Registrele comerțului în țările UE

Italia

În această secțiune găsiți o prezentare generală a registrului comerțului din Italia.

Conținut furnizat de
Italia

Ce informații oferă registrul comerțului din Italia?

Registro delle Imprese din Italia este administrat de Camerele de comerț, cu sprijin din partea Unioncamere, sub supravegherea unui judecător și a Ministerului Dezvoltării Economice. Infrastructura TIC este administrată și menținută de Infocamere, un consorțiu al Camerelor de comerț sub forma unei societăți comerciale pe acțiuni cu capital integral de stat.

Registrul oferă informații detaliate privind societățile, de exemplu:

 • denumirile complete ale societăților
 • sediul social
 • numărul TVA
 • activitatea și forma juridică
 • organele de conducere
 • capitalul
 • reprezentanții legali
 • puterile reprezentanților
 • filialele

De asemenea, acesta oferă acces la documente publice privind societățile, inclusiv:

 • situațiile financiare complete
 • actele constitutive
 • listele de acționari

Registrul comerțului din Italia oferă două tipuri de raportare:

 1. raportare juridică
 • drept garanție a existenței societății
 • drept garanție a faptului că informațiile respective sunt opozabile terților (articolul 2193 din Codul civil)
 1. raportare economică
 • în scopuri statistice și economice

Accesul la registrul comerțului din Italia este gratuit?

Accesul la registrul comerțului și la un număr limitat de informații (de exemplu denumirea și adresa societății) este gratuit. Cu toate acestea, accesul online la informații complete este disponibil numai la cerere și contra cost.

Cât de fiabile sunt documentele din registru?

În Italia, registrul comerțului este ținut de oficiile relevante ale camerelor de comerț, industrie, meșteșuguri și agricultură. Aceste oficii sunt denumite oficii ale registrului comerțului (uffici del Registro delle Imprese) și își desfășoară activitatea sub supravegherea unui judecător numit de instanța care are competența teritorială (judecătorul respectiv supraveghează corectitudinea formală a înregistrărilor) și sub supravegherea administrativă a Ministerului Dezvoltării Economice.

Forma actuală a registrului comerțului din Italia este rezultatul unei reforme din 1993 (articolul 8 din Legea nr. 580 din 1993) pusă în aplicare printr-un regulament din 1995 (Decretul nr. 581 din 1995 al Președintelui Republicii).

Odată cu această reformă, registrul comerțului, ținut până la momentul respectiv numai pe hârtie la registraturile instanțelor comerciale, a fost transferat către camerele de comerț, industrie, meșteșuguri și agricultură astfel încât acestea să îl poată administra în format complet electronic, punând la dispoziție informațiile și documentele conținute în acesta în mod complet și imediat pe teritoriul întregii țări.

Aceste dispoziții au fost completate ulterior de articolul 31 din Legea nr. 340 din 2000, care a introdus obligativitatea pentru aproape toate tipurile de întreprinderi (toate societățile, în special) de a utiliza o semnătură digitală și instrumente computerizate pentru pregătirea cererilor de înregistrare și a documentelor însoțitoare și pentru depunerea acestora la registrul comerțului.

Ca urmare a unei noi modificări a legislației (articolul 9 din Decretul-lege nr. 7 din 2007), toate tipurile de întreprinderi, inclusiv întreprinderile profesionale unipersonale, corespondează în prezent cu registrul comerțului, în scopul îndeplinirii cerințelor de raportare, folosind semnături digitale și canale electronice.

Înainte de înregistrarea unei întreprinderi, oficiul relevant al registrului comerțului verifică [în temeiul articolului 11 alineatul (6) din Decretul nr. 581 din 1995 al Președintelui Republicii] dacă:

(a) cererea este autentică;

(b) forumularul de cerere este completat corect;

(c) actul sau informația pentru care se solicită înregistrarea corespunde cerințelor legale;

(d) documentele solicitate prin lege sunt anexate;

(e) sunt respectate toate celelalte condiții legale pentru efectuarea înregistrării.

De asemenea, ar trebui menționat faptul că aproape toate documentele privind societățile care sunt înregistrate în registrul comerțului sunt redactate de către un notar. Articolul 11 alineatul (4) din DPR nr. 581 din 1995 prevede că: „Documentul de înregistrat trebuiedepus în varianta originală, iar în cazul unui act privat care nu a fost prezentat la notar, semnătura trebuie să fie autentificată. În celelalte cazuri, trebuie depusă o copie legalizată. Extrasul se depune în formă autentică în conformitate cu articolul 2718 din Codul civil.”

În temeiul articolului 2193 din Codul civil

 1. Dacă informația care trebuie înregistrată conform legii nu este înregistrată, aceasta nu poate fi invocată împotriva terților de către persoana care are obligația să ceară înregistrarea, cu excepția cazului în care se dovedește că părțile terțe aveau cunoștință de respectiva informație.
 2. Părțile terțe nu pot invoca necunoașterea informațiilor care trebuie înregistrate conform legii odată ce acestea au fost înregistrate.
 3. Acest lucru nu aduce atingere niciunei norme juridice specifice.

Istoricul registrului comerțului din Italia

Registrul comerțului din Italia a fost înființat în 1993.

Linkuri relevante

Registrul European al Societăților

Ultima actualizare: 18/01/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.