Registrele comerțului în țările UE

Austria

Această secțiune a portalului oferă o prezentare generală a registrului comerțului din Austria.

Conținut furnizat de
Austria

Istoricul înființării registrului național

Când a fost fondat?

Până în 1990, Registrul comerțului din Austria (Handelsregister) a fost ținut pe suport de hârtie. În 1991, acesta a fost înlocuit de Firmenbuch, care este administrată ca bază de date electronică.

Când a fost digitalizat?

Atunci când Handelsregister a fost înlocuit de Firmenbuch în 1991, datele din registrul principal (Hauptbuch) au fost transferate într-o bază de date electronică. De atunci, toate datele, atât cele curente, cât și cele istorice (care datează din 1991), sunt disponibile în format electronic. Din 2005, arhiva documentelor (Urkundensammlung) registrului comerțului este păstrată și în format electronic.

Care este legislația aplicabilă în prezent?

Legislația principală este prevăzută în Legea privind registrul comerțului (Firmenbuchgesetz – FBG) și în Codul comercial (Unternehmensgesetzbuch – UGB).

Ce informații oferă registrul comerțului?

Cine are acces la registru?

Oricine poate să acceseze baza de date a registrului comerțului pentru a obține informații cu privire la societățile înregistrate. Se poate accesa atât registrul principal, cât și arhiva documentelor.

Ce informații deține registrul?

Registrul principal al registrului comerțului conține informații privind toate întreprinderile înregistrate în Austria. Documentele care stau la baza înregistrării societăților sunt stocate într-o arhivă a documentelor.

Registrul comerțului are ca obiect înregistrarea și prezentarea informațiilor care trebuie înregistrate în conformitate cu dispozițiile dreptului societăților comerciale. Printre acestea se numără numărul de înregistrare a societății în registrul comerțului, denumirea comercială, forma juridică, sediul social și adresa comercială, precum și persoanele autorizate să o reprezinte. În principiu, modificările aduse informațiilor înscrise în registrul comerțului trebuie notificate fără întârziere instanței (obligația de notificare).

Ce tipuri de date sunt stocate? (Ce entități sunt înscrise în registrul public? Informații privind insolvența, rapoartele financiare...)

În conformitate cu articolul 2 din FBG, în registrul principal trebuie să se înscrie în special următoarele: toate societățile cu răspundere limitată [societatea cu răspundere limitată (Gesellschaft mit beschränkter HaftungGmbH), societățile pe acțiuni (Aktiengesellschaft – AG), societățile europene – SE], parteneriatele înregistrate [societate în nume colectiv (offene GesellschaftOG) și societate în comandită simplă (KommanditgesellschaftKG)] și cooperativele (inclusiv societățile cooperative europene – SCE) care au sediul social în Austria. Societățile de drept civil (Gesellschaften bürgerlichen Rechts – GesbR) nu sunt înregistrate în registrul comerțului, întrucât nu au personalitate juridică. Persoanele juridice străine trebuie să fie înregistrate în registrul comerțului dacă exploatează o sucursală în Austria.

În principiu, întreprinderile profesionale unipersonale pot fi înscrise în registrul comerțului în mod voluntar. Înscrierea în registrul comerțului este obligatorie numai în cazul în care întreprinderea profesională unipersonală realizează o cifră de afaceri mai mare de 700 000 EUR în două exerciții financiare consecutive sau o cifră de afaceri mai mare de 1 000 000 EUR într-un an.

Ce documente sunt depuse/stocate (dosare, registre de documente, statute, procese-verbale ale adunărilor generale...)?

Pe lângă înregistrările din registrul principal al registrului comerțului, în arhiva documentelor sunt stocate numeroase documente. Printre acestea se numără, în special, statutul societăților cu răspundere limitată, situațiile financiare ale societăților cu obligația de a întocmi conturi și specimenele de semnătură ale reprezentanților autorizați.

Cum pot efectua o căutare (și care sunt criteriile de căutare disponibile)?

Personal/Pe site-ul web al registrului.

Care sunt criteriile de căutare disponibile?

Introducând numărul de înregistrare al societății (Firmenbuchnummer), se poate obține un extras din registrul comerțului. În principiu, un astfel de extras conține datele înscrise în prezent în registru. Cu toate acestea, se pot elibera la cerere și datele (istorice) șterse.

În cazul în care nu se cunoaște numărul din registrul comerțului, se pot efectua căutări utilizând numele entității juridice (Firma) sau numele unei persoane care deține o anumită funcție în cadrul entității juridice în cauză (de exemplu, directorul general).

De asemenea, toate documentele care au fost stocate electronic referitoare la o entitate juridică se pot regăsi prin intermediul listei de documente (Urkundenliste).

A se vedea, de asemenea, informațiile de la întrebarea „Cum pot obține un extras din registru, o copie certificată sau o transcriere a documentelor?”

Cum pot obține documente?

În mod gratuit? Cu plata unei taxe?

A se vedea informațiile de la întrebarea „Cum pot obține un extras din registru, o copie certificată sau o transcriere a documentelor?”

Cum pot obține un extras din registru, o copie certificată sau o transcriere a documentelor?

Din baza de date a registrului comerțului se pot obține atât extrase din registrul comerțului (din registrul principal), cât și documente (din arhiva documentelor). Documentele care sunt disponibile pentru o entitate juridică se pot vedea în lista documentelor. Se percepe o taxă pentru solicitarea de date din baza de date a registrului comerțului, cu excepția informațiilor sintetizate gratuite care conțin principalele detalii cu privire la o entitate juridică.

Dacă se cunoaște denumirea societății sau numărul din registrul comerțului al unei entități juridice, extrasele și documentele din registrul comerțului pot fi obținute prin intermediul platformei digitale de informații și servicii a sistemului judiciar austriac, „JustizOnline”. În cazul produselor pentru care se percepe o taxă, trebuie să vă înregistrați utilizând o semnătură de pe telefonul mobil și trebuie să puteți efectua o plată online. Pe de altă parte, informațiile sintetizate menționate mai sus pot fi accesate fără a fi necesară îndeplinirea altor condiții.

Accesul online permanent la registrul comerțului din Austria, cu toate opțiunile de căutare, se poate obține prin intermediul unei societăți Verrechnungsstelle. Acestea sunt societăți care au primit de la Ministerul Justiției sarcina de a se ocupa de solicitările de informații din registrul comerțului. Toți notarii, avocații, auditorii și consilierii fiscali (Wirtschaftstreuhänder) au, de asemenea, acces online. Cererile de informații din baza de date a registrului comerțului se pot înainta și instanțelor.

Procedura de înregistrare

Cum pot lansa procedura de înregistrare (modul de depunere a cererilor la registru, certificarea documentelor, tipul de documente care trebuie anexate)?

Personal/online

În principiu, cererile adresate registrului comerțului trebuie depuse în scris, iar semnăturile solicitanților trebuie, de obicei, să fie certificate de un notar sau de o instanță judecătorească.

Înscrierea solicitată trebuie să fie indicată cu precizie în cerere. În multe cazuri, la cerere trebuie anexate și documente corespunzătoare, unele dintre acestea fiind supuse unor cerințe de formă specifice. Statutul unei AG sau al unei GmbH, de exemplu, trebuie să ia întotdeauna forma unui act notarial.

Cererile se pot depune la instanța competentă în materie de registru al comerțului pe suport de hârtie sau în format electronic. Pentru unele cereri sunt disponibile formulare specifice. A se vedea:

https://justizonline.gv.at/jop/web/formulare/kategorie/2

https://portal.justiz.gv.at/at.gv.justiz.formulare/Justiz/Firmenbuch.aspx

Pe această pagină nu se pot furniza detalii cu privire la toate cerințele de formă și de conținut pe care trebuie să le îndeplinească cererile adresate registrului comerțului, pe lângă informațiile de bază menționate mai sus. Dacă aveți nevoie de consiliere în acest domeniu, vă rugăm să contactați un notar sau un avocat.

Cum sunt analizate cererile depuse?

Cererile fac obiectul unei examinări formale și de fond de către instanța competentă în materie de registru al comerțului. Acestea sunt instanțele de prim grad de jurisdicție care se ocupă de chestiuni comerciale [instanțele regionale (Landesgerichte)]. Competența teritorială se stabilește în funcție de locul în care se află sediul central sau sediul social al entității juridice care a fost sau urmează să fie înregistrată în registrul comerțului.

La instanțele competente în materie de registru al comerțului, hotărârile sunt pronunțate de judecători sau de funcționari judiciari. În cazul în care o cerere nu poate fi aprobată din cauza unor deficiențe, instanța poate cere solicitantului să o corecteze.

Efectele juridice ale înregistrării

Efectul înregistrărilor asupra părților terțe în conformitate cu articolul 17 din Directiva (UE) 2017/1132

Efectele față de terți ale înscrierii în registrul comerțului sunt reglementate la articolul 15 din UGB. Acesta prevede că o informație care ar fi trebuit înscrisă în registrul comerțului, dar nu a fost, nu poate fi opusă de către societatea în cauză unui terț, cu condiția ca terțul să nu fi avut deja cunoștință de informația în cauză (alineatul 1). Odată ce o informație a fost înscrisă în registru, un terț trebuie să accepte că informația respectivă devine opozabilă acestuia. Acest lucru nu se aplică însă în cazul acțiunilor în justiție introduse în termen de 15 zile de la înscriere, în măsura în care terțul poate dovedi că nu avea cunoștință și nici nu trebuia să aibă cunoștință de informația respectivă (alineatul 2). De asemenea, societatea trebuie să accepte înscrierile incorecte ca devenind opozabile pentru sine vis-à-vis de un terț în tranzacții comerciale în cazul în care a efectuat ea însăși înscrierea incorectă sau nu a șters o înscriere despre care știa sau ar fi trebuit să știe că este incorectă. Cu toate acestea, societatea nu este obligată să accepte înscrierile incorecte ca fiind opozabile pentru sine în cazul în care poate dovedi că terțul nu a încheiat tranzacția bazându-se pe ipoteza că înscrierea era corectă, că terțul știa că înscrierea era incorectă sau că nu știa acest lucru ca urmare a unei neglijențe grave (alineatul 3).

Versiunea obligatorie a statutului unei AG sau al unei GmbH este întotdeauna cea care apare în registrul comerțului, întrucât modificările statutului nu au niciun efect juridic până când acestea nu sunt înscrise în registrul comerțului [articolul 148 alineatul (3) din Legea privind societățile pe acțiuni (Aktiengesetz – AktG), articolul 49 alineatul (2) din Legea privind societățile comerciale cu răspundere limitată (GmbH-Gesetz – GmbHG)].

Discrepanțe între înscrierea în registru și publicarea acesteia

Întrucât înscrierile din registrul comerțului din baza de date a registrului comerțului sunt transmise direct către mijloacele de publicare suplimentare [baza de date cu avize juridice (Ediktsdatei) și Monitorul Oficial Wiener Zeitung], prin intermediul unui proces bazat pe tehnologia informației, discrepanțele dintre conținutul înscrierii în registrul comerțului și conținutul publicației suplimentare pot fi practic excluse. Cu toate acestea, în cazul în care apare o discrepanță, înscrierea din registrul comerțului are prioritate.

Cine este responsabil pentru exactitatea înregistrărilor?

În principiu, orice antreprenor are obligația să se asigure că informațiile care îl privesc și care sunt înscrise în registrul comerțului sunt corecte și actualizate. În cazul în care aceste informații se modifică, registrul comerțului trebuie notificat fără întârziere. În cazul în care o persoană obligată să notifice registrul comerțului cu privire la o informație nu depune o cerere în acest sens, persoana respectivă poate fi obligată să facă acest lucru prin aplicarea unei amenzi.

Proceduri privind protecția datelor

Proceduri referitoare la drepturile persoanei vizate în ceea ce privește publicarea și stocarea datelor sale cu caracter personal

Toate drepturile în materie de protecție a datelor sunt reglementate în principal de dispozițiile procedurii judiciare privind registrul comerțului [a se vedea articolul 84 din Legea privind organizarea instanțelor (Gerichtsorganisationsgesetz)].

Date de contact

Instanța competentă teritorial în materie de registru al comerțului pentru o anumită entitate juridică (a se vedea informațiile de la întrebarea „Cum sunt analizate cererile depuse?”) poate fi stabilită utilizând funcția de căutare a instanțelor (Gerichtssuche) de pe platforma „JustizOnline”. A se vedea:

https://justizonline.gv.at/jop/web/home

Linkuri utile

https://www.justiz.gv.at/home/service/firmenbuch~36f.de.html

https://justizonline.gv.at/jop/web/firmenbuchabfrage

Ultima actualizare: 21/11/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.