Registrele comerțului în țările UE

Polonia

Prezenta secțiune conține o prezentare generală a Registrului comerțului din Polonia.

Conținut furnizat de
Polonia

Informații generale privind desfășurarea de activități economice

Condițiile pentru începerea și desfășurarea unei activități economice de către antreprenori în Polonia sunt reglementate de Legea privind întreprinderile din 6 martie 2018. Normele privind începerea, desfășurarea și încetarea unei activități economice de către persoane străine sunt reglementate de dispoziții separate, în special de Legea privind normele care reglementează participarea întreprinderilor străine și a altor persoane străine la activități comerciale în Polonia.

Antreprenorii care desfășoară activități comerciale sau profesionale în nume propriu și care își desfășoară activitatea în calitate de societăți, fundații și asociații de drept comercial, precum și alte entități fac obiectul înscrierii în registrul comerțului din cadrul Registrului judiciar național (Krajowy Rejestr Sądowy - KRS);

Antreprenorii care desfășoară activități comerciale în calitate de operatori individuali (și anume, persoane fizice și parteneri în societăți de drept civil) fac obiectul înscrierii în Registrul central al comerțului (Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej - CEIDG) în conformitate cu normele definite în Legea privind registrul central și registrul de informații privind activitatea economică și punctele de informare pentru întreprinderi din 6 martie 2018.

Registrul comerțului din Polonia

Registrul judiciar național este o bază de date informatică centrală, formată din trei registre separate:

  • registrul comerțului;
  • registrul asociațiilor, al altor organizații sociale și profesionale, al fundațiilor și al instituțiilor publice din domeniul sănătății
  • și registrul debitorilor insolvabili (înlocuit de Registrul Național al Debitorilor la 1 decembrie 2021).

Registrul judiciar național a fost instituit în temeiul Legii privind registrul judiciar național din 20 august 1997 și este operațional de la 1 ianuarie 2001.

Registrul judiciar național are ca scop asigurarea unui acces universal, rapid și fiabil la informații privind statutul juridic al entităților înregistrate (Biroul central de informare al Registrului judiciar național), aspecte esențiale ale situației lor financiare și modul în care sunt reprezentate aceste entități.

În cadrul procedurii de înregistrare poloneze, cererile solicitanților sunt verificate de instanța de înregistrare.

În temeiul articolului 23 din Legea privind Registrul judiciar național, instanța de înregistrare efectuează verificări de fond cu privire la cererea de înscriere în registru și la documentele însoțitoare. Instanța verifică, de asemenea, exactitatea datelor de identificare ale entității (nume și prenume, PESEL [numărul de înregistrare civilă], denumirea entității sau a societății, REGON [numărul oficial național din registrul comerțului] și numărul KRS); instanța verifică și alte date din cerere dacă are îndoieli întemeiate cu privire la veridicitatea acestora.

Începând cu 1 iulie 2021, procedura de înscriere în registrul comerțului KRS se desfășoară exclusiv online.

Cererile și documentele necesare înregistrării sunt depuse de antreprenori prin intermediul sistemului informatic al Ministerului Justiției și puse la dispoziție gratuit în repertoriul fișierelor de înregistrare după încheierea procedurii.

Cererile (formularele) și documentele depuse de antreprenori înainte de 1 iulie 2021 sunt disponibile (numai pe suport de hârtie) la sediul instanței de înregistrare competente pentru întreprinzătorul în cauză.

Documentele financiare privind antreprenorii înscriși în Registrul judiciar național sunt stocate și puse la dispoziție online în mod gratuit în repertoriul specific al documentelor financiare.

Registrul judiciar național face parte din sistemul de interconectare a registrelor comerțului (BRIS), prevăzut la articolul 22 din Directiva (UE) 2017/1132 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2017 privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale (JO L 169 din 30 iunie 2017, p. 46) („sistemul de interconectare a registrelor”). În temeiul articolului 4a din Legea KRS, Biroul central de informare al KRS utilizează sistemul de interconectare a registrelor pentru:

(1) punerea gratuită la dispoziție de informații actualizate privind societățile cu răspundere limitată, societățile pe acțiuni, societățile în comandită pe acțiuni, societățile europene și sucursalele antreprenorilor străini care își desfășoară activitatea în Polonia, precum și de informații privind eliminarea acestor entități din KRS și lista documentelor menționate la articolul 4 alineatul (4a) din Legea KRS;

(2) punerea la dispoziție de copii ale documentelor transmise pe suport de hârtie și ale documentelor transmise în format electronic menționate la articolul 4 alineatul (3a) din Legea KRS;

(3) transmiterea către registrele specifice a informațiilor privind deschiderea procedurilor de lichidare, încheierea procedurilor de lichidare, declarațiile de faliment, încheierea procedurilor de insolvență și eliminarea societăților menționate la punctul 1;

transmiterea către registrele specifice a informațiilor privind fuziunile transfrontaliere.

Accesul la Registrul comerțului din Polonia este gratuit?

Da, accesul la Registrul comerțului din Polonia este gratuit.

Cum pot fi efectuate căutări în Registrul comerțului din Polonia?

Puteți efectua căutări în Registrul comerțului din Polonia utilizând următorii termeni de căutare:

  • numărul entității din registru (numărul KRS);
  • codul de identificare fiscală (NIP);
  • numărul de identificare REGON;
  • numele entității.

Linkuri utile

Legea din 20 august 1997 privind Registrul judiciar național

Portalul privind registrele judiciare

Ultima actualizare: 04/06/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.