Registrele comerțului în țările UE

Grecia

Conținut furnizat de
Grecia

Istoricul înființării registrului național

Când a fost înființat registrul?

Registrul General al Comerțului (Geniko Emporiko Mitroo - G.E.MI.) a fost înființat în temeiul Legii nr. 3419/2005 și a devenit operațional la 4 aprilie 2011. Legea nr. 3419/2005 a fost ulterior abrogată și înlocuită de recent adoptata Lege nr. 4919/2022.

Când a fost digitalizat registrul?

Registrul a fost înființat sub formă de registru electronic digital în care sunt păstrate toate documentele și datele pe care societățile le transmit în format digital.

Care este legislația aplicabilă în prezent?

Registrul este reglementat de Legea nr. 4919/2022, care cuprinde două părți: Partea A (articolele 1-14), care cuprinde dispoziții privind constituirea societăților în Grecia, indiferent de forma juridică a acestora, și Partea B (articolele 15-59), care cuprinde dispoziții referitoare la documentele și datele transmise de entități constituite sub orice formă, de sucursale din UE și din țări terțe ale acestora, precum și chestiuni legate de accesul la registru, eliberarea de documente și date, sancțiuni aplicabile etc. https://www.businessportal.gr/backOffice/backOfficeFiles/2022-04-21-115740s02218f074dd98ef8bc23788fcfdb4d6.pdf

Ce informații oferă registrul comerțului?

În registru sunt înscrise toate documentele și informațiile comerciale care fac obiectul publicității pentru societățile cu răspundere limitată și societățile cu asociat unic, pentru sucursalele din statele membre, precum și pentru sucursalele din țări terțe. Aceste informații care fac obiectul publicității sunt menționate în legislația relevantă privind societățile comerciale și în Directiva (UE) 2017/1132. Site-ul web al Registrului General al Comerțului are rolul de „Buletin național pentru publicarea informațiilor comerciale”. Persoanele fizice sau juridice sau asociațiile de astfel de persoane, astfel cum sunt menționate la articolul 16 alineatul (1) din Legea nr. 4919/2022 sunt obligate să se înregistreze în Registrul General al Comerțului.

Pe site-ul web al registrului puteți căuta informații publicate de următoarele tipuri de întreprinderi:

(a) societăți pe acțiuni (anonymes etaireies - A.E.), astfel cum se prevede în Legea nr. 4548/2018 (Monitorul Oficial, seria I, nr. 104);

(b) societăți cu răspundere limitată (etaireies periorismenis efthynis - EPE), astfel cum se prevede în Legea nr. 3190/1955 (Monitorul Oficial, seria I, nr. 91);

(c) societăți cu capital privat (idiotikes kefalaiouchikes etaireies - IKE), astfel cum se prevede în Legea nr. 4072/2012 (Monitorul Oficial, seria I, nr. 86);

(d) societăți în nume colectiv (omorrythmes etaireies) sau societăți în comandită (eterrorythmes etaireies) (simplă sau pe acțiuni), astfel cum se prevede în Legea nr. 4072/2012;

(e) cooperative de drept civil (astikoi synetairismoi), astfel cum se prevede în Legea nr. 1667/1986 (Monitorul Oficial, seria I, nr. 196), care includ asociații de asigurare mutuală, cooperative de credit, cooperative de construcții și comunități de energie;

(f) întreprinderi cooperative sociale (koinonikes synetairistikes epicheiriseis) și cooperative de lucrători (synetairismoi ergazomenon), astfel cum se prevede în Legea nr. 4430/2016 (Monitorul Oficial, seria I, nr. 205);

(g) cooperative sociale cu răspundere limitată (koinonikoi synetairismoi periorismenis efthynis), astfel cum se prevede la articolul 12 din Legea nr. 2716/1999 (Monitorul Oficial, seria I, nr. 96);

(h) societăți de interes economic de drept civil (astikes etaireies me oikonomikou skopou), astfel cum se prevede la articolul 784 din Codul civil și la articolul 270 din Legea nr. 4072/2012;

(i) grupuri europene de interes economic, astfel cum se prevede în Regulamentul (CEE) nr. 2137/1985 al Consiliului (JO L 199, rectificare L 247), care au sediul în Grecia;

(j) societăți europene, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 al Consiliului (JO L 294), care au sediul în Grecia;

(k) societăți cooperative europene, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 1435/2003 al Consiliului (JO L 207), care au sediul în Grecia;

(l) sucursale sau agenții pe care societățile străine constituite sub formă de societăți pe acțiuni, societăți cu răspundere limitată și societăți în comandită pe acțiuni având sediul central într-un stat membru le au în Grecia.

(m) sucursale sau agenții pe care societățile străine cu sediul într-o țară terță și care au o formă juridică similară cu una dintre societățile străine menționate la litera (l) de mai sus le au în Grecia;

(n) sucursale sau agenții prin intermediul cărora persoanele fizice sau juridice sau asociațiile de astfel de persoane care își au locul principal de desfășurare a activității sau sediul în străinătate și care nu intră sub incidența literelor (l) sau (m) derulează activități comerciale în Grecia;

(o) consorții, astfel cum se prevede la articolul 293 din Legea nr. 4072/2012; (p) societăți cu asociat unic cu scop lucrativ care au un sediu în Grecia și care: (i) desfășoară în mod regulat tranzacții comerciale în nume propriu; sau (ii) distribuie bunuri sau servicii ori acționează ca intermediari în sensul distribuției acestora, în condițiile unui risc comercial, fie prin intermediul unei infrastructuri organizate, fie prin angajarea de terțe părți.

Cine are dreptul de acces la registru?

1. Documentele și informațiile pe care o societate sau o sucursală le prezintă ca parte a procesului de constituie a unei societăți, de înregistrare a unei sucursale sau de transmitere de informații sunt stocate în Registru într-un format prelucrabil automat în care se pot efectua căutări sau sub formă de date structurate.

2. În urma depunerii unei cereri, exclusiv în format electronic, la departamentul competent al registrului în conformitate cu articolul 11 din Legea nr. 2690/1999 (Monitorul Oficial, seria I, nr. 45), orice parte interesată poate primi, exclusiv în format electronic, certificate, copii sau extrase de documente și date din dosarele celor obligați să se înregistreze. Certificatele, copiile sau extrasele mai sus menționate se eliberează exclusiv în format electronic. În mod similar, orice parte interesată poate solicita copii, extrase sau certificate referitoare la documentele și datele păstrate la dosar și care nu sunt publicate pe site-ul web al registrului. Registrul nu are obligația de a elibera copii ale documentelor și datelor din dosarele celor obligați să se înregistreze, în cazul în care respectivele documente și date au fost prezentate pe suport de hârtie înainte de 31 decembrie 2006.

Ce informații sunt înregistrate în registrul comerțului din Grecia?

Ce tipuri de date sunt stocate (entități înregistrate în registrul public, informații privind procedura de insolvență, situații financiare...)?

Documentele și datele care sunt publicate și care pot fi divulgate oricărui terț interesat sunt cel puțin următoarele:

1. În ceea ce privește societățile menționate la articolul 16 alineatul (1) literele (a) - (c), (e) - (g) și (i) - (k) din Legea nr. 4919/2022, al căror sediu se află în Grecia, în registru sunt publicate următoarele documente și date:

(a) actul constitutiv, statutul și, dacă este necesar, decizia de aprobare adoptată de conducere;

(b) modificările aduse statutului și textul consolidat integral al statutului;

(c) numirea, încetarea din funcție și datele de identificare ale persoanelor care, astfel cum se prevede la articolul 33 alineatul (2), fie în calitate de organism constituit în temeiul legii, fie ca membri ai unui astfel de organism:

(i) sunt autorizate să reprezinte societatea în relațiile cu terții. În cazul în care autorizarea se referă la mai mult de o persoană, mențiunea relevantă trebuie să precizeze dacă persoanele respective pot acționa individual sau trebuie să acționeze împreună;

(ii) reprezintă societatea în fața unei instanțe de judecată; și

(iii) participă la administrarea, supravegherea sau controlul societății;

(d) cel puțin o dată pe an, valoarea capitalului subscris, în cazul în care actul constitutiv sau statutul menționează un capital autorizat, cu excepția cazului în care orice majorare a capitalului subscris impune modificarea statutului;

(e) documentele contabile pentru fiecare exercițiu financiar care sunt obligatorii în conformitate cu Directiva 86/635/CEE a Consiliului (JO L 372) privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare, Directiva 91/674/CEE a Consiliului (JO L 374) privind conturile anuale și conturile consolidate ale întreprinderilor de asigurare și Directiva 2013/34/UE a Consiliului (JO L 182) privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului;

(f) orice schimbare a sediului societății;

(g) lichidarea și redresarea societății;

(h) orice hotărârea judecătorească prin care se pronunță nulitatea societății;

(i) numirea și datele de identificare ale lichidatorilor, în conformitate cu articolul 33 alineatele (2) și (3);

(j) situațiile financiare pentru deschiderea și încheierea procedurii de lichidare și radierea din registru;

(k) numărul părților sociale deținute de asociați și datele complete de identificare ale acestora.

2. În ceea ce privește societățile cu asociat unic menționate la articolul 16 alineatul (1) literele (d), (h) și (o) din Legea nr. 4919/2022, al căror sediu se află în Grecia, în registru sunt publicate următoarele documente și date:

(a) actul constitutiv și modificările aduse acestuia, în formă consolidată;

(b) obiectul de activitate;

(c) denumirea integrală și denumirea prescurtată a societății;

(d) adresa completă a sediului;

(e) datele de identificare ale asociaților, în conformitate cu articolul 33 alineatele (2) și (3), numirea unui director executiv și limita competențelor directorului executiv. În cazul în care persoanele menționate la primul alineat sunt entități juridice, datele publicate sunt: numărul de înscriere în registru, dacă există; principalele date de identificare, precum denumirea integrală, forma juridică și sediul societății, și datele de identificare ale persoanei fizice care are calitatea de reprezentant al persoanelor juridice;

(f) retragerea sau excluderea unui asociat;

(g) orice modificare privind cota de participare a asociaților la profiturile și pierderile societății;

(h) lichidarea și redresarea societății;

(i) orice hotărâre judecătorească prin care se pronunță nulitatea societății;

(j) numirea și datele de identificare ale lichidatorilor, în conformitate cu articolul 33 alineatele (2) și (3);

(k) situațiile financiare anuale, în cazul în care survin împrejurările descrise la articolul 1 alineatul (2) literele (b) și (c) din Legea nr. 4308/2014 (Monitorul Oficial, seria I, nr. 251) privind aplicarea standardelor de contabilitate elene;

(l) situațiile financiare pentru deschiderea și încheierea procedurii de lichidare și radierea din registru.

3. În ceea ce privește sucursalele din UE menționate la articolul 16 alineatul (1) literele (l) și (n) din Legea nr. 4919/2022, în registru sunt publicate următoarele documente și date:

(a) actul constitutiv și statutul, în cazul în care acesta din urmă este inclus într-un act separat, alături de modificările aduse acestora;

(b) o atestare din partea registrului în care a fost înscrisă societatea (certificat constatator din partea autorității competente sau din partea registrul comerțului din țara de origine);

(c) adresa poștală a sucursalei;

(d) indicarea activităților sucursalei;

(e) registrul în care este deschis dosarul societății menționat la articolul 21 alineatul (2), precum și identificatorul unic la nivel european (EUID);

(f) denumirea și forma juridică a societății, precum și denumirea sucursalei, dacă este diferită de denumirea societății;

(g) numirea, încetarea din funcție, precum și datele de identificare ale persoanelor care sunt autorizate să reprezinte societatea în relațiile cu terții și în justiție, în conformitate cu articolul 33 alineatele (2) și (3), în calitate de:

(i) organe ale societății constituite în temeiul legii sau membri ai unui astfel de organ, în conformitate cu cerințele privind publicitatea pe care trebuie să le respecte societatea în temeiul articolului 14 litera (d) din Directiva (UE) 2017/1132 (JO L 169) privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale;

(ii) reprezentanți permanenți ai societății pentru activitățile sucursalei, cu menționarea limitei competențelor acestora;

(h) lichidarea societății, numirea lichidatorilor, datele de identificare și competențele lichidatorilor, încheierea procedurii de lichidare în conformitate cu publicitatea realizată de societate astfel cum se prevede la articolul 35 literele (h), (j) și (k), procedura de insolvență, acordurile, concordatele sau orice alte proceduri similare la care este supusă societatea;

(i) documentele contabile (situațiile financiare) ale societății, astfel cum au fost întocmite, verificate și publicate în conformitate cu legislația statului membru aplicabilă societății și în conformitate cu Directivele 2013/34/UE (JO L 182) și 2006/43/EC (JO L 157) privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului;

(j) închiderea sucursalei.

3. În ceea ce privește sucursalele din UE prevăzute la articolul 16 alineatul (1) literele (m) și (n) din Legea nr. 4919/2022, în G.E.MI. sunt publicate următoarele documente și date:

(a) actul constitutiv și statutul, în cazul în care acesta din urmă este inclus într-un act separat, alături de modificările aduse acestora;

(b) adresa poștală a sucursalei;

(c) indicarea activităților sucursalei;

(d) legislația statului aplicabilă societății;

(e) numărul de înregistrare al societății în orice registru care trebuie ținut în temeiul legislației statului membru aplicabilă societății;

(f) forma juridică, locul principal de desfășurare a activității și obiectul de activitate ale societății și, cel puțin o dată pe an, cuantumul capitalului subscris, în cazul în care aceste informații nu sunt prezentate în actul constitutiv sau în statut;

(g) denumirea societății, precum și denumirea sucursalei, dacă este diferită de denumirea societății;

(h) numirea, încetarea din funcție, precum și datele de identificare ale persoanelor care sunt autorizate să reprezinte societatea în relațiile cu terții și în justiție:

(i) în calitate de organe ale societății constituite în temeiul legii sau de membri ai unui astfel de organ;

(ii) în calitate de reprezentanți permanenți ai societății pentru activitățile sucursalei, cu menționarea limitei competențelor acestora și a posibilității de a exercita sau nu aceste competențe în mod individual;

(i) lichidarea societății, numirea lichidatorilor, datele de identificare și competențele lichidatorilor, încheierea procedurii de lichidare în conformitate cu publicarea de informații de către societate astfel cum se prevede la articolul 35 literele (h), (j) și (k), procedura de insolvență, acordurile, concordatele sau orice alte proceduri similare la care este supusă societatea;

(j) documentele contabile ale societății, cum ar fi situațiile financiare, astfel cum au fost întocmite, verificate și publicate în conformitate cu legislația statului membru aplicabilă societății. În cazul în care legislația statului membru nu prevede întocmirea documentelor contabile într-un mod echivalent cu dreptul elen și al UE, trebuie prezentate documentele contabile aferente activității sucursalei, cum ar fi situațiile financiare ale acesteia;

(k) închiderea sucursalei.

Ce documente sunt transmise/stocate (dosare, registre de documente, statute, procese-verbale ale adunărilor generale etc.)?

Se transmit următoarele documente:

 • situații financiare în format electronic unic european (ESEF);
 • situații financiare în limbaj XBRL și xHTML;
 • procese-verbale ale adunărilor generale ale asociaților sau ale hotărârilor asociatului unic, în format .pdf;
 • procese-verbale ale reuniunilor consiliului de administrație sau ale directorilor executivi și/sau ale administratorilor, în format .pdf;
 • declarații electronice ale reprezentanților legali, fără utilizarea de documente pe suport de hârtie;
 • planuri naționale sau transfrontaliere de transformare (fuziuni, divizări și transformări);
 • rapoarte de expertiză (auditori statutari) în privința tuturor chestiunilor de ordin juridic.

Cum pot efectua o căutare (și care sunt criteriile de căutare disponibile)?

În persoană

Documentele, datele și informațiile de identificare sunt păstrate în format digital și, prin urmare, nu este necesară prezența fizică la departamentele registrului.

Pe site-ul web al registrului

Puteți să căutați orice informații comerciale publicate pe site-ul web al Registrului General al Comerțului.

Care sunt criteriile de căutare disponibile?

Puteți efectua o căutare folosind doar una dintre următoarele informații referitoare la societate:

 • numărul de identificare fiscală (A.F.M. - abreviere în limba elenă) sau
 • numărul de înregistrare în Registrul General al Comerțului (Γ.Ε.ΜI.) sau
 • denumirea societății sau
 • denumirea prescurtată a societății.

Cum pot obține documente?

În mod gratuit?

Informațiile referitoare la o societate enumerate în continuare sunt disponibile gratuit pe site-ul web al registrului și prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor comerțului (BRIS):

(a) denumirea integrală, denumirea (denumirile) prescurtată (prescurtate) și forma juridică a societății;

(b) sediul social al societății și statul membru în care este înregistrat acesta;

(c) numărul de înscriere în registru și identificatorul unic la nivel european (EUID) al societății;

(d) detaliile site-ului web, starea societății, și anume dacă aceasta este activă, dacă a suspendat înregistrările, dacă este în curs de lichidare, dacă a fost radiată din registru sau dacă și-a încetat activitatea;

(e) obiectul de activitate al societății;

(f) datele de identificare ale administratorilor săi;

(g) datele referitoare la sucursalele sale din state membre ale UE.

De asemenea, orice persoană interesată poate accesa gratuit, descărca și stoca în format digital pe propriile dispozitive electronice și poate imprima sau reproduce în alt mod orice document, informație sau aviz publicat pe site-ul web al registruluix, spre consultare publică, fie de către departamentul registrului, fie în mod automat de către persoanele care au obligația să procedeze astfel.

Prin plata unei taxe?

Orice parte interesată poate obține copii certificate, extrase și certificate din registru cu plata prealabilă a unei taxe pentru orice document, date, copie, extras sau certificat.

Cum pot obține un extras din registru, o copie certificată sau o transcriere a documentelor?

În cazul în care o parte interesată dorește să obțină certificate oficiale (autentice), copii sau extrase de documente sau date din înscrierea unei societăți în registru, aceasta se poate înregistra gratuit la departamentul de comunicare al Registrului General al Comerțului.

Vă puteți înregistra prin intermediul următoarelor hyperlinkuri:

(Α) În calitate de persoană fizică, la adresa https://services.businessportal.gr/welcomeNonGemi/nonGemiRegistrationForm

(B) În calitate de persoană juridică, la adresa https://services.businessportal.gr/welcomeNonGemi/nonGemiRegistrationForm

Puteți obține certificate oficiale sau copii ale documentelor și ale mențiunilor cu plata prealabilă a unei taxe de 5,00 EUR prin intermediul aplicației electronice relevante menționate mai sus. Certificatele sau copiile documentelor sau datele relevante sunt transmise în două moduri diferite: în format digital, prin aplicația departamentului de comunicare al registrului, sau prin corespondență poștală adresată destinatarului, oriunde în lume.

Procedura de înregistrare

Cum pot lansa procedura de înregistrare (modul de depunere a cererilor la registru, certificarea documentelor, tipul de documente care trebuie anexate)?

În persoană

Procedura de înregistrare a documentelor sau a datelor în registru se desfășoară de la distanță și se efectuează în întregime pe cale electronică. Prin urmare, nu se poate realiza prin prezență fizică.

Online

Procedura de depunere a documentelor și a datelor se desfășoară în întregime pe cale electronică.

Fiecare entitate a fost certificată în sistemul registrului pentru transmiterea de documente și de date. Entitatea (reprezentantul legal sau autorizat al acesteia) se conectează la sistemul informatic al registrului și selectează cererea electronică corespunzătoare. Fiecare cerere este standardizată și solicită (enumeră) o serie de documente și de date care trebuie transmise.

Cum sunt examinate cererile depuse?

Cererile de înregistrare se încadrează în două categorii generale:

(Α) cereri care fac obiectul unei examinări privind legalitatea și

(B) cereri care fac obiectul unei examinări privind integralitatea.

Cererile care fac obiectul examinării privind legalitatea sunt direcționate către un funcționar competent din cadrul departamentului registrului, care efectuează examinarea privind legalitatea documentului depus și, în cazul în care nu există niciun impediment, aprobă și înregistrează cererea. Sistemul înregistrează documentul, creează o intrare unică, emite un cod de înregistrare și generează în mod automat un model standardizat de aviz.

Cererile care fac obiectul examinării privind legalitatea sunt înscrise în registru în mod automat, fără intervenție umană, imediat după depunerea lor de către entitate. Sistemul informatic efectuează o serie de controale menite să verifice integralitatea documentului în conformitate cu dispozițiile legii.

Efectele juridice ale înregistrării

Efectul înscrierilor asupra terților în conformitate cu articolul 17 din Directiva (UE) 2017/1132

Persoanele juridice menționate la articolul 16 alineatul (1) din Legea nr. 4919/2022, în alte cazuri decât cele prevăzute la literele (l), (m), (n) și (p), au obligația să înregistreze în registru și să publice în acesta fapte, declarații și alte informații de ordin juridic pentru a produce următoarele efecte juridice:

(a) dobândirea personalității juridice, în cazul în care acestea sunt în curs de înființare;

(b) modificări ale statutului lor;

(c) finalizarea procedurii de fuziune, divizare sau transformare la care sunt supuse;

(d) lichidarea lor, ca urmare a unei decizii adoptate de către asociați sau a emiterii actului administrativ corespunzător;

(e) redresarea lor, în cazul în care se află în lichidare, precum și în cazurile în care procedura de faliment este întreruptă ca rezultat al satisfacerii creanțelor creditorilor, a remiterii de datorie sau în orice alt caz în care este prevăzută redresarea unei persoane juridice;

(f) pierderea personalității juridice cu ocazia înregistrării radierii persoanei juridice din registru;

(g) reînregistrarea în registru și deschiderea unei noi proceduri de lichidare în conformitate cu articolul 28 alineatul (4).

Persoanele fizice sau juridice sau asociațiile de astfel de persoane menționate la articolul 16 din Legea nr. 4919/2022 nu pot opune terților documente și date cu privire la care nu au fost respectate formalitățile de publicitate menționate la articolul 17, în afară de cazul în care dovedesc că respectivii terți au avut cunoștință de documentele și datele respective.

Neconcordanțe între datele înscrise în registru și forma publicată a acestuia

În cazul în care textul publicat nu este în concordanță cu documentul sau cu datele depuse la registru, persoana menționată la articolul 16 alineatele (1) - (4) nu poate opune terților documentul sau datele respective. Terții pot invoca datele publicate cu excepția cazului în care persoanele mai sus menționate dovedesc faptul că terții respectivi au avut cunoștință de textul depus la registru.

În conformitate cu cele de mai sus, terții pot invoca documente sau date cu privire la care formalitățile de publicitate nu au fost încă îndeplinite, cu excepția cazului în care lipsa publicității invalidează documentele respective.

În cazul în care există o neconcordanță între data depunerii și data publicării, se consideră, în sensul termenelor de prescripție pentru exercitarea drepturilor prevăzute de lege și a căilor de atac, că data publicării este reprezentată de data depunerii.

Cui îi revine responsabilitatea pentru exactitatea înregistrărilor?

Responsabilitatea pentru exactitatea înregistrărilor îi revine departamentului competent al registrului. Mai exact, în conformitate cu articolul 20 din Legea nr. 4919/2022, departamentul competent al registrului este responsabil pentru următoarele:

(a) înregistrarea în registru a celor obligați să se înregistreze în conformitate cu articolul 16;

(b) fiecare depunere și publicare în legătură cu cei obligați să se înregistreze;

(c) primirea, înregistrarea, în cazul în care aceasta nu se realizează electronic, examinarea privind integralitatea și, dacă este necesar, examinarea privind legalitatea cererilor depuse, a documentelor însoțitoare, a informațiilor sau declarațiilor, precum și verificarea cererilor de aprobare a denumirii și a denumirii prescurtate și de rezervare a denumirilor respective, în conformitate cu articolul 55 alineatul (3);

(d) oferirea de răspunsuri la întrebările adresate prin intermediul BRIS cu privire la documentele și informațiile menționate la articolele 33, 35 și 39;

(e) eliberarea de certificate, copii și extrase, în conformitate cu articolul 46 alineatul (3);

(f) efectuarea de controale prin sondaj privind înființarea societăților prin intermediul Serviciului de ghișeu unic electronic (e-YMS) și înscrierile automate în registru care sunt efectuate în conformitate cu articolul 26 alineatul (4).

Proceduri privind protecția datelor

Proceduri referitoare la drepturile persoanei vizate în ceea ce privește publicarea și stocarea datelor sale cu caracter personal

În cazul în care registrul prelucrează date cu caracter personal, Departamentul de asistență și dezvoltare în materie de sisteme informatice pentru Registrul General al Comerțului (G.E.MI.) și Serviciul de ghișeu unic electronic al Uniunii Camerelor de Comerț elene are calitate de operator de date, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119) și cu Legea nr. 4624/2019 (Monitorul Oficial, seria I, nr. 137), coroborat cu articolul 47 din Legea nr. 4623/2019 (Monitorul Oficial, seria I, nr. 134) privind datele din sectorul public.

Date de contact

Ministerul Dezvoltării și Investițiilor

Secretariatul General pentru Comerț

Direcția Generală Comerț Intern și Protecția Consumatorilor

Adresa instituției:

Pl. Kaningos, 10181 ATENA

e-mail: companylaw@mindev.gov.gr

Linkuri utile

Publicarea în format electronic de către Registrul General al Comerțului (G.E.MI)

Înregistrarea cetățenilor pentru serviciile online oferite de Registrul General al Comerțului (G.E.MI.)

Înregistrare societăților în Registrul General al Comerțului (G.E.MI.)

Verificarea autenticității certificatelor și a copiilor emise de Registrul General al Comerțului (G.E.MI.)

Legislația privind Registrul General al Comerțului (G.E.MI.)

Ultima actualizare: 12/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.