Registrele comerțului în țările UE

Republica Cehă

Această secțiune vă prezintă o imagine generală a Registrului public (veřejný rejstřík) din Cehia. Acesta include Registrul asociațiilor, Registrul comerțului, Registrul fundațiilor, Registrul instituțiilor, Registrul asociațiilor de proprietari și Registrul asociațiilor de interes public.

Conținut furnizat de
Republica Cehă

Ce informații oferă Registrul public ceh?

Registrul public consemnează datele obligatorii din punct de vedere legal referitoare la persoane juridice de drept privat. Normele generale care reglementează registrele publice sunt stabilite în articolul 120 din Legea nr. 89/2012 (Codul civil). Mai multe norme privind registrele publice sunt prevăzute în Legea nr. 304/2013 privind registrele publice ale persoanelor fizice și juridice. O parte din registrul public este dedicată documentelor (aici fiind păstrate documentele prevăzute de lege, de exemplu statutele, situațiile financiare etc.).

Registrul public este ținut de către instanța de înregistrare. Registrul public este gestionat de Ministerul Justiției.

Următoarele entități sunt înregistrate în Registrul public:

 • asociațiile
 • sindicatele
 • sindicatele internaționale
 • organizațiile patronale
 • organizațiilor patronale internaționale
 • filialele asociațiilor
 • filialele organizațiilor sindicale
 • filialele organizațiilor sindicale internaționale
 • filialele organizațiilor patronale
 • filialele organizațiilor patronale internaționale
 • comercianții individuali - înscriși în Registrul comerțului
 • societățile comerciale publice (parteneriatele)
 • societăți comerciale publice
 • societățile cu răspundere limitată
 • societățile pe acțiuni
 • cooperativele
 • întreprinderile de stat
 • întreprinderile desprinse din alte întreprinderi
 • asociațiile de interes public
 • fundațiile
 • fondurile de dotare
 • institutele
 • organizațiile finanțate de stat
 • asociațiile de proprietari
 • grupurile europene de interes economic
 • unitățile deținute de persoane străine
 • societățile cooperative europene
 • societățile europene

Informațiile înregistrate în Registrul public sunt prevăzute în Legea nr. 304/2013 privind registrele publice ale persoanelor fizice și juridice. Informațiile de bază care trebuie menționate sunt, în principal: numele sau denumirea comercială, sediul, domeniul de activitate, forma juridică, numărul de identificare, numele și adresa sau denumirea și sediul social al reprezentantului legal.

Este gratuit accesul la Registrul public ceh?

Registrul public este ținut în format electronic. Acesta este disponibil publicului în mod gratuit prin intermediul portalului web și/sau direct pe pagina de căutare a registrului public. Registrul public este accesibil tuturor. Oricine îl poate consulta, face copii sau extrase.

Cum se efectuează o căutare în Registrul public din Cehia?

Registrul public din Cehia deține o aplicație avansată de căutare online a informațiilor. Căutările pot fi efectuate după denumire sau după numărul de identificare.

Cât de fiabile sunt documentele din registru?

Publicarea documentelor

Instanța de înregistrare publică fără întârziere înscrierile, modificările și eliminările din registrul public, precum și depunerea de documente, inclusiv cele în format electronic. Datele înscrise în Registrul public și documentele depuse sunt publicate astfel încât să poată fi accesate de la distanță. Instanța de înregistrare publică datele în cauză și face posibilă obținerea unei copii electronice certificate. Acest document este semnat electronic prin intermediul unui sistem certificat de la instanța de înregistrare relevantă și este disponibil gratuit pe site-ul Ministerului Justiției din Cehia. La cerere, instanța de înregistrare eliberează o copie legalizată, integrală sau parțială, a mențiunii sau a documentelor depuse în documentul de înmatriculare sau un certificat care confirmă faptul că anumite date nu se află în registrul public, cu excepția cazului în care se solicită în mod explicit o copie nelegalizată. Instanța de înregistrare emite copii pe suport de hârtie ale datelor înscrise în registrul public și documente depuse în registru înainte de 1 ianuarie 1997, cu excepția cazului în care acestea există și în format electronic.

Opozabilitatea documentelor și a datelor

Persoana care face obiectul unei înscrieri în registru nu are dreptul să invoce faptul că înscrierea nu corespunde realității față de o persoană care se întemeiază în mod legal și cu bună credință pe aceasta.

O persoană înregistrată nu poate invoca față de terți date sau documente a căror publicare este obligatorie prin lege înainte de data publicării inițiale, cu excepția cazului în care se poate dovedi că terții aveau deja cunoștință de acestea, anterior publicării. Cu toate acestea, persoana înregistrată nu poate invoca astfel de date și documente în cazul acțiunilor efectuate înainte de a șaisprezecea zi de la publicare, dacă terții demonstrează că nu ar fi putut să aibă cunoștință de acestea.

Terții se pot baza întotdeauna pe date și documente nepublicate, cu excepția cazului în care publicarea este o condiție ca acestea să producă efecte juridice.

Neconformitatea informațiilor înregistrate

În cazul în care anumite informații din registrul public contravin unei dispoziții legale cu caracter imperativ și dacă nu există nicio altă posibilitate de rectificare a acestora, instanța de înregistrare invită persoana înregistrată să le rectifice. Dacă o persoană juridică nu rectifică informațiile în termenul prevăzut, instanța poate, din proprie inițiativă, să emită o decizie de lichidare a acesteia, în cazul în care o astfel de acțiune este în interesul protejării terților.

În cazul în care există o discrepanță între versiunea în limba cehă a unei înscrieri în registrul public din Republica Cehă și o versiune într-o limbă străină sau între documente stocate în registru în mod voluntar depuse în limba cehă și o traducere a acestor documente într-o limbă străină în temeiul articolului 74 alineatul (1) din Legea privind registrele publice privind persoanele fizice și juridice, versiunea în limba străină nu poate fi opozabilă terților. Un terț se poate întemeia pe versiunea într-o limbă străină a unei înscrieri sau a unui document din registru, cu excepția cazului în care persoana înregistrată dovedește că aceasta avea cunoștință de versiunea în limba cehă.

Traducerea Legii privind registrele publice

Ministerul Justiției pune la dispoziție e traducere neoficială în engleză a versiunii în vigoare la 1 ianuarie 2018 a Legii 304/2013 privind registrele publice ale persoanelor fizice și juridice și privind înregistrarea fiduciilor. Traducerea are un scop exclusiv informativ. Doar textul publicat în limba cehă în monitorul oficial este autentic. Disponibil aici.

Ultima actualizare: 15/06/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.