NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini bulgară a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Registrele comerțului în țările UE

Bulgaria

În această secțiune găsiți o prezentare generală a registrului comerțului din Bulgaria și a registrului BULSTAT. Bulgaria garantează că aceste registre respectă principiile publicității, transparenței și siguranței informațiilor.

Conținut furnizat de
Bulgaria
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ce informații oferă registrul comerțului din Bulgaria?

Registrul comerțului din Bulgaria / registrul entităților juridice non-profit (ТРРЮЛНЦ - TRRYULNTs) este ținut de Agenția Registrului de pe lângă Ministerul Justiției. În TRRYULNTs sunt înscriși comercianții, sucursalele comercianților străini, entitățile juridice non-profit și sucursalele entităților juridice non-profit, precum și informațiile aferente a căror înregistrare este prevăzută prin lege. De asemenea, TRRYULNTS conține documentele care, conform legii, trebuie să fie ținute la dispoziția publicului, spre consultare, referitoare la comercianți și la sucursalele comercianților străini, la entitățile juridice non-profit și la sucursalele entităților juridice non-profit.

Registrul comerțului și registrul entităților juridice non-profit au o bază de date electronică comună care conține informațiile referitoare la comercianți, la sucursalele comercianților străini, la entitățile juridice non-profit și la sucursalele entităților juridice non-profit a căror înregistrare este prevăzută prin lege și documentele aferente care, conform legii, trebuie să fie ținute la dispoziția publicului, spre consultare. Pentru fiecare comerciant, sucursală a unui comerciant străin, entitate juridică non-profit și sucursală a unei entități juridice non-profit se creează un dosar electronic. În dosarul respectiv se păstrează cererile, documentele justificative pentru informațiile înregistrate, actele publicate și alte documente, care pot cuprinde și date personale de identificare a reprezentanților sau administratorilor comerciantului sau entității juridice non-profit în cauză.

Accesul la registrul comerțului din Bulgaria este gratuit?

Registrul comerțului și registrul entităților juridice non-profit sunt publice. Baza de date a registrului poate fi accesată gratuit de oricine. Agenția Registrului oferă accesul, în cadrul unei proceduri de înregistrare, la dosarul comerciantului sau al entității juridice non-profit. Dosarele pot fi consultate la oficiile locale ale agenției, după depunerea unei cereri și prezentarea unui document de identitate. Persoanele care solicită accesul electronic trebuie să se identifice pe baza unei semnături electronice sau a unui certificat eliberat de Agenția Registrului; accesul oficial se oferă conform procedurii prevăzute de o reglementare specială. De asemenea, Agenția Registrului oferă acces deschis și gratuit la informații și la documente prin intermediul Sistemului de interconectare a registrelor comerțului.

Cum se efectuează căutări în registrul comerțului din Bulgaria

Registrul comerțului este accesibil 24 de ore din 24.

Oricine poate căuta o informație sau un document în registrul comerțului sau în registrul entităților juridice non-profit.

Portalul TRRYULNTs permite efectuarea de căutări după următoarele criterii:

  • denumirea comercială/numele sau codul unic de identificare (CUI) al comerciantului sau sucursalei comerciantului străin, entității juridice non-profit sau sucursalei entității juridice non-profit străine; numele sau numărul de identificare, respectiv denumirea comercială sau CUI-ul asociatului sau al asociatului unic;
  • numele sau numărul de identificare, respectiv denumirea comercială sau CUI-ul unui membru al organelor unei persoane juridice - comerciant sau entitate juridică non-profit. În dosarul unui comerciant, al unei sucursale a unui comerciant străin, al unei entități juridice non-profit sau al sucursalei unei entități juridice non-profit și al directorilor și succesorilor legali ai acesteia se poate căuta orice informație sau document.

De asemenea, utilizatorii pot să efectueze căutări în întreaga bază de date TRRYULNTs după criterii specifice. Taxa pentru a putea efectua căutări în întreaga bază de date este de 100 BGN pe an (conform tarifului taxelor de stat colectate de Agenția Registrului); pentru autoritățile publice, accesul integral la baza de date este gratuit.

Certificatele pot fi eliberate atât la ghișeul Agenției Registrului, cât și în format electronic (contra unei taxe stabilite conform tarifului taxelor de stat colectate de Agenția Registrului).

Pot fi eliberate copii ale documentelor păstrate în registru, fie la ghișeu, fie în format electronic (contra unei taxe stabilite conform tarifului taxelor de stat colectate de Agenția Registrului).

Cât de fiabile sunt documentele din registru?

Bulgaria a adoptat principiile stabilite în legislația relevantă a UE în ceea ce privește valabilitatea înregistrării sau a radierii informațiilor și publicarea documentelor referitoare la comercianți/entitățile juridice non-profit. Măsurile specifice la nivel național sunt prevăzute în Legea privind registrul comerțului și registrul entităților juridice non-profit (ZTRRYULNTs) și în Legea privind comerțul.

În temeiul primei legi menționate, se consideră că o informație înscrisă în registru este cunoscută terților de bună-credință din momentul înscrierii sale. Timp de 15 zile de la data efectuării, o înscriere în registru nu este opozabilă terților dacă aceștia dovedesc că au fost în imposibilitatea de a o fi luat la cunoștință. Terții pot invoca o informație care trebuie înscrisă în registru chiar dacă înscrierea nu a fost încă efectuată, cu excepția cazului în care legea prevede în mod specific că informația respectivă produce efecte numai după înscriere. De asemenea, informațiile radiate nu mai produc efecte din momentul radierii. Se consideră că documentele din TRRYULNTs sunt cunoscute terților de la data publicării acestora.

Terții de bună-credință pot invoca o înregistrare sau publicare chiar dacă informația înscrisă sau documentul publicat nu există. În raport cu terții de bună-credință, informațiile care nu sunt înscrise în registru sunt considerate inexistente.

Istoricul registrului comerțului și al registrului entităților juridice non-profit din Bulgaria

O reformă a procesului de înregistrare a început la 1 ianuarie 2008, când a intrat în vigoare Legea privind registrul comerțului și a devenit operațional registrul electronic al comercianților și al sucursalelor comercianților străini. Comercianții au avut obligația de a se reînmatricula până la data de 31 decembrie 2011.

În temeiul articolului 17 din Legea privind entitățile juridice non-profit, începând cu 1 ianuarie 2018 Agenția Registrului administrează Registrul entităților juridice non-profit. Articolul 25 alineatul (1) din Dispozițiile tranzitorii și finale ale Legii privind entitățile juridice non-profit prevede că entitățile juridice non-profit înmatriculate în registrul entităților juridice non-profit administrat de instanțele regionale pot transmite o cerere de reînmatriculare către Agenția Registrului până la 31 decembrie 2020. Cele două registre au aceeași bază de date.

Rezultatele reformei:

  1. Procesul de înregistrare a fost transferat de la instanțe către un organ al administrației publice centrale: Agenția Registrului.
  2. Toate registrele celor 28 de instanțe regionale au fost reunite într-o bază de date electronică unică și centralizată. Baza de date conține informațiile care trebuie înregistrate și documentele care trebuie ținute la dispoziția publicului, spre consultare, precum și versiuni electronice ale tuturor documentelor depuse, deciziilor de refuz emise, avizelor emise și dosarelor societăților.
  3. Principiul publicității informației este fundamental pentru procedura de înscriere.
  4. Înscrierea se efectuează cu ajutorul a diferite formulare de cerere. Tipul de cerere depinde de tipul de comerciant sau de entitate juridică non-profit și de informațiile care trebuie înregistrate.

Cum se depun cererile la registrul comerțului

Cererile pot fi depuse atât la ghișeul oricărui oficiu al Agenției Registrului, cât și în format electronic pe portalul TRRYULNTs.

Cererile pe hârtie pot fi depuse la orice oficiu local al Agenției Registrului, indiferent de sediul comerciantului. Cererile pe hârtie care au fost acceptate de oficiile agenției se scanează și se introduc în sistemul informatic al TRRYULNTs. Documentele anexate la cereri trebuie să fie originale sau copii legalizate de solicitant sau de un notar.

Cererile electronice pot fi depuse în orice moment pe portalul TRRYULNTs.

Cum sunt analizate cererile depuse?

Fiecare element primit pentru a fi înregistrat în sistemul informatic al TRRYULNTs (cerere, hotărâre judecătorească, cerere de corectare a unei erori, cerere de desemnare a unor experți, verificatori, controlori etc.) primește un număr unic de înregistrare în formatul „aaaallzzoommss” (an, lună, zi, oră, minut, secundă). După ce a primit numărul unic de înregistrare, cererea sau hotărârea judecătorească respectivă este atribuită aleatoriu de sistemul informatic al TRRYULNTs unui funcționar al registrului, în vederea examinării sale. Cererile de înregistrare, de radiere sau de publicare de acte în temeiul articolului 14 sunt atribuite, în mod automat și în ordinea primirii, funcționarilor disponibili. După ce au semnalat, prin aplicarea semnăturii electronice, că au terminat de tratat o cerere, funcționarii primesc statutul „disponibil” în sistemul informatic.

În temeiul articolului 19 alineatul (2) din Legea privind registrul comerțului și registrul entităților juridice non-profit (ZTRRYULNTs), funcționarul responsabil de înregistrare emite o decizie cu privire la cererile de înregistrare sau de ștergere și la cererile de publicare a unui document imediat după expirarea perioadei de trei zile de la primire, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel. Cererile depuse de comercianți în scopul primei înmatriculări sunt examinate până la sfârșitul zilei lucrătoare următoare zilei depunerii la registrul comerțului, iar decizia se emite imediat după examinarea cererii, cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 22 alineatul (5) din ZTRRYULNTs, cazuri în care se emite un aviz. Cererile de publicare a declarațiilor și rapoartelor financiare anuale, în cazurile prevăzute de lege, sunt examinate separat de celelalte cereri, în ordinea în care sunt primite.

În funcție de tipul de decizie, rezultatele pot fi următoarele:

  • avize, semnate electronic de funcționarul responsabil după examinarea cererii, care se publică imediat în contul comerciantului și trebuie puse în aplicare în termenul prevăzut la articolul 19 alineatul (2) din ZTRRYULNTs;
  • decizii de refuz, semnate electronic de funcționarul responsabil după examinarea cererii, care se publică imediat în contul comerciantului;
  • decizii de înregistrare, semnate electronic de funcționarul responsabil după examinarea cererii, care sunt vizibile în contul comerciantului cu statutul „în așteptare – termen de trei zile” până la expirarea termenului stabilit la articolul 19 alineatul (2) din ZTRRYULNTs. După expirarea acestui termen legal, sistemul informatic al TRRYULNTs efectuează în mod automat înregistrarea și generează numărul de înregistrare în formatul menționat mai sus. Anul, luna și ziua sunt cele ale publicării automate de sistemul informatic, în timp ce ora, minutul și secunda indică momentul din ziua precedentă în care funcționarul responsabil a emis decizia de înregistrare.

Ce informații oferă registrul bulgar BULSTAT?

Registrul BULSTAT conține informații privind:

  1. entitățile juridice, altele decât comercianții sau entitățile juridice non-profit în sensul Legii privind entitățile juridice non-profit, care au obligația de a se înregistra în registrul comerțului sau în registrul entităților juridice non-profit;
  2. sucursalele entităților străine care nu sunt comercianți și nici entități juridice non-profit;
  3. agențiile entităților străine, în temeiul articolului 24 din Legea privind promovarea investițiilor;
  4. entitățile juridice străine care desfășoară o activitate economică în Bulgaria și care au un sediu sau un loc de activitate în această țară;
  5. entitățile juridice străine cu sediul conducerii efective în Bulgaria;
  6. entitățile juridice străine care dețin bunuri imobiliare în Bulgaria;
  7. debitorii gajiști în sensul Legii privind gajurile înregistrate;
  8. societăți fără personalitate juridică în temeiul Legii privind obligațiunile și contractele, inclusiv întreprinderile meșteșugărești și casele de asigurări sociale în temeiul articolului 8 din Codul asigurărilor sociale;
  9. entitățile care cotizează la asigurările sociale și nu sunt persoane fizice;
  10. sucursalele și filialele entităților, precum și filialele comercianților înscriși în registrul comerțului;
  11. persoanele fizice care desfășoară o profesie liberală sau o activitate meșteșugărească;
  12. cetățenii străini care nu au un număr personal de identitate bulgar sau un număr de identitate pentru rezidenți străini și care:
    • furnizează servicii personale independente în Bulgaria, inclusiv printr-un punct de lucru, sediu sau unitate;
    • achiziționează un bun imobiliar;
    • cotizează la asigurările sociale;
  13. alte persoane fizice care cotizează la asigurările sociale;
  14. persoanele/entitățile străine supuse unei înregistrări speciale în temeiul legislației fiscale, inclusiv în cazul în care sunt scutite de impozit în temeiul unui acord internațional care a intrat în vigoare și la care Republica Bulgaria este parte;
  15. persoanele fizice și juridice și alte entități juridice care desfășoară activități în Bulgaria în calitate de administratori ai unor fiducii sau fonduri de custodie sau alte entități juridice similare care își au sediul și își desfășoară activitatea în jurisdicții care permit aceste forme de fiducii.

Accesul la registrul BULSTAT este gratuit?

Informațiile înscrise în registrul BULSTAT pe baza documentelor transmise în scopul furnizării datelor menționate la articolul 7 alineatul (1) punctele 1-7 și punctul 19 și la articolul 7 alineatul (9) din Legea privind registrul BULSTAT sunt informații publice. Oricine poate căuta o informație.

Istoricul registrului BULSTAT

Registrul BULSTAT a fost instituit pe baza registrului entităților comerciale (RSS EKPOU) administrat de Institutul Național de Statistică, în conformitate cu articolul 6 alineatul (7) din Legea privind statisticile. Prin Decretul nr. 206 al Consiliului de miniștri din 30 octombrie 1995, au fost adoptate normele privind instituirea registrului. Registrul național unificat al entităților comerciale, „BULSTAT”, funcționează în Republica Bulgaria de la 1 ianuarie 1996. Prin Decizia nr. 379 a Consiliului de miniștri din 30 iulie 1998, codul de identificare în Registrul de stat unificat al entităților juridice a fost adoptat drept cod unic de identificare (CUI) pentru entitățile juridice și toate celelalte entități care desfășoară activități comerciale în Bulgaria. La 17 iunie 1999, Adunarea Națională a adoptat Legea privind statisticile. Această lege prevedea metoda pentru înființarea, funcționarea și utilizarea registrului unificat BULSTAT pentru identificarea operatorilor care desfășoară activități comerciale pe teritoriul Republicii Bulgaria. Registrul BULSTAT a devenit unul dintre principalele registre administrative ale țării, iar în anul 2000 datele cuprinse în acesta au fost făcute publice prin intermediul site-ului web al registrului.

De la 11 august 2005, registrul BULSTAT este administrat de Agenția Registrului. În registru sunt înscrise toate entitățile juridice și sucursalele entităților străine, altele decât comercianții sau entitățile juridice non-profit în sensul Legii privind entitățile juridice non-profit, care au obligația de a se înregistra în registrul comerțului sau în registrul entităților juridice non-profit. Persoanele care desfășoară o profesie liberală sau o activitate meșteșugărească au de asemenea obligația de a se înmatricula. Până la 1 ianuarie 2008, comercianții aveau obligația de a se înmatricula în BULSTAT în termen de șapte zile; ulterior, înmatricularea a fost transferată în competența registrului comerțului.

Cum se depun cererile la registrul BULSTAT

Înscrierea și ștergerea se efectuează pe baza unei cereri depuse printr-un formular standard.

Cererile pot fi depuse atât la ghișeul oricărui oficiu al Agenției Registrului, cât și în format electronic pe portalul BULSTAT.

Cererile pe hârtie pot fi depuse la orice oficiu local al Agenției Registrului, indiferent de sediul entității. Cererile pe hârtie care au fost acceptate de oficiile agenției se scanează și se introduc în sistemul informatic al registrului BULSTAT. Documentele anexate la cereri trebuie să fie originale sau copii legalizate de solicitant sau de un notar.

Cererile electronice pot fi depuse în orice moment pe portalul registrului BULSTAT.

În funcție de statutul acestora, entitățile care doresc să se înregistreze în BULSTAT trebuie să prezinte:

  1. copia unei hotărâri judecătorești sau alt document după cum urmează:
    (a) entități juridice: actul de constituire și documentul în care se menționează persoana (persoanele) fizică (fizice) care administrează și/sau reprezintă entitatea;
    (b) agențiile entităților străine în temeiul articolului 24 din Legea privind promovarea investițiilor: un document care atestă înregistrarea la Camera de Comerț și Industrie a Bulgariei;
    (c) persoane juridice străine: un document care atestă desfășurarea de activități comerciale în Bulgaria; un document legalizat care atestă înființarea entității juridice străine în țara acesteia;
    (d) societăți fără personalitate juridică în temeiul Legii privind obligațiunile și contractele, precum și casele de asigurări sociale în temeiul articolului 8 din Codul asigurărilor sociale: un contract de societate și certificatul de înregistrare la Agenția Națională de Administrare Fiscală;
    (e) sucursale și filiale: un document care atestă înființarea acestora și în care se menționează persoana care le administrează și/sau care le reprezintă;
    (f) alte entități care nu sunt menționate la literele (a)-(e) și cotizează la asigurările sociale: documente care dovedesc identitatea și/sau desfășurarea unei activități specifice, dacă acest lucru este prevăzut prin lege;
  2. cererea depusă prin formularul standard aprobat de directorul executiv al Agenției Registrului;
  3. declarația care atestă veridicitatea informațiilor declarate, semnată de solicitant;
  4. documentul care atestă plata taxei de stat, conform tarifului aprobat de Consiliul de Miniștri.

Fiecare element primit pentru a fi înregistrat în sistemul informatic al registrului comerțului (cerere de înregistrare sau cerere de corectare) primește un număr unic de înregistrare în formatul „aaaallzzoommss” (an, lună, zi, oră, minut, secundă).

Cererile de înscriere sau de ștergere sunt examinate de un funcționar responsabil, în ordinea în care sunt primite. Funcționarul responsabil emite o decizie cu privire la cererile de înregistrare sau ștergere până la încheierea zilei lucrătoare care urmează zilei de primire.

În funcție de tipul de decizie, rezultatele pot fi următoarele:

  • avize, semnate electronic de funcționarul responsabil după examinarea cererii, care se publică imediat în contul comerciantului și trebuie puse în aplicare în termen de 5 zile lucrătoare;
  • decizii de refuz, semnate electronic de funcționarul responsabil după examinarea cererii, care se publică imediat în contul electronic al entității;
  • decizii de înregistrare, semnate electronic de funcționarul responsabil după examinarea cererii. După efectuarea înscrierii, sistemul informatic BULSTAT generează automat numărul de înregistrare în formatul specificat mai sus. Anul, luna și ziua sunt cele publicate automat de sistemul informatic, în timp ce ora, minutul și secunda indică momentul în care funcționarul responsabil a emis decizia de înregistrare.

Se pot efectua căutări online în registru în funcție de:

  • denumirea, numărul CUI sau numărul de identificare al entității;
  • dosarul societății/anul/instanța regională;
  • numărul cererii, numărul de înscriere;
  • legătura dintre entități.
Ultima actualizare: 10/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.