Registrele comerțului în țările UE

Internațional

Informațiile din registrul comerțului sunt disponibile, de asemenea, pentru țările din Spațiul Economic European care nu sunt state membre ale UE.

Conținut furnizat de
Internațional

Norvegia

Islanda

Principatul Liechtenstein
Norvegia

Centrul de Înregistrare Brønnøysund este un organism guvernamental subordonat Ministerului Comerțului, Industriei și Pescuitului. Registrul societăților este unul dintre cele 14 registre naționale gestionate de Centrul de Înregistrare Brønnøysund.

Registrul comerțului este responsabil pentru înregistrarea tuturor societăților norvegiene și străine în Norvegia. Registrul asigură protecție juridică și supraveghere financiară și este o sursă importantă pentru orice persoană care are nevoie de informații exacte despre participanții la industria norvegiană.

Ce oferă registrul comerțului din Norvegia?

Registrul societăților din Norvegia furnizează informații cu privire la societățile înregistrate. Pe site-ul Centrului de Înregistrare Brønnøysund puteți accesa informații cheie prin intermediul motorului nostru de căutare. Informațiile din registrul comerțului sunt disponibile în anunțuri și puteți comanda informații suplimentare și transcrieri din magazinul web și prin intermediul Registrului European al Comerțului (EBR).

Informații cheie:

 • Numărul de înregistrare al societății
 • Denumirea comercială, sediul social și alte sedii ale întreprinderii
 • Data înființării societății
 • Statutul și tipul de activitate al societății
 • Roluri în cadrul societății
 • Informații privind falimentul

Anunţuri:

Registrul comerțului anunță toate evenimentele majore din cadrul societăților. Acesta anunță înregistrarea unei noi societăți, înregistrarea schimbărilor importante din cadrul societății și dizolvarea sau radierea unei societăți. În baza de date a anunțurilor care poate fi consultată sunt stocate date începând cu 1 noiembrie 1999 și până în prezent. Versiunea în limba engleză a anunțurilor este disponibilă din august 2006.

Printre informațiile suplimentare care pot fi comandate contra cost se numără transcrieri și certificate precum:

 • Certificatul de înregistrare
 • Situația financiară anuală

Este gratuit accesul la registrul comerțului?

Toate informaţiile cheie care sunt accesibile prin intermediul motorului nostru de căutare și informațiile din baza de date a anunțurilor sunt furnizate gratuit. Anumite servicii precum transcrierile și certificatele fac obiectul unei taxe.

Cum pot fi efectuate căutările în registrul comerțului din Norvegia?

Informații de bază despre societățile înregistrate în registrul comerțului sunt disponibile pe site-ul Centrului de Înregistrare Brønnøysund. Pot fi efectuate căutări pe baza denumirii comerciale sau a numărului organizației în Baza de date a anunțurilor.

În ce măsură prezintă încredere documentele din registru?

Părțile terțe se pot baza pe informaţiile din registrul societăților ca fiind informaţii valabile din punct de vedere juridic referitoare la o societate. Se consideră că informaţiile înregistrate sunt cunoscute de părțile terțe. Acest lucru se aplică atât informației propriu-zise, cât și documentelor pe care se bazează înregistrarea. În practică, acest lucru înseamnă că o parte terță ar trebui să verifice informațiile înregistrate cu privire la o societate înainte de a iniția relații comerciale cu aceasta.

Normele privind măsura în care o parte terță se poate baza pe informațiile înregistrate în registrul societăților din Norvegia figurează în secțiunea 10-1 a Legii privind înregistrarea societăților. Pe scurt, în conformitate cu normele respective, se consideră că informațiile înregistrate sunt cunoscute de părțile terțe.

Conform unei explicații mai detaliate, în cazurile în care o normă de drept determină poziția juridică a unei părți terțe cu privire la faptul dacă aceasta a avut sau nu cunoștință de o anumită chestiune, se consideră că informațiile înregistrate în registrul societăților sunt cunoscute de partea terță.

În ceea ce privește chestiunile care ar fi trebuit comunicate registrului spre înregistrare (dar nu au fost comunicate) și care sunt în contradicție cu informațiile înregistrate, acestea nu pot fi imputate unei părți terțe. O excepție de la această normă este situația în care partea terță avea cunoștință sau ar fi trebuit să aibă cunoștință de o astfel de chestiune. În această situație, partea terță nu poate pretinde în mod justificat că se poate baza pe informațiile înregistrate.

Istoricul registrului comerțului din Norvegia

Registrul societăților din Norvegia a fost înființat în 1988 și a preluat funcțiile celor aproape 100 de registre ale comerțului locale anterioare.

Link-uri utile

Legea privind înregistrarea societăților, în limba norvegiană

 Islanda

Ce oferă registrul comerțului din Islanda?

Din 2003, registrul societăților este o divizie în cadrul Direcției Venituri Interne și gestionează o evidență publică incluzând informații cu privire la următoarele entități:

 1. persoane fizice, societăți și alte entități care desfășoară activități comerciale
 2. instituții și societăți de stat
 3. instituții și societăți deținute de municipalități
 4. asociații, organizații și entități, altele decât persoanele fizice, responsabile de gestionarea activelor sau de orice obligații fiscale
 5. alte activități despre care Direcția Venituri Interne/Registrul societăților consideră că ar trebui înregistrate în dosarul oficial.

Registrul cuprinde următoarele informații cu privire la entitățile menționate mai sus, după caz:

 1. Denumire
 2. Număr de identificare, sediu
 3. Forma juridică
 4. Data înfiinţării
 5. Numele, adresa și numărul de identificare a cadrelor de conducere
 6. Codul activității (nr. ISAT)
 7. Lichidare
 8. Alte elemente care, conform legilor, trebuie înregistrate.

La momentul înregistrării, registrul emite un număr unic de identificare pentru entitate.

Registrul societăților furnizează organismelor publice, societăților și persoanelor fizice informații din registru în conformitate cu regulamentul instituit de ministru în ceea ce privește sfera informațiilor și taxele.

Este gratuit accesul la registrul comerțului?

Informațiile privind denumirea, sediul, forma juridică, codul ISAT și codul de înregistrare în scopuri de TVA sunt disponibile publicului pe site-ul Direcției Venituri Interne/Registrului societăților în mod gratuit.

Alte informații sunt disponibile contra cost și sperăm că vor fi disponibile în magazinul nostru web în 2016.

Cum pot fi efectuate căutările în registrul comerțului din Islanda?

Pe site-ul Direcției Venituri Interne pot fi căutate informații, care sunt puse la dispoziţie gratuit. Din păcate, în prezent, informațiile sunt disponibile numai în limba islandeză. Pentru informații suplimentare, este necesar să contactați telefonic sau prin e-mail oficiul până la deschiderea magazinului web anul viitor.

Istoricul registrului comerțului din Islanda

Până în 1980, societățile au fost înregistrate la comisarii locali pe întreg teritoriul Islandei. În 1980, a fost creat un registru special pentru societățile cu răspundere limitată, iar Institutul de statistică islandez a emis numere de identificare pentru aceste societăți. Din 1997, toate celelalte societăți în afară de parteneriatele cu răspundere nelimitată au fost înregistrate în Registrul societăților, iar din 2014 sunt înregistrate, de asemenea, parteneriatele, astfel încât, în prezent, există un singur registru oficial al comerțului în Islanda, și anume Registrul societăților.

 Principatul Liechtenstein

Există un singur registru al comerțului (Handelsregister) pentru întreg Principatul Liechtenstein. Registrul comerțului este menținut de Departamentul de Justiție (AmtfürJustiz) în Vaduz.

Registrul comerțului este un registru public și se bucură de o prezumție de veridicitate. Obiectivul său principal este de a asigura securitatea juridică a comerțului prin dezvăluirea raporturilor juridice de drept privat, în special situațiile persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități comerciale în ceea ce privește răspunderea și autoritatea de a acționa.

Ce oferă registrul comerțului?

Registrul comerțului conține informații cu privire la toate persoanele juridice cu sediul social în Principatul Liechtenstein și cu privire la trusturile din Liechtenstein (Treuhänderschaften). Informațiile se referă la fapte și raporturi, dintre care unele trebuie înscrise în registru prin lege, iar altele sunt înregistrate în mod voluntar, împreună cu documentele justificative relevante.

Documentele privind trusturile neînregistrate sunt depuse, de asemenea, la registrul comerțului, la fel ca datele referitoare la fundații (Stiftungen) care nu sunt înregistrate.

Este gratuit accesul la registrul comerțului?

Accesul la registrul comerțului face obiectul unei taxe.

Informații parțiale cu privire la orice persoane juridice înscrise în registrul comerțului și alte informații juridice pot fi consultate gratuit în lista societăților înscrise în registru (Firmenindex) prin intermediul link-ului https://handelsregister.li/cr-portal/suche/suche.xhtml și o declarație completă certificată poate fi comandată contra cost prin intermediul aceluiași link.

Cum pot fi efectuate căutările în registrul comerțului din Liechtenstein?

Registrul comerțului, inclusiv notificările și documentele justificative, este public.

Lista societăților înscrise în registru (Firmenindex) poate fi utilizată pentru a căuta o persoană juridică înregistrată pe baza numelui, a denumirii comerciale sau a numărului de înregistrare.

În ce măsură prezintă încredere informaţiile din registru?

Articolul 3a din Directiva 2009/101/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2012/17/UE, impune statelor membre să furnizeze informații care să explice dispozițiile legislației naționale conform cărora părțile terțe se pot baza pe documentele și informațiile privind societățile menționate la articolul 2. Decizia Comitetului mixt al SEE din 8 octombrie 2013 prevede că Directiva 2012/17/UE trebuie să fie încorporată în Acordul privind SEE.

Cu excepția cazului în care legislația prevede că este necesară numai publicarea parțială sau publicarea de extrase, mențiunile din registrul comerțului sunt publicate de Departamentul de Justiție în Monitorul Oficial, în totalitate și fără întârziere [articolul 956 alineatul (1) din Legea privind persoanele și societățile (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR)]. Publicația oficială a Principatului Liechtenstein este monitorul oficial electronic (Amtsblatt) [articolul 16 din Legea privind publicarea (Kundmachungsgesetz)].

Orice persoană care acționează cu bună-credință se poate baza pe înscrierile, modificările și radierile din registrul comerțului. Conținutul înscrierilor, modificărilor sau radierilor poate fi invocat împotriva părții înregistrate cu condiția ca acestea să fi fost efectuate la solicitarea părții respective [articolul 948 alineatele (1) și (2) din PGR].

În ceea ce privește părțile terțe, o înscriere în registrul comerțului intră în vigoare a doua zi după ziua în care aceasta a fost publicată, întotdeauna cu condiția să existe o cerință legală privind publicarea [articolul 947 alineatul (2) din PGR].

În temeiul articolului 949 din PGR, înscrierea în registrul comerțului are efect de divulgare și, odată ce înscrierea a intrat în vigoare în ceea ce privește părțile terțe, o persoană nu mai are dreptul să obiecteze că nu a avut cunoștință de înscriere. Cu toate acestea, în cazul în care a existat o cerință care dispune înregistrarea unui anumit fapt, iar faptul respectiv nu a fost înregistrat, acesta poate fi invocat împotriva unei părți terțe numai în cazul în care se poate dovedi că partea terță avea cunoștință de acesta.

Istoricul registrului comerțului

Datele din registrul comerțului din Principatul Liechtenstein au fost înregistrate inițial pe fișe. Toate datele actuale, precum și o mare parte din datele istorice sunt disponibile în prezent în format electronic.

Informații suplimentare

Datele înscrise în registrul comerțului sunt publicate în formatul impus prin lege în monitorul oficial electronic și pot fi invocate de părțile terțe numai începând cu a doua zi după publicare. În cazul în care există neconcordanțe între informațiile înscrise în registru și informațiile publicate, înscrierea din registru are prioritate.

Publicarea și efectul înscrierilor în registrul comerțului

Caracterul public al registrului comerțului

Registrul comerțului, inclusiv notificările și documentele justificative, este public. Înscrierile pot fi accesate de către orice persoană. Documentele din registru privind societățile pe acțiuni (Aktiengesellschaften), societățile în comandită simplă (Kommanditaktiengesellschaften) și societățile cu răspundere limitată(GesellschaftenmitbeschränkterHaftung) pot fi accesate fără restricție; pentru organismele cu alte forme juridice, solicitantul trebuie să dovedească un interes legitim (articolul 953 din PGR).

Publicarea înscrierilor

Cu excepția cazului în care legislația prevede că este necesară numai publicarea parțială sau publicarea de extrase, înscrierile în registrul comerțului sunt publicate de Departamentul de Justiție în Monitorul Oficial, în totalitate și fără întârziere. Toate documentele și informațiile care trebuie depuse și publicate prin lege sunt publicate în același mod (articolul 956 și următoarele din PGR). Informația publicată poate fi invocată în mod direct în relațiile cu orice persoană începând de la sfârșitul zilei în care este publicată.

Anunțurile cu privire la societățile pe acțiuni (Aktiengesellschaften), societățile în comandită simplă (Kommanditaktiengesellschaften) și societățile cu răspundere limitată (GesellschaftenmitbeschränkterHaftung) iau forma unei trimiteri publicate în Monitorul Oficial la înscriere și la documentele justificative și informațiile specifice. Același lucru este valabil, de asemenea, în cazul oricărei persoane juridice care desfășoară o activitate comercială. În alte cazuri, anunțurile iau forma unei trimiteri la o înscriere din registru (articolul 957 din PGR).

Eficacitatea înscrierilor din registru în relațiile cu părțile terțe

În ceea ce privește părțile terțe, înscrierea în registrul comerțului intră în vigoare a doua zi după ziua în care aceasta a fost publicată, întotdeauna cu condiția să existe o cerință legală privind publicarea [articolul 947 alineatul (2) din PGR].

În cazul societăților pe acțiuni (Aktiengesellschaften), al societăților în comandită simplă   (Kommanditaktiengesellschaften) și al societăților private cu răspundere limitată (GesellschaftenmitbeschränkterHaftung), un fapt care a fost înregistrat și publicat nu poate fi invocat împotriva unei părți terțe dacă se referă la o tranzacție legală care este efectuată în termen de cincisprezece zile de la data intrării în vigoare, iar partea terță poate dovedi că nu avea cunoștință sau nu se putea aștepta să fi avut cunoștință de acest fapt [articolul 949 alineatul (1a) din PGR].

După ce înregistrarea a intrat în vigoare cu privire la părțile terțe, o persoană nu mai are dreptul să obiecteze că nu a avut cunoștință de înscriere [articolul 949 alineatul (1) din PGR].

Datele înscrise în registrul comerțului constituie o dovadă deplină a faptelor pe care le atestă, cu excepția cazului în care se demonstrează că acestea sunt incorecte [articolul 949 alineatul (3) din PGR].

Neconcordanțe între informațiile prezentate în vederea înscrierii în registru și cele publicate

Dacă există o neconcordanță între înscrierea în registru și informațiile publicate, înscrierea în registru are prioritate, urmată de informațiile publicate și, în cele din urmă, de conținutul documentelor justificative. În cazul unei neconcordanțe între o înscriere în registru și informațiile publicate, părțile terțe care acționează cu bună-credință pot, de asemenea, să invoce informațiile publicate în relațiile cu partea pentru care a fost făcută înscrierea [articolul 959 alineatele (2) și (3) din PGR].

Link-uri utile

Legea privind persoanele și societățile (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR) din 20 ianuarie 1926 (publicată LGBl. 1926 nr. 4)

Legea privind publicarea (Kundmachungsgesetz) din 17 aprilie 1985 (publicată LGBl. 1985 nr. 41)

Regulamentul Monitorului Oficial (Amtsblattverordnung) din 4 septembrie 2012 (publicat LGBl. 2012 nr. 284)

Ultima actualizare: 20/05/2019

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.