Registrele comerțului în țările UE

Germania

Această pagină vă oferă o imagine de ansamblu asupra Registrului german al societăților (Unternehmensregister).

Conținut furnizat de
Germania

Istoricul registrului național

Când a fost fondat? Când a fost digitalizat?

Registrul comerțului a fost înființat în forma sa actuală în 1861 și a fost complet digitalizat începând din 1 ianuarie 2007. Portalul Registrului, care se regăsește la adresa http://www.handelsregister.de/, oferă acces centralizat la registrele comerțului, cooperativelor, parteneriatelor și asociațiilor administrate la nivel local și la anunțurile de înregistrare.

La 1 ianuarie 2007, Registrul societăților (https://www.unternehmensregister.de) a fost creat ca un portal unic de informații digitale prin intermediul căruia, pe lângă înregistrările din registrele menționate mai sus, pot fi accesate informații suplimentare privind societățile, cum ar fi evidențe contabile și rapoarte financiare, comunicări privind dreptul societăților comerciale și notificări ale instanțelor de insolvență, precum și informații privind piața de capital.

Care este legislația aplicabilă în prezent?

Dispozițiile privind registrul comerțului și al societăților sunt prevăzute la articolele 8-16 din Codul comercial (Handelsgesetzbuch, HGB), în Regulamentul privind registrul comerțului (Handelsregisterverordnung, HRV) și în Regulamentul privind registrul societăților (Unternehmensregisterverordnung, URV) și sunt completate prin articolul 1 și următoarele și articolul 376 și următoarele din Legea privind procedura în materie de dreptul familiei și chestiuni necontencioase (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, FamFG). În plus, un număr mare de legi individuale, în special HGB, Legea privind societățile pe acțiuni (Aktiengesetz, AktG) și Legea privind conversia (Umwandlungsgesetz, UmwG), reglementează informațiile care pot și trebuie să fie înregistrate în Registrul comerțului.

Ce informații sunt înscrise în Registrul societăților?

Cine are dreptul de a accesa registrul?

Orice persoană poate consulta Registrul comerțului și al societăților fără a trebui să dovedească vreun interes specific.

Ce informații sunt înscrise în registru?

Ce categorii de date sunt stocate (ce societăți sunt înregistrate în registrul public, informații privind insolvența, situații financiare)?

Societățile sunt înregistrate în registre diferite în funcție de forma lor juridică. Registrul comerțului cuprinde în special întreprinderile profesionale unipersonale, societățile comerciale [societăți în nume colectiv (Offene Handelsgesellschaften, OHG), societăți în comandită simplă (Kommanditgesellschaften, KG)] și societăți de capital [societăți cu răspundere limitată (Gesellschaften mit beschränkter Haftung, GmbH), societăți pe acțiuni (Aktiengesellschaften, AG), societăți în comandită pe acțiuni (Kommanditgesellschaften auf Aktien, KGaA) și societăți europene (Europäische Gesellschaften, SE)]. Societățile cooperative (Genossenschaften, eG) și societățile cooperative europene (Europäische Genossenschaften, SCE) sunt înregistrate în Registrul societăților cooperative (Genossenschaftsregister), iar parteneriatele înregistrate (Partnerschaftsgesellschaften, PartG) sunt înregistrate în Registrul parteneriatelor Partnerschaftsregister). Dispozițiile referitoare la registrul comerțului se aplică mutatis mutandis acestor registre.

În registre se înregistrează informațiile și raporturile juridice importante ale societăților. Acestea se referă, în special, la existența unei societăți, și anume înființarea și încetarea acesteia (de exemplu, prin dizolvare, lichidare sau prin lichidare și anulare), reprezentarea acesteia, și anume persoanele care au dreptul să o reprezinte, cum ar fi directorii generali (GmbH), membrii consiliului de administrație (AG) și mandatarii, inclusiv numirea și încetarea mandatului acestora, întinderea competenței de reprezentare (de exemplu, reprezentarea individuală sau numai împreună cu un alt reprezentant autorizat), răspunderea societății (în special întinderea și modificările aduse întinderii răspunderii, cu excepția cazului în care răspunderea este nelimitată) și schimbarea asociaților la GmbH. Informațiile care trebuie înregistrate diferă în funcție de forma juridică a societății.

Cu toate acestea, documentele contabile, cum ar fi conturile anuale și alte anunțuri ale societăților, nu sunt înregistrate în Registrul Comerțului, ci publicate în Monitorul Oficial Federal. Aceste documente, precum și informațiile privind piața de capital și alte informații, în special notificările privind insolvența, pot fi, de asemenea, accesate în Registrul societăților. Începând din 1 august 2022, documentele contabile nu vor mai fi publicate în Monitorul Oficial Federal, ci vor fi publicate în Registrul societăților.

Ce documente sunt depuse/stocate (dosare, conturile societăților, statutul, procesele-verbale ale adunărilor)?

În Registrul comerțului se înregistrează documentele pe care se bazează înscrierile, cum ar fi cererile de înregistrare, contractele de parteneriat și de conversie, precum și statutul societăților de capital, procesele-verbale ale adunărilor generale ale societăților pe acțiuni (AG) și listele asociaților societăților cu răspundere limitată.

Cum pot efectua o căutare (și care sunt criteriile de căutare disponibile)?

Se poate efectua o căutare pe site-ul web al portalului Registrului comerțului la rubrica „Căutare simplă”, utilizând numele societății sau cuvinte-cheie, precum și locul de înființare sau sediul social al societății. Căutarea poate fi aprofundată cu ajutorul unor informații precum tipul de registru, numărul de înregistrare și instanța de înregistrare. În câmpul „Căutare avansată” puteți efectua și o căutare după adresă.

De asemenea, pe site-ul web al Registrului societăților poate fi efectuată o căutare rapidă utilizând denumirea societății, cu opțiunea de a restrânge căutarea la informații sau publicații din registru. În plus, se poate efectua o căutare avansată a unor criterii comparabile prin intermediul portalului Registrului comerțului.

Registrul comerțului, registrul societăților cooperative și registrul parteneriatelor pot fi, de asemenea, consultate personal la biroul instanței de înregistrare competente.

Cum pot obține un extras din registru, o copie certificată sau o transcriere a documentelor?

Un extras din registru poate fi accesat în format electronic pe portalul registrului, cu plata unei taxe de 4,50 EUR. Documentele stocate în Registrul comerțului, cum ar fi statutul, contractele de societate etc., pot fi, de asemenea, accesate electronic pe portalul registrului. Pentru fiecare document accesat se plătește o taxă de 1,50 EUR. Însă, aceste taxe nu se vor mai aplica de la 1 august 2022.

O copie simplă sau certificată a unui extras din registru poate fi solicitată, în schimbul achitării unei taxe, și de la instanța de înregistrare competentă, care o poate trimite solicitantului pe suport de hârtie sau în format electronic, purtând o semnătură electronică calificată, în cazul în care este necesară o copie certificată.

Extrasele din registre și documentele stocate în Registrul comerțului sunt disponibile și pe site-ul web al Registrului societăților, aplicându-se aceleași taxe ca pentru accesul direct la portalul registrului. Accesul la documentele contabile din Registrul societăților este gratuit, în timp ce pentru accesarea bilanțurilor microîntreprinderilor se plătește o taxă de 1,00 EUR pe bilanț.

Procedura de înregistrare

Cum pot solicita înregistrarea (depunerea cererilor la registru; certificarea documentelor; tipul de documente care trebuie anexate)?

Cererile de înregistrare trebuie depuse în format electronic, într-o formă certificată oficial. Cererile sunt certificate de un notar ca un simplu certificat digital. Începând din 1 august 2022, notarii pot să certifice semnăturile electronice calificate și online, prin mijloace de comunicare video în cazul înscrierii în Registrul comerțului a societăților cu răspundere limitată și a întreprinderilor personale unipersonale.

Documentele sunt transmise, de asemenea, în format electronic, sub formă de documente scanate. Documentele autentificate sau certificate notarial sunt însoțite de un certificat digital simplu întocmit de un notar.

Cum sunt analizate cererile depuse?

Înainte de depunerea cererii de înregistrare, notarul care o certifică verifică dacă aceasta poate fi înregistrată. În urma depunerii cererii, instanța de înregistrare verifică de asemenea, pe baza principiului „două perechi de ochi”, dacă informația prezentată poate fi înregistrată și dacă sunt îndeplinite condițiile de formă pentru înregistrare, în special depunerea unei cereri în acest sens, eligibilitatea solicitantului, furnizarea documentelor necesare pentru depunerea cererii și competența instanței sesizate. Cu toate acestea, în general, nu se verifică exactitatea factuală a informațiilor prezentate, de exemplu dacă intrarea sau plecarea unui acționar a avut loc efectiv.

Efectul juridic al înregistrării

Efectul înregistrării asupra părților terțe în conformitate cu articolul 17 din Directiva (UE) 2017/1132

În ceea ce privește părțile terțe, o societate poate invoca numai informațiile înregistrate și publicate în Registrul comerțului [articolul 15 alineatul (2) din HGB].

În cazul în care o informație care ar fi trebuit să fie înscrisă în Registrul comerțului nu a fost înregistrată și publicată, părțile terțe beneficiază de protecție pentru că, în relație cu acestea, informația în cauză nu există [articolul 15 alineatul (1) din HGB].

Discrepanțe între înscrierea în registru și forma publicată a acesteia

În cazul în care înscrierea în Registrul comerțului diferă de forma publicată a acesteia în ceea ce privește conținutul, forma publicată are valoare de autoritate. Părțile terțe pot invoca inexactitatea publicării, cu excepția cazului în care au avut cunoștință de inexactitatea respectivă [articolul 15 alineatul (3) din HGB]. Totuși, acest lucru se aplică numai în cazul în care întreprinderea în cauză a inițiat și înregistrarea, și anume a solicitat înregistrarea.

În transpunerea Directivei privind digitalizarea, începând din 1 august 2022, înregistrările din registru vor fi publicate pe portalul Registrului comerțului de îndată ce devin accesibile. Începând cu data respectivă nu se va mai realiza nicio altă publicare (separată). În acest caz, nu va mai fi posibil să existe discrepanțe între înscrierea în registru și forma publicată a acesteia. Prin urmare, din acel moment, singurul factor decisiv pentru dispoziția privind buna-credință prevăzută la articolul 15 alineatul (3) din HGB va fi dacă înscrierea în registru este inexactă.

Cine este responsabil pentru exactitatea înregistrărilor?

Întrucât, ca regulă generală, instanțele de înregistrare nu verifică exactitatea materială a înscrierilor, întreprinderile care fac obiectul înregistrării sunt responsabile pentru exactitatea informațiilor înregistrate.

Proceduri privind protecția datelor

Proceduri referitoare la drepturile persoanei vizate în ceea ce privește publicarea și stocarea datelor sale cu caracter personal

Portalul Registrului comerțului se accesează utilizând detalii privind instanța de înregistrare, pagina registrului și persoana sau organismul care îl accesează. Datele de conectare pot fi utilizate numai în scopul de a asigura prelucrarea corespunzătoare a datelor și decontarea costurilor și trebuie să fie protejate prin mijloace adecvate împotriva utilizării necorespunzătoare sau a altor tipuri de utilizare abuzivă. Datele de conectare sunt distruse în termen de cel mult cinci ani de la plata costurilor.

Accesul prin Registrul societăților poate fi documentat numai în scopul decontării și pentru a preveni accesul necorespunzător. Datele de conectare trebuie șterse după cel mult șase luni, cu excepția cazului în care acestea trebuie stocate pe o perioadă mai lungă de timp în scopuri contabile.

Dispozițiile privind protecția datelor, în special Regulamentul general privind protecția datelor, se aplică și publicării și stocării datelor cu caracter personal.

Date de contact

Portalul Registrului comerțului

Tribunalul Districtual din Hagen
- Punct de serviciu al portalului de înregistrare -
Heinitzstr. 42, 58097 Hagen

Telefon +49 2331985112
Fax +49 21187565114100

E-mail: service@handelsregister.de

Registrul societăților

Bundesanzeiger Verlag GmbH
Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln

Telefon: +49 221976680

E-mail: service@bundesanzeiger.de

Linkuri utile

Portalul Registrului comerțului din Germania

Căutare avansată

Căutare simplă

Registrul german al societăților

Ultima actualizare: 12/12/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.