NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini croată a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Registrele comerțului în țările UE

Croaţia

În Republica Croația, registrul judiciar este administrat de instanțele comerciale (trgovački sudovi).

Conținut furnizat de
Croaţia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Registrul judiciar (Sudski registar)

Registrul judiciar este un registru public și conține datele și documentele referitoare la entități care trebuie înscrise în registru conform legii. Fiecare instanță care efectuează înregistrări răspunde de autenticitatea informațiilor pe care le înscrie în registru. Următoarele entități sunt înscrise în registru: societăți comerciale publice (javna trgovačka društva), societăți în comandită simplă (komanditna društva), grupuri de interes economic (gospodarska interesna udruženja), societăți pe acțiuni (dionička društva), societăți cu răspundere limitată (društva s ograničenom odgovornošću), întreprinderi profesionale unipersonale (trgovci pojedinci), societăți europene (SE), grupuri europene de interes economic (GEIE), societăți cooperative europene (SCE), instituții (ustanove), comunități de instituții (zajednice ustanova), cooperative (zadruge), sindicate ale cooperativelor (savezi zadruga), cooperative de credit (kreditne unije), societăți simple cu răspundere limitată (jednostavna društva s ograničenom odgovornošću – j.d.o.o.) și alte persoane care trebuie înregistrate conform legii. Filialele sunt înscrise în registru dacă acest lucru este prevăzut prin lege.

Registrul nu conține date privind meșteșugarii sau asociațiile.

Fără obligația de a dovedi un interes legitim, oricine are dreptul să examineze informațiile înscrise în registrul general, documentele pe care se bazează o înscriere și celelalte documente și informații stocate în colecția de documente (cu excepția documentelor care, conform legii, nu se supun principiului publicității). De asemenea, oricine poate solicita un extras, o copie certificată sau o transcriere a documentelor sau a datelor stocate în colecția de documente.

Registrul

Informații privind înscrierea în registru și publicarea datelor referitoare la entitățile înregistrate

Constituirea entităților care trebuie să fie înscrise în registru și înscrierea acestora sunt reglementate în principal de următoarele acte normative: Legea privind registrul judiciar (Zakon o sudskom registru – ZSR), Legea privind societățile comerciale (Zakon o trgovačkim društvimaZTD) și Normele metodologice de înscriere în registrul judiciar (Pravilnik o načinu upisa u sudski registar). Datele prevăzute prin lege și orice modificare a acestora sunt înscrise în registru în baza legilor menționate.

Datele privind entitățile înregistrate sunt accesibile 24 de ore din 24 și pot fi consultate gratuit pe site-ul internet al registrului judiciar.

Lansarea procedurii de înregistrare

Procedura pentru efectuarea unei înscrieri în registru este lansată printr-o cerere scrisă de înscriere de date sau de modificare a datelor înscrise care se depune pe hârtie sau în format electronic la instanța de înregistrare. Cererea trebuie prezentată instanței în termen de 15 zile de la data la care sunt îndeplinite condițiile pentru înscriere, cu excepția cazului în care legea prevede altfel. O instanță poate lansa procedura ex officio atunci când acest lucru este prevăzut prin lege.

Notarii pot comunica electronic cu instanța care efectuează înregistrarea, conform competențelor lor și dispozițiilor Legii privind registrul judiciar.

Există o procedură simplificată pentru înregistrarea unei societăți simple cu răspundere limitată (j.d.o.o.) (o societate cu cel mult trei membri, un consiliu de administrație format dintr-un singur membru și un capital social minim de 10,00 HRK). Pentru a fi constituite astfel, societățile trebuie să folosească formularele redactate de un notar.

Următoarele persoane sunt autorizate să prezinte cereri de înscriere în registru:

  • Notarii; aceștia sunt autorizați să prezinte cereri în format electronic și să elibereze extrase, copii și transcrieri în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Legea privind registrul judiciar;
  • persoanele care sunt autorizate prin lege să propună înscrieri în registru (personal sau printr-un reprezentant autorizat);
  • persoanele care se ocupă de aspecte ce țin de oficiile HITRO.HR; acestea sunt autorizate să prezinte cereri pentru înființarea societăților comerciale prin intermediul sistemului e-Tvrtka, conform competențelor prevăzute în regulamente separate.

Efectul unei înscrieri în registru

O înscriere în registru produce efecte juridice pentru entitatea înregistrată în ziua următoare înscrierii în registru (cu excepția cazului în care legea prevede altfel) și este opozabilă terților din ziua în care este publicată.

Nicio persoană nu poate susține faptul că nu cunoaște datele înscrise în registrul general care au fost publicate conform dispozițiilor Legii privind registrul judiciar.

Orice persoană poate invoca o înscriere din registru cu privire la date și fapte stabilite în mod legal care sunt înscrise în registru conform legii, cu excepția cazului în care se dovedește că persoana respectivă avea cunoștință de inexactitatea datelor sau faptelor în chestiune. Acțiunile întreprinse de o parte terță înainte de a șaisprezecea zi de la data publicării unei înscrieri în registru nu sunt opozabile pe baza datelor înregistrate sau a documentelor menționate în publicație, dacă partea terță poate dovedi că s-a aflat în imposibilitatea de a fi avut cunoștință de acestea.

O persoană de bună-credință nu poate suferi prejudicii ca urmare a faptului că s-a bazat pe o înscriere în registru privind date și fapte stabilite în mod legal.

Infracțiuni și delicte și sancțiunile impuse de instanțele care efectuează înregistrări

Infracțiunile, delictele și sancțiunile impuse de instanțele care efectuează înregistrări sunt prevăzute la articolele 624-632 din Legea privind societățile comerciale, iar deschiderea unei proceduri de avertizare și de sancționare a persoanelor care aveau datoria să îndeplinească obligațiile legale privind prezentarea unei cereri de înscriere în registru este reglementată de articolele 81 și 81a din Legea privind registrul judiciar.

Ultima actualizare: 06/09/2016

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.