Registrele comerțului în țările UE

România

Această secțiune vă oferă o imagine de ansamblu asupra Registrului Comerțului din România, organizat de Ministerul Justiției – Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Conținut furnizat de
România

Istoria înființării registrului național al comerțului

Când a fost registrul fondat?

Registrul Comerțului a fost înființat în anul 1990 în conformitate cu Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului.

Prin OUG nr. 129 din 10 octombrie 2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor, Oficiul Național al Registrului Comerțului din România este o instituție publică cu personalitate juridică, organizată în subordinea Ministerului Justiției. Acesta ține, organizează și administrează registrul central computerizat al comerțului.

Oficiile registrului comerțului sunt organizate în subordinea Oficiului Național al Registrului Comerțului și funcționează în București și în fiecare din cele 41 de județe din România. Acestea țin, organizează și administrează registrele comerțului locale.

Când a fost registrul digitalizat?

A fost creat un portal dedicat prin care se furnizează noi servicii on-line mediului de afaceri și tuturor celor interesați, portal lansat în a doua jumătate a anului 2011.

Obiectivele Oficiului Național al Registrului Comerțului sunt:

 • informarea mediului de afaceri, a instituțiilor publice, mass-media și a persoanelor interesate cu privire la operațiunile efectuate în registrul comerțului;
 • reducerea timpului necesar pentru a obține acces la informații;
 • reducerea aglomerației de la ghișeele registrului comerțului;
 • reducerea timpului necesar pentru depunerea documentelor de înregistrare la registrul comerțului;
 • simplificarea procedurilor pentru înregistrarea profesioniștilor, pentru furnizarea informațiilor financiare și pentru solicitarea de informații și documente;
 • informarea solicitanților online și în timp real cu privire la datele din registrul comerțului.

Care este legislația aplicabilă în prezent?

Legea nr. 26/1990

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116 din 2009

Legea nr. 31/1990

OUG NR. 44/2008

Norme metodologice din 10 octombrie 2008 privind modul de ținere a registrelor comerțului

Legea nr. 359/2004

Legea nr. 129/2019

Regulament de organizare și funcționare a Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale

Hotărâre privind aprobarea tarifului pentru unele operațiuni efectuate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale

Ce informații oferă registrul comerțului?

Cine are dreptul de acces la registru?

Accesul la informațiile afișate pe website-ul ONRC este gratuit pentru orice persoană interesată, 24 de ore din 24. Accesând website-ul https://www.onrc.ro/index.php/ro/, se pot vizualiza informații privind:

 • formularele și documentele necesare efectuării înregistrărilor în registrul comerțului și în Registrul central al beneficiarilor reali;
 • formularele necesare și modalitatea de obținere de certificate constatatoare, furnizări de informații, copii / copii certificate, duplicate;
 • informații generale pentru persoanele interesate să desfășoare anumite activități reglementate, în funcție de caz, (profesioniști, persoane fizice, persoane juridice, instituții și autorități publice etc.;
 • legislația aplicabilă în domeniul registrului comerțului/Registrului beneficiarilor reali;
 • informații de interes public;
 • comunicate/informări de presă, evenimente;
 • informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • date de contact privind ONRC/ORCT (adresa sediu, email, nr. telefon/fax).

Pe website-ul registrului comerțului sunt disponibile următoarele:

 1. documente;
 2. informații, servicii structurate în secțiuni și servicii;
 3. informații cu privire la Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale;
 4. diverse informații publicitare – acces gratuit;
 5. formularele utilizate în cadrul instituției;
 6. formalitățile de înregistrare la Registrul Comerțului pentru fiecare categorie de profesioniști și de operațiuni;
 7. formalități de înregistrare în Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului pentru persoanele juridice care au obligaţia de înmatriculare în registrul comerţului, cu excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale;
 8. date statistice cu privire la operațiunile înregistrate.
  • istoricul instituției
  • rețeaua ORC
  • formulare (pentru profesioniști etc.) și formalități necesare
  • tariful perceput pentru serviciile oferite de ONRC
  • servicii
  • legislație
  • date statistice
  • media

►Accesul la informațiile afișate pe portalul de servicii online al Oficiului Național al Registrului Comerțului este gratuit, 24 de ore din 24 și este permis după înregistrarea ca utilizator (crearea unui nume de utilizator și a unei parole), operațiune gratuită.

Informațiile din cadrul portalului Oficiului Național al Registrului Comerțului sunt structurate pe servicii oferite gratuit sau contra cost, conform legislației în vigoare.

În registrul comerțului se înregistrează toate actele, faptele, mențiunile, înscrisurile și identitatea profesioniștilor implicați, a căror înregistrare este impusă prin lege și orice alte acte sau înscrisuri prevăzute în mod expres de lege.

Serviciile online ale Oficiului Național al Registrului Comerțului sunt disponibile în cadrul Portalului de Servicii online, portal realizat prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, „Investiții pentru viitorul dumneavoastră!” în cadrul proiectului „Servicii on-line (de e-Guvernare) oferite de ONRC pentru comunitatea de afaceri prin intermediul unui portal dedicat”.

Serviciile online ale Oficiului Național al Registrului Comerțului furnizate prin intermediul Portalului de Servicii sunt:

 • Infocert;
 • Recom online;
 • Verificare disponibilitate denumire firmă și rezervare online denumire firmă;
 • Verificări preliminare (verificare disponibilitate și/sau rezervare denumire/emblemă persoană juridică/fizică, întreprindere individuală/familială);
 • Înregistrări în Registrul Comerțului și autorizare persoane juridice;
 • Actualizarea datelor de contact ale societăților înregistrate în Registrul Comerțului;
 • Furnizare informații la zi, privind istoricul societății, statistici;
 • Eliberări documente (certificate constatatoare);
 • Stadiu dosar;
 • Înștiințare cereri Registrul Comerțului depuse;
 • Rezoluții amânare cereri Registrul Comerțului;
 • Publicitate privind diverse situații ale persoanelor juridice, efectuată prin Buletinul Electronic al Registrului Comerțului (BERC);
 • Statistici (operațiuni în registrul central al comerțului, societăți cu participare străină la capital);
 • Formulare offline Registrul Comerțului;
 • Înregistrarea declaraţiei privind beneficiarul real al persoanei juridice;
 • Furnizare de informații din Registrul central al beneficiarilor reali.

Serviciul Recom online, componenta pe bază de abonament, care este accesibilă după încheierea unui contract cu beneficiarul, accesul fiind asigurat 24 de ore din 24, furnizează contra cost, următoarele informații despre profesioniști:

 • denumire și forma de organizare;
 • informații de identificare (număr de ordine în Registrul Comerțului, Identificator Unic la Nivel European, cod unic de înregistrare, adresă sediu social/profesional, contacte firmă (telefon, fax);
 • sediu social/profesional (act sediu, data de început a valabilității pentru dovada de sediu, data expirării dovezii de sediu, durata sediului);
 • capital social subscris și vărsat;
 • obiectul principal de activitate declarat/autorizat de profesionist;
 • obiectele secundare de activitate declarate/autorizate de profesionist;
 • date de identificare cu privire la persoanele fizice și juridice asociate;
 • date de identificare cu privire la administratori;
 • date cu privire la embleme;
 • date cu privire la filiale/sucursale/subunități (sediul social, telefon);
 • date cu privire la sediile secundare/puncte de lucru (sediul social, telefon);
 • date cu privire la sedii și/sau activități autorizate conform art.15 din Legea 359/2004;
 • date cu privire la drepturi de proprietate;
 • date cu privire la concordat preventiv;
 • date cu privire la fapte aflate sub incidența art.21, lit. e) - h) din Legea nr. 26/1990;
 • date cu privire la alte mențiuni;
 • date legate de bilanț (cifră de afaceri, număr mediu de angajați, profit brut), în cazul în care aceste informații au fost furnizate de către Ministerul Finanțelor Publice.

Dintre serviciile disponibile gratuit, amintim:

 • Recom online - componenta gratuită a serviciului;
 • Formulare electronice;
 • Înregistrarea online în registrul comerțului a profesioniștilor;
 • Înregistrarea online a declarației privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice;
 • Acces online la informații din Registrul central al beneficiarilor reali (pentru autorități/instituții care au competenţe de supraveghere/control și entităţi raportoare atunci când aplică măsurile de cunoaştere a clientelei);
 • Verificare disponibilitate și rezervare online denumire firmă;
 • Stadiul cererilor de înregistrare în registrul comerțului;
 • Consultarea secțiunii cu privire la rezoluțiile de amânare a soluționării cererilor de înregistrare în registrul comerțului;
 • Accesul la anumite informații publicitare (situații financiare, dizolvări voluntare, dizolvări obligatorii prin lege etc.), prin Buletinul Electronic al Registrului Comerțului (BERC).

Principalele servicii oferite de Buletinul Electronic al Registrului Comerțului sunt:

 • Consultarea articolelor publicate ale profesioniștilor
 • Consultarea buletinelor în care sunt publicate articolele profesioniștilor
 • Obținerea documentului care atestă publicarea unui articol (dovadă publicării)
 • Primirea de notificări la publicarea articolelor
 • Obținerea unor rapoarte de interes.

IMPORTANT: Accesul în toate secțiunile site-ului web și în portal este gratuit, 24 de ore din 24.

► Accesul la informațiile înregistrate în registrul comerțului

Furnizarea informațiilor înregistrate în registrul comerțului și eliberarea de copii de pe actele aferente se realizează conform art.4 din Legea nr.26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 1. Registrul comerțului este public.
 2. Oficiul registrului comerțului este obligat să elibereze, pe cheltuiala persoanei care a înregistrat cererea, informații, extrase de registru și certificate constatatoare despre datele înregistrate în registrul comerțului, precum și certificate constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat, copii și copii certificate de pe înregistrările efectuate în registru și de pe actele prezentate, pentru care se percep tarife.
 3. Actele prevăzute la alin.(2) pot fi cerute și eliberate și prin corespondență.
 4. Documentele prevăzute la alin. (2), în format electronic, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, pot fi cerute și eliberate prin mijloace electronice, prin intermediul portalului de servicii on-line al Oficiului Național al Registrului Comerțului, precum și prin intermediul sistemului Punctul de contact unic electronic (PCU), în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010.
 5. Tarifele percepute pentru eliberarea de copii și/sau informații, indiferent de modalitatea de furnizare, nu vor depăși costurile administrative implicate de eliberarea acestora.

Art. 41

 1. Copii în format electronic ale documentelor și informațiile prevăzute la art. 4 se pun la dispoziția publicului și prin sistemul de interconectare a registrelor comerțului, pe cheltuiala solicitantului.
 2. Nivelul de tarifare perceput pentru furnizarea de copii și/sau informații din registrul comerțului prin sistemul de interconectare a registrelor comerțului nu va depăși costurile administrative asociate.

Ce informații conține registrul?

Ce tipuri de date sunt stocate (entități înregistrate în registrul public, informații privind insolvența, rapoarte financiare...)?

În conformitate cu Legea nr. 26/1990, registrul comerțului conține informații cu privire la profesioniștii înregistrați, respectiv:

 • societăți;
 • societăți naționale;
 • companii naționale
 • regii autonome;
 • societăți cooperative;
 • organizații cooperatiste;
 • grupuri de interes economic;
 • grupuri europene de interes economic;
 • societăți europene;
 • societăți cooperative europene;
 • persoane fizice autorizate;
 • întreprinderi individuale;
 • întreprinderi familiale și
 • alte persoane fizice și juridice, prevăzute de lege.

În registrul comerțului se înregistrează toate actele, faptele, mențiunile, înscrisurile și identitatea profesioniștilor implicați, a căror înregistrare este impusă prin lege și orice alte acte sau înscrisuri prevăzute în mod expres de lege.

Persoanele juridice înmatriculate în registrul comerţului sau, după caz, persoanele interesate au obligaţia de a depune la ORCT, pentru menţionare în registrul comerţului:

 1. prospectul de emisiune de acţiuni, pentru constituirea prin subscripţie publică a societăţilor pe acţiuni, inclusiv în vederea autorizării publicării acestuia de către directorul ORCT/persoana desemnată, precum şi orice modificare a acestuia;
 2. prospectul de emisiune de acţiuni pentru majorarea prin subscripţie publică a capitalului social al societăţilor pe acţiuni, inclusiv în vederea autorizării publicării acestuia de către directorul ORCT/persoana desemnată, precum şi orice modificare a acestuia;
 3. hotărârea/decizia organului de conducere, în cazul în care menţionarea în registrul comerţului şi publicarea sunt obligatorii, potrivit legii;
 4. dovada privind prelungirea termenului de deţinere cu titlu legal a spaţiului în care sunt/este stabilite/stabilit sediul social şi/sau sediul secundar;
 5. situaţiile finale de lichidare şi repartizare şi, după caz, darea de seamă asupra gestiunii administratorilor, respectiv a membrilor directoratului, dacă unul sau mai mulţi dintre aceştia sunt numiţi lichidatori;
 6. actele privind operaţiuni asupra fondului de comerţ;
 7. registrele şi actele persoanei juridice radiate, dacă nu mai există asociaţi/acţionari/membri sau aceştia refuză deţinerea;
 8. hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor privind dobândirea de către societate a unui bun de la un fondator sau acţionar, atunci când menţionarea este obligatorie, potrivit LSC;
 9. plângerea împotriva rezoluţiei directorului ORCT/persoanei desemnate;
 10. opoziţia formulată împotriva hotărârii adunării generale a asociaţilor/acţionarilor, precum şi opoziţia formulată împotriva altor acte prevăzute în mod expres de lege;
 11. proiectul de fuziune sau de divizare;
 12. specimenul de semnătură;
 13. cererea de radiere formulată de persoana care se consideră prejudiciată prin înregistrarea unor menţiuni în registrul comerţului;
 14. orice alte înscrisuri pentru care legea prevede obligaţia menţionării în registrul comerţului.

Persoanele interesate să depună spre menţionare în registrul comerţului înscrisuri în privinţa cărora legea nu prevede obligativitatea efectuării publicităţii lor vor completa în acest sens cererea-tip şi vor anexa înscrisurile respective, precum şi dovada achitării taxelor corespunzătoare.

În registrul comerţului se menţionează:

 1. raportul administratorului judiciar sau, după caz, al lichidatorului judiciar asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului;
 2. notificarea făcută de administratorul judiciar privind deschiderea procedurii insolvenţei;
 3. copia planului de reorganizare propus;
 4. notificarea lichidatorului privind intrarea în faliment în procedura generală a insolvenţei şi în procedura simplificată a insolvenţei;
 5. hotărârea judecătorească definitivă de atragere a răspunderii patrimoniale a administratorului statutar;
 6. depunerea la instanţă şi notificarea ofertei de concordat;
 7. concordatul preventiv aprobat şi omologat;
 8. hotărârile judecătoreşti pronunţate în procedura insolvenţei care sunt comunicate ORCT, potrivit legii;
 9. alte acte emise de instanţele judecătoreşti, de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, în condiţiile legii.

În registrul comerţului, în baza actelor menţionate, se înregistrează următoarele menţiuni în legătură cu profesioniştii înregistraţi în registrul comerţului supuşi unei proceduri de concordat preventiv sau de insolvenţă:

 1. deschiderea procedurii de insolvenţă;
 2. intrarea în faliment;
 3. ridicarea dreptului debitorului de a-şi conduce activitatea;
 4. atragerea răspunderii patrimoniale a administratorului statutar;
 5. desemnarea administratorului judiciar şi a lichidatorului judiciar, după caz;
 6. desemnarea administratorului special;
 7. înlocuirea administratorului/lichidatorului judiciar, după caz;
 8. închiderea procedurii insolvenţei;
 9. radierea debitorului;
 10. modificarea actelor constitutive ale debitorului persoană juridică la solicitarea administratorului judiciar, pe baza hotărârii judecătoreşti definitive de confirmare a planului de reorganizare;
 11. depunerea ofertei de concordat;
 12. omologarea concordatului preventiv;
 13. alte menţiuni prevăzute de lege care se efectuează la debitorii înregistraţi în registrul comerţului asupra cărora este incidentă procedura insolvenţei.

Registrul central al beneficiarilor reali

Începând cu intrarea în vigoare a Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, Oficiul Național al Registrului Comerțului are obligația de a ține Registrul central al beneficiarilor reali, în care sunt înregistrați beneficiarii reali ai persoanelor juridice care au obligaţia de înmatriculare în registrul comerţului, cu excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale.

Accesul la Registrul central al beneficiarilor reali este asigurat, în conformitate cu normele privind protecţia datelor cu caracter personal:

 1. autorităţilor care au competenţe de supraveghere şi control, organelor judiciare, în condiţiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, şi Oficiului, în timp util, fără nicio restricţie şi fără a alerta persoana în cauză;
 2. entităţilor raportoare atunci când aplică măsurile de cunoaştere a clientelei;
 3. oricărei persoane fizice sau juridice (contra cost).

Ce documente sunt arhivate/stocate (dosare, registre de documente, statute, procese-verbale ale adunărilor generale...)?

Ca efect al înregistrării persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale care desfăşoară activităţi economice cu sediul social/sediul profesional pe raza tribunalului, prin registrul comerţului se realizează evidenţa datelor din documentele de înregistrare ale persoanelor supuse înregistrării și arhiva oficială a documentelor cu caracter constitutiv sau modificator ale acestora şi a altor documente prevăzute în mod expres de lege.

Funcţia de arhivare a înscrisurilor în baza cărora se efectuează înregistrările în registrul comerţului se realizează prin păstrarea şi conservarea fizică şi/sau pe suport electronic a tuturor înscrisurilor în baza cărora sunt efectuate înregistrările în registrul comerţului, a înscrisurilor care atestă efectuarea înregistrărilor persoanelor înregistrate, a situaţiilor financiare anuale, a raportului şi, după caz, raportului consolidat al consiliului administrativ, respectiv al directoratului, raportului cenzorului sau raportului auditorului financiar, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a registrelor persoanelor juridice care se depun la registrul comerţului.

Dosarul fiecărui profesionist înregistrat în registrul comerţului cuprinde toate înscrisurile depuse în legătură cu înregistrarea sau cu orice operaţiune care, potrivit legii, se efectuează în registrul comerţului, precum şi înscrisurile care atestă înregistrarea. Înscrisurile depuse la registrul comerţului în vederea îndeplinirii unor proceduri prealabile înmatriculării, cerute de lege, se păstrează într-o mapă separată. După înmatriculare, acestea se trec în dosarul profesionistului.

Arhivarea documentelor persoanelor fizice și juridice înregistrate în registrul comerțului se face cu respectarea dispozițiilor Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată.

Cum pot efectua o căutare (și care sunt criteriile de căutare disponibile)?

Pe site-ul web al registrului

Persoana interesată poate căuta informații pe site-ul web al ONRC, prin introducerea în câmpul de căutare a unui cuvânt cheie.

Care sunt criteriile de căutare disponibile?

Informațiile gratuite disponibile în cadrul serviciului Recom on-line pot fi căutate prin introducerea următoarelor criterii:

 • denumirea profesionistului;
 • numărul de înregistrare în registrul comerțului;
 • codul unic de înregistrare;
 • județul în care se află sediul social/profesional.

Informațiile generale pentru persoanele interesate care sunt oferite cu titlu gratuit de către serviciul Recom online includ:

 • denumirea profesionistului înregistrat în registrul comerțului;
 • numărul de înregistrare în registrul comerțului;
 • identificatorul unic la nivel european (EUID);
 • codul unic de înregistrare;
 • adresa sediului social/profesional;
 • starea firmei ( de exemplu: funcțiune, dizolvare, lichidare, faliment, radiată ș.a.);

Cum pot obține documente?

În mod gratuit?

Informaţii şi documente referitoare la profesioniștii înregistrați în registrul comerțului sunt eliberate cu titlu gratuit autorităţilor şi instituţiilor publice, cu excepţia celor finanţate integral din venituri proprii, instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea, precum şi misiunilor diplomatice acreditate şi altor persoane juridice prevăzute de lege.

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale eliberează cu titlu gratuit jurnaliştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă informaţii punctuale înregistrate în registrul comerţului. Informaţiile eliberate jurnaliştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă, pot fi utilizate numai în scopul informării opiniei publice.

Prin plata unei taxe?

Oficiul registrului comerțului eliberează, pe cheltuiala persoanei care a înregistrat cererea, informații, extrase de registru și certificate constatatoare despre datele înregistrate în registrul comerțului, precum și certificate constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat, copii și copii certificate de pe înregistrările efectuate în registru și de pe actele prezentate, pentru care se percep tarife. Actele respective pot fi cerute și eliberate și prin corespondență.

Cum pot obține un extras din registru, o copie legalizată sau o transcriere a documentelor?

Modalităţi de acces la informaţii:

 • online, prin accesarea serviciului InfoCert (nu necesită utilizarea unei semnături electronice; plata se efectuează doar prin card bancar)
 • online, prin portalul ONRC, aici (necesită utilizarea unei semnături electronice; plata se efectuează prin card bancar sau ordin de plată)
 • e-mail: onrc@onrc.ro (plata prin ordin de plată sau la ghişeu)
 • fax nr. +40213160829 (plata prin ordin de plată sau la ghişeu)
 • prin poştă (plata prin ordin de plată; se achită suplimentar tariful auxiliar de 7,68 lei)
 • la ghişeu – ONRC şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale.

►Prin serviciul InfoCert se pot obţine online certificate constatatoare şi/sau furnizări de informaţii din registrul comerţului. Serviciul poate fi accesat prin intermediul portalului ONRC, secţiunea Informații - Certificate constatatoare sau Informații RC și copii certificate, iar în ceea ce priveşte modalitatea de plată, aceasta se efectuează on-line prin utilizarea unui card bancar Visa sau Mastercard. Serviciul electronic InfoCert furnizează documente cu semnătură electronică, în mod automat, fără intervenția operatorului de date, 24/24 ore, 7/7 zile, iar plata se realizează electronic, prin utilizarea unui card bancar, solicitantul obținând o factură electronică, nefiind necesară deținerea semnăturii electronice de către solicitant.

► Prin serviciul Recom online, componenta pe bază de abonament, care este accesibilă după încheierea unui contract cu beneficiarul, accesul fiind asigurat 24 de ore din 24, se pot obţine online certificate constatatoare şi/sau furnizări de informaţii din registrul comerţului.

Modalităţi de obținerea a unei copii de pe un document existent în arhivă:

Modalităţi de obţinere a duplicatelor Certificatelor de înregistrare şi/sau ale Certificatelor constatatoare care atestă depunerea declaraţiilor pe proprie răspundere privind autorizarea funcţionării

Procedura de înregistrare

Cum pot lansa procedura de înregistrare (modul de depunere a cererilor la registru, certificarea documentelor, tipul de documente care trebuie anexate)?

În persoană

Cererea de înregistrare, înscrisurile cerute în original sau în copie certificată de parte, prevăzute de lege, şi, după caz, dovezile privind plata tarifelor legale, numerotate, se depun de către solicitant direct la ghişeu sau se transmit prin poştă/curier sau prin mijloace electronice.

Cererea de înmatriculare în registrul comerţului a unei persoane juridice este semnată de reprezentantul legal al acesteia, desemnat prin actul constitutiv, sau de împuternicitul acestuia cu procură specială/generală autentică sau împuternicire avocaţială ori de către oricare asociat/ acţionar/membru ori de un împuternicit al acestuia.

Cererea de înregistrare a sucursalei unei persoane juridice cu sediul în România sau în străinătate se semnează de reprezentantul persoanei juridice care se ocupă nemijlocit de activităţile sucursalei, personal sau prin împuternicit cu procură specială/generală autentică sau împuternicire avocaţială.

Cererea de înregistrare a persoanei fizice autorizate şi a întreprinderii individuale se face de persoana fizică care solicită înregistrarea ca persoană fizică autorizată sau titular al întreprinderii individuale, personal sau prin împuternicit cu procură specială/generală şi autentică sau de avocat, cu împuternicire avocaţială.

Cererea de înregistrare a întreprinderii familiale se face de reprezentantul desemnat prin acordul de constituire sau împuternicitul acestuia, cu procură specială/generală şi autentică sau de avocat, cu împuternicire avocaţială.

Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare şi, după caz, publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii cererii.

Înscrisurile depuse în susţinerea cererii de înregistrare, care fac parte din categoria actelor oficiale, se prezintă în original sau în copii certificate conform legii.

Online

Cererea de înregistrare și înscrisurile cerute de lege pot fi transmise în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată.

Cum sunt examinate cererile depuse?

Cererile înregistrate se supun soluţionării directorului ORCT/persoanei desemnate sau, după caz, instanţelor judecătoreşti.

Dacă directorul ORCT/persoana desemnată consideră că pentru soluţionarea cererii sunt necesare înscrisuri suplimentare şi/sau expertize ori constată că anumite documente depuse în susţinerea cererii nu îndeplinesc condiţiile legale de fond sau de formă ori că lipsesc anumite documente doveditoare sau nu au fost achitate tarifele legale de publicare, poate acorda un nou termen de soluţionare pentru completarea cererii în acest sens, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

Termenul de soluţionare şi de eliberare a înscrisurilor care atestă înregistrarea se prelungeşte corespunzător cu perioada acordată de directorul ORCT/persoana desemnată, pentru ca solicitantul să depună actele sau să îndrepte neregularităţile constatate şi menţionate de directorul ORCT/persoana desemnată în încheierea/rezoluţia prin care s-au dispus amânarea soluţionării cererii şi acordarea termenului.

Dacă solicitantul nu remediază neregularităţile constatate în dosar sau dacă directorul ORCT/persoana desemnată constată că cererea solicitantului nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, acesta respinge cererea de înregistrare, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

În cazul renunţării la soluţionarea cererilor adresate oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, precum şi în cazul respingerii cererilor de înregistrare, se restituie tariful de publicare în Monitorul Oficial al României, dacă acesta a fost achitat.

Titularul cererii de înregistrare şi/sau reprezentantul acestuia se poate prezenta la termenul de soluţionare a cererii în vederea susţinerii acesteia în baza solicitării de audienţă, formulată odată cu cererea de înregistrare sau, în cazul cererilor amânate, formulate cu cel puţin o zi înainte de termenul de soluţionare.

Efectele juridice ale înregistrării

Efectul înscrierilor asupra terților în conformitate cu articolul 17 din Directiva 2017/1132/UE

Dispozițiile din legislația națională conform cărora părțile terțe se pot baza pe informațiile și documentele înregistrate în registrul comerțului, potrivit prevederilor 17 din Directiva (UE) 2017/1132 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2017 privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale, sunt următoarele:

 1. Potrivit prevederilor art.1 alin.(1) din Legea nr.26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „Înainte de începerea activității economice, au obligația să ceară înmatricularea sau, după caz, înregistrarea în registrul comerțului următoarele persoane fizice sau juridice: persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, societățile, companiile naționale și societățile naționale, regiile autonome, grupurile de interes economic, societățile cooperative, organizațiile cooperatiste, societățile europene, societățile cooperative europene și grupurile europene de interes economic cu sediul principal în România, precum și alte persoane fizice și juridice prevăzute de lege.”
  De asemenea, potrivit prevederilor art.1 alin.(2) din actul normativ mai sus menționat “ În cursul exercitării activității lor sau la încetarea acesteia, persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin.(1) au obligația de a solicita înscrierea în același registru a mențiunilor privind actele și faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege. "
 2. Furnizarea informațiilor înregistrate în registrul comerțului și eliberarea de copii de pe actele aferente se realizează conform art.4 din Legea nr.26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
  1. Registrul comerțului este public.
  2. Oficiul registrului comerțului este obligat să elibereze, pe cheltuiala persoanei care a înregistrat cererea, informații, extrase de registru și certificate constatatoare despre datele înregistrate în registrul comerțului, precum și certificate constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat, copii și copii certificate de pe înregistrările efectuate în registru și de pe actele prezentate, pentru care se percep tarife.
  3. Actele prevăzute la alin.(2) pot fi cerute și eliberate și prin corespondență.
  4. Documentele prevăzute la alin. (2), în format electronic, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, pot fi cerute și eliberate prin mijloace electronice, prin intermediul portalului de servicii on-line al Oficiului Național al Registrului Comerțului, precum și prin intermediul sistemului Punctul de contact unic electronic (PCU), în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010.
  5. Tarifele percepute pentru eliberarea de copii și/sau informații, indiferent de modalitatea de furnizare, nu vor depăși costurile administrative implicate de eliberarea acestora.

Art. 41

 1. Copii în format electronic ale documentelor și informațiile prevăzute la art. 4 se pun la dispoziția publicului și prin sistemul de interconectare a registrelor comerțului, pe cheltuiala solicitantului.
 2. Nivelul de tarifare perceput pentru furnizarea de copii și/sau informații din registrul comerțului prin sistemul de interconectare a registrelor comerțului nu va depăși costurile administrative asociate.

Opozabilitatea actelor și faptelor persoanelor supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului se realizează potrivit prevederilor art.5 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 1. Înmatricularea și mențiunile sunt opozabile terților de la data efectuării lor în registrul comerțului ori de la publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau în altă publicație, acolo unde legea dispune astfel.
 2. Persoana care are obligația de a cere o înregistrare nu poate opune terților actele ori faptele neînregistrate, în afară de cazul în care face dovada că ele erau cunoscute de aceștia.
 3. Oficiul Național al Registrului Comerțului publică pe pagina sa de internet și pe portalul de servicii on-line și transmite spre publicare pe portalul european e-Justiție informații actualizate privind legislația națională în ceea ce privește publicitatea și opozabilitatea față de terți a actelor, faptelor și mențiunilor persoanelor supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului.”

De asemenea, pentru societăți există prevedere specială în acest sens la art. 50 – 53 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

Art.50

 1. Actele sau faptele, pentru care nu s-a efectuat publicitatea prevăzută de lege, nu pot fi opuse terților, în afară de cazul în care societatea face dovada că aceștia le cunoșteau.
 2. Operațiunile efectuate de societate înainte de a 16-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a încheierii judecătorului delegat (la data prezentei competența de soluționare a cererilor aparține directorului oficiului registrului comerțului/persoanei desemnate de directorul general al Oficiului Național al Registrului Comerțului, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2009, cu modificările și completările ulterioare) nu sunt opozabile terților, care dovedesc că au fost în imposibilitate de a lua cunoștință despre ele.

Art. 51
Terții pot invoca însă actele sau faptele cu privire la care nu s-a îndeplinit publicitatea, în afară de cazul în care omisiunea publicității le lipsește de efecte.
Art. 52
(1) În caz de neconcordanță între textul depus la oficiul registrului comerțului și cel publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau în presă, societatea nu poate opune terților textul publicat. Terții pot opune societății textul publicat, cu excepția situației în care societatea face dovada că ei cunoșteau textul depus la oficiul registrului comerțului.

Potrivit prevederilor art.12 alin.(1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 1. Registrul comerțului este alcătuit dintr-un registru pentru înregistrarea persoanelor juridice societăți, companii naționale și societăți naționale, regii autonome, grupuri de interes economic, organizații cooperatiste, societăți europene, grupuri europene de interes economic, alte persoane juridice expres prevăzute de lege, cu sediul principal sau sedii secundare în România, un registru pentru înregistrarea persoanelor juridice societăți cooperative și societăți cooperative europene cu sediul principal sau sedii secundare în România și un registru pentru înregistrarea persoanelor fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, cu sediul profesional sau sedii secundare în România. Aceste registre se țin în sistem computerizat.
 2. Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr.26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.84/2010,cu modificările și completările ulterioare, înregistrările în registrul comerțului se fac în baza rezoluției directorului oficiului registrului comerțului/persoanei desemnate de directorul general al Oficiului Național al Registrului Comerțului sau, după caz, a unei hotărâri judecătorești definitive, în afară de cazurile în care legea prevede altfel.
 3. Potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr.26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare “Data înregistrării în registrul comerțului este data la care înregistrarea a fost efectiv operată în acest registru”.
 4. De asemenea, potrivit prevederilor art. 26 alin.(2) din actul normativ mai sus menționat, coroborate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2009, înregistrarea în registrul comerțului se operează în termen de 24 de ore de la data rezoluției directorului oficiului registrului comerțului/persoanei desemnate de directorul general al Oficiului Național al Registrului Comerțului, iar în cazul înmatriculării profesionistului, în termen de 24 de ore de la data pronunțării rezoluției de autorizare a înmatriculării.
 5. Potrivit prevederilor art.51 alin.(2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, “Înregistrările în registrul comerțului se efectuează electronic, atât la nivelul oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, cât și la nivelul registrului central computerizat”.

Diferențe între înscrierea în registru și publicarea sa

Prin efectuarea înregistrărilor în registrul comerţului se asigură opozabilitatea actelor înregistrate faţă de terţi, cu excepţia cazurilor în care legea prevede condiţia cumulativă a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, respectiv în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, după caz.

Persoana care are obligația de a cere o înregistrare nu poate opune terților actele ori faptele neînregistrate, în afară de cazul în care face dovada că ele erau cunoscute de aceștia.

Astfel, după efectuarea înregistrărilor în registrul comerţului, ORCT transmite, din oficiu, spre publicare pe pagina de internet a ONRC şi/sau pe portalul de servicii on-line al acestuia sau, după caz, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a sau Partea a VII-a, respectiv în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, după caz, pe cheltuiala solicitantului, actele prevăzute de lege.

Actele sau faptele, pentru care nu s-a efectuat publicitatea prevăzută de lege, nu pot fi opuse terților, în afară de cazul în care societatea face dovada că aceștia le cunoșteau.

Operațiunile efectuate de societate înainte de a 16-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a încheierii judecătorului delegat (la data prezentei competența de soluționare a cererilor aparține directorului oficiului registrului comerțului/persoanei desemnate de directorul general al Oficiului Național al Registrului Comerțului, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2009, cu modificările și completările ulterioare) nu sunt opozabile terților, care dovedesc că au fost în imposibilitate de a lua cunoștință despre ele.

Terții pot invoca însă actele sau faptele cu privire la care nu s-a îndeplinit publicitatea, în afară de cazul în care omisiunea publicității le lipsește de efecte.
În caz de neconcordanță între textul depus la oficiul registrului comerțului și cel publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau în presă, societatea nu poate opune terților textul publicat. Terții pot opune societății textul publicat, cu excepția situației în care societatea face dovada că ei cunoșteau textul depus la oficiul registrului comerțului.

Cui îi revine responsabilitatea pentru exactitatea înregistrărilor?

Înregistrarea în registrul comerţului a actelor şi faptelor prevăzute de lege se realizează, după caz, la cererea persoanelor fizice şi/sau juridice supuse obligaţiei de înregistrare, a oricăror alte persoane interesate şi din oficiu.

Profesionistul are obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor prevăzute la art. 21 din Legea nr. 26/1990, în cel mult 15 zile de la data actelor şi faptelor supuse obligaţiei de înregistrare. Înregistrarea menţiunilor se poate face şi la cererea persoanelor interesate, în termen de cel mult 30 de zile de la data când au cunoscut actul sau faptul supus înregistrării.

Solicitantul, aşa cum este definit de Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, răspunde pentru legalitatea, autenticitatea, exactitatea datelor cuprinse în cererile de înregistrare şi în documentele depuse în susţinerea acestora.

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr.26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.84/2010,cu modificările și completările ulterioare, înregistrările în registrul comerțului se fac în baza rezoluției directorului oficiului registrului comerțului/persoanei desemnate de directorul general al Oficiului Național al Registrului Comerțului sau, după caz, a unei hotărâri judecătorești definitive, în afară de cazurile în care legea prevede altfel.

Înregistrările în registrul comerţului se efectuează, după caz:

 1. în termen de 24 de ore de la data pronunţării încheierii judecătorului delegat/rezoluţiei directorului ORCT/persoanei desemnate sau de la data comunicării hotărârii judecătoreşti privind înmatricularea;
 2. în termen de 24 de ore de la data pronunţării rezoluţiei directorului ORCT/persoanei desemnate sau de la data comunicării hotărârii judecătoreşti privind înregistrarea menţiunilor;
 3. în termen de 15 zile de la data primirii copiei legalizate a hotărârii judecătoreşti definitive referitoare la faptele şi actele prevăzute la art. 21 lit. e) - g) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă prin lege specială nu se dispune altfel.

Rezoluţiile directorului ORCT/persoanei desemnate referitoare la orice înregistrare în registrul comerţului sunt executorii de drept şi sunt supuse numai plângerii. Formularea plângerii nu suspendă executarea rezoluţiei. Actele prin care se dispune o înregistrare în registrul comerţului se duc la îndeplinire de către personalul ORCT.

Proceduri privind protecția datelor

Proceduri referitoare la drepturile persoanei vizate în ceea ce privește publicarea și stocarea datelor sale cu caracter personal

În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în actele normative care reglementează activitatea registrului comerțului, Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale/birourile teritoriale colectează, procesează și prelucrează date și informații, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, cărora le sunt aplicabile
prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

În calitate de operator de date cu caracter personal, Oficiul Național al Registrului Comerțului a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în scopul respectării tuturor dispozițiilor legale referitoare la protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal ale unei persoane fizice sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri (principiul limitării legate de scop).

Datele cu caracter personal furnizate de solicitanți prin completarea/înregistrarea cererilor, precum și prin depunerea unor acte/documente în susținerea acestora, sunt prelucrate în scopul îndeplinirii principalelor obligații/atribuții/funcții specifice registrului comerțului.

Informațiile înregistrate în registrul comerțului central computerizat/sistemul informatic integrat sunt stocate pe durată nelimitată. Cererile de înregistrare (formulare-tip) în registrul comerțului având ca obiect înregistrarea profesionistului, înscrierea în registru a mențiunilor privind actele și faptele profesioniștilor, precum și documentele depuse în susținerea acestora sunt arhivate la dosarul profesionistului (în format hârtie și electronic).

Publicarea înscrisurilor eliberate ca urmare a înscrierii mențiunilor în registrul comerțului/întocmite în cadrul compartimentelor de asistență se face cu respectarea dispozițiilor Regulamentului general privind protecția datelor, fiind limitate la numele și prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia şi statul de domiciliu ale acestor persoane, în afară de cazurile în care legea prevede altfel.

Astfel, în vederea respectării dispoziţiilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în ceea ce priveşte informaţiile despre persoanele fizice care dețin calități/funcții în cadrul unui profesionist înregistrat în registrul comerțului, înscrisurile eliberate solicitanţilor, inclusiv copiile/copiile certificate, conţin numai numele și prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia şi statul de domiciliu ale acestor persoane. Referitor la divulgarea și a altor date cu caracter personal, pe lângă cele menționate mai sus, facem precizarea că acestea pot fi eliberate numai în cazul în care solicitantul cererii este persoana vizată (persoana ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate) sau solicitantul justifică un interes legitim.

Oficiul Național al Registrului Comerțului asigură exercitarea de către persoanele vizate a drepturilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr,. 679/2016: dreptul de informare și acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dreptul de a face plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București).

Exercitarea drepturilor menționate, în condițiile și excepțiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 679/2016, mai sus se poate face printr-o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă prin poștă la adresa: București, Bd. Unirii, nr. 74, bl. J3b, tronson II+III, sector 3, cod poștal: 030837 sau prin e-mail la adresa: datepersonale@onrc.ro.

În temeiul art. 37 din Regulamentul general privind protecția datelor, la nivelul instituției a fost desemnat un Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, datele de contact fiind afișate pe pagina de internet Date cu caracter personal.

Date de contact

Datele de contact detaliate sunt disponibile aici.

Linkuri utile

Site-ul web oficial al Registrului Comerțului din România

Portalul de servicii online al Oficiului Național al Registrului Comerțului din România

Ultima actualizare: 31/01/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.