NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini greacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: englezăfranceză.
Swipe to change

Registrele comerțului în țările UE

Grecia

Conținut furnizat de
Grecia

Ce informații oferă registrul comerțului din Grecia?

Registrul grec al comerțului este denumit Registrul General al Comerțului (G.E.MI. - abreviere în limba elenă) în temeiul Legii nr. 3419/2005 (Monitorul Oficial, seria I, nr. 297, 6.12.2005), astfel cum este în vigoare în prezent. Acesta înregistrează toate prezentările de documente și informații comerciale pentru societățile cu răspundere limitată și pentru societățile cu asociat unic. Site-ul web al Registrului General al Comerțului are rolul de «buletin național pentru publicarea informațiilor comerciale». Persoanele fizice sau juridice sau asociațiile de astfel de persoane, menționate la articolul 1 alineatul (1) din Legea nr. 3419/2005, sunt obligate să se înregistreze în Registrul General al Comerțului.

Pe site-ul web al registrului puteți căuta informații prezentate de următoarele tipuri de întreprinderi:

a. persoanele fizice care sunt comercianți și care au un punct de lucru sau un sediu în Grecia sau care desfășoară activități comerciale printr-un sediu principal sau secundar în această țară;

b. asociațiile de persoane care desfășoară activități comerciale prin intermediul unui sediu principal sau secundar în Grecia și toate societățile comerciale, cu condiția ca acestea să fi fost înființate în conformitate cu legislația elenă, indiferent dacă sunt parteneriate generale sau societăți cu răspundere limitată (cu sau fără acționari publici), cooperative de drept civil (care includ asociații de asigurări reciproce și cooperative de credit), precum și societăți comerciale pe acțiuni și societăți comerciale cu răspundere limitată – și persoane fizice sau juridice cu obligația de a raporta în temeiul articolului 39 din Decretul prezidențial din 27.11/14.12.1926;

c. grupurile europene de interes economic, astfel cum se prevede în Regulamentul (CEE) nr. 2137/1985 al Consiliului (JO L 199, rectificare L 247), care au sediul în Grecia;

d. societățile europene, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 al Consiliului (JO L 294), care au sediul în Grecia;

e. societățile cooperative europene, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 1435/2003 al Consiliului (JO L 207), care au sediul în Grecia;

f. părțile menționate mai sus care au sediul principal sau sediul în Grecia, trebuie să înregistreze, de asemenea, orice sucursale pe care le au în Grecia;

g. societățile străine menționate la articolul 1 din Directiva 68/151/CEE (JO L 65), astfel cum a fost modificat prin articolul 1 din Directiva 2003/58/CE (JO L 221), care au sediul într-un stat membru al UE, trebuie să înregistreze orice sucursale sau agenții pe care le au în Grecia;

h. societățile străine care au sediul într-o țară terță și care au o formă juridică similară cu una dintre societățile străine menționate la litera (g) de mai sus trebuie să înregistreze orice sucursale sau agenții pe care le au în Grecia;

i. alte persoane fizice sau juridice sau asociații de astfel de persoane care își au sediul principal sau sediul în străinătate și care nu intră sub incidența literelor (g) sau (h) trebuie să înregistreze orice sucursale sau agenții prin care desfășoară activități comerciale în Grecia;

j. consorții;

k. întreprinderi de drept civil în temeiul articolului 784 din Codul civil și

l. persoanele fizice sau juridice sau asociațiile de astfel de persoane care desfășoară sau intenționează să desfășoare o activitate economică sau profesională, fără să se fi înregistrat încă în calitate de comercianți în temeiul activității în cauză.

Ce documente și informații sunt înregistrate în registrul comerțului din Grecia?

Datele privind o societate care are obligația de a se înregistra trebuie să includă următoarele informații:

a. numărul de înregistrare al societății, al sucursalei sau al agenției;

b. oficiul sau departamentul registrului care a efectuat înregistrarea inițială sau înregistrarea ulterioară și numele complet al reprezentantului responsabil;

c. numărul de referință al cererii de înregistrare și codul de înregistrare;

d. în cazul în care, conform legislației în vigoare, este necesar un certificat de comerciant, o autorizație profesională sau o autorizație de înființare și de funcționare pentru a înființa o societate sau pentru a începe activitatea comercială, detalii cu privire la decizia luată de autoritatea sau departamentul competent pentru acordarea acestuia/acesteia;

e. deciziile judecătorești prin care societatea este declarată ca fiind insolvabilă sau este plasată într-o procedură de conciliere sau o altă procedură colectivă pentru a satisface pretențiile creditorilor săi. Mențiunea include, de asemenea, numele complet, numele complete ale părinților, seria și numărul cărții de identitate sau pașaportului, data și locul nașterii, naționalitatea și adresa de domiciliu ale lichidatorilor societății, ale administratorilor obligatorii, ale administratorilor fiduciari și ale practicienilor în insolvență;

f. detalii cu privire la deciziile judiciare de încetare, suspendare sau restabilire a situațiilor juridice menționate la litera (e) de mai sus;

g. informații care trebuie să fie publicate în conformitate cu legea insolvenței;

h. detalii privind cererile de insolvabilitate sau de conciliere sau alte proceduri colective aflate în curs;

i. numărul de sucursale sau agenții pe care societatea le deține în Grecia, precum și adresa și numărul de înregistrare ale fiecăreia dintre acestea;

j. numărul, adresa și detalii cu privire la sucursalele sau agențiile pe care societatea le are în străinătate.

I. Următoarele informații sunt înregistrate și publicate în ceea ce privește societățile cu sediul în Grecia:

(a) actul constitutiv și statutul;

(b) modificări ale actului constitutiv sau ale statutului, inclusiv prelungirea duratei de existență a societății, precum și, ca urmare a oricărei modificări a actului constitutiv sau a statutului, textul complet al actului constitutiv sau al statutului, astfel cum a fost modificat prin noua versiune;

(c) numirea, încetarea din funcție și datele de identificare ale persoanelor care, fie în calitate de organism constituit în temeiul legii, fie ca membri ai unui astfel de organism:

(i) sunt autorizate să reprezinte societatea în relațiile cu terții; (în cazul în care aceasta se referă la mai mult de o persoană, mențiunea relevantă trebuie să precizeze dacă persoanele respective pot acționa singure sau dacă acestea trebuie să acționeze în comun);

(ii) reprezintă societatea în fața unei instanțe de judecată;

(iii) iau parte la administrarea, supravegherea sau controlul societății;

(d) cel puțin o dată pe an, valoarea capitalului subscris, în cazul în care actul constitutiv sau statutul menționează un capital autorizat, cu excepția cazului în care orice majorare a capitalului subscris impune modificarea statutului;

(e) documentele contabile pentru fiecare exercițiu financiar care sunt obligatorii în conformitate cu Directivele 78/660/CEE (JO L 222, 14.8.1978), 83/349/CEE (JO L 193, 18.7.1983), 86/635/CEE (JO L 372, 31.12.1986) și 91/674/CEE (JO L 374, 31.12.1991) ale Consiliului;

(f) orice schimbare a sediului;

(g) lichidarea societății;

(h) orice declarație de nulitate a societății pronunțată de instanțe;

(i) numirea și datele de identificare ale lichidatorilor;

(j) încetarea lichidării și radierea din registru.

ΙΙ. Următoarele informații sunt înregistrate și publicate în legătură cu societățile străine menționate la articolul 1 din Directiva 68/151/CEE (JO L 65), astfel cum a fost modificat prin articolul 1 din Directiva 2003/58/CE (JO L 221), care își au sediul central într-un stat membru al UE:

(a) adresa poștală sau o altă adresă a sucursalei;

(b) indicarea domeniului de activitate al sucursalei;

(c) registrul statului membru în care este păstrat dosarul societății și numărul de înregistrare al societății în registrul respectiv;

(d) denumirea și forma juridică a societății, precum și denumirea sucursalei, dacă este diferită de denumirea societății;

(e) numirea, încetarea din funcție, precum și datele de identificare ale persoanelor care sunt autorizate să reprezinte societatea în relațiile cu terții și în justiție:

(i) în cazul în care acestea sunt prevăzute de lege drept organe de conducere ale societății sau membri ai unui astfel de organ, în conformitate cu cerințele de informare ale societății în temeiul articolului 2 alineatul (1) din Directiva 2009/101/CE (JO L 258/1.10.2009);

(ii) în calitate de reprezentanți permanenți ai societății pentru activitățile sucursalei, cu menționarea limitei competențelor acestora;

(f) lichidarea societății, numirea și datele de identificare ale lichidatorilor și competențele acestora și finalizarea lichidării, inclusiv o trimitere la registrul statului membru, procedura de insolvență, acordurile, concordatele sau orice alte proceduri similare la care este supusă societatea;

(g) documentele contabile ale societății, astfel cum au fost întocmite, verificate și publicate în conformitate cu legislația statului membru aplicabilă societății și în conformitate cu Directivele 78/660/CEE (JO L 222 14.8.1978), 83/349/CEE (JO L 193 18.7.1983) și 84/253/CEE (JO L 126, 12.5.1984, p. 20);

(h) închiderea sucursalei.

Cum puteți efectua căutări în registrul comerțului din Grecia?

Puteți să căutați orice informații comerciale publicate pe site-ul web al Registrului General al Comerțului folosind doar una dintre următoarele informații referitoare la societate:

  1. numărul de identificare fiscală (A.F.M. - abreviere în limba elenă) sau
  2. numărul de înregistrare în Registrul General al Comerțului (Γ.Ε.ΜI.) sau
  3. denumirea societății sau
  4. denumirea scurtă.

Accesul la Registrul Comerțului din Grecia este gratuit?

Toți cetățenii pot avea acces la înscrierea unei societăți în Registrul General al Comerțului în mod gratuit. De asemenea, puteți stoca digital pe propriul dispozitiv electronic și puteți imprima sau reproduce orice document, informație sau aviz postat pe site-ul web al registrului spre consultare publică, fie de către registru, fie de către persoanele care au obligația de a se înscrie în registru. În cazul în care doriți să obțineți certificate oficiale (autentice) sau copii ale documentelor sau ale datelor din înscrierea unei societăți în registru, vă puteți înscrie în mod gratuit la departamentul de comunicare al Registrului General al Comerțului.

Puteți obține certificate oficiale sau copii ale documentelor și ale mențiunilor cu plata prealabilă a unei taxe prin intermediul aplicației electronice relevante. Certificatele sau copiile documentelor sau datele relevante sunt transmise în două moduri diferite: în format digital, prin aplicația departamentului de comunicare al registrului, sau prin corespondență poștală adresată destinatarului, oriunde în lume.

Cum se verifică autenticitatea certificatelor oficiale sau a copiilor emise de registrul comerțului din Grecia?

Autenticitatea certificatelor sau a copiilor oficiale relevante este verificată prin intermediul Registrului General al Comerțului din Grecia.

Prin completarea numărului de referință al certificatului sau al copiei, a numărului de înregistrare al societății și a departamentului registrului care a emis documentul, aveți acces la textul documentului.

Cât de fiabile sunt documentele registrului?

Documentele enumerate în înscrierile întreprinderilor pot fi considerate fiabile, întrucât registrul este singurul site disponibil pentru publicarea informațiilor comerciale și constituie «Buletinul național desemnat în scopul publicării informațiilor comerciale» în sensul articolului 3 alineatul (5) din Directiva 2009/101/CE. Registrul General al Comerțului este legat de registrele celorlalte state membre menționate în legislația respectivă (registrele naționale), printr-un set centralizat de instrumente informatice («platforma centrală europeană»), ca parte a sistemului de interconectare a registrelor în conformitate cu Directiva 2012/17/UE. Documentele și datele sunt înregistrate în Registrul General al Comerțului în urma unui control efectuat de personalul registrului cu privire la legalitatea, exactitatea, claritatea și caracterul complet, precum și în legătură cu plata tuturor taxelor aferente prevăzute de legislația în vigoare. Dacă în urma acestei verificări nu reiese nimic care ar putea împiedica înregistrarea, departamentul responsabil al registrului va introduce informațiile relevante pentru societate în registru. În cazul în care cererea, documentele înaintate sau celelalte documente justificative nu îndeplinesc cerințele legii sau nu sunt corecte și complete, departamentul responsabil vă va solicita în scris sau prin fax sau e-mail, să furnizați explicațiile, corecturile sau completările necesare la cerere, la documentele justificative și la documentele însoțitoare, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Acest termen poate fi prelungit până la o lună dacă circumstanțele și tipul de informații care trebuie să fie înregistrate necesită acest lucru. Un astfel de termen prelungește orice alt termen legal pentru înregistrarea informațiilor în registru. În cazul în care nu se primește niciun răspuns în termenul de 5 zile sau în prelungirea acordată sau în cazul în care informațiile furnizate nu sunt considerate a îndeplini cerințele legale sau nu sunt corecte și complete, cererea de înregistrare va fi respinsă printr-o decizie motivată, iar taxele de înregistrare vor fi rambursate. Pentru parteneriatele generale și parteneriatele limitate, societățile comerciale pe acțiuni și societățile comerciale cu răspundere limitată, cooperativele de drept civil, grupurile europene de interes economic prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 2137/1985 (JO L 199, rectificare L 247) cu sediul în Grecia, societățile europene prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 (JO L 294) cu sediul în Grecia, societățile cooperative europene prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1435/2003 (JO L 207) cu sediul în Grecia și societățile de drept civil menționate la articolul 784 din Codul civil, înregistrarea faptelor, a declarațiilor, a documentelor și a altor informații în Registrul Electronic General al Comerțului vor produce următoarele efecte:

a. persoanele juridice de tipurile menționate mai sus care sunt în curs de înființare vor dobândi personalitate juridică;

b. sub rezerva dispozițiilor specifice ale legislației în vigoare care reglementează transformarea societăților, societățile care își înregistrează transformarea vor fi transformate în societăți comerciale pe acțiuni, societăți comerciale cu răspundere limitată, cooperative de drept civil, grupuri europene de interes economic, societăți europene sau cooperative europene, după caz;

c. se modifică actul constitutiv sau statutul întreprinderii;

d. va avea loc o fuziune sau o divizare, sub rezerva înregistrării și înainte de radierea din registru a societății care este absorbită sau divizată;

e. societatea va fi lichidată, ca urmare a unei decizii luate de către parteneri sau a emiterii actului administrativ corespunzător;

f. o societate va fi reactivată.

În cele din urmă, în conformitate cu dispoziția expresă de la punctul 4 din Legea nr. 3419/2005, mențiunile relevante din registru se presupun a fi legale și corecte.

Trebuie să știu ceva anume despre Registrul General al Comerțului din Grecia?

Site-ul web al Registrului General al Comerțului (G.E.MI.) are rolul de «Buletin național electronic al Greciei» pentru publicarea informațiilor comerciale în temeiul articolului 3 alineatul (5) din Directiva 2009/101/CE din 16.9.2009 (JO L 258). Registrul general al denumirilor societăților, înscrierea și toate celelalte informații necesare pentru utilizarea registrului de către publicul larg sunt publicate pe site-ul registrului. Orice persoană fizică sau juridică are dreptul de acces la registru în mod gratuit. De asemenea, puteți stoca digital pe propriul dispozitiv electronic și puteți imprima sau reproduce orice document, informație sau aviz postat pe site-ul internet al G.E.MI. spre consultare publică de către departamentul registrului sau de către persoanele care au obligația de a se înscrie în registru.

Ca parte a sistemului de interconectare a registrelor, Registrul General al Comerțului: (a) comunică prin e-mail cu celelalte registre naționale și (i) primește informații cu privire la datele stocate într-un alt registru național în ceea ce privește societățile care au sediul social într-un stat membru al UE și sucursale într-un alt stat membru al UE și (ii) furnizează informații cu privire la datele menționate la articolul 6 alineatele (2a) și (2b) din Legea nr. 3419/2005 privind societățile care au sediul social sau sucursale în Grecia, astfel cum se menționează la alineatul (1) litera (g) din aceeași lege; și (b) oferă răspunsuri la întrebările adresate de către utilizatorii individuali către punctul unic de acces electronic la nivel european al sistemului de interconectare a registrelor («portalul») în ceea ce privește informațiile menționate la litera (a) punctul (i).

Departamentul Registrului și Societăților din cadrul Direcției Generale pentru Piețe (Secretariatul-general pentru Comerț și Protecția Consumatorilor, Ministerul Economiei, Dezvoltării și Turismului) este responsabil cu formularea răspunsurilor la întrebările trimise prin intermediul portalului electronic european în ceea ce privește documentele și informațiile menționate la articolul 6 alineatele (2a) și (2b) din Legea nr. 3419/2005 pentru societățile ale căror acțiuni sunt cotate la Bursa din Atena, băncile și sucursalele unor bănci din state membre ale UE și din țări terțe, societățile comerciale pe acțiuni din domeniul asigurărilor și sucursalele societăților de asigurare din state membre ale UE și din țări terțe, fondurile de investiții cu răspundere limitată, societățile pe acțiuni specializate în administrarea de fonduri mutuale, societățile pe acțiuni specializate în administrarea de fonduri mutuale pentru bunuri imobile, fondurile de investiții cu răspundere limitată pentru bunuri imobile, societățile pe acțiuni specializate în administrarea activelor și pasivelor, societățile de investiții cu răspundere limitată și societățile pe acțiuni din domeniul sportiv (fotbal și baschet).

În plus, există câte un departament al registrului care funcționează pentru fiecare cameră de comerț din Grecia și este responsabil, printre altele, cu formularea răspunsurilor la întrebările trimise prin intermediul portalului electronic european în ceea ce privește documentele și informațiile menționate la articolul 6 alineatele (2a) și (2b) din Legea nr. 3419/2005 cu privire la toate formele juridice ale societăților, altele decât cele menționate anterior.

Nota bene: Informațiile furnizate mai sus reprezintă doar o prezentare generală concepută să informeze persoanele interesate cu privire la interconectarea dintre registrul din Grecia, și anume Registrul General al Comerțului (G.E.MI.), și celelalte registre naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene. Informații mai detaliate privind cadrul legal pot fi consultate pe site-ul web al Registrului General al Comerțului (G.E.MI.).

Link-uri relevante

Publicarea în format electronic de către Registrul General al Comerțului

Înregistrarea cetățenilor pentru serviciile online oferite de Registrul General al Comerțului (G.E.MI.)

Înregistrare societăților în Registrul General al Comerțului (G.E.MI.)

Verificarea autenticității certificatelor și a copiilor emise de Registrul General al Comerțului

Legislația privind Registrul General al Comerțului

Ultima actualizare: 27/10/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.