu tych wpisów w dzienniku urzędowym, chyba że dane informacje były znane osobom trzecim przed ich publikacją. Jeżeli jednak osoba trzecia może wykazać, że opublikowana informacja nie była i nie mogła być jej znana, nie można się na te informacje powołać w odniesieniu do czynności prawnych dokonywanych przed upływem 15 dni od daty publikacji.

Jeżeli informacja, która ma zostać wpisana do rejestru, zostanie nieprawidłowo zarejestrowana lub opublikowana, osoba trzecia działająca w dobrej wierze może się powołać na taką opublikowaną informację, nawet jeżeli nie odpowiada ona wpisowi w rejestrze lub aktualnemu stanowi faktycznemu. Osoba trzecia nie może się jednak powołać na informację, która została nieprawidłowo opublikowana, jeżeli wiedziała o tym, że opublikowana informacja jest nieprawidłowa.

Szczegółowe informacje można znaleźć w Link otworzy się w nowym oknieart. 12 kodeksu handlowego (Komerclikums) (na Link otworzy się w nowym okniehttp://likumi.lv/ta/en/en/id/5490 jest również dostępna wersja angielska).

W jaki sposób można skontaktować się z łotewskim rejestrem działalności gospodarczej?

Dane kontaktowe:

Rejestr Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej
Pērses iela 2
Riga
Łotwa
LV 1011
Informacja telefoniczna: 67031703 (uwaga: pod tym numerem telefonu nie udziela się porad prawnych)
Faks: 67031793
E-mail: Link otworzy się w nowym oknieinfo@ur.gov.lv

Link otworzy się w nowym oknieGodziny urzędowania można znaleźć w internecie.

Historia łotewskiego rejestru działalności gospodarczej

Rejestr Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej utworzono w dniu 1 grudnia 1990 r.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieRejestr Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej

Link otworzy się w nowym oknieEuropejski rejestr przedsiębiorstw (dostęp za pośrednictwem Lurosoft)

Ostatnia aktualizacja: 12/07/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej litewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Litwa

W niniejszej części przedstawiono w zarysie litewski rejestr osób prawnych.

Jakie informacje można znaleźć w litewskim rejestrze osób prawnych?

Dane gromadzone w litewskim rejestrze osób prawnych (Lietuvos juridinių asmenų registras), dokumenty przechowywane w tym rejestrze oraz wszystkie inne informacje przekazane do rejestru są publiczne. W rejestrze osób prawnych przechowuje się dane i dokumenty dotyczące osób prawnych prawa prywatnego i publicznego. Ogólnie w rejestrze uwzględnia się 26 rodzajów osób prawnych.

Do rejestru są wpisywane następujące dane: nazwa osoby prawnej; kod; forma prawna; status prawny; siedziba osoby prawnej; organy osoby prawnej; członkowie organów zarządzających (imię i nazwisko, numer dokumentu tożsamości, miejsce zamieszkania) oraz członkowie uprawnieni do podejmowania zobowiązań prawnych w imieniu osoby prawnej i zakres ich uprawnień; oddziały i przedstawicielstwa; ograniczenia działalności osoby prawnej; termin zakończenia działalności przez osobę prawną; rok obrotowy; daty wprowadzenia zmian do dokumentów i danych w rejestrze; informacje dotyczące osób fizycznych uprawnionych do zawierania umów w imieniu osoby prawnej oraz inne dane przewidziane przepisami prawa.

W rejestrze osób prawnych przechowywane są również: dokumenty dotyczące utworzenia osoby prawnej, decyzje organów osób prawnych, zestawy rocznych sprawozdań finansowych składanych przez spółki i inne dokumenty przewidziane przepisami prawa.

Link otworzy się w nowym oknieLitewski rejestr osób prawnych jest prowadzony przez przedsiębiorstwo państwowe Registrų centras (centrum rejestracji).

Czy dostęp do litewskiego rejestru osób prawnych jest bezpłatny?

W rejestrze istnieje możliwość bezpłatnego wyszukiwania osób prawnych. Nieodpłatnie przekazywane są poniższe informacje:

 • kod;
 • nazwa;
 • siedziba;
 • forma prawna;
 • status prawny.

Opłatę pobiera się w przypadku udostępniania bardziej szczegółowych danych dotyczących osób prawnych. Dane te są przekazywane, jeżeli:

 • została podpisana umowa o świadczenie usług na rzecz zarejestrowanego użytkownika;
 • wykorzystywany jest Link otworzy się w nowym okniesamoobsługowy system centrum rejestracji;
 • skierowano odpowiedni wniosek do urzędnika rejestru.

Link otworzy się w nowym oknieLitewski rejestr osób prawnych zapewnia możliwość bezpłatnego sprawdzenia, czy określona nazwa nie jest tożsama z nazwami używanymi przez inne osoby prawne, oddziały lub przedstawicielstwa bądź z nazwami wpisanymi tymczasowo do rejestru.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Zmiany wprowadzone przez urzędnika prowadzącego rejestr do danych bądź informacji dotyczących osób prawnych zostają opublikowane nie później niż następnego dnia roboczego, a data ich wprowadzenia – opublikowana w elektronicznym biuletynie informacyjnym.

Publikacja przez urzędników prowadzących rejestr wyciągów z informacji bądź danych lub kopii dokumentów przechowywanych w rejestrze świadczy o wiarygodności tych dokumentów prima facie.

W jaki sposób przeszukiwać litewski rejestr działalności gospodarczej?

Osoby prawne można wyszukiwać w rejestrze bezpłatnie według poniższych kryteriów wyszukiwania. Są to:

 • kod;
 • nazwa;
 • nazwa historyczna.

Zarejestrowani użytkownicy, którzy podpisali umowę o świadczenie usług, mogą przeprowadzić wyszukiwanie w oparciu o następujące kryteria: kod, nazwa, osoba fizyczna, osoba prawna bądź zagraniczna osoba prawna.

System samoobsługowy umożliwia wyszukiwanie osób prawnych według kodu, nazwy bądź nazwy historycznej (w przypadku podmiotów, które zmieniły swoją nazwę).

Historia litewskiego rejestru działalności gospodarczej

Rejestr osób prawnych został utworzony w 2004 r., przy czym dane dotyczące osób prawnych gromadzone we wcześniejszych systemach informatycznych od 1990 r. zostały do niego automatycznie przeniesione.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieRejestr osób prawnych

Ostatnia aktualizacja: 18/02/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Luksemburg

Niniejsza strona zawiera informacje na temat możliwości wglądu do rejestru działalności gospodarczej Luksemburga (Registre de Commerce et des Sociétés – RCS).

Jakie informacje zawiera rejestr działalności gospodarczej Luksemburga?

Link otworzy się w nowym oknieRejestr działalności gospodarczej (RCS) – Registre de Commerce et des Sociétés – jest urzędowym rejestrem wszystkich osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą, a także innych jednostek, o których mowa w znowelizowanej ustawie z dnia 19 grudnia 2002 r.

Rejestr działalności gospodarczej działa pod nadzorem Ministra Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości powierzył zarządzanie RCS ugrupowaniu interesów gospodarczych Luxembourg Business Registers (dawniej GIE RCSL), w skład którego wchodzą: organy państwowe, Izba Handlowa oraz Izba Rzemieślnicza.

Celem rejestru działalności gospodarczej jest:

 • zapewnienie możliwości identyfikacji osób wpisywanych do rejestru na podstawie wymagań ustawowych, w drodze bieżącego aktualizowania ich spisu,
 • zagwarantowanie jak największego bezpieczeństwa transakcji,
 • udzielanie informacji osobom trzecim.

Rejestr działalności gospodarczej gromadzi dwa rodzaje danych:

 • dane o charakterze identyfikacyjnym i prawnym, takie jak nazwa spółki lub firma spółki, przedmiot działalności spółki, kapitał spółki, skład zarządu, nazwisko biegłego rewidenta, osoby uprawnione do podejmowania decyzji w imieniu spółki i inne tego typu dane,
 • sprawozdania roczne.

Kontakt:

Adres biura

Adres pocztowy

Dni i godziny urzędowania

14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg – Kirchberg

Tel.: (+352) 26 428-1

Faks: (+352) 26 42 85 55

E-mail: Link otworzy się w nowym okniehelpdesk@lbr.lu

LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS
L-2961 Luxembourg

Od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-12:00 oraz 13:30-16:00


Czy dostęp do rejestru działalności gospodarczej jest płatny?

Wgląd do akt w siedzibie RCS jest bezpłatny.

Niektóre dane są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej Luxembourg Business Registers. Są to:

 • numer RCS;
 • data wpisu;
 • nazwa;
 • forma prawna;
 • adres siedziby spółki;
 • wykaz dokumentów złożonych począwszy od lutego 2006 r.

Odpłatnie można otrzymać:

 • wyciąg zawierający zaktualizowane dane, które podmiot wpisany do rejestru powinien złożyć w RCS,
 • poświadczoną kopię dokumentów złożonych do RCS (w formacie elektronicznym).

Link otworzy się w nowym oknieTabela obowiązujących opłat jest dostępna na stronie internetowej, w zakładce „Informacje ogólne – Cennik” (General information - Prices).

W jaki sposób wyszukiwać dane w rejestrze działalności gospodarczej Luksemburga?

Wyszukiwanie można przeprowadzać za pomocą strony internetowej Link otworzy się w nowym oknieLuxembourg Business Registers, na portalu poświęconym rejestrowi handlowemu, podając:

 • nazwę (albo część nazwy) lub
 • numer wpisu podmiotu w rejestrze.

Wyszukiwarka internetowa wyświetli wówczas listę nazw odpowiadających wprowadzonemu zapytaniu.

Po kliknięciu na nazwę jednego z podmiotów odnalezionych przez wyszukiwarkę wyświetlą się bezpłatnie następujące informacje:

 • numer RCS;
 • data wpisu;
 • nazwa;
 • forma prawna;
 • adres siedziby spółki.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Zgodnie z art. 19-3 zmienionej ustawy z dnia 19 grudnia 2002 r. o rejestrze handlowym oraz o księgach rachunkowych i rocznych sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw na dokumenty złożone do akt lub wyciągi z akt można powoływać się wobec osób trzecich dopiero po publikacji odpowiednich dokumentów w Recueil électronique des sociétés et associations (RESA), chyba że spółka udowodni, że osoby trzecie miały wcześniej wiedzę o takich dokumentach. Osoby trzecie mogą mimo to powoływać się na dokumenty złożone do akt lub wyciągi z akt jeszcze nieopublikowanych.

W odniesieniu do transakcji dokonanych przed szesnastym dniem następującym po dniu ogłoszenia nie można powoływać się na takie dokumenty i wyciągi wobec osób trzecich, które udowodnią, że nie mogły o nich wiedzieć.

W przypadku niezgodności między tekstem złożonym a opublikowanym w RESA ten ostatni nie wywiera skutków prawnych wobec osób trzecich. Osoby trzecie mogą się jednak powołać na taki dokument, o ile spółka nie dowiedzie, że znały one treść tekstu, który został złożony do rejestru.

Okres, który obejmują rejestry działalności gospodarczej Luksemburga

Rejestr działalności gospodarczej istnieje od 1909 r.

Od 2003 r. funkcjonuje on pod nadzorem Ministra Sprawiedliwości, a zarządzanie nim zostało powierzone ugrupowaniu interesów gospodarczych Luxembourg Business Registers. Od tego czasu przeprowadzono pełny proces informatyzacji zawartych w nim danych.

Dokumenty złożone w RCS począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r. są systematycznie digitalizowane i udostępnione do wglądu w formie elektronicznej na stronie internetowej.

Dokumenty złożone w RCS począwszy od 1909 r., czyli od chwili jego utworzenia, zostały poddane digitalizacji i są stopniowo udostępniane ogółowi społeczeństwa.

W następstwie tego procesu zasoby RCS są całkowicie dostępne w postaci elektronicznej.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieLuxembourg Business Registers

Ostatnia aktualizacja: 10/01/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Węgry

Na tej stronie przedstawiono w zarysie węgierski rejestr działalności gospodarczej.

Jakie informacje można znaleźć w węgierskim rejestrze działalności gospodarczej?

Rejestr działalności gospodarczej zawiera dane dotyczące spółek wpisanych do rejestru oraz dokumenty, na podstawie których dokonano wpisu. Danymi w rejestrze działalności gospodarczej (dotyczącymi wpisanych do niego spółek) zarządzają sądy rejestrowe. Informacje i dokumenty dotyczące spółek przechowywane są w formie elektronicznej. Dostęp do danych dotyczących spółek zarejestrowanych w węgierskich sądach rejestrowych można uzyskać bezpłatnie na stronie internetowej serwisu informacji o spółkach i stronie internetowej elektronicznej rejestracji spółek Ministerstwa Sprawiedliwości (serwis informacji o spółkach Link otworzy się w nowym okniehttps://www.e-cegjegyzek.hu/).

Istnieje możliwość uzyskania dostępu do poniższych informacji (aktualnych lub historycznych), jeżeli w momencie wyszukiwania figurują one w rejestrze działalności gospodarczej:

 • numer wpisu spółki do rejestru (cégjegyzékszám);
 • nazwa spółki (firma);
 • siedziba główna (székhely);
 • miejsce lub miejsca prowadzenia działalności (telephelyek);
 • oddział(-y) (fióktelepek);
 • rodzaj prowadzonej działalności;
 • kapitał zakładowy;
 • numer identyfikacji podatkowej;
 • informacje o tym, czy wszczęto postępowanie upadłościowe, układowe (felszámolás) lub likwidacyjne (végelszámolás);
 • informacje o tym, czy osoba pełniąca obecnie lub w przeszłości funkcje zarządcze lub kierownicze w podmiocie gospodarczym (gazdasági társaság), zgodnie z § 3:22 węgierskiej ustawy nr V z 2013 r. Kodeks cywilny, nie może sprawować funkcji zarządczych ani kierowniczych w innym podmiocie gospodarczym.

Pierwszego dnia każdego tygodnia aktualizowane są poniższe informacje.

 1. Wszystkie dane o spółkach wpisanych do rejestru działalności gospodarczej (wyciąg przechowywany w rejestrze – tárolt cégkivonat) oraz dane dotyczące wniosków o dokonanie wpisu lub zmiany, które nie zostały jeszcze wprowadzone do rejestru.
 2. Informacje o spółkach obejmują informacje na temat:
 • struktury własności (informacje na temat wspólników bądź akcjonariuszy), uprawnień do reprezentacji osoby prawnej, podmiotów gospodarczych niemających osobowości prawnej (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság) lub innych podmiotów gospodarczych,
 • pełnomocnictw dla osób fizycznych oraz składu rady nadzorczej.

Dane aktualizowane pierwszego dnia tygodnia można znaleźć, korzystając z wyszukiwarki.

Informacje dotyczące spółek są przechowywane w rejestrze działalności gospodarczej również w oparciu o inne kryteria (dostępne są również dane historyczne). Oprócz tych informacji można również uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących spółek. Wgląd do danych można uzyskać w sądach rejestrowych oraz za pośrednictwem serwisu informacji o spółkach, natomiast odpisy lub niepoświadczone kopie dokumentów oraz informacje dotyczące spółek można otrzymać za uiszczeniem opłaty administracyjnej.

Czy dostęp do węgierskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Wgląd do węgierskiego rejestru działalności gospodarczej jest możliwy bezpłatnie w zakresie opisanym powyżej na stronie <Link otworzy się w nowym okniehttps://www.e-cegjegyzek.hu/?ceginformacio>. Dostęp do wszelkich pozostałych treści jest odpłatny.

W jaki sposób przeszukiwać węgierski rejestr działalności gospodarczej?

Informacje o spółkach można wyszukiwać według jednego z następujących kryteriów:

- nazwa spółki;

- numer wpisu spółki do rejestru;

- numer identyfikacji podatkowej.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Dane, o których mowa w art. 2 dyrektywy 2009/101/WE, w odniesieniu do spółek wpisanych do rejestru na Węgrzech, są dostępne online nieodpłatnie.

Na Węgrzech informacje publiczne o spółkach są udostępniane przez sąd rejestrowy, serwis informacji o spółkach bądź publikowane w monitorze gospodarczym. Monitor gospodarczy jest dziennikiem urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości, który jest dostępny nieodpłatnie na stronie Link otworzy się w nowym okniehttp://www.e-cegkozlony.gov.hu/. Z chwilą opublikowania danych z rejestru działalności gospodarczej dotyczących spółek akcyjnych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością sąd rejestrowy publikuje również w monitorze gospodarczym ich akty założycielskie bądź zmiany wprowadzone do tych aktów. Dane aktualizowane są codziennie.

Danymi w rejestrze działalności gospodarczej (dotyczącymi wpisanych do niego spółek) zarządzają sądy rejestrowe. Informacje i dokumenty dotyczące spółek przechowywane są w formie elektronicznej. Dostęp do danych dotyczących spółek zarejestrowanych w każdym z węgierskich sądów rejestrowych można uzyskać bezpłatnie na stronie internetowej serwisu informacji o spółkach i stronie internetowej elektronicznej rejestracji spółek Ministerstwa Sprawiedliwości (serwis informacji o spółkach Link otworzy się w nowym okniehttps://www.e-cegjegyzek.hu/).

Historia węgierskiego rejestru działalności gospodarczej

Od lipca 1993 r., kiedy krajowy system informacji o spółkach i wpisów do rejestru (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) zaczął w pełni funkcjonować, dane w rejestrze działalności gospodarczej są wprowadzane przez sądy w formie elektronicznej.

Czas przekazywania danych w systemie między dowolnymi dwoma sądami to tylko kwestia minut.

Ostatnia aktualizacja: 21/09/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej maltański. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Malta

W niniejszej części przedstawiono w zarysie maltański rejestr działalności gospodarczej.

Jakie informacje można znaleźć w maltańskim rejestrze działalności gospodarczej?

Link otworzy się w nowym oknieMaltański rejestr działalności gospodarczej zawiera ogólne informacje dotyczące spółek prowadzących działalność na Malcie.

Rejestr należy do Link otworzy się w nowym oknieMaltańskiego Urzędu ds. Usług Finansowych (MFSA), który na podstawie przepisów prawa odpowiada za uaktualnianie krajowego rejestru spółek. Na stronie internetowej MFSA znajdują się informacje dotyczące ustawodawstwa w zakresie usług finansowych, w tym:

Czy dostęp do maltańskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Informacje ogólne zawarte w maltańskim rejestrze działalności gospodarczej są dostępne dla wszystkich użytkowników bezpłatnie, jednak dostęp do niektórych zasobów zamieszczonych na stronie podlega opłacie.

Strona internetowa MFSA jest dostępna dla wszystkich użytkowników bezpłatnie.

W jaki sposób przeszukiwać maltański rejestr działalności gospodarczej?

Zarejestrowani użytkownicy internetowego rejestru korzystają z bezpłatnego dostępu do bazy danych rejestrowych. Status zarejestrowanego użytkownika można uzyskać bezpłatnie. Pobieranie dokumentów poszczególnych spółek podlega opłacie, ale przeszukiwanie informacji w bazie danych jest bezpłatne. W związku z tym każdy może wyszukać spółkę, posługując się jej nazwą, częścią nazwy lub jej numerem wpisu do rejestru. Inne bezpłatnie dostępne informacje obejmują siedzibę spółki oraz nazwiska członków organów spółki, sekretarza spółki i wspólników/akcjonariuszy.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Ustawa o spółkach z 1995 r. (rozdział 386 Zbioru praw Malty) to najważniejszy akt prawny regulujący spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowane na Malcie. Zawiera ona przepisy umożliwiające osobom trzecim powoływanie się na dokumenty oraz inne informacje znajdujące się w rejestrze, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

Wszystkie dokumenty i oficjalne zawiadomienia przedstawiane przez spółki na potrzeby rejestracji muszą być opatrzone podpisem lub poświadczone przez członka zarządu lub sekretarza spółki. Urzędnik rejestrowy przyjmuje dokumenty i oficjalne zawiadomienia w dobrej wierze. Osoba reprezentująca spółkę składająca podpis na dokumencie jest odpowiedzialna za jego treść. Dokonywanie fałszywych zgłoszeń lub składanie fałszywych oświadczeń w dokumencie, który został sporządzony na potrzeby przedłożenia organowi publicznemu, w celu uzyskania korzyści dla siebie lub dla innych osób, jest na Malcie uznawane za przestępstwo.

Historia maltańskiego rejestru działalności gospodarczej

Prawo spółek wprowadzono na Malcie w 1962 r. na podstawie rozporządzenia w sprawie spółek handlowych (Commercial Partnerships Ordinance). Rejestr był początkowo prowadzony w ramach Ministerstwa Handlu, będącego jednostką rządową. Stał się on częścią Maltańskiego Urzędu ds. Usług Finansowych w 1997 r., po wprowadzeniu nowej ustawy o spółkach (Companies Act) w 1995 r. Wszystkie wpisane do rejestru dokumenty istniejących spółek zostały zeskanowane i dla każdej spółki utworzono elektroniczny folder. Początkowo zdalny dostęp do bazy danych spółek oraz dokumentów spółek przechowywanych w rejestrze można było uzyskać za pomocą bezpośredniego systemu wdzwaniania, który został dostosowany do wykorzystania w internecie w 2000 r. Pod koniec 2004 r. uruchomiono nowy system sieciowy, a dokonywanie wpisów do rejestru drogą elektroniczną z wykorzystaniem podpisu cyfrowego zostało wprowadzone w 2006 r.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieMaltański rejestr działalności gospodarczej

Link otworzy się w nowym oknieMaltański Urząd ds. Usług Finansowych

Link otworzy się w nowym oknieStrona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości, Kultury i Samorządu Terytorialnego

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Niderlandy

W tej części przedstawiono w zarysie niderlandzki rejestr handlowy.

Jakie informacje można znaleźć w niderlandzkim rejestrze handlowym?

Link otworzy się w nowym oknieNiderlandzki rejestr handlowy należy do niderlandzkiej Izby Handlowej (Kamer van Koophandel) i jest przez nią prowadzony na podstawie upoważnienia nadanego przez rząd w ustawie o rejestrze działalności gospodarczej.

Rejestr zawiera przegląd wszystkich prawnie istotnych informacji na temat wszelkich podmiotów gospodarczych w Niderlandach. Do rejestru wpisuje się wszystkie spółki i inne osoby prawne, takie jak:

 • spółki [spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (BV) i spółki akcyjne (NV)]
 • przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą
 • stowarzyszenia
 • fundacje
 • osoby wykonujące wolne zawody (np. adwokaci, lekarze, artyści)
 • stowarzyszenia współwłaścicieli
 • kościoły
 • organy administracji rządowej.

Treść danych wpisanych do rejestru może być różna w zależności od formy prawnej podmiotu. Najważniejsze dane odnotowywane w rejestrze to:

 • oficjalna nazwa podmiotu (firma)
 • inne nazwy handlowe
 • forma prawna i siedziba
 • adresy
 • zarząd
 • pełnomocnicy
 • pracownicy
 • dane oddziału
 • dane kontaktowe
 • wskazanie rodzaju działalności (zgodnie z klasyfikacją NACE).

Zgodnie z prawem niderlandzkim informacje w rejestrze wywołują skutki prawne (i są wiążące wobec osób trzecich), o ile nie wskazano inaczej. Obowiązek dokonania wpisu w rejestrze (i aktualizacji danych) spoczywa na samej osobie prawnej. Każda zmiana musi zostać wpisana do rejestru w terminie tygodnia od jej dokonania.

Wpis do rejestru nie stanowi elementu procesu zakładania spółki w Niderlandach. Z prawnego punktu widzenia w tym kraju spółka może powstać, nawet jeżeli nie została wpisana do rejestru. W związku z tym, chociaż niezarejestrowanie spółki jest niezgodne z prawem, spółka niezarejestrowana nadal istnieje i może prowadzić działalność.

Niderlandzkie spółki z (nie)ograniczoną odpowiedzialnością mają ponadto obowiązek składania w rejestrze rocznego sprawozdania finansowego. Większość z nich ma obowiązek złożenia jedynie bilansu, natomiast duże spółki składają również sprawozdanie z finansowych wyników działalności.

Czy dostęp do niderlandzkiego rejestru handlowego jest bezpłatny?

Podstawowe informacje w niderlandzkim rejestrze handlowym – takie jak dane kontaktowe, numer przyznany przez Izbę Handlową (KvK-nummer) oraz numer oddziału (vestigingsnummer) – są dostępne bezpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Link otworzy się w nowym oknieIzby Handlowej. Za inne rodzaje informacji, takie jak wyciągi urzędowe, sprawozdania finansowe i inne dokumenty, pobierana jest opłata. Link otworzy się w nowym oknieWykaz opłat można znaleźć na stronie internetowej Izby Handlowej.

Można również pobrać bezpłatną aplikację Link otworzy się w nowym oknieKVK App Handelsregister. Aplikacja ta pozwala uzyskać proste informacje z rejestru.

W jakim stopniu można polegać na wiarygodności dokumentów umieszczonych w rejestrze?

Wszyscy powinni mieć możliwość powoływania się na informacje zawarte w rejestrze handlowym. Rejestr zawiera dane autentyczne. Jakość danych jest zagwarantowana w taki sposób, że użytkownik może się na nie powoływać. Za treść wpisu w rejestrze odpowiada właściciel spółki. Zarejestrowane spółki mają obowiązek zgłaszać wszelkie zmiany stanu faktycznego. Jeżeli takie zmiany nie zostaną zgłoszone, za wiążące uznaje się informacje zawarte w rejestrze handlowym. Jest to tzw. ochrona osób trzecich. Osoby trzecie działające w dobrej wierze powinny móc uznawać dane zawarte w rejestrze za prawdziwe.

W jaki sposób przeszukiwać niderlandzki rejestr handlowy?

Link otworzy się w nowym oknieRejestr handlowy można przeszukiwać według:

 • nazwy handlowej
 • oficjalnego numeru nadanego przez Izbę Handlową (KvK-nummer)
 • adresu
 • kodu pocztowego

Historia niderlandzkiego rejestru handlowego

Informacje w rejestrze są gromadzone od początku istnienia obecnego rejestru (od 1920 r.). Dostępne są także dane dotyczące niektórych starszych spółek.

Powiązane linki

Link otworzy się w nowym oknieEuropejski rejestr przedsiębiorstw

Link otworzy się w nowym oknieIzba Handlowa

Link otworzy się w nowym oknieNiderlandzki rejestr handlowy

Ostatnia aktualizacja: 18/10/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Austria

W tej części przedstawiono w zarysie austriacki rejestr działalności gospodarczej.

Jakie informacje można znaleźć w austriackim rejestrze działalności gospodarczej?

Link otworzy się w nowym oknieRejestr handlowy (Firmenbuch, zwany również „rejestrem głównym” – Hauptbuch) zawiera informacje dotyczące wszystkich wpisanych do niego austriackich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą [zob. sekcja 2 austriackiej ustawy o rejestrze handlowym (Firmenbuchgesetz – FBG)]. Dokumenty, na podstawie których dokonuje się wpisów, są przechowywane w elektronicznym archiwum prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości (archiwum dokumentów – Urkundensammlung). Dane na temat spółek oraz archiwum dokumentów są dostępne publicznie online, za odpowiednią opłatą.

Dane dotyczące spółek są także udostępniane austriackim organom za pośrednictwem portalu Federalnego Centrum Obliczeniowego (Bundesrechenzentrum – BRZ). Podmioty z państw członkowskich UE mogą uzyskać dostęp do danych za pośrednictwem Link otworzy się w nowym oknieeuropejskiego rejestru przedsiębiorstw (EBR).

Czy dostęp do austriackiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Dostęp do austriackiego rejestru handlowego jest płatny.

W jaki sposób przeszukiwać austriacki rejestr działalności gospodarczej?

Informacje o wpisach w rejestrze handlowym zawarte w bazie danych rejestru są publicznie dostępne.

Wpisując numer, pod którym dany podmiot jest wpisany do rejestru handlowego (Firmenbuchnummer), można uzyskać wyciąg zawierający dane aktualnie znajdujące się w rejestrze. Ponadto na żądanie można uzyskać dane, które zostały wykreślone (tylko w przypadku danych dostępnych w formacie elektronicznym). Zapytania mogą także dotyczyć wpisów, które zostały niedawno wprowadzone, zmienione lub wykreślone.

Publiczny dostęp do bazy danych rejestru handlowego zapewniają wyspecjalizowane Link otworzy się w nowym okniespółki, zwane Verrechnungsstellen, z którymi Ministerstwo Sprawiedliwości podpisało odpowiednie umowy. Świadczą one odpłatne usługi, takie jak udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące rejestru handlowego lub wydawanie poświadczonych kopii wpisów w rejestrze, które mają taką samą moc prawną jak oficjalnie wydane wyciągi.

Na potrzeby postępowania przed organami publicznymi oficjalny dokument poświadczający status przedsiębiorstwa w rejestrze handlowym może jednak wydać wyłącznie sąd rejonowy (Landesgericht), wydział rejestrowy (Firmenbuchabteilung).

W jakim stopniu można polegać na wiarygodności dokumentów w rejestrze?

Zgodnie z art. 3a dyrektywy 2009/101/WE zmienionej dyrektywą 2012/17/UE państwa członkowskie muszą wyjaśnić przepisy prawa krajowego, zgodnie z którymi osoby trzecie mogą powoływać się na informacje i każdy rodzaj dokumentu, o których mowa w art. 2 (np. pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów lub umowa spółki). W tym arkuszu informacyjnym przedstawiono stan prawny w Austrii.

Zgodnie z art. 2 dyrektywy 2009/101/WE, informacje i dokumenty dotyczące spółek akcyjnych (Aktiengesellschaften – AG) i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaften mit beschränkter Haftung – GmbH) muszą zostać udostępnione w rejestrze handlowym. Podstawę prawną funkcjonowania rejestru stanowią kodeks handlowy (Unternehmensgesetzbuch – UGB) oraz ustawa o rejestrze handlowym (Firmenbuchgesetz – FBG). Rejestr handlowy prowadzą sądy w formie elektronicznej. Składa się on z rejestru głównego, do którego wpisuje się okoliczności wywołujące skutki prawne (np. pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów) lub z którego informacje te się wykreśla, oraz z archiwum dokumentów (zawierającego np. umowy spółki).

Zgodnie z Link otworzy się w nowym oknie§ 10 ust. 1 kodeksu handlowego informacje o dokonaniu wpisu do rejestru handlowego publikuje się zarówno w bazie ogłoszeń urzędowych Ediktsdatei (która jest dostępna nieodpłatnie w internecie), jak i w austriackim dzienniku urzędowym Wiener Zeitung. Publikację uważa się za dokonaną z chwilą wprowadzenia odpowiednich danych do bazy ogłoszeń urzędowych.

Skutki prawne wpisów do rejestru handlowego wobec osób trzecich reguluje Link otworzy się w nowym oknie§ 15 kodeksu handlowego, zgodnie z którym podmiot nie może powołać się wobec osoby trzeciej na fakt, który powinien zostać wpisany do rejestru, jeżeli do takiego wpisu nie doszło, chyba że dana osoba trzecia była już tego faktu świadoma (ust. 1). Fakt wpisany do rejestru wywołuje skutki prawne wobec osób trzecich. Nie dotyczy to jednak czynności prawnych dokonanych w ciągu 15 dni od daty publikacji, pod warunkiem że osoba trzecia wykaże, że nie zdawała sobie sprawy ani nie powinna była zdawać sobie sprawy z tego faktu (ust. 2). Jeżeli dany podmiot dokonał nieprawidłowego wpisu lub też nie doprowadził do wykreślenia wpisu, o którego wadliwości wiedział lub powinien był wiedzieć, wpis ten wywołuje skutki prawne wobec osób trzecich w transakcjach handlowych. Reguła ta nie ma jednak zastosowania wówczas, gdy dany podmiot jest w stanie dowieść, że osoba trzecia działała, nie biorąc pod uwagę wpisu, wiedziała o jego wadliwości albo nie wiedziała o jego wadliwości w wyniku rażącego niedbalstwa (ust. 3).

Wiążącą wersją umowy spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zawsze wersja znajdująca się w rejestrze handlowym, ponieważ skutki prawne wszelkich zmian dokonanych w umowie spółki zależą od ich wpisania do rejestru handlowego [Link otworzy się w nowym oknie§ 148 ust. 3 ustawy o spółkach akcyjnych (Aktiengesetz – AktG) i Link otworzy się w nowym oknie§ 49 ust. 2 ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH-Gesetz – GmbHG)].

Historia austriackiego rejestru handlowego

Wpisy w austriackim rejestrze handlowym były pierwotnie przechowywane w wersji papierowej. Po zautomatyzowaniu rejestru w 1991 r. dane przechowywane w formie papierowej przeniesiono do elektronicznej bazy danych. Od tego czasu wszystkie dane, zarówno aktualne, jak i historyczne, są dostępne w wersji elektronicznej.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieEuropejski rejestr przedsiębiorstw

Link otworzy się w nowym oknieOgólne informacje na temat austriackiego rejestru handlowego

Link otworzy się w nowym oknieBaza ogłoszeń urzędowych austriackiego sądownictwa

Link otworzy się w nowym oknieTekst kodeksu handlowego w pełnym brzmieniu

Link otworzy się w nowym oknieTekst ustawy o rejestrze handlowym w pełnym brzmieniu

Link otworzy się w nowym oknieTekst ustawy o spółkach akcyjnych w pełnym brzmieniu

Link otworzy się w nowym oknieTekst ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością w pełnym brzmieniu

Ostatnia aktualizacja: 21/04/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Polska

W niniejszej części przedstawiono w ogólnym zarysie polski rejestr działalności gospodarczej

Jakie informacje można znaleźć w rejestrze działalności gospodarczej?

Link otworzy się w nowym okniePolski rejestr działalności gospodarczej (Krajowy Rejestr Sądowy) jest prowadzony i zarządzany przez Link otworzy się w nowym okniepolskie Ministerstwo Sprawiedliwości

Zawiera on informacje na temat spółek, fundacji, stowarzyszeń oraz innych podmiotów.

Bardziej konkretnie, rejestr zawiera różnego rodzaju informacje dotyczące tych podmiotów:

 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (numer KRS)
 • numer REGON (numer w centralnym wykazie podmiotów gospodarki narodowej)
 • nazwa
 • charakter i status prawny
 • data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • dane adresowe
 • istotne daty (wpisu i usunięcia)
 • właściwe organy
 • osoby uprawnione do reprezentacji.

Czy dostęp do polskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Tak, dostęp do rejestru jest bezpłatny.

W jaki sposób przeszukiwać polski rejestr działalności gospodarczej

Polski rejestr działalności gospodarczej można przeszukiwać według następujących kryteriów wyszukiwania:

 • nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (nr KRS); lub
 • nazwy podmiotu.

Na ile wiarygodne są dokumenty zawarte w rejestrze?

Na gruncie prawa polskiego kwestia ochrony osób trzecich w związku z udostępnianiem informacji i dokumentów objętych dyrektywą 2009/101/WE jest uregulowana w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2013.1203.j.t.).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2013,1203 j.t.):

Art. 12.
1. Dane zawarte w Rejestrze nie mogą być z niego usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2. Jeżeli okaże się, że w Rejestrze znajduje się wpis zawierający oczywiste błędy lub niezgodności z treścią postanowienia sądu, sąd z urzędu sprostuje wpis.

3. Jeżeli w Rejestrze są zamieszczone dane niedopuszczalne ze względu na obowiązujące przepisy prawa, sąd rejestrowy, po wysłuchaniu zainteresowanych osób na posiedzeniu lub po wezwaniu do złożenia oświadczenia pisemnego, wykreśla je z urzędu.

Art. 13.
1. Wpisy do Rejestru podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 14.
Podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis do Rejestru nie może powoływać się wobec osób trzecich działających w dobrej wierze na dane, które nie zostały wpisane do Rejestru lub uległy wykreśleniu z Rejestru.

Art. 15.
1. Od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nikt nie może zasłaniać się nieznajomością ogłoszonych wpisów. Jednak w odniesieniu do czynności dokonanych przed upływem szesnastego dnia od dnia ogłoszenia podmiot wpisany do Rejestru nie może powoływać się na wpis wobec osoby trzeciej, jeżeli ta udowodni, że nie mogła wiedzieć o treści wpisu.

2. W przypadku rozbieżności między wpisem do Rejestru a ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obowiązuje wpis w Rejestrze. Jednak osoba trzecia może powoływać się na treść ogłoszenia, chyba że podmiot wpisany do Rejestru udowodni, że osoba trzecia wiedziała o treści wpisu.

3. Osoba trzecia może się powoływać na dokumenty i dane, w odniesieniu do których nie dopełniono jeszcze obowiązku ogłoszenia, jeżeli niezamieszczenie ogłoszenia nie pozbawia jej skutków prawnych.

Art. 17.
1. Domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe.

2. Jeżeli dane wpisano do Rejestru niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub bez tego zgłoszenia, podmiot ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu”.

Historia polskiego rejestru działalności gospodarczej

Rejestr ten działa od stycznia 2007 r.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieUstawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Ostatnia aktualizacja: 16/02/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Portugalia

Na tej stronie przedstawiono ogólne informacje na temat rejestru działalności gospodarczej w Portugalii.

Rejestr działalności gospodarczej

W Portugalii kwestie związane z rejestrem działalności gospodarczej reguluje kodeks dotyczący rejestru działalności gospodarczej przyjęty na podstawie dekretu z mocą ustawy nr 403/86 z dnia 3 grudnia 1986 r.

Rejestr prowadzą urzędy rejestrowe pełniące funkcję służb zewnętrznych Instytutu Rejestrów i Notariatu (Instituto dos Registos e do Notariado, IRN), który działa pod egidą Ministerstwa Sprawiedliwości. Urzędy rejestrowe działają na terytorium całego kraju. Właściwość urzędów nie jest ograniczona do konkretnego obszaru.

Celem rejestru działalności gospodarczej jest podawanie do wiadomości publicznej informacji o sytuacji prawnej:

 • osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą;
 • spółek prawa handlowego;
 • spółek prawa cywilnego o charakterze handlowym;
 • przedsiębiorców indywidualnych o ograniczonej odpowiedzialności (EIRL);
 • spółdzielni;
 • przedsiębiorstw publicznych;
 • innych grup spółek i europejskich ugrupowań interesów gospodarczych;
 • osób fizycznych i prawnych objętych obowiązkiem rejestracji na podstawie przepisów prawa.

Rejestracja skutkuje przyznaniem spółkom prawa handlowego osobowości prawnej i jest zazwyczaj obowiązkowa. Podmioty gospodarcze muszą dokonać rejestracji w terminie dwóch miesięcy od dnia utworzenia.

Okoliczności faktyczne można wpisać do rejestru wyłącznie po przedstawieniu dowodów z dokumentów na ich poparcie zgodnie z procedurą przewidzianą w przepisach prawa; takie dowody należy następnie zarchiwizować w formie elektronicznej. Dokumenty sporządzone w języku obcym są przyjmowane wyłącznie po ich przetłumaczeniu zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, chyba że przedstawiono w nich fakty, których rejestracja obejmuje kontrolę formalną i merytoryczną dokumentów przeprowadzaną przez urzędnika dokonującego rejestracji (registo por transcrição), lub że sporządzono je w językach angielskim, francuskim lub hiszpańskim i właściwy urzędnik biegle włada danym językiem.

Rejestracji można dokonać w drodze transkrypcji (transcrição) [urząd sporządza wyciąg z zawartych w dokumentach informacji istotnych z punktu widzenia sytuacji prawnej podmiotów, na których spoczywa obowiązek rejestracji, i opracowuje streszczenie tych informacji, które podlega następnie zatwierdzeniu przez urzędnika rejestrowego (conservador) lub urzędnika zatrudnionego w rejestrze (oficial de registo)] lub w drodze złożenia dokumentów (wyłącznie w celu archiwizacji dokumentów dotyczących okoliczności faktycznych wymagających rejestracji).

Informacje, które spółki prawa handlowego i spółki prawa cywilnego o charakterze handlowym mają obowiązek zarejestrować:

 • utworzenie spółki;
 • w przypadkach określonych w przepisach prawa – uchwały dotyczące zakupu składników majątku przez spółkę podjęte na walnym zgromadzeniu udziałowców/akcjonariuszy;
 • odwrócenie podziału, podział lub przeniesienie udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub udziałów kapitałowych znajdujących się w posiadaniu komandytariuszy w spółkach komandytowych;
 • zobowiązania do zbycia lub obciążenia udziałów/udziałów kapitałowych w spółkach jawnych, spółkach komandytowych lub spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, umowy dotyczące prawa pierwokupu, jeżeli uzgodniono, że będą wywierały skutki erga omnes, a także zobowiązania z tytułu prawa pierwokupu, którym spadkodawca nadał takie skutki w drodze testamentu;
 • przeniesienie udziałów kapitałowych w spółkach jawnych lub udziałów kapitałowych znajdujących się w posiadaniu komandytariuszy w spółkach komandytowych, ustanowienie praw rzeczowych do użytkowania i pobierania pożytków z takich udziałów oraz z tytułu ich przeniesienia, zmiany lub umorzenia, a także zajęcie praw do zysków i udziału w likwidacji;
 • ustanowienie i przeniesienie prawa do użytkowania, zabezpieczenia (penhor), zajęcia zabezpieczającego (arresto), przekazania majątku do przechowawcy (arrolamento), zastawu, zajęcia lub konfiskaty w postępowaniu karnym w odniesieniu do udziałów lub praw do udziałów oraz wszelkie inne czynności lub nakazy wpływające na możliwość swobodnego zbywania takich udziałów;
 • wystąpienie lub wyłączenie wspólników ze spółek jawnych i spółek komandytowych, umorzenie udziałów wskutek śmierci wspólnika oraz przystąpienie nowych wspólników z nieograniczoną odpowiedzialnością;
 • nabycie udziałów w celu umorzenia oraz wyłączenie lub wystąpienie wspólników ze spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • uchwały dotyczące nabycia udziałów w celu umorzenia, przekształcenia lub umorzenia udziałów;
 • prywatna emisja obligacji, chyba że w terminie na złożenie wniosku o wpis do rejestru zostały one dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych;
 • powołanie członków organów zarządczych i nadzorczych spółki lub sekretarza spółki i zakończenie pełnienia przez nich funkcji z jakiegokolwiek powodu innego niż upływ kadencji;
 • w stosownych przypadkach przedstawienie sprawozdań finansowych przez spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki jawne i spółki komandytowe oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych przez spółki zobowiązane do przedstawiania takich sprawozdań;
 • zmiana siedziby statutowej lub przeniesienie siedziby statutowej za granicę;
 • plany przeprowadzenia połączeń lub podziałów na poziomie krajowym lub transgranicznym;
 • plany utworzenia europejskiej spółki akcyjnej w drodze połączenia, plany utworzenia europejskiej spółki akcyjnej w drodze przekształcenia spółki akcyjnej utworzonej na mocy prawa krajowego lub plany utworzenia dominującej europejskiej spółki akcyjnej – w tym ostatnim przypadku wraz z dowodem potwierdzającym spełnienie stosownych wymogów;
 • rozszerzenie działalności, połączenie lub podział spółki na poziomie krajowym lub transgranicznym, przekształcenie lub rozwiązanie spółki, oraz podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego spółki lub odkup udziałów własnych, a także inna zmiana statutu lub umowy spółki;
 • powołanie likwidatorów spółki i zakończenie pełnienia funkcji przed zakończeniem postępowania likwidacyjnego, a także wszelkie zmiany ustawowych lub umownych uprawnień likwidatorów;
 • zakończenie likwidacji lub wznowienie działalności przez spółkę;
 • uchwały dotyczące utrzymania całkowitej kontroli jednej spółki nad inną w ramach grupy spółek lub uchwały o ustaniu takiej kontroli;
 • umowy o podporządkowaniu i wszelkie zmiany takich umów lub ich wygaśnięcie;
 • emisja warrantów w drodze prywatnej emisji przez podmiot, który nie posiada żadnych papierów wartościowych notowanych na krajowym rynku regulowanym, chyba że w terminie na złożenie wniosku o wpis do rejestru zostały one dopuszczone do obrotu na regulowanym rynku papierów wartościowych.

W jaki sposób wystąpić z wnioskiem o wpis do rejestru i z jakimi kosztami się to wiąże?

Wniosek o rejestrację dokumentów w celu dokonania wpisu w rejestrze działalności gospodarczej można złożyć osobiście w urzędzie rejestrowym, pocztą tradycyjną lub Link otworzy się w nowym oknieonline.

Koszty różnią się w zależności od faktów podlegających wpisowi do rejestru i są regularnie zmieniane. Z informacjami na temat kosztów wpisu poszczególnych aktów do rejestru można zapoznać się pod adresem: Link otworzy się w nowym okniehttps://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/122322384/201906152048/73705012/diploma/indice.

W jaki sposób przeglądać informacje zawarte w rejestrze działalności gospodarczej i z jakimi kosztami się to wiąże?

Z wnioskiem o sporządzenie wyciągu z rejestru oraz wyciągu z przechowywanych dokumentów lub z wnioskiem o udzielenie ustnych lub pisemnych informacji na temat ich treści może wystąpić dowolna osoba.

Na stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniehttp://publicacoes.mj.pt/Pesquisa.aspx można znaleźć nieodpłatne informacje na temat wpisów do rejestru, których publikacja jest obowiązkowa.

Fakt dokonania wpisu można wykazać wyłącznie przez okazanie wyciągu, który zachowuje ważność przez okres sześciu miesięcy. Wyciągi mogą być udostępniane na nośniku elektronicznym, przy czym uznaje się je za ważne do wszystkich celów prawnych w postępowaniach przed dowolnym organem publicznym lub podmiotem prywatnym na takich samych zasadach jak wersje papierowe.

Za sporządzenie wyciągów z rejestru i z powiązanych dokumentów w formie papierowej lub elektronicznej pobierana jest opłata.

Dostęp do wyciągów w formie elektronicznej można uzyskać po uiszczeniu opłaty abonamentowej w wysokości 25 euro rocznie – za odpowiednią opłatą można również wykupić dostęp do takich wyciągów na okres dwóch, trzech lub czterech lat. Koszty różnią się w zależności od rodzaju wyciągu będącego przedmiotem wniosku (wyciąg z wpisu w rejestrze lub jeden z dwóch innych rodzajów wyciągów).

Wnioski można składać pod adresem Link otworzy się w nowym okniehttps://eportugal.gov.pt/en/espaco-empresa/empresa-online.

Na wniosek informacje figurujące w rejestrze działalności gospodarczej mogą zostać udostępnione w postaci certyfikatu elektronicznego w języku angielskim, który wywołuje takie same skutki prawne jak informacje przekazane w języku portugalskim.

Skutki prawne wpisów w rejestrze działalności gospodarczej

Fakty podlegające wpisowi do rejestru są skuteczne wobec osób trzecich po dniu dokonania wpisu. Fakty wymagające dokonania wpisu oraz publikacji w rejestrze (na stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniehttp://publicacoes.mj.pt/Pesquisa.aspx) są skuteczne wobec osób trzecich dopiero po ich opublikowaniu.

Ostateczny wpis do rejestru po przeprowadzeniu kontroli formalnej i merytorycznej dokumentów przez urzędnika dokonującego rejestracji (registo por transcrição) jest objęty rękojmią wiary publicznej. Na przykład w odniesieniu do danych spółek prawa handlowego (forma prawna, firma, siedziba statutowa, przedmiot działalności, sygnatariusze, członkowie organów spółki itp.) przyjmuje się domniemanie istnienia sytuacji prawnej będącej przedmiotem wpisu w rejestrze.

W przypadku wpisu do rejestru w drodze złożenia dokumentów nie przyjmuje się takiego domniemania; wpis taki pełni funkcję ogłoszenia publicznego i nie jest objęty rękojmią wiary publicznej.

Ostatnia aktualizacja: 04/10/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Rumunia

W niniejszej części przedstawiono w zarysie rumuński rejestr handlowy prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości – Krajowe Biuro Rejestru Handlowego (Oficiul Național al Registrului Comerțului, ONRC).

Jakie informacje można znaleźć w rumuńskim rejestrze handlowym?

Rumuńskie Link otworzy się w nowym oknieKrajowe Biuro Rejestru Handlowego jest podmiotem publicznym posiadającym osobowość prawną, które podlega Ministerstwu Sprawiedliwości. Jest ono odpowiedzialne za prowadzenie i organizację centralnego elektronicznego rejestru handlowego oraz za zarządzanie tym rejestrem.

Biura rejestru handlowego (oficiile registrului comerțului, ORC) podlegające Krajowemu Biuru Rejestru Handlowego mieszczą się w Bukareszcie oraz w każdym z 41 rumuńskich okręgów. Biura te odpowiadają za prowadzenie i organizację lokalnych rejestrów handlowych oraz za zarządzanie tymi rejestrami.

Zgodnie z przepisami ustawy nr 26/1990 rejestr handlowy zawiera informacje dotyczące następujących podmiotów wpisanych do rejestru:

 • spółek;
 • spółek krajowych;
 • przedsiębiorstw krajowych;
 • podmiotów prawa publicznego;
 • spółdzielni;
 • organizacji spółdzielczych;
 • ugrupowań interesów gospodarczych;
 • europejskich ugrupowań interesów gospodarczych;
 • spółek europejskich;
 • spółdzielni europejskich;
 • osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą;
 • spółek jednoosobowych;
 • przedsiębiorstw rodzinnych; oraz
 • innych osób fizycznych lub prawnych wskazanych w przepisach prawa.

W rejestrze handlowym odnotowuje się wszystkie dokumenty, czynności i wzmianki, a także dane identyfikacyjne zainteresowanych podmiotów, które wymagają rejestracji z mocy prawa, oraz wszelkie inne akty lub dokumenty wyraźnie wskazane w przepisach prawa.

Strona internetowa rejestru handlowego (Link otworzy się w nowym okniehttps://www.onrc.ro/index.php/en) zawiera następujące elementy:

1. dokumenty
2. informacje i usługi uporządkowane według sekcji i usług;
3. informacje dotyczące Krajowego Biura Rejestru Handlowego oraz biur rejestru handlowego przy sądach;
4. różne rodzaje publicznie dostępnych informacji – dostęp bezpłatny;
5. formularze stosowane przez to biuro;
6. opis formalności związanych z dokonywaniem wpisów do rejestru handlowego dla każdej kategorii podmiotów i działalności gospodarczej;
7. dane statystyczne dotyczące odnotowanych operacji

 • historię instytucji;
 • informacje na temat sieci biur rejestru handlowego;
 • formularze (m.in. dla przedsiębiorstw) oraz informacje o formalnościach związanych z ich wypełnianiem;
 • podatki i opłaty pobierane za usługi świadczone przez Krajowe Biuro Rejestru Handlowego;
 • informacje o usługach;
 • przepisy prawa;
 • dane statystyczne;
 • informacje o mediach

Usługi online świadczone przez Krajowe Biuro Rejestru Handlowego są dostępne za pośrednictwem Link otworzy się w nowym oknieportalu usług elektronicznych Biura, który stworzono w ramach sektorowego programu operacyjnego „Zwiększanie konkurencyjności gospodarki”, „Inwestycje w przyszłość”, oraz stanowią element projektu „Usługi online (administracja elektroniczna) świadczone przez Krajowe Biuro Rejestru Handlowego na rzecz środowiska biznesu za pośrednictwem specjalnego portalu”.

Usługi online świadczone przez Krajowe Biuro Rejestru Handlowego za pośrednictwem portalu usług elektronicznych są następujące:

 • usługa „InfoCert”;
 • usługa „Recom online”;
 • sprawdzenie dostępności nazwy spółki i zastrzeżenie online nazwy spółki;
 • wstępna weryfikacja (sprawdzenie, czy nazwa lub logo dla osób prawnych/fizycznych, spółek jednoosobowych/przedsiębiorstw rodzinnych są dostępne lub czy nie są zastrzeżone);
 • dokonywanie wpisów w rejestrze handlowym i udzielanie zezwoleń osobom prawnym;
 • aktualizacja danych adresowych spółek wpisanych do rejestru handlowego;
 • uzyskanie aktualnych informacji dotyczących działalności spółki w przeszłości, dane statystyczne;
 • wydawanie dokumentów (zaświadczeń);
 • sprawdzanie stanu sprawy;
 • powiadamianie o wnioskach złożonych do rejestru handlowego;
 • decyzje o odroczeniu wniosków składanych do rejestru handlowego;
 • publikacja informacji na temat różnych sytuacji osób prawnych;
 • dane statystyczne (czynności dokonywane w centralnym rejestrze handlowym, przedsiębiorstwa z kapitałem obcym);
 • formularz rejestru handlowego w trybie offline.

Serwis „Recom online” zapewnia dostęp do następujących informacji o przedsiębiorstwach:

 • nazwy i formy prawnej;
 • danych identyfikacyjnych (numeru wpisu do rejestru handlowego, niepowtarzalnego identyfikatora europejskiego, niepowtarzalnego kodu rejestracyjnego, siedziby statutowej, danych adresowych przedsiębiorstwa (numeru telefonu, faksu));
 • adresu siedziby statutowej (dokumentu potwierdzającego adres siedziby statutowej, daty rozpoczęcia obowiązywania i daty wygaśnięcia ważności dokumentu potwierdzającego adres siedziby statutowej, okresu, w którym siedziba statutowa pełniła swoją funkcję);
 • wpłaconego subskrybowanego kapitału;
 • działalności głównej zadeklarowanej przez przedsiębiorstwo/na którą otrzymało ono zezwolenie;
 • działalności drugorzędnej zadeklarowanej przez przedsiębiorstwo/na którą otrzymało ono zezwolenie;
 • danych identyfikacyjnych powiązanych osób fizycznych i prawnych;
 • danych identyfikacyjnych kadry kierowniczej;
 • danych dotyczących logo;
 • danych dotyczących oddziałów/jednostek zależnych/filii (siedziba, numer telefonu);
 • danych dotyczących dodatkowych biur/lokalizacji operacyjnych (siedziba, numer telefonu);
 • danych dotyczących siedzib statutowych lub działalności dozwolonej na mocy art. 15 ustawy nr 359/2004;
 • danych dotyczących praw majątkowych;
 • danych dotyczących układów z wierzycielami;
 • danych dotyczących okoliczności faktycznych, o których mowa w art. 21 lit. e)–h) ustawy nr 26/1990;
 • danych dotyczących pozostałych wzmianek;
 • danych bilansowych (obroty, średnia liczba pracowników, zysk brutto ze sprzedaży), jeżeli takie dane przekazało Ministerstwo Finansów Publicznych.

Czy dostęp do rumuńskiego rejestru handlowego jest bezpłatny?

Dostęp do informacji udzielanych w rejestrze handlowym można uzyskać Link otworzy się w nowym oknieonline za pośrednictwem portalu usług elektronicznych Krajowego Biura Rejestru Handlowego. Użytkownicy uzyskują nieodpłatny dostęp do informacji po dokonaniu rejestracji (utworzeniu nazwy użytkownika i hasła).

Informacje na portalu Krajowego Biura Rejestru Handlowego są uporządkowane według świadczonych usług. Niektóre informacje są dostępne nieodpłatnie, a niektóre – za opłatą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dostępne informacje:

 • Ogólne informacje dla osób zainteresowanych prowadzeniem niektórych rodzajów regulowanej działalności (w zależności od przypadku: przedsiębiorstw, osób fizycznych, osób prawnych, podmiotów publicznych i organów publicznych itd.) są dostępne pod adresem Link otworzy się w nowym okniehttps://www.onrc.ro/index.php/en).
 • Komponent serwisu „Recom online” wymagający subskrypcji jest dostępny po zawarciu umowy z użytkownikiem. Dostęp jest możliwy przez całą dobę.
 • Formularze elektroniczne
 • Dostęp do informacji na temat statusu wniosków o wpis do rejestru handlowego jest bezpłatny.
 • Dostęp do sekcji dotyczącej odroczenia wniosków o rejestrację złożonych do rejestru handlowego jest bezpłatny.
 • Dostęp do niektórych publicznie dostępnych informacji (sprawozdania finansowe, informacje o dobrowolnym rozwiązaniu podmiotu, informacje o rozwiązaniu podmiotu z mocy ustawy itd.) jest bezpłatny.

Dostęp do wszystkich sekcji strony Link otworzy się w nowym okniehttps://www.onrc.ro/index.php/en można uzyskać bezpłatnie przez całą dobę.

W jaki sposób przeszukiwać rumuński rejestr handlowy?

Bezpłatne informacje zawarte w serwisie „Link otworzy się w nowym oknieRecom on-line” można wyszukiwać według następujących kryteriów:

 • nazwy przedsiębiorstwa;
 • numeru wpisu do rejestru handlowego;
 • niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego;
 • okręgu, w którym znajduje się siedziba statutowa.

Informacje ogólne dostępne bezpłatnie dla zainteresowanych osób w ramach serwisu „Recom online” obejmują:

 • nazwę przedsiębiorstwa wpisanego do rejestru handlowego;
 • numer wpisu do rejestru handlowego;
 • niepowtarzalny identyfikator europejski;
 • niepowtarzalny numer identyfikacyjny;
 • adres siedziby statutowej/przedsiębiorstwa;
 • status spółki (np. spółka działająca, spółka rozwiązana, stan likwidacji, upadłość, spółka wykreślona z rejestru).

Historia rumuńskiego rejestru handlowego

Rejestr handlowy utworzono w 1990 r. na mocy ustawy nr 26/1990 o rejestrze handlowym.

W drugiej połowie 2011 r. uruchomiono specjalny portal zapewniający nowe usługi online środowisku biznesowemu oraz innym zainteresowanym osobom.

Cele Link otworzy się w nowym oknieKrajowego Biura Rejestru Handlowego:

 • informowanie środowiska biznesu, podmiotów publicznych, mediów i innych zainteresowanych osób o działalności ujętej w rejestrze handlowym;
 • skrócenie czasu potrzebnego do uzyskania dostępu do informacji;
 • skrócenie kolejek w biurach rejestru handlowego;
 • skrócenie czasu potrzebnego do złożenia dokumentów wymaganych do dokonania wpisu w rejestrze handlowym;
 • uproszczenie procedur wpisu przedsiębiorstw do rejestru, składania informacji finansowych oraz wniosków o informacje i dokumenty;
 • informowanie wnioskodawców online w czasie rzeczywistym o danych zawartych w rejestrze handlowym.

Jak dalece można polegać na danych zawartych w rejestrze?

Rumuński rejestr handlowy utworzono i funkcjonuje on zgodnie z przepisami ustawy nr 26/1990 o rejestrze handlowym, ponownie opublikowanej, z późniejszymi zmianami. Zezwolenie na ustanowienie podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru handlowego oraz na ich działalność i wpis do rejestru handlowego, jak również na rejestrowanie wszelkich zmian w dokumentach założycielskich lub innych wyraźnie określonych elementów wydaje się zgodnie z ustawą nr 26/1990, nadzwyczajnym dekretem rządowym nr 116/2009, ustawą nr 359/2004 oraz przepisami wykonawczymi dotyczącymi prowadzenia rejestrów handlowych, rejestrowania czynności oraz udzielania informacji, zatwierdzonymi zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości nr 2594/C/2008. Szczegółowe aspekty poszczególnych rodzajów działalności podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru handlowego regulowane są przez szczególne akty ustawodawcze. Do najważniejszych aktów należą: ustawa nr 31/1990 Prawo spółek; ustawa nr 1/2005 o organizacji i funkcjonowaniu spółdzielni; ustawa nr 566/2004 o spółdzielniach rolniczych; nadzwyczajny dekret rządowy nr 44/2008 w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki jednoosobowe i przedsiębiorstwa rodzinne; oraz ustawa nr 161/2003 o niektórych środkach służących zapewnieniu przejrzystości w sprawowaniu urzędu publicznego, pełnieniu funkcji publicznych lub prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zapobieganiu korupcji i jej penalizacji.

Jak wynika z poniższych przepisów krajowych, osoby trzecie mogą polegać na informacjach i dokumentach zawartych w rejestrze handlowym zgodnie z art. 17 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek.

 1. Art. 1 ust. 1 ustawy nr 26/1990 o rejestrze handlowym, ponownie opublikowanej, z późniejszymi zmianami, stanowi, że „przed rozpoczęciem działalności gospodarczej następujące osoby fizyczne lub prawne wnioskują – w zależności od przypadku – o zarejestrowanie w rejestrze handlowym lub o wpis do tego rejestru: osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki jednoosobowe i przedsiębiorstwa rodzinne, spółki, przedsiębiorstwa krajowe i spółki krajowe, podmioty prawa publicznego, ugrupowania interesów gospodarczych, spółdzielnie, organizacje spółdzielcze, spółki europejskie, spółdzielnie europejskie oraz europejskie ugrupowania interesów gospodarczych, których siedziby główne znajdują się w Rumunii, oraz inne osoby fizyczne lub prawne przewidziane w przepisach prawa”.
  Ponadto art. 1 ust. 2 wspomnianej wyżej ustawy stanowi, że „w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej lub po jej zakończeniu osoby fizyczne i prawne, o których mowa w ust. 1, wnioskują o wpis do tego samego rejestru wzmianek dotyczących dokumentów i czynności podlegających rejestracji z mocy prawa”.
 1. Udostępnianie informacji wpisanych do rejestru handlowego oraz wydawanie odpisów powiązanych dokumentów odbywają się zgodnie z art. 4 ustawy nr 26/1990 o rejestrze handlowym, ponownie opublikowanej, z późniejszymi zmianami.

1. Rejestr handlowy jest publicznie dostępny.

2. Biuro rejestru handlowego wydaje, na koszt osoby rejestrującej wniosek, informacje, wypisy z rejestru oraz zaświadczenia dotyczące danych wpisanych do rejestru handlowego i zaświadczenia potwierdzające rejestrację lub brak rejestracji danego dokumentu lub danej czynności, odpisy oraz uwierzytelnione odpisy wpisów dokonanych w rejestrze i przedłożonych dokumentów, z tytułu których pobiera się opłatę.

3. Istnieje również możliwość złożenia wniosku o wydanie dokumentów, o których mowa w ust. 2, oraz ich otrzymania drogą pocztową.

4. O dokumenty, o których mowa w ust. 2, można wnioskować i otrzymać je drogą elektroniczną w formacie elektronicznym wraz z zaawansowanym podpisem elektronicznym, który jest w nie wbudowany, załączony do nich lub logicznie z nimi powiązany, za pośrednictwem portalu usług online Krajowego Biura Rejestru Handlowego. O dokumenty te można również wnioskować za pośrednictwem elektronicznego punktu kompleksowej obsługi zgodnie z nadzwyczajnym dekretem rządowym nr 49/2009 o swobodzie przedsiębiorczości usługodawców oraz swobodzie świadczenia usług w Rumunii, zmienionym ustawą nr 68/2010.

5. Opłaty za wydanie odpisów lub przekazanie informacji, bez względu na sposób dostarczenia, nie mogą przekraczać kosztów administracyjnych poniesionych w związku z wydaniem takich odpisów lub przekazaniem informacji.

Art. 41

1. Elektroniczne odpisy dokumentów i informacje, o których mowa w art. 4, udostępnia się również za pośrednictwem systemu integracji rejestrów handlowych na koszt wnioskodawcy.

2. Opłaty pobierane za wydanie odpisów z rejestru handlowego lub udostępnienie informacji zawartych w tym rejestrze za pośrednictwem systemu integracji rejestrów handlowych nie mogą przekraczać związanych z tym kosztów administracyjnych.

Skutek prawny dokumentów należących do osób podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru handlowego oraz czynności podejmowanych przez takie osoby uregulowano w art. 5 ustawy nr 26/1990 o rejestrze handlowym, ponownie opublikowanej, z późniejszymi zmianami:
1. Wpis do rejestru oraz wzmianki w rejestrze są skuteczne wobec osób trzecich od dnia ich dokonania w rejestrze handlowym lub opublikowania w części IV Dziennika Urzędowego Rumunii lub w innej publikacji zgodnie z przepisami prawa.
2. Osoby podlegające obowiązkowi złożenia wniosku o wpis nie mogą dochodzić skuteczności niezarejestrowanych dokumentów ani czynności wobec osób trzecich, chyba że są w stanie udowodnić, iż osoby takie miały wiedzę na temat tych dokumentów oraz czynności.
3. Krajowe Biuro Rejestru Handlowego publikuje na swojej stronie internetowej i na portalu usług online oraz przedstawia do publikacji na europejskim portalu e-sprawiedliwość aktualne informacje o przepisach krajowych w odniesieniu do ujawniania oraz skuteczności wobec osób trzecich dokumentów należących do osób podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru handlowego oraz czynności i wzmianek dokonywanych przez takie osoby.

Co więcej, spółki podlegają w tym zakresie przepisom szczególnym, tj. art. 50–53 ustawy nr 31/1990 Prawo spółek, ponownie opublikowanej, z późniejszymi zmianami:

Art. 50
1. Spółka nie może dochodzić skuteczności wobec osób trzecich dokumentów ani czynności, których nie ujawniono zgodnie z prawem, chyba że jest w stanie udowodnić, iż osoby takie miały wiedzę na temat tych dokumentów lub czynności.

2. Żadne działania podejmowane przez spółkę przed upływem 16. dnia od daty publikacji w części IV Dziennika Urzędowego Rumunii postanowienia wydanego przez sędziego rozpoznającego sprawę (obecnie rozpoznawać wnioski może dyrektor biura rejestru handlowego/osoba wyznaczona przez dyrektora generalnego Krajowego Biura Rejestru Handlowego zgodnie z nadzwyczajnym dekretem rządowym nr 116/2009, z późniejszymi zmianami) nie wywołują skutków prawnych wobec osób trzecich, jeżeli osoby te są w stanie udowodnić, że nie mogły mieć wiedzy na temat takich działań.

Art. 51
Osoby trzecie mogą jednak powołać się na dokumenty lub czynności, w odniesieniu do których nie dopełniono obowiązku publikacji, chyba że brak publikacji pozbawia te dokumenty lub czynności skutków prawnych.
Art. 52
1. W przypadku rozbieżności między tekstem przekazanym do biura rejestru handlowego a tekstem opublikowanym w części IV Dziennika Urzędowego Rumunii lub w prasie spółka nie ma prawa dochodzić skuteczności opublikowanego tekstu wobec osób trzecich. Osoby trzecie mają prawo dochodzić skuteczności opublikowanego tekstu wobec spółki, chyba że spółka jest w stanie udowodnić, iż osoby trzecie znały tekst przekazany do biura rejestru handlowego.

Art. 12 ust. 1 ustawy nr 26/1990 o rejestrze handlowym, ponownie opublikowanej, z późniejszymi zmianami, stanowi, co następuje:

1. Rejestr handlowy obejmuje: rejestr służący do rejestracji osób prawnych będących spółkami, spółkami krajowymi lub przedsiębiorstwami krajowymi, podmiotami prawa publicznego, ugrupowaniami interesów gospodarczych, organizacjami spółdzielczymi, spółkami europejskimi, europejskimi ugrupowaniami interesów gospodarczych lub innymi osobami prawnymi wyraźnie przewidzianymi w przepisach prawa, których siedziba główna lub dodatkowe biura znajdują się w Rumunii, rejestr służący do rejestracji osób prawnych będących spółdzielniami lub spółdzielniami europejskimi, których siedziba główna lub dodatkowe biura znajdują się w Rumunii, oraz rejestr służący do rejestracji osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek jednoosobowych oraz przedsiębiorstw rodzinnych, których siedziba główna lub dodatkowe biura znajdują się w Rumunii. Rejestry te prowadzi się w postaci systemu elektronicznego.

 1. Art. 6 ust. 1 ustawy nr 26/1990 o rejestrze handlowym, ponownie opublikowanej, z późniejszymi zmianami, w związku z art. 1 nadzwyczajnego dekretu rządowego nr 116/2009 w sprawie wprowadzenia określonych środków dotyczących dokonywania wpisów w rejestrze handlowym, zatwierdzonego ze zmianami ustawą nr 84/2010, stanowi, że „wpisów w rejestrze handlowym dokonuje się na podstawie decyzji dyrektora biura rejestru handlowego / osoby wyznaczonej przez dyrektora generalnego Krajowego Biura Rejestru Handlowego lub, w stosownych przypadkach, prawomocnego wyroku sądu, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej”.
  Art. 26 ust. 1 ustawy nr 26/1990 o rejestrze handlowym, ponownie opublikowanej, z późniejszymi zmianami, stanowi, że „[d]atą wpisu w rejestrze handlowym jest dzień, w którym faktycznie dokonano wpisu w rejestrze”.
  Art. 26 ust. 1 ustawy nr 26/1990 o rejestrze handlowym, ponownie opublikowanej, z późniejszymi zmianami, stanowi, że „wpisów w rejestrze handlowym dokonuje się w ciągu 24 godzin od daty wydania decyzji przez dyrektora biura rejestru handlowego/osobę wyznaczoną przez dyrektora generalnego Krajowego Biura Rejestru Handlowego, a w przypadku rejestracji przedsiębiorstwa – w ciągu 24 godzin od daty wydania decyzji zezwalającej na dokonanie wpisu”.

Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy nr 26/1990 o rejestrze handlowym, ponownie opublikowanej, z późniejszymi zmianami „wpisów w rejestrze handlowym dokonuje się w sposób elektroniczny zarówno w biurach rejestru handlowego przy sądach, jak i w centralnym rejestrze elektronicznym”.
Dodatkowe informacje można uzyskać Link otworzy się w nowym oknietutaj.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieOficjalna strona internetowa rumuńskiego rejestru handlowego

Link otworzy się w nowym okniePortal usług elektronicznych rumuńskiego Krajowego Biura Rejestru Handlowego

Powiązane dokumenty

USTAWA nr 26/1990 PDF(669 kB)ro

NADZWYCZAJNY DEKRET RZĄDOWY nr 116/2009 PDF(255 kB)ro

PRZEPISY WYKONAWCZE z dnia 10 października 2008 r. dotyczące prowadzenia rejestrów handlowych PDF(1034 kB)ro

USTAWA nr 359/2004 PDF(527 kB)ro

Ostatnia aktualizacja: 19/11/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej słoweński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Słowenia

W niniejszej części przedstawiono w ogólnym zarysie słoweński rejestr działalności gospodarczej.

Jakie informacje można znaleźć w słoweńskim rejestrze działalności gospodarczej (Poslovni register Slovenije)?

Słoweński rejestr działalności gospodarczej jest prowadzony przez Agencję Republiki Słowenii ds. Publicznych Rejestrów Prawnych i Usług Pokrewnych (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES).

Słoweński rejestr działalności gospodarczej stanowi centralną publiczną bazę danych skupiającą informacje o podmiotach gospodarczych mających siedzibę w Republice Słowenii, prowadzących działalność gospodarczą lub działalność nienastawioną na zysk, oraz o spółkach zależnych i innych oddziałach tych podmiotów gospodarczych. Rejestr ten zawiera również informacje o spółkach zależnych zagranicznych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w Republice Słowenii. Rejestr obejmuje następujące kategorie:

 • spółki (spółki prawa cywilnego i handlowego);
 • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą;
 • podmioty prawne podlegające prawu publicznemu;
 • podmioty prawne podlegające prawu prywatnemu;
 • stowarzyszenia;
 • osoby fizyczne prowadzące działalność zarejestrowaną lub regulowaną;
 • spółki zależne i inne oddziały podmiotów gospodarczych;
 • siedziby zagranicznych podmiotów gospodarczych;
 • inne jednostki.

W odniesieniu do każdego podmiotu zarejestrowanego w słoweńskim rejestrze działalności gospodarczej dostępne są różne dane rejestrowe (numer identyfikacyjny, nazwa spółki, numer identyfikacji podatkowej, dane dotyczące jej przedstawicieli i założycieli itp.). Rejestr ten:

 • umożliwia bezpośredni dostęp do informacji za pomocą aplikacji ePRS oraz
 • udostępnia informacje do dalszego wykorzystania.

Co obejmuje rejestr?

Aplikacja ePRS

Link otworzy się w nowym oknieAplikacja ePRS zapewnia użytkownikom dostęp do informacji o poszczególnych podmiotach wpisanych do słoweńskiego rejestru działalności gospodarczej, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Republiki Słowenii.

Czy dostęp do słoweńskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Tak, dostęp jest bezpłatny, ale użytkownicy muszą się zalogować na portalu (w przypadku nowych użytkowników konieczna jest najpierw rejestracja).

W jaki sposób przeszukiwać słoweński rejestr działalności gospodarczej?

Aby móc przeszukiwać rejestr, użytkownicy muszą zalogować się na portalu. Dostęp do danych można uzyskać, wprowadzając kryteria wyszukiwania w jednym lub kilku polach lub wybierając kryteria wyszukiwania z rozwijanego menu. Wyszukiwać można za pomocą jednego z kryteriów: elementu danych, części elementu danych (wyrazu) oraz początku wyrazu. Możliwe jest wyszukiwanie według numeru identyfikacyjnego, numeru identyfikacji podatkowej, nazwy spółki, nazwy i numeru ulicy, gminy itd.

Aktualizacja

Dane są aktualizowane codziennie.

Udostępnianie informacji do dalszego wykorzystania:

AJPES zapewnia następujące usługi umożliwiające Link otworzy się w nowym oknieponowne wykorzystanie informacji z rejestru działalności gospodarczej:

 • codzienne, cotygodniowe lub comiesięczne przekazywanie danych o wszystkich podmiotach w rejestrze, w pełnym lub skróconym formacie;
 • comiesięczne przekazywanie danych o podmiotach gospodarczych figurujących w rejestrze sądowym (Sodni register), w pełnym lub skróconym formacie;
 • comiesięczne przekazywanie danych o osobach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w pełnym lub skróconym formacie;
 • przekazywanie danych za pośrednictwem usługi internetowej, w pełnym bądź skróconym formacie lub w wersji minimalnej (zob.);
 • przekazywanie danych na szczególne zamówienie w pełnym lub skróconym formacie;
 • przetwarzanie zgromadzonych danych według kryteriów ustalonych przez użytkownika (dane liczbowe).

Co trzy miesiące AJPES publikuje w internecie nieodpłatny wyciąg z całego rejestru działalności gospodarczej w formacie XML, w tym informacje na potrzeby ponownego wykorzystania.

Koszty

AJPES nalicza opłaty za ponowne wykorzystanie informacji publicznych ze słoweńskiego rejestru działalności gospodarczej zgodnie ze Link otworzy się w nowym okniestawkami opłat za ponowne wykorzystanie informacji publicznych ze słoweńskiego rejestru działalności gospodarczej (Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja Poslovnega registra Slovenije) (link do bazy danych słoweńskiego ustawodawstwa).

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Osoby trzecie mogą powoływać się na informacje i wszystkie rodzaje dokumentów, o których mowa w art. 2 dyrektywy 2009/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich, na podstawie następujących przepisów prawnych. Są to:

Link otworzy się w nowym oknieustawa o spółkach (Zakon o gospodarskih družbah) (Uradni list RS (Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii (UL RS), nr 65/09 - urzędowy tekst jednolity, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego oraz 82/13; zwana dalej ZGD-1), która jest aktem systemowym regulującym status, tworzenie i funkcjonowanie spółek, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, powiązanych osób, ugrupowań interesów gospodarczych i spółek zależnych spółek zagranicznych, a także zmianę statusu prawnego tych podmiotów;

Link otworzy się w nowym oknieustawa o rejestrze sądowym (Zakon o sodnem registru) (UL RS, nr 54/07 - urzędowy tekst jednolity, 65/08, 49/09 i 82/13 - ZGD-1H, zwana dalej ZSReg), która reguluje funkcjonowanie rejestru sądowego, określa informacje wprowadzane do tego rejestru, przepisy procesowe, którymi kieruje się właściwy sąd przy podejmowaniu decyzji o wpisie do rejestru sądowego i zasady zarządzania rejestrem sądowym przez AJPES. Ustawa ta określa również procedury na potrzeby systemu punktu kompleksowej obsługi (Vse na enem mestu);

Link otworzy się w nowym oknieustawa o słoweńskim rejestrze działalności gospodarczej (Zakon o Poslovnem registru Slovenije) (UL RS, nr 49/06 i 33/07 - ZSReg-B, zwana dalej ZPRS-1), która określa sposób prowadzenia słoweńskiego rejestru działalności gospodarczej (PRS) oraz jego aktualizowania, podmioty wpisywane do rejestru, sposób ich identyfikowania i obowiązek wykorzystania numeru identyfikacyjnego podmiotów, zawartość rejestru i sposób uzyskiwania informacji na potrzeby prowadzenia rejestru oraz procedurę dokonywania wpisów do rejestru, adnotacje dodawane przez administratorów rejestru w czasie dokonywania wpisu, sposób wykorzystania danych z rejestru i przechowywania dokumentacji.

Czy dostęp do słoweńskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Tak, dostęp jest bezpłatny. Użytkownicy muszą się jednak logować na portalu, by uzyskać do niego dostęp.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieRejestr działalności gospodarczej (w języku słoweńskim), Link otworzy się w nowym oknierejestr działalności gospodarczej (w języku angielskim)

Ostatnia aktualizacja: 23/03/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Słowacja

W tej części przedstawiono w zarysie słowacki rejestr działalności gospodarczej.

Jakie informacje można znaleźć w rejestrze działalności gospodarczej?

Słowacki Link otworzy się w nowym oknierejestr działalności gospodarczej (Obchodný register) jest rejestrem publicznym, który zawiera określone informacje dotyczące osób prowadzących działalność gospodarczą, spółek i innych podmiotów prawnych zgodnie z wymogami przepisów szczególnych.

Od strony programowania i obsługi technicznej rejestrem zarządza Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej.

Rejestr działalności gospodarczej prowadzą sądy rejestrowe (registrové súdy) – sądy rejonowe mieszczące się przy siedzibie sądu okręgowego.

Czy dostęp do rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Rejestr działalności gospodarczej i rejestr dokumentów są powszechnie dostępne. Dostęp do rejestru działalności gospodarczej oraz pobieranie wypisów z rejestru podlegają opłacie.

Jeżeli jednak wnioskodawca złoży wniosek o wyciąg elektroniczny z rejestru działalności gospodarczej, elektroniczną kopię zdeponowanego dokumentu lub elektroniczne potwierdzenie, że konkretny dokument nie został zdeponowany w rejestrze dokumentów, sąd rejestrowy wydaje stosowne dokumenty bezpłatnie, drogą elektroniczną.

Możliwe jest również nieodpłatne uzyskanie wyciągu z rejestru działalności gospodarczej, odpisu złożonego dokumentu lub potwierdzenia, że dany dokument nie został złożony w rejestrze dokumentów, za pośrednictwem systemu wzajemnego połączenia centralnych rejestrów handlowych, rejestrów działalności gospodarczej i rejestrów spółek (system integracji rejestrów przedsiębiorstw – BRIS).

W jaki sposób przeszukiwać rejestr działalności gospodarczej?

Wyszukiwanie jest możliwe w językach słowackim i angielskim.

Słowacki Link otworzy się w nowym oknierejestr działalności gospodarczej można przeszukiwać według:

W jakim stopniu można polegać na wiarygodności dokumentów w rejestrze?

Ustawa nr 513/1991 (kodeks handlowy), ze zmianami, określa, kiedy można się powołać na dane wpisane do rejestru działalności gospodarczej – oraz, w stosownych przypadkach, na treść dokumentów w nim zdeponowanych.

Dane wpisane do rejestru działalności gospodarczej wywołują skutki prawne wobec osób trzecich począwszy od dnia ich publikacji. Treść dokumentów, które zgodnie z prawem wymagają publikacji, wywołuje skutki prawne wobec osób trzecich od dnia publikacji w urzędowym publikatorze (Obchodný vestník) notyfikacji o złożeniu tych dokumentów.

Od tej chwili osoby trzecie mogą powoływać się na opublikowane dane i treść dokumentów. Nie ma to jednak zastosowania w przypadku, gdy zarejestrowany podmiot może wykazać, że osoba trzecia już wcześniej posiadała te dane lub znała treść tych dokumentów.

Zarejestrowany podmiot nie może się jednak powołać na opublikowane dane lub treść dokumentów wobec osób trzecich przed upływem 15 dni od dnia publikacji, jeżeli te osoby trzecie mogą wykazać, że nie mogły wcześniej posiadać tych danych bądź znać treści tych dokumentów.

Po upływie tego okresu można się powoływać na dane wpisane do rejestru i treść dokumentów zdeponowanych w rejestrze dokumentów.

Osoby trzecie mogą powoływać się na treść dokumentów lub danych, które nie zostały jeszcze wpisane do rejestru działalności gospodarczej lub zdeponowane w rejestrze dokumentów, chyba że te treści lub dane stają się wiążące dopiero po ich wpisaniu do rejestru.

W przypadku rozbieżności między danymi wpisanymi do rejestru a danymi opublikowanymi bądź między treścią dokumentów zdeponowanych w rejestrze i opublikowanych zarejestrowany podmiot (spółka) może się powołać wobec osoby trzeciej jedynie na wersje opublikowane. Jeżeli jednak wykazano, że strona trzecia posiadała dane wpisane do rejestru lub znała treść zdeponowanego dokumentu, można się wobec niej na nie powołać.

Historia słowackiego rejestru działalności gospodarczej

Słowacki rejestr działalności gospodarczej założono w 1992 r., w wyniku przyjęcia ustawy nr 513/1991 (kodeks handlowy). Zastąpił on wcześniejszy rejestr spółek.

Kodeks handlowy (§§ 27–34) zmienił zakres informacji wpisywanych do rejestru działalności gospodarczej do 2004 r.

W dniu 1 stycznia 2004 r. weszła w życie ustawa szczególna nr 530/2003 o kodeksie handlowym i o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadzająca nowe wymogi prawne mające zastosowanie do rejestru działalności gospodarczej. Wraz z wprowadzeniem w życie ustawy szczególnej częściowo usunięto z kodeksu handlowego odpowiedzialność za aspekt prawny rejestru działalności gospodarczej.

Obecnie rejestr działalności gospodarczej prowadzony jest elektronicznie. Rejestr dokumentów jest prowadzony w formie papierowej i elektronicznej. [Od 1 października 2020 r. rejestr dokumentów jest prowadzony w formie elektronicznej, chyba że ustawa nr 530/2003 (Zákon o obchodnom registri) stanowi inaczej].

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieRejestr działalności gospodarczej

Link otworzy się w nowym oknieRejestr działalności gospodarczej Republiki Słowackiej

Ostatnia aktualizacja: 25/04/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Finlandia

W niniejszej części przedstawiono w ogólnym zarysie fiński rejestr działalności gospodarczej.

Jakie informacje można uzyskać w rejestrze działalności gospodarczej?

Link otworzy się w nowym oknieKrajowa rada ds. patentów i rejestracji (KRPR) prowadzi fiński Link otworzy się w nowym oknierejestr działalności gospodarczej (handlowej).

Fiński rejestr działalności gospodarczej (Suomen kaupparekisteristä) jest rejestrem publicznym, który zawiera informacje o przedsiębiorcach (podmiotach gospodarczych). Zasadniczo wszystkie podmioty gospodarcze muszą być wpisane do rejestru. Podmioty gospodarcze muszą także zgłaszać do rejestru wszelkie zmiany danych figurujących w rejestrze. Większość podmiotów gospodarczych ma również obowiązek zgłaszać do rejestru roczne sprawozdania finansowe. Każdego roku do rejestru:

 • wpisuje się około 40 000 nowych podmiotów gospodarczych;
 • wprowadza się około 145 000 zmian w danych dotyczących spółek figurujących w rejestrze;
 • wpisuje się około 230 000 rocznych sprawozdań finansowych.

Organ prowadzący rejestr działalności gospodarczej oraz organ administracji podatkowej stosują wspólną procedurę zgłoszeniową i wspólnie świadczą usługi udostępniania danych. Link otworzy się w nowym oknieSerwis Informacji Gospodarczych (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä bądź YTJ) bezpłatnie udostępnia dane, a prowadzą go wspólnie Krajowa Rada ds. Patentów i Rejestracji oraz organ administracji podatkowej. YTJ zawiera informacje kontaktowe oraz identyfikacyjne dotyczące podmiotów gospodarczych, na przykład:

 • nazwę przedsiębiorstwa (firma) oraz wszelkie nazwy równorzędne lub pomocnicze;
 • numer identyfikacji gospodarczej, formę przedsiębiorstwa i jego siedzibę;
 • adres i inne dane kontaktowe;
 • główny przedmiot działalności;
 • rejestry administracji podatkowej i KRPR, do których podmiot został wpisany;
 • informacje o zakończeniu działalności, jej przerwaniu, postępowaniu upadłościowym, likwidacyjnym lub naprawczym.

Link otworzy się w nowym oknieEuropejska Sieć Rejestrów Przedsiębiorców (EBR) jest serwisem informacyjnym dla państw zrzeszonych w Link otworzy się w nowym oknieEuropejskim Stowarzyszeniu Rejestrów Przedsiębiorców (EBRA) i przekazuje oficjalne i rzetelne dane pochodzące bezpośrednio z krajowych rejestrów przedsiębiorców poszczególnych państw.

System integracji rejestrów przedsiębiorstw (BRIS) obejmuje rejestry przedsiębiorców w państwach członkowskich UE, Islandii, Liechtensteinie i Norwegii. Jest pomocny przy wyszukiwaniu danych o przedsiębiorstwach zarejestrowanych w krajowych rejestrach przedsiębiorców tych państw.

Czy dostęp do fińskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Dostęp do podstawowych danych jest nieodpłatny, natomiast za dostęp do pozostałych danych, np. danych osób odpowiedzialnych w spółce, informacji o przedmiocie działalności zgłoszonym do rejestru przedsiębiorców oraz informacji o kapitale spółki, pobierane są opłaty.

Dane podstawowe to:

 • nazwa przedsiębiorstwa;
 • numer identyfikacji gospodarczej;
 • siedziba;
 • forma przedsiębiorstwa;
 • język przedsiębiorstwa (fiński lub szwedzki);
 • data zarejestrowania;
 • ostatnia data zarejestrowania;
 • status przedsiębiorstwa;
 • informacje o ewentualnych kredytach hipotecznych;
 • dane kontaktowe.

W jaki sposób przeszukiwać fiński rejestr działalności gospodarczej?

Dane podmiotów gospodarczych są wprowadzane do rejestru działalności gospodarczej na podstawie zgłoszeń i zawiadomień wpływających do urzędu dokonującego rejestracji. Rejestr zawiera informacje podawane zarówno przez same podmioty, jak i sądy oraz inne organy.

Zgodnie z § 21a ustawy o rejestrze działalności gospodarczej (129/1979) Krajowa Rada ds. Patentów i Rejestracji może aktualizować swoje wpisy oraz, korzystając z fińskiego systemu ewidencji ludności, sprawdzać dane osobowe, które klienci podali w zgłoszeniach i załącznikach do nich.

Zgodnie z § 21 ustawy o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej centrum prawno-rejestrowe w Finlandii dostarcza do rejestru działalności gospodarczej dane dotyczące nałożonych zakazów prowadzenia działalności oraz terminów ich obowiązywania.

Treści wprowadzane do rejestru działalności gospodarczej reguluje prawo fińskie. Fińskie przepisy prawa regulujące funkcjonowanie rejestru działalności gospodarczej, określające rodzaje spółek i ogólnie działalność gospodarczą, przewidują, jakie dane wpisuje się w odniesieniu do poszczególnych rodzajów spółek (zob. np. Link otworzy się w nowym oknieustawa o rejestrze działalności gospodarczejLink otworzy się w nowym oknieustawa o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnościąLink otworzy się w nowym oknieustawa o spółkach cywilnych).

Zwykle w odniesieniu do każdego rodzaju przedsiębiorstwa wpisuje się co najmniej następujące informacje:

 • nazwę przedsiębiorstwa;
 • siedzibę lub gminę, w której przedsiębiorstwo prowadzi działalność;
 • przedmiot działalności;
 • osobę reprezentującą przedsiębiorstwo;
 • adres przedsiębiorstwa.

Z chwilą dokonania wpisu do rejestru działalności gospodarczej zostaje on jednocześnie opublikowany za pośrednictwem elektronicznego serwisu informacyjnego. Jest to publiczny, bezpłatny serwis, który poza opublikowanymi wpisami zawiera podstawowe dane o podmiotach gospodarczych. Za pomocą tego serwisu można sprawdzić, czy np. dany podmiot zgłosił do wpisu nowy skład zarządu lub dowiedzieć się, jakie nowe podmioty zostały wpisane do rejestru w danym okresie.

Korzystając z tego serwisu, można wyszukiwać informacje dotyczące dowolnego przedsiębiorstwa na podstawie jej numeru identyfikacji gospodarczej. Numer ten można w razie potrzeby sprawdzić w Serwisie Informacji Gospodarczych. Jako kryterium wyszukiwania można także użyć konkretnej daty lub oznaczonego przedziału czasowego. Można też ograniczyć kryteria do wyszukiwania według rodzajów rejestracji lub nazwy gminy czy prowincji. Wynik wyszukiwania zawiera podstawowe dane o przedsiębiorstwie, np. nazwę, numer identyfikacji gospodarczej i siedzibę. Opublikowany wpis do rejestru zawiera na przykład rodzaj rejestracji i nagłówki wpisów w rejestrze.

W rejestrze wpisuje się także inne dane, w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa. Wyciągi z rejestru podmiotów tego samego rodzaju mogą się raczej od siebie różnić. Na przykład niektóre spółki z ograniczoną odpowiedzialnością korzystają w dużym stopniu z możliwości wynikających z ustawy o spółkach; decydują się na emisję opcji i innych praw szczególnych lub na fuzję, a następnie zgłaszają te dane do wpisu do rejestru. Inne spółki z kolei decydują się zgłaszać tylko minimalny zakres danych wymaganych przy zgłaszaniu. Wyciągi z rejestru podmiotów odzwierciedlają także zmiany w prawie. Na przykład wpisy do rejestru spółek z ograniczoną odpowiedzialnością mogą się bardzo od siebie różnić, w zależności od tego, czy dane, które mają zostać wpisane, opierają się na decyzji podjętej na podstawie nowej ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, która weszła w życie w dniu 1 września 2006 r., czy decyzji na podstawie wcześniejszej wersji tej ustawy.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Ustawa o rejestrze działalności gospodarczej określa, jakie dane należy wpisać do rejestru oraz opublikować. Ustawa uprawnia wszystkich do dostępu do danych, wyciągów i zaświadczeń z rejestru działalności gospodarczej. Osoba trzecia działająca w dobrej wierze może domniemywać, że dane wpisane do rejestru są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym.

Na podstawie § 1a ustawy wszystkie dane wpisane do rejestru są publiczne; każda osoba jest uprawniona do dostępu do danych, wypisów i zaświadczeń z rejestru działalności gospodarczej. Dane mogą zostać ujawnione w formie elektronicznej. Jedynym wyjątkiem są numery identyfikacyjne osób fizycznych i adresy prywatne osób mieszkających za granicą – dane te nie są publikowane. Dane umożliwiające identyfikację ostatnich cyfr osobistego numeru identyfikacyjnego, jak również adresu prywatnego osób fizycznych mieszkających za granicą, są ujawniane jedynie w sytuacji, gdy ujawnienie spełnia warunki określone w § 16 ust. 3 ustawy o publicznym charakterze aktów organów publicznych. W przeciwnym razie ujawnia się państwo pobytu zamiast adresu prywatnego.

§ 26 ustawy o rejestrze działalności gospodarczej przewiduje, że osoba trzecia działająca w dobrej wierze może domniemywać, że dane wpisane do rejestru oraz opublikowane są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym. Dane są publikowane elektronicznie bezpośrednio po dokonaniu wpisu w rejestrze. Bezpłatne publikacje można otrzymać w serwisie informacyjnym rejestru działalności gospodarczej.

Rejestr przedsiębiorców w Finlandii – tło historyczne

Informacje zawarte w rejestrze datują się od 1896 r.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieFińskie biuro patentów i rejestracji

Link otworzy się w nowym oknieFiński rejestr przedsiębiorców

Link otworzy się w nowym oknieSerwisie Informacji Gospodarczych

Link otworzy się w nowym oknieEuropejskie Stowarzyszenie Rejestrów Przedsiębiorców

Link otworzy się w nowym oknieEuropejska Sieć Rejestrów Przedsiębiorców

System integracji rejestrów przedsiębiorstw

Link otworzy się w nowym oknieFińska ustawa o rejestrze przedsiębiorców (Kaupparekisterilaki)

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o spółkach cywilnych

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Ostatnia aktualizacja: 05/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Szwecja

W niniejszej części przedstawiono w zarysie szwedzki rejestr działalności gospodarczej.

Jakie informacje można znaleźć w szwedzkim rejestrze działalności gospodarczej?

Szwedzki Urząd Rejestracji Spółek prowadzi kilka rejestrów, w których zawarte są informacje o podmiotach gospodarczych (tzn. o wpisanych do rejestru spółkach). Dostęp do informacji zawartych w tych rejestrach można uzyskać za pomocą Link otworzy się w nowym okniewyszukiwarki internetowej oraz poprzez kontakt ze Link otworzy się w nowym oknieSzwedzkim Urzędem Rejestracji Spółek.

Rejestry te zwane są dalej łącznie szwedzkim rejestrem działalności gospodarczej.

Szwedzki rejestr działalności gospodarczej zawiera informacje na temat na przykład:

 • nazwy (firmy) i adresu spółki;
 • numeru nadanego spółce w rejestrze;
 • osób zarządzających spółką (w tym członków zarządu);
 • rocznych sprawozdań finansowych;
 • umowy spółki;
 • świadectw rejestracji;
 • upadłości.

Rejestr prowadzi Link otworzy się w nowym oknieSzwedzki Urząd Rejestracji Spółek.

Czy dostęp do rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Bezpłatny dostęp do informacji zawartych w szwedzkim rejestrze działalności gospodarczej można uzyskać telefonicznie po skontaktowaniu się ze Szwedzkim Urzędem Rejestracji Spółek; opłacie podlega jednak większość wniosków o wydanie odpisów z rejestru.

Za pomocą wyszukiwarki internetowej można uzyskać bezpłatny dostęp do informacji dotyczących nazwy spółki, numeru nadanego spółce w rejestrze i jej aktualnego statusu. Poniższe usługi dodatkowe są świadczone wyłącznie na rzecz zarejestrowanych użytkowników, którzy wnieśli stosowną opłatę. Informacje, które można uzyskać w ramach tej usługi, dotyczą:

 • osób zarządzających spółką (w tym członków zarządu);
 • rocznych sprawozdań finansowych;
 • umowy spółki;
 • świadectw rejestracji;
 • dodatkowych szczegółowych danych odnoszących się do upadłości i likwidacji spółki.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Informacje na temat szwedzkich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością są udostępniane zgodnie z art. 2 dyrektywy 2009/101/WE.

Nowo zarejestrowane szwedzkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są rejestrowane w Szwedzkim Urzędzie Rejestracji Spółek, przy czym urząd ten uwzględnia we wpisach odnoszących się do tych spółek wszelkie zmiany, które ich dotyczą.

Artykuł 2 dyrektywy 2009/101/WE nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, by spółki ujawniały określone dokumenty i dane. Ponadto art. 3a ust. 2 nakłada na państwa członkowskie obowiązek przekazywania tych informacji na potrzeby ich publikacji w europejskim portalu e-Justice.

W przypadku Szwecji informacje wpisane do rejestru są publikowane w szwedzkim dzienniku urzędowym (Post- och Inrikes Tidningar).

Więcej informacji o szwedzkich spółkach można znaleźć na stronie internetowej Szwedzkiego Urzędu Rejestracji Spółek Link otworzy się w nowym okniehttp://www.bolagsverket.se/en.

Szwedzki dziennik urzędowy jest dostępny za pośrednictwem Szwedzkiego Urzędu Rejestracji Spółek. Link otworzy się w nowym okniehttp://www.bolagsverket.se/en.

W jaki sposób przeszukuje się szwedzki rejestr działalności gospodarczej?

Szwedzki Urząd Rejestracji Spółek udostępnia ogółowi społeczeństwa informacje z rejestru za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Wyszukiwanie można przeprowadzać za pomocą wyszukiwarki w oparciu o nazwę spółki i numer nadany spółce w rejestrze. Poniższe informacje są dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników, którzy wnieśli stosowną opłatę. Informacje te dotyczą:

 • osób zarządzających spółką (w tym członków zarządu);
 • rocznych sprawozdań finansowych;
 • umowy spółki;
 • świadectw rejestracji;
 • dodatkowych szczegółowych danych odnoszących się do upadłości i likwidacji spółki.

Historia szwedzkiego rejestru działalności gospodarczej

Informacje są gromadzone w rejestrze od 1897 r. Informacje te – w zależności od ich rodzaju – wprowadza się do systemów informatycznych od 1982 r. Od 2002 r. wszystkie informacje napływające do rejestru są zapisywane w postaci cyfrowej.

Przydatne linki

Link otworzy się w nowym oknieEuropejski rejestr przedsiębiorstw (EBR)

Ostatnia aktualizacja: 09/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Wielka Brytania

W niniejszej części przedstawiono w zarysie rejestr działalności gospodarczej w Zjednoczonym Królestwie

Kto prowadzi rejestr działalności gospodarczej w Zjednoczonym Królestwie?

Rejestr działalności gospodarczej (Link otworzy się w nowym okniebusiness register) dla Zjednoczonego Królestwa, w tym Anglii i Walii, Irlandii Północnej i Szkocji prowadzi Izba Spółek Handlowych (Companies House).

Jakie informacje przechowuje Izba Spółek Handlowych?

W rejestrze znajdują się informacje zgłaszane przez spółki kapitałowe, spółki partnerskie (limited liability partnerships), spółki komandytowe (limited partnerships), spółki zagraniczne, europejskie ugrupowania interesów gospodarczych, spółki powstałe w następstwie połączeń na poziomie transgranicznym oraz spółki europejskie (Societas Europaea). Więcej informacji na temat wymogów w zakresie zgłoszeń można znaleźć na stronie Link otworzy się w nowym oknieIzby Spółek Handlowych. Rejestr nie zawiera informacji na temat osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (sole trader), spółek jawnych (general partnerships) ani nazw podmiotów gospodarczych

Czy dostęp do rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Tak, dostęp do rejestru jest bezpłatny, podobnie jak pobieranie zawartych w nim podstawowych informacji dotyczących spółek.

W jaki sposób przeszukiwać rejestr działalności gospodarczej w Zjednoczonym Królestwie?

Informacje o spółkach w rejestrze działalności gospodarczej Zjednoczonego Królestwa można przeszukiwać na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieIzby Spółek Handlowych, za pomocą usługi „WebCHeck”.

W jakim stopniu można polegać na wiarygodności dokumentów umieszczonych w rejestrze?

Wydział rejestracji przedsiębiorstw (Registrar of Companies)

W niniejszej części omówiono kwestie odnoszące się do informacji dotyczących spółek, ponieważ stanowią one większość treści zawartej w rejestrze.

Najważniejsze przepisy regulujące funkcjonowanie brytyjskiego rejestru działalności gospodarczej zawarto w ustawie o spółkach z 2006 r. (Companies Act 2006). Na mocy tej ustawy spółka lub osoby działające w jej imieniu przekazują informacje w celu dokonania ich wpisu do rejestru spółek (zwanego dalej „rejestrem”). Po przekazaniu informacje są sprawdzane pod kątem ich kompletności. Informacje przekazywane do rejestru przyjmowane są w dobrej wierze. Nie przeprowadza się kontroli lub weryfikacji rzetelności tych informacji. Jeżeli przekazane informacje są właściwe, są one rejestrowane w taki sposób, aby możliwe było ich przechowywanie i udostępnianie do wglądu publicznego. Informacje wpisane do rejestru są objęte rękojmią wiary publicznej, z wyjątkiem niektórych kategorii informacji, jednak tylko pod warunkiem, że informacje przekazane do rejestru są rzetelne.

Dokonanie wpisu niektórych kategorii informacji do rejestru pociąga za sobą skutki prawne. Informacje wpisane do rejestru są objęte rękojmią wiary publicznej wynikającą z umieszczenia ich w rejestrze. Kategoria ta obejmuje informacje dotyczące:

 • utworzenia spółki (sekcja 16 ustawy o spółkach z 2006 r.)
 • adresu siedziby i jego zmiany na mocy sekcji 87
 • nazwy spółki i jej zmiany na mocy sekcji 81
 • ponownej rejestracji spółki w celu zmiany jej formy prawnej, np. z przedsiębiorstwa prywatnego na przedsiębiorstwo publiczne itp. (sekcje 96, 101,104, 107 i 111)
 • obniżenia kapitału spółki (sekcje 651 i 665).

Przekazanie do rejestru informacji zawierających poważne nieścisłości może prowadzić do zastosowania sankcji karnych. Sekcja 1112 ustawy o spółkach z 2006 r. stanowi, że umyślne lub wynikające z niedbalstwa przekazanie nieprawdziwych, mylących lub wprowadzających w błąd informacji jest przestępstwem.

Spółka nie może powoływać się wobec osoby trzeciej na szczególne zdarzenia, chyba że osoba ta została o nich oficjalnie powiadomiona, lub można wykazać, że były jej one znane (sekcja 1079 ustawy o spółkach z 2006 r.).

Do szczególnych zdarzeń zalicza się:

 • zmianę statutu spółki
 • zmianę dyrektorów spółki
 • zmianę statutowej siedziby spółki
 • wydanie postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania likwidacyjnego
 • powołanie likwidatora w związku z dobrowolną likwidacją spółki

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieIzba Spółek Handlowych

Ostatnia aktualizacja: 24/07/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.