NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini portugheză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Registrele comerțului în țările UE

Portugalia

Această pagină oferă o prezentare generală privind registrul comerțului din Portugalia.

Conținut furnizat de
Portugalia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Registrul comerțului

În Portugalia, registrul comerțului este reglementat de Codul registrului comerțului, adoptat prin Decretul-lege nr. 403/86 din 3 decembrie 1986.

Înregistrarea intră în atribuțiile oficiilor registrului comerțului, care sunt servicii externe ale Institutului Registratorilor și Notarilor (IRN), care funcționează, la rândul său, sub egida Ministerului Justiției. Oficiile registrului comerțului se regăsesc în întreaga țară. Nu există niciun fel de limitări geografice asupra domeniului de competență.

Scopul registrului comerțului este de a asigura publicitatea privind situația juridică a:

 • întreprinderilor profesionale unipersonale;
 • societăților comerciale;
 • societăților de drept civil care au o formă comercială;
 • întreprinderilor individuale cu răspundere limitată (EIRL);
 • cooperativelor;
 • întreprinderilor publice;
 • grupurilor de întreprinderi complementare (ACE) și grupurilor europene de interes economic;
 • persoanelor fizice și asociațiilor care sunt obligate prin lege să se înregistreze.

Înregistrarea conferă personalitate juridică societăților comerciale și este, de regulă, obligatorie. Întreprinderile trebuie să se înregistreze în termen de două luni de la data constituirii.

Faptele pot fi înregistrate numai în cazul în care sunt susținute din punct de vedere juridic prin documente justificative care trebuie să fie arhivate electronic. Documentele într-o limbă străină sunt acceptate doar dacă sunt traduse, conform legii, cu excepția cazului în care faptele care fac obiectul transcrierii în registru sunt redactate în limba engleză, franceză sau spaniolă, iar funcționarul relevant vorbește fluent limba respectivă.

Înregistrarea poate fi efectuată prin transcriere (informațiile care sunt relevante pentru situația juridică a entităților care au obligația să fie înregistrate sunt extrase din documentele depuse și rezumate și trebuie să fie validate de către un operator de registru sau funcționar de registru) sau prin depunere (numai pentru arhivarea documentelor în legătură cu fapte care necesită înregistrare).

Ce informații trebuie să înregistreze societățile comerciale și întreprinderile de drept civil care au o formă comercială:

 • înființarea;
 • deciziile adoptate de adunarea generală cu privire la achizițiile de active de către societate, în cazul în care acest lucru este prevăzut de lege;
 • divizarea inversă de acțiuni, divizarea sau transferul de acțiuni în societăți private cu răspundere limitată sau acțiuni deținute de asociații comanditari în societățile în comandită simplă;
 • angajamentele de înstrăinare sau de grevare a acțiunilor din societățile în nume colectiv, din societățile în comandită simplă sau din societățile private cu răspundere limitată, acordurile de preempțiune, în cazul în care s-a convenit că vor avea efecte erga omnes, precum și obligațiile de preempțiune cărora un testator le atribuie astfel de efecte în testamentul său;
 • transferuri de acțiuni în societăți în nume colectiv sau de acțiuni deținute de partenerii comanditari în societățile în comandită simplă, crearea de drepturi reale de folosință sau garanții asupra acestor acțiuni și transferul, modificarea sau anularea acestora, precum și sechestrul asupra drepturilor la profit și la cote de lichidare;
 • crearea și transferul unui uzufruct, al unei garanții reale, al unei confiscări, al unui drept de retenție, al unui sechestru sau sechestru asigurător în proceduri penale asupra acțiunilor sau asupra drepturilor aferente și orice alte acțiuni sau ordine care afectează libertatea de înstrăinare a acestor acțiuni;
 • retragerea sau excluderea partenerilor din societățile în nume colectiv și din societățile în comandită simplă, stingerea acțiunilor ca urmare a decesului unui asociat, precum și admiterea unor asociați noi cu răspundere nelimitată;
 • amortizarea acțiunilor și excluderea sau retragerea acționarilor din societățile private cu răspundere limitată;
 • decizii privind amortizarea, conversia sau răscumpărarea;
 • emiterea de obligațiuni prin ofertă privată, cu excepția cazului în care sunt admise la tranzacționare pe o piață de valori mobiliare reglementată în perioada cererii de înregistrare;
 • numirea și plecarea, din orice alt motiv decât expirarea termenului, a membrilor consiliului de administrație și ai consiliilor de conducere ori numirea sau plecarea secretarului societății;
 • prezentarea situațiilor financiare de către societățile publice cu răspundere limitată, societățile private cu răspundere limitată și societățile în comandită pe acțiuni și de către societățile în nume colectiv și societățile în comandită simplă, în cazul în care au obligația să facă acest lucru, și a situațiilor financiare consolidate ale societăților care au obligația să le prezinte;
 • schimbarea sediului social sau transferul sediului social în străinătate;
 • planuri de fuziuni sau divizări interne ori transfrontaliere;
 • planuri de înființare a unei societăți europene publice cu răspundere limitată prin fuziune, planuri de înființare a unei societăți europene publice cu răspundere limitată prin transformarea unei societăți publice cu răspundere limitată constituite în temeiul dreptului intern sau planuri de înființare a unei societăți europene publice cu răspundere limitată de tip holding împreună, în acest din urmă caz, cu dovada îndeplinirii condițiilor necesare pentru a face acest lucru;
 • orice extindere, fuziune internă sau transfrontalieră, divizare, conversie sau dizolvare a unei societăți și orice majorare, reducere sau răscumpărare de capital social, precum și orice altă modificare a actului constitutiv al unei societăți;
 • numirea și plecarea, înainte de finalizarea lichidării, a lichidatorilor societății, precum și orice modificare a competențelor legale sau contractuale ale lichidatorilor;
 • finalizarea lichidării sau reluarea activităților societății;
 • decizii privind menținerea controlului total de către o societate asupra unei alte societăți într-un grup de societăți sau încetarea acestei situații;
 • acorduri de subordonare și orice modificare sau expirare a acestora;
 • emiterea de certificate cu opțiuni prin ofertă privată de către o entitate care nu are valori mobiliare listate pe o piață națională reglementată, cu excepția cazului în care sunt admise la tranzacționare pe o piață de valori mobiliare reglementată în perioada cererii de înregistrare.

Modalitatea de solicitare a înregistrării și costurile aferente

Puteți solicita înregistrarea documentelor în vederea înscrierii în registrul comerțului personal, la un oficiu al registrului comerțului, prin poștă sau online (https://eportugal.gov.pt/en/espaco-empresa/empresa-online).

Costurile depind de faptele pe care doriți să le înregistrați și sunt revizuite periodic. Costurile înregistrării diferitelor acte pot fi consultate la adresa: https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/122322384/201906152048/73705012/diploma/indice.

Modalitatea de consultare a informațiilor în registrul comerțului și costurile aferente

Orice persoană poate solicita extrase din registru și din documentele arhivate sau poate obține informații verbale sau scrise cu privire la conținutul acestora.

Informații privind mențiunile a căror publicare este obligatorie sunt disponibile gratuit la adresa http://publicacoes.mj.pt/Pesquisa.aspx.

Înregistrarea poate fi dovedită numai cu un extras, acesta fiind valabil timp de șase luni. Extrasele pot fi puse la dispoziție pe suport electronic și sunt valabile în toate scopurile legale și în fața oricărei autorități publice sau entități private în aceleași condiții cu versiunea pe suport de hârtie.

Pentru extrasele din registru și pentru documentele aferente se percep taxe, indiferent dacă sunt furnizate pe suport de hârtie sau în format electronic.

Accesul la extrase electronice este disponibil pentru un abonament anual în valoare de 25 EUR și se pot face abonamente pentru doi, trei sau patru ani, cu plata unei taxe corespunzătoare. Costul poate varia în funcție de tipul de extras solicitat (înregistrare sau unul dintre alte două tipuri posibile).

Solicitările se pot adresa la https://eportugal.gov.pt/en/espaco-empresa/empresa-online.

În cazul în care sunt solicitate, informațiile din registrul comerțului pot fi furnizate sub formă de certificat electronic în limba engleză, cu efecte juridice echivalente informațiilor furnizate în limba portugheză.

Efectele juridice ale registrului comerțului

Faptele care trebuie să fie înregistrate devin opozabile terților numai după data înregistrării. Faptele care trebuie să fie înregistrate și publicate (pe site-ul web http://publicacoes.mj.pt/Pesquisa.aspx) devin opozabile terților numai după data publicării.

Înregistrarea finală prin transcriere constituie o prezumție că situația juridică există, în condițiile exacte definite. De exemplu, înregistrările privind o societate comercială (forma juridică, denumire, sediu social, obiect de activitate, semnatari, identificarea membrilor organismelor societății etc.) se bucură de prezumția că situația juridică astfel cum este menționată în registru există.

Înregistrarea prin depunere nu se bucură de această prezumție; aceasta servește drept notificare publică și nu se bucură de prezumpția de corectitudine.

Ultima actualizare: 10/06/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.