Registrele comerțului în țările UE

România

Această secțiune vă oferă o imagine de ansamblu asupra Registrului Comerțului din România, organizat de Ministerul Justiției – Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Conținut furnizat de
România

Istoria înființării registrului național al comerțului

Când a fost registrul fondat?

Registrul Comerțului a fost înființat în anul 1990 în conformitate cu Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului.

Prin OUG nr. 129 din 10 octombrie 2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților, Oficiul Național al Registrului Comerțului din România este o instituție publică cu personalitate juridică, organizată în subordinea Ministerului Justiției. Acesta ține, organizează și administrează registrul central computerizat al comerțului.

Oficiile registrului comerțului sunt organizate în subordinea Oficiului Național al Registrului Comerțului și funcționează în București și în fiecare din cele 41 de județe din România. Acestea țin, organizează și administrează registrele comerțului locale.

Când a fost registrul digitalizat?

A fost creat un portal dedicat prin care se furnizează noi servicii on-line mediului de afaceri și tuturor celor interesați, portal lansat în a doua jumătate a anului 2011.

Obiectivele Oficiului Național al Registrului Comerțului sunt:

 • informarea mediului de afaceri, a instituțiilor publice, mass-media și a persoanelor interesate cu privire la operațiunile efectuate în registrul comerțului;
 • reducerea timpului necesar pentru a obține acces la informații;
 • reducerea aglomerației de la ghișeele registrului comerțului;
 • reducerea timpului necesar pentru depunerea documentelor de înregistrare la registrul comerțului;
 • simplificarea procedurilor pentru înregistrarea profesioniștilor, pentru furnizarea informațiilor financiare și pentru solicitarea de informații și documente;
 • informarea solicitanților online și în timp real cu privire la datele din registrul comerțului.

Care este legislația aplicabilă în prezent?

Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului.

Legea nr. 31/1990

OUG NR. 44/2008.

Legea nr. 129/2019

Ordinul ministrului justiției nr. 380/C/2024 privind aprobarea tarifului pentru eliberarea de informații și documente din registrul comerțului

Ce informații oferă registrul comerțului?

Cine are dreptul de acces la registru?

Accesul la informațiile afișate pe website-ul ONRC este gratuit pentru orice persoană interesată, 24 de ore din 24. Accesând website-ul https://www.onrc.ro/index.php/ro/, se pot vizualiza informații privind:

 • formularele și documentele necesare efectuării înregistrărilor în registrul comerțului și în Registrul central al beneficiarilor reali;
 • formularele necesare și modalitatea de obținere de certificate constatatoare, furnizări de informații, copii / copii certificate, duplicate;
 • informații generale pentru persoanele interesate să desfășoare anumite activități reglementate, în funcție de caz, (profesioniști, persoane fizice, persoane juridice, instituții și autorități publice etc.;
 • legislația aplicabilă în domeniul registrului comerțului/Registrului central al beneficiarilor reali;
 • informații de interes public;
 • comunicate/informări de presă, evenimente;
 • informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • date de contact privind ONRC/ORCT (adresa sediu, email, nr. telefon/fax).

Pe website-ul registrului comerțului sunt disponibile următoarele:

 1. documente;
 2. informații, servicii structurate în secțiuni și servicii;
 3. informații cu privire la Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale;
 4. diverse informații publicitare – acces gratuit;
 5. formularele utilizate în cadrul instituției;
 6. formalitățile de înregistrare la Registrul Comerțului pentru fiecare categorie de profesioniști și de operațiuni;
 7. formalități de înregistrare în Registrul central al beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului pentru persoanele juridice care au obligația de înmatriculare în registrul comerțului,
 8. date statistice cu privire la operațiunile înregistrate.
  • istoricul instituției
  • rețeaua ORC
  • formulare (pentru profesioniști etc.) și formalități necesare
  • tariful perceput pentru serviciile oferite de ONRC
  • servicii
  • legislație
  • date statistice
  • media

Accesul la informațiile afișate pe portalul de servicii online al Oficiului Național al Registrului Comerțului este gratuit, 24 de ore din 24 și este permis după înregistrarea ca utilizator (crearea unui nume de utilizator și a unei parole), operațiune gratuită.

Informațiile din cadrul portalului Oficiului Național al Registrului Comerțului sunt structurate pe servicii oferite gratuit sau contra cost, conform legislației în vigoare.

În registrul comerțului se înregistrează toate actele, faptele, mențiunile, înscrisurile și identitatea profesioniștilor implicați, a căror înregistrare este impusă prin lege și orice alte acte sau înscrisuri prevăzute în mod expres de lege.

Serviciile online ale Oficiului Național al Registrului Comerțului sunt disponibile în cadrul Portalului de Servicii online, portal realizat prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, „Investiții pentru viitorul dumneavoastră!” în cadrul proiectului „Servicii on-line (de e-Guvernare) oferite de ONRC pentru comunitatea de afaceri prin intermediul unui portal dedicat”.

Serviciile online ale Oficiului Național al Registrului Comerțului furnizate prin intermediul Portalului de Servicii sunt:

 • Infocert;
 • Recom online;
 • Verificare disponibilitate denumire firmă și rezervare online denumire firmă;
 • Verificări preliminare (verificare disponibilitate și/sau rezervare denumire persoană juridică/fizică, întreprindere individuală/familială);
 • Înregistrări în Registrul Comerțului și autorizare persoane juridice;
 • Actualizarea datelor de contact ale societăților înregistrate în Registrul Comerțului;
 • Furnizare informații privind istoricul societății, statistici;
 • Eliberări documente (certificate constatatoare);
 • Stadiu dosar;
 • Înștiințare cereri Registrul Comerțului depuse;
 • Încheieri amânare cereri Registrul Comerțului;
 • Publicitate privind diverse situații ale persoanelor juridice, efectuată prin Buletinul Electronic al Registrului Comerțului (BERC);
 • Statistici (operațiuni în registrul central al comerțului, societăți cu participare străină la capital);
 • Formulare offline Registrul Comerțului;
 • Înregistrarea declarației privind beneficiarul real al persoanei juridice;
 • Furnizare de informații din Registrul central al beneficiarilor reali.

Serviciul Recom online, componenta pe bază de abonament, care este accesibilă după încheierea unui contract cu beneficiarul, accesul fiind asigurat 24 de ore din 24, furnizează contra cost, următoarele informații despre profesioniști:

 • denumire și forma de organizare;
 • informații de identificare (număr de ordine în Registrul Comerțului, Identificator Unic la Nivel European, cod unic de înregistrare, adresă sediu social/profesional, contacte firmă (telefon, fax);
 • sediu social/profesional (act sediu, data de început a valabilității pentru dovada de sediu, data expirării dovezii de sediu, durata sediului);
 • capital social subscris și vărsat;
 • obiectul principal de activitate declarat/autorizat de profesionist;
 • obiectele secundare de activitate declarate/autorizate de profesionist;
 • date de identificare cu privire la persoanele fizice și juridice asociate;
 • date de identificare cu privire la administratori;
 • date cu privire la embleme;
 • date cu privire la filiale/sucursale/subunități (sediul , telefon);
 • date cu privire la sediile secundare/puncte de lucru (sediul , telefon);
 • date cu privire la sedii și/sau activități autorizate conform art.15 din Legea 359/2004 / art. 121 din Legea nr. 265/2022;
 • date cu privire la drepturi de proprietate;
 • date cu privire la concordat preventiv;
 • date cu privire la fapte aflate sub incidența art.21, lit. e) - h) din Legea nr. 26/1990 / art. 103 din Legea nr. 265/2022;
 • date cu privire la alte mențiuni;
 • date legate de bilanț (cifră de afaceri, număr mediu de angajați, profit brut), în cazul în care aceste informații au fost furnizate de către Ministerul Finanțelor .

Dintre serviciile disponibile gratuit, amintim:

 • Recom online - componenta gratuită a serviciului;
 • Formulare electronice;
 • Înregistrarea online în registrul comerțului a profesioniștilor;
 • Înregistrarea online a declarației privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice;
 • Acces online la informații din Registrul central al beneficiarilor reali (pentru autorități/instituții care au competențe de supraveghere/control și entități raportoare atunci când aplică măsurile de cunoaștere a clientelei);
 • Verificare disponibilitate și rezervare online denumire firmă;
 • Stadiul cererilor de înregistrare în registrul comerțului;
 • Consultarea secțiunii cu privire la încheierile de amânare a soluționării cererilor de înregistrare în registrul comerțului;
 • Accesul la anumite informații publicitare (situații financiare, dizolvări voluntare, etc.), prin Buletinul Electronic al Registrului Comerțului (BERC).

Principalele servicii oferite de Buletinul Electronic al Registrului Comerțului sunt:

 • Consultarea articolelor publicate ale profesioniștilor
 • Consultarea buletinelor în care sunt publicate articolele profesioniștilor
 • Obținerea documentului care atestă publicarea unui articol (dovadă publicării)
 • Primirea de notificări la publicarea articolelor
 • Obținerea unor rapoarte de interes.

IMPORTANT: Accesul în toate secțiunile site-ului web și în portal este gratuit, 24 de ore din 24.

Accesul la informațiile înregistrate în registrul comerțului

Furnizarea informațiilor înregistrate în registrul comerțului și eliberarea de copii de pe actele aferente se realizează conform art. 11 din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului:

 1. Registrul comerțului este public. Oficiul registrului comerțului eliberează, la cererea și pe cheltuiala persoanei interesate, în limba română, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal, informații și certificate constatatoare despre datele înregistrate în registrul comerțului, precum și certificate constatatoare că un anumit act sau fapt nu este înregistrat, copii și/sau copii certificate de pe toate actele înregistrate sau prezentate ori ale oricărei părți a acestora, în forma în care au fost depuse în susținerea cererilor de înregistrare.
 2. Cererea de eliberare de informații și documente poate fi depusă la ghișeu, poate fi transmisă prin poștă sau prin servicii de curierat ori prin mijloace electronice, fiind însoțită, cu excepția cererii semnate cu semnătură electronică calificată, de o copie a actului de identitate.
 3. Oficiul registrului comerțului eliberează, prin mijloace electronice, documentele prevăzute la punctul 1. în formă electronică, semnate cu semnătură electronică calificată sau cu sigiliul electronic calificat, după caz, ori pe suport hârtie, la sediul ONRC și al oficiilor registrului comerțului, respectiv prin servicii de poștă sau curierat.
 4. Copiile sunt certificate pentru conformitate. Cele în format electronic sunt certificate prin aplicarea semnăturii electronice. La cerere, se pot elibera și copii fără formalitatea certificării.
 5. Copiile în format electronic ale documentelor și informațiile prevăzute la punctul 1. se pun la dispoziția publicului și prin sistemul de interconectare a registrelor comerțului.
 6. Documentele primite, respectiv transmise pe cale electronică se gestionează și prin interconectarea cu Punctul de contact unic electronic, denumit în continuare PCU, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare.
 7. Pentru informațiile și documentele eliberate se percepe un tarif, pe nivele de tarifare, stabilit prin ordin al ministrului justiției, care nu poate depăși costurile administrative aferente eliberării informațiilor sau documentelor și care include costurile asociate dezvoltării și întreținerii registrului comerțului.
 8. Informațiile și documentele prevăzute la punctul 1. se eliberează, cu titlu gratuit, autorităților și instituțiilor publice, precum și misiunilor diplomatice acreditate în România.
 9. Informațiile prevăzute la punctul 1. se eliberează, cu titlu gratuit, și altor persoane juridice în afara celor menționate la punctul 8., dacă acestea sunt prevăzute expres de lege.
 10. ONRC și oficiile registrului comerțului eliberează, cu titlu gratuit, jurnaliștilor și reprezentanților mijloacelor de informare în masă informații punctuale înregistrate în registrul comerțului, care pot fi utilizate numai în scopul informării opiniei publice.

Ce informații conține registrul?

Ce tipuri de date sunt stocate (entități înregistrate în registrul public, informații privind insolvența, rapoarte financiare...)?

În conformitate cu Legea nr. 265/2022, registrul comerțului conține informații cu privire la profesioniștii înregistrați, respectiv:

 • societăți;
 • societăți naționale;
 • companii naționale
 • regii autonome;
 • societăți cooperative;
 • organizații cooperatiste;
 • grupuri de interes economic;
 • grupuri europene de interes economic;
 • societăți europene;
 • societăți cooperative europene;
 • persoane fizice autorizate;
 • întreprinderi individuale;
 • întreprinderi familiale și
 • alte persoane fizice și juridice, prevăzute de lege.

În cursul exercitării activității sau la încetarea acesteia, profesioniștii prevăzuți la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 265/2022 au obligația de a solicita înregistrarea mențiunilor privind actele și faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege.

Actele și faptele care se înregistrează în registrul comerțului sunt prevăzute la art. 88 – 100 din Legea nr. 265/2022.

Persoanele juridice înmatriculate în registrul comerțului sau, după caz, persoanele interesate au obligația de a depune la ORCT, pentru menționare în registrul comerțului:

 1. prospectul de emisiune de acțiuni, pentru constituirea prin subscripție publică a societăților pe acțiuni, inclusiv în vederea autorizării publicării acestuia de către registratorul de registrul comerțului, precum și orice modificare a acestuia;
 2. prospectul de emisiune de acțiuni pentru majorarea prin subscripție publică a capitalului social al societăților pe acțiuni, inclusiv în vederea autorizării publicării acestuia de către registratorul de registrul comerțului, precum și orice modificare a acestuia;
 3. hotărârea/decizia organului de conducere, în cazul în care menționarea în registrul comerțului și publicarea sunt obligatorii, potrivit legii;
 4. dovada privind prelungirea termenului de deținere cu titlu legal a spațiului în care sunt/este stabilite/stabilit sediul social și/sau sediul secundar;
 5. situațiile finale de lichidare și repartizare și, după caz, darea de seamă asupra gestiunii administratorilor, respectiv a membrilor directoratului, dacă unul sau mai mulți dintre aceștia sunt numiți lichidatori;
 6. actele privind operațiuni asupra fondului de comerț;
 7. registrele și actele persoanei juridice radiate, dacă nu mai există asociați/acționari/membri sau aceștia refuză deținerea;
 8. hotărârea adunării generale a asociaților/acționarilor privind dobândirea de către societate a unui bun de la un fondator sau acționar, atunci când menționarea este obligatorie, potrivit LSC;
 9. plângerea împotriva încheierii registratorului de registrul comerțului ;
 10. opoziția formulată împotriva hotărârii adunării generale a asociaților/acționarilor, precum și opoziția formulată împotriva altor acte prevăzute în mod expres de lege;
 11. proiectul de fuziune sau de divizare;
 12. specimenul de semnătură în cazul grupurilor de interes economic, al grupurilor europene de interes economic, respectiv al societăților cooperative;
 13. cererea de radiere formulată de persoana care se consideră prejudiciată prin înregistrarea unor mențiuni în registrul comerțului;
 14. orice alte înscrisuri pentru care legea prevede obligația menționării în registrul comerțului.

Persoanele interesate să depună spre menționare în registrul comerțului înscrisuri în privința cărora legea nu prevede obligativitatea efectuării publicității lor vor completa în acest sens cererea-tip și vor anexa înscrisurile respective, și, după caz, dovada achitării tarifelor legale corespunzătoare.

În registrul comerțului se menționează:

 1. raportul administratorului judiciar sau, după caz, al lichidatorului judiciar asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului;
 2. notificarea privind deschiderea procedurii generale/simplificate de insolvență;
 3. copia planului de reorganizare propus;
 4. notificarea privind intrarea în faliment în procedura generală/simplificată a insolvenței;
 5. hotărârea judecătorească definitivă de atragere a răspunderii patrimoniale a administratorului statutar;
 6. procesul verbal prin care se confirmă acordul de restructurare – în cadrul procedurii acordului de restructurare;
 7. planul de restructurare – în cadrul procedurii concordatului preventiv;
 8. hotărârile judecătorești privind deschiderea și închiderea unei proceduri de concordat preventiv potrivit Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 9. hotărârile judecătorești pronunțate în procedura insolvenței care sunt comunicate ORCT, potrivit legii;
 10. alte acte emise de instanțele judecătorești, de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, în condițiile legii.

În registrul comerțului, în baza actelor menționate, se înregistrează următoarele mențiuni în legătură cu profesioniștii înregistrați în registrul comerțului supuși unei proceduri de prevenire a insolvenței sau de insolvență:

 1. deschiderea procedurii de insolvență (generală/simplificată);
 2. deschiderea procedurii de reorganizare judiciară ca urmare a confirmării planului de reorganizare propus;
 3. intrarea în faliment (prin procedură simplificată/generală);
 4. ridicarea dreptului debitorului de a-și conduce activitatea;
 5. atragerea răspunderii patrimoniale a administratorului statutar;
 6. desemnarea administratorului judiciar și a lichidatorului judiciar, după caz;
 7. desemnarea administratorului special;
 8. înlocuirea administratorului/lichidatorului judiciar, după caz;
 9. închiderea procedurii de reorganizare judiciară;
 10. închiderea procedurii de faliment;
 11. radierea debitorului;
 12. modificarea actelor constitutive ale debitorului persoană juridică la solicitarea administratorului judiciar, pe baza hotărârii judecătorești definitive de confirmare a planului de reorganizare;
 13. confirmarea acordului de restructurare în cadrul procedurii acordului de restructurare;
 14. menționarea planului de restructurare în cadrul procedurii concordatului preventiv;
 15. deschiderea și închiderea unei proceduri de concordat preventiv;
 16. alte mențiuni prevăzute de lege care se efectuează la debitorii înregistrați în registrul comerțului asupra cărora este incidentă procedura insolvenței.

Registrul central al beneficiarilor reali

Potrivit Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, Oficiul Național al Registrului Comerțului are obligația de a ține Registrul central al beneficiarilor reali, în care sunt înregistrați beneficiarii reali ai persoanelor juridice care au obligația de înmatriculare în registrul comerțului,

Accesul la Registrul central al beneficiarilor reali este asigurat, în conformitate cu normele privind protecția datelor cu caracter personal:

 1. autorităților care au competențe de supraveghere și control, organelor judiciare, în condițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, și Oficiului, în timp util, fără nicio restricție și fără a alerta persoana în cauză;
 2. entităților raportoare atunci când aplică măsurile de cunoaștere a clientelei;
 3. oricărei persoane fizice sau juridice (contra cost).

Ce documente sunt arhivate/stocate (dosare, registre de documente, statute, procese-verbale ale adunărilor generale...)?

Ca efect al înregistrării persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale care desfășoară activități economice cu sediul social/sediul profesional pe raza tribunalului, prin registrul comerțului se realizează evidența datelor din documentele de înregistrare ale persoanelor supuse înregistrării și arhiva oficială a documentelor cu caracter constitutiv sau modificator ale acestora și a altor documente prevăzute în mod expres de lege.

Funcția de arhivare a înscrisurilor în baza cărora se efectuează înregistrările în registrul comerțului se realizează prin păstrarea și conservarea fizică și/sau pe suport electronic a tuturor înscrisurilor în baza cărora sunt efectuate înregistrările în registrul comerțului, a înscrisurilor care atestă efectuarea înregistrărilor persoanelor înregistrate, a situațiilor financiare anuale, a raportului și, după caz, raportului consolidat al consiliului administrativ, respectiv al directoratului, raportului cenzorului sau raportului auditorului financiar, după caz, a situațiilor financiare anuale consolidate, precum și a registrelor persoanelor juridice care se depun la registrul comerțului.

Dosarul fiecărui profesionist înregistrat în registrul comerțului cuprinde toate înscrisurile depuse în legătură cu înregistrarea sau cu orice operațiune care, potrivit legii, se efectuează în registrul comerțului, precum și înscrisurile care atestă înregistrarea. Înscrisurile depuse la registrul comerțului în vederea îndeplinirii unor proceduri prealabile înmatriculării, cerute de lege, se păstrează într-o mapă separată. După înmatriculare, acestea se trec în dosarul profesionistului.

Arhivarea documentelor persoanelor fizice și juridice înregistrate în registrul comerțului se face cu respectarea dispozițiilor Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată.

Cum pot efectua o căutare (și care sunt criteriile de căutare disponibile)?

Pe site-ul web al registrului

Persoana interesată poate căuta informații pe site-ul web al ONRC, prin introducerea în câmpul de căutare a unui cuvânt cheie.

Care sunt criteriile de căutare disponibile?

Informațiile gratuite disponibile în cadrul serviciului Recom on-line pot fi căutate prin introducerea următoarelor criterii:

 • denumirea profesionistului;
 • numărul de înregistrare în registrul comerțului;
 • codul unic de înregistrare;
 • județul în care se află sediul social/profesional.

Informațiile generale pentru persoanele interesate care sunt oferite cu titlu gratuit de către serviciul Recom online includ:

 1. firma și forma juridică;
 2. sediul social/profesional și, în cazul sucursalelor, statul membru în care este înregistrat;
 3. numărul de ordine din registrul comerțului, EUID și codul unic de înregistrare;
 4. starea;
 5. pagina de internet, dacă există;
 6. reprezentanții legali ai persoanei juridice și dacă aceștia sunt împuterniciți să acționeze împreună sau separat, precum și reprezentantul întreprinderii familiale;
 7. sucursalele deschise în alt stat membru, inclusiv firma, numărul de înregistrare, EUID și statul membru în care este înregistrată sucursala.

Cum pot obține documente?

În mod gratuit?

Informații și documente referitoare la profesioniștii înregistrați în registrul comerțului sunt eliberate cu titlu gratuit autorităților și instituțiilor publice, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii, instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea, precum și misiunilor diplomatice acreditate și altor persoane juridice prevăzute de lege.

Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale eliberează cu titlu gratuit jurnaliștilor și reprezentanților mijloacelor de informare în masă informații punctuale înregistrate în registrul comerțului. Informațiile eliberate jurnaliștilor și reprezentanților mijloacelor de informare în masă, pot fi utilizate numai în scopul informării opiniei publice.

Prin plata unui tarif?

Oficiul registrului comerțului eliberează, pe cheltuiala persoanei care a înregistrat cererea, informații, certificate constatatoare despre datele înregistrate în registrul comerțului, precum și certificate constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat, copii și copii certificate de pe înregistrările efectuate în registru și de pe actele prezentate, pentru care se percep tarife. Actele respective pot fi cerute și eliberate și prin corespondență.

Cum pot obține informații, certificate constatatoare despre datele înregistrate în registrul comerțului, certificate constatatoare că un anumit act sau fapt nu este înregistrat, respectiv copii și/sau copii certificate de pe toate actele înregistrate sau prezentate?

Modalități de acces la informații:

 • online, prin accesarea serviciului InfoCert (nu necesită utilizarea unei semnături electronice; plata se efectuează doar prin card bancar)
 • online, prin portalul ONRC, aici (necesită utilizarea unei semnături electronice; plata se efectuează prin card bancar sau ordin de plată)
 • e-mail: onrc@onrc.ro (plata prin ordin de plată sau la ghișeu)
 • fax nr. +40213160829 (plata prin ordin de plată sau la ghișeu)
 • prin poștă (plata prin ordin de plată; se achită suplimentar tariful auxiliar de 7,68 lei)
 • la ghișeu – ONRC și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale.

Prin serviciul InfoCert se pot obține online certificate constatatoare. Serviciul poate fi accesat prin intermediul portalului ONRC, secțiunea Informații - Certificate constatatoare, iar în ceea ce privește modalitatea de plată, aceasta se efectuează on-line prin utilizarea unui card bancar Visa sau Mastercard. Serviciul electronic InfoCert furnizează documente cu semnătură electronică, în mod automat, fără intervenția operatorului de date, 24/24 ore, 7/7 zile, iar plata se realizează electronic, prin utilizarea unui card bancar, solicitantul obținând o factură electronică, nefiind necesară deținerea semnăturii electronice de către solicitant.

Prin serviciul Recom online, componenta pe bază de abonament, care este accesibilă după încheierea unui contract cu beneficiarul, accesul fiind asigurat 24 de ore din 24, se pot obține online certificate constatatoare și/sau furnizări de informații din registrul comerțului.

Modalități de obținerea a unei copii/copii certificate de pe un document existent în arhivă:

Modalități de obținere a duplicatelor certificatelor constatatoare care atestă depunerea declarațiilor pe proprie răspundere privind autorizarea funcționării

Procedura de înregistrare

Cum pot lansa procedura de înregistrare (modul de depunere a cererilor la registru, certificarea documentelor, tipul de documente care trebuie anexate)?

În persoană

Cererea de înregistrare sau, după caz, alt tip de cerere, însoțită de documentele necesare înregistrării, se depune la ghișeu sau prin transmitere prin servicii de poștă/curierat la oficiul registrului comerțului în a cărui rază teritorială este situat sediul/sediul social/profesional al acestora / la oricare dintre oficiile registrului comerțului de către persoanele menționate la art. 79-81 din Legea nr. 265/2022, personal sau prin împuternicit.

Cererea de înmatriculare în registrul comerțului a unei persoane juridice se semnează de reprezentantul legal al acesteia sau de împuternicitul acestuia cu procură specială sau generală autentică sau de avocat, în baza unei împuterniciri avocațiale, ori de către oricare asociat, acționar sau membru.

Cererea de înregistrare a sucursalei unei persoane juridice cu sediul în România sau în străinătate se semnează de reprezentantul persoanei juridice care se ocupă nemijlocit de activitățile sucursalei, personal sau prin împuternicit cu procură specială/generală autentică, sau de avocat, cu împuternicire avocațială.

Cererea de înregistrare a persoanei fizice autorizate și a întreprinderii individuale se semnează de persoana fizică care solicită înregistrarea ca persoană fizică autorizată, respectiv de titularul întreprinderii individuale, personal sau prin împuternicit cu procură specială/generală și autentică, sau de avocat, cu împuternicire avocațială.

Cererea de înregistrare a întreprinderii familiale se semnează de reprezentantul desemnat prin acordul de constituire sau de împuternicitul acestuia cu procură specială/generală și autentică sau de avocat, cu împuternicire avocațială.

Documentele depuse în susținerea cererilor de înregistrare se redactează în limba română.

Solicitanții înregistrării sau persoanele înregistrate în registrul comerțului pot depune documentele în susținerea cererilor de înregistrare redactate în una dintre limbile oficiale ale statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ai căror cetățeni sunt, însoțite de traduceri în limba română, realizate de un traducător autorizat.

La cerere, se poate asigura și publicitatea înscrisurilor traduse în una dintre limbile oficiale ale statelor membre ale Uniunii Europene, documentele fiind depuse în traducere realizată de un traducător autorizat.

Înscrisurile traduse într-o limbă străină se vor redacta fie pe două coloane, cuprinzând în prima coloană textul în limba română, iar în cea de-a doua textul în limba străină, fie în mod succesiv, mai întâi textul în limba română, continuându-se cu textul în limba străină.

În caz de neconcordanță între actele și informațiile publicate în limba română și traducerea publicată voluntar, aceasta din urmă nu este opozabilă terților; cu toate acestea, terții se pot prevala de traducerea publicată voluntar, cu excepția cazului în care societatea dovedește că ei au avut cunoștință de versiunea care făcea obiectul publicității obligatorii.

Înscrisurile depuse în susținerea cererii de înregistrare care fac parte din categoria actelor oficiale se prezintă la oficiul registrului comerțului în condițiile prevăzute de lege.

Online

Cererea de înregistrare și înscrisurile cerute de lege pot fi transmise în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poșta electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică calificată.

Cum sunt examinate cererile depuse?

Cererea de înregistrare în registrul comerțului se soluționează de către registrator, pe bază de înscrisuri, în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea cererii.

Dacă cererea de înregistrare și documentele depuse în susținerea acesteia sau formularul-tip de act constitutiv, după caz, sunt incomplete sau nu corespund cerințelor legale pentru înființarea, constituirea, organizarea și funcționarea profesioniștilor care au obligația înregistrării ori dacă registratorul apreciază că sunt necesare și alte informații sau documente pentru soluționarea cererii, acesta acordă, prin încheiere, un termen de remediere sau de completare de cel mult 15 zile calendaristice.

Termenul și motivele amânării se afișează pe portalul de servicii online al ONRC, putând fi consultate și prin intermediul stațiilor de lucru amenajate la sediul oficiilor registrului comerțului.

Termenul de soluționare a cererii de înregistrare și termenul de eliberare a documentelor prevăzute de lege se modifică în mod corespunzător.

În cazul în care solicitantul remediază/completează cererea de înregistrare anterior expirării termenului stabilit de registrator și solicită preschimbarea termenului de soluționare, cererea de înregistrare este soluționată în ziua următoare zilei remedierii/completării.

Dacă în termenul legal solicitantul nu își îndeplinește obligațiile dispuse prin încheierea de amânare, cererea de înregistrare este respinsă.

În cazul renunțării la soluționarea cererilor adresate oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, precum și în cazul respingerii cererilor de înregistrare, se restituie tariful de publicare în Monitorul Oficial al României, dacă acesta a fost achitat.

La solicitarea părții sau a reprezentantului acesteia se organizează audiență publică pentru soluționarea cererii de înregistrare.

Efectele juridice ale înregistrării

Efectul înscrierilor asupra terților în conformitate cu articolul 17 din Directiva 2017/1132/UE

Dispozițiile din legislația națională conform cărora părțile terțe pot utiliza informațiile și documentele înregistrate în registrul comerțului, potrivit prevederilor 17 din Directiva (UE) 2017/1132 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2017 privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale, sunt următoarele:

 1. Potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 265/2022, registrul comerțului este serviciul public de interes general prin care se asigură înregistrarea și publicitatea profesioniștilor persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, înmatricularea și publicitatea profesioniștilor societăți, societăți europene, societăți cooperative, societăți cooperative europene, organizații cooperatiste de credit, grupuri de interes economic și grupuri europene de interes economic, cu sediul principal în România, înregistrarea și publicitatea sucursalelor acestora, precum și a sucursalelor persoanelor juridice enumerate cu sediul principal în străinătate.

De asemenea, conform art. 43 alin. (1) din Legea nr. 265/2022, în cursul exercitării activității sau la încetarea acesteia, profesioniștii prevăzuți la art. 4 alin. (1) au obligația de a solicita înregistrarea mențiunilor privind actele și faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege

Furnizarea informațiilor înregistrate în registrul comerțului și eliberarea de copii de pe actele aferente se realizează conform art. 11 din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului:

 1. Registrul comerțului este public. Oficiul registrului comerțului eliberează, la cererea și pe cheltuiala persoanei interesate, în limba română, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal, informații și certificate constatatoare despre datele înregistrate în registrul comerțului, precum și certificate constatatoare că un anumit act sau fapt nu este înregistrat, copii și/sau copii certificate de pe toate actele înregistrate sau prezentate ori ale oricărei părți a acestora, în forma în care au fost depuse în susținerea cererilor de înregistrare.
 2. Cererea de eliberare de informații și documente poate fi depusă la ghișeu, poate fi transmisă prin poștă sau prin servicii de curierat ori prin mijloace electronice, fiind însoțită, cu excepția cererii semnate cu semnătură electronică calificată, de o copie a actului de identitate.
 3. Oficiul registrului comerțului eliberează, prin mijloace electronice, documentele prevăzute la punctul 1. în formă electronică, semnate cu semnătură electronică calificată sau cu sigiliul electronic calificat, după caz, ori pe suport hârtie, la sediul ONRC și al oficiilor registrului comerțului, respectiv prin servicii de poștă sau curierat.
 4. Copiile sunt certificate pentru conformitate. Cele în format electronic sunt certificate prin aplicarea semnăturii electronice. La cerere, se pot elibera și copii fără formalitatea certificării.
 5. Copiile în format electronic ale documentelor și informațiile prevăzute la punctul 1. se pun la dispoziția publicului și prin sistemul de interconectare a registrelor comerțului.
 6. Documentele primite, respectiv transmise pe cale electronică se gestionează și prin interconectarea cu Punctul de contact unic electronic, denumit în continuare PCU, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare.
 7. Pentru informațiile și documentele eliberate se percepe un tarif, pe nivele de tarifare, stabilit prin ordin al ministrului justiției, care nu poate depăși costurile administrative aferente eliberării informațiilor sau documentelor și care include costurile asociate dezvoltării și întreținerii registrului comerțului.
 8. Informațiile și documentele prevăzute la punctul 1. se eliberează, cu titlu gratuit, autorităților și instituțiilor publice, precum și misiunilor diplomatice acreditate în România.
 9. Informațiile prevăzute la punctul 1. se eliberează, cu titlu gratuit, și altor persoane juridice în afara celor menționate la punctul 8., dacă acestea sunt prevăzute expres de lege.
 10. ONRC și oficiile registrului comerțului eliberează, cu titlu gratuit, jurnaliștilor și reprezentanților mijloacelor de informare în masă informații punctuale înregistrate în registrul comerțului, care pot fi utilizate numai în scopul informării opiniei publice.

Opozabilitatea actelor și faptelor persoanelor supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului se realizează potrivit prevederilor art. 46 din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului:

 1. Înmatricularea și mențiunile sunt opozabile terților de la data înregistrării lor în registrul comerțului ori de la data publicării înscrisurilor în Monitorul Oficial al României sau în Buletinul electronic al registrului comerțului, acolo unde legea dispune astfel.
 2. Persoana care are obligația de a cere o înregistrare nu poate opune terților actele ori faptele neînregistrate, în afară de cazul în care face dovada că ele erau cunoscute de aceștia. Terții sunt întotdeauna în măsură să invoce actele sau faptele cu privire la care nu s-a îndeplinit publicitatea, în afară de cazul în care omisiunea publicității le lipsește de efecte.
 3. Oficiul Național al Registrului Comerțului publică pe pagina sa de internet și pe portalul de servicii on-line și transmite spre publicare pe portalul european e-Justiție informații actualizate privind legislația națională în ceea ce privește publicitatea și opozabilitatea față de terți a actelor, faptelor și mențiunilor persoanelor supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului.”

De asemenea, pentru societăți există prevedere specială în acest sens la art. 50 – 51 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

Art. 50

 1. Actele sau faptele, pentru care nu s-a efectuat publicitatea prevăzută de lege, nu pot fi opuse terților, în afară de cazul în care societatea face dovada că aceștia le cunoșteau.
 2. Operațiunile efectuate de societate înainte de a 16-a zi de la data efectuării publicității prevăzute de lege nu sunt opozabile terților care dovedesc că au fost în imposibilitate de a lua cunoștință despre ele.

Art. 51

 1. Terții sunt întotdeauna în măsură să invoce actele sau faptele cu privire la care nu s-a îndeplinit publicitatea, în afară de cazul în care omisiunea publicității le lipsește de efecte.

  Potrivit art. 7 alin. (1) din Legea nr. 265/2022, registrul comerțului este structurat pe următoarele categorii de registre:
  1. un registru pentru înregistrarea societăților, companiilor naționale, societăților naționale, regiilor autonome, grupurilor de interes economic, societăților europene, grupurilor europene de interes economic, a altor persoane juridice expres prevăzute de lege, cu sediul principal în România, a sucursalelor acestora și, după caz, a sucursalelor persoanelor juridice cu sediul principal în străinătate;
  2. un registru pentru înregistrarea societăților cooperative și societăților cooperative europene cu sediul principal în România, a sucursalelor acestora și, după caz, a sucursalelor societăților cooperative sau societăților cooperative europene cu sediul principal în străinătate;
  3. un registru pentru înregistrarea persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, cu sediul profesional și, după caz, puncte de lucru în România.
 2. Conform art. 5 alin. (1) din Legea nr. 265/2022, înregistrarea în registrul comerțului se face în baza încheierii registratorului prin care se soluționează cererile de înregistrare sau, după caz, în baza unei hotărâri judecătorești definitive ori, acolo unde legea prevede, a unei hotărâri executorii. În cazul în care înregistrarea se dispune prin hotărâre judecătorească, aceasta se poate realiza și în baza actului procedural care redă dispozitivul hotărârii judecătorești.
 3. Potrivit art. 107 alin. (2) din Legea nr. 265/2022, data înregistrării în registrul comerțului este data la care înregistrarea a fost efectiv operată în acest registru.
 4. Conform art. 107 alin. (3) din Legea nr. 265/2022, înregistrarea în registrul comerțului se operează în termen de 24 de ore de la data la care a fost dispusă de către registrator prin încheiere.
 5. Potrivit art. 6 alin. (1) din Legea nr. 265/2022, registrul comerțului este ținut de ONRC, în sistem informatic, iar înregistrarea în registrul comerțului și în alte registre ținute de ONRC se efectuează electronic.

Diferențe între înscrierea în registru și publicarea sa

Înmatricularea și mențiunile sunt opozabile terților de la data înregistrării lor în registrul comerțului ori de la data publicării înscrisurilor în Monitorul Oficial al României sau în Buletinul electronic al registrului comerțului, acolo unde legea dispune astfel.

Operațiunile efectuate de persoana fizică sau juridică înainte de a 16-a zi de la data înregistrării acestora în registrul comerțului nu sunt opozabile terților care dovedesc că au fost în imposibilitate de a lua cunoștință despre ele.

Persoana care are obligația de a cere o înregistrare nu poate opune terților actele ori faptele neînregistrate, în afară de cazul în care face dovada că ele erau cunoscute de aceștia. Terții sunt întotdeauna în măsură să invoce actele sau faptele cu privire la care nu s-a îndeplinit publicitatea, în afară de cazul în care omisiunea publicității le lipsește de efecte.

Înscrisurile prevăzute la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 265/2022 se transmit electronic de către oficiul registrului comerțului, spre publicare, Monitorului Oficial al României, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării în registrul comerțului.

În cazul în care există neconcordanțe între datele înregistrate în registrul comerțului și cele cuprinse în documentele arhivate în dosarul profesionistului înregistrat în registrul comerțului, prevăzut la art. 8 din Legea nr. 265/2022, față de terți prevalează datele înregistrate în registru.

În cazul documentelor și informațiilor publicate în Buletin sau, după caz, în Monitorul Oficial al României, dacă există orice neconcordanță între acestea și datele și documentele înregistrate în registru, acestea din urmă prevalează față de terți.

În cazul în care neconcordanța de mai sus intervine din motive ce nu îi sunt imputabile profesionistului, oficiul registrului comerțului sau, după caz, Regia Autonomă "Monitorul Oficial" va corecta înregistrarea mențiunii din registru, respectiv va republica, în extras, textul rectificat, pe cheltuiala sa, la cererea profesionistului.

Cui îi revine responsabilitatea pentru exactitatea înregistrărilor?

Înregistrarea în registrul comerțului a actelor și faptelor prevăzute de lege se realizează, după caz, la cererea persoanelor fizice și/sau juridice supuse obligației de înregistrare, a oricăror alte persoane interesate și din oficiu.

În cursul exercitării activității sau la încetarea acesteia, profesioniștii prevăzuți la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 265/2022 au obligația de a solicita înregistrarea mențiunilor privind actele și faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege, în cel mult 15 zile de la data actelor sau producerii faptelor supuse obligației de înregistrare.

Înregistrarea mențiunilor se poate face și la cererea persoanelor interesate, în cazurile prevăzute de lege, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care au cunoscut actul sau faptul supus înregistrării.

Solicitanții înregistrării și, după caz, reprezentanții legali/împuterniciții acestora răspund, potrivit legii, pentru legalitatea, autenticitatea, exactitatea datelor cuprinse în cererile de înregistrare și în documentele depuse de aceștia în susținere.

Potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 265/2022, înregistrarea în registrul comerțului se face în baza încheierii registratorului prin care se soluționează cererile de înregistrare sau, după caz, în baza unei hotărâri judecătorești definitive ori, acolo unde legea prevede, a unei hotărâri executorii. În cazul în care înregistrarea se dispune prin hotărâre judecătorească, aceasta se poate realiza și în baza actului procedural care redă dispozitivul hotărârii judecătorești.

Conform art. 107 din Legea nr. 265/2022, dacă sunt îndeplinite cerințele legale pentru înființarea, constituirea, organizarea și funcționarea profesioniștilor care au obligația înregistrării, registratorul pronunță o încheiere de admitere a cererii de înregistrare, în termen de o zi lucrătoare de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a cererii sau, după caz, de la data îndeplinirii tuturor formalităților și primirii tuturor documentelor și informațiilor, dispuse de registrator, pentru constituire și înregistrare.

Data înregistrării în registrul comerțului este data la care înregistrarea a fost efectiv operată în acest registru.

Înregistrarea în registrul comerțului se operează în termen de 24 de ore de la data la care a fost dispusă de către registrator prin încheiere.

Persoanele juridice dobândesc personalitate juridică de la data operării efective a înregistrării în registrul comerțului.

Încheierea registratorului este executorie, dacă legea nu prevede altfel și este supusă numai plângerii. Plângerea nu este suspensivă de executare. Actele prin care se dispune o înregistrare în registrul comerțului se duc la îndeplinire de către personalul ORCT.

Proceduri privind protecția datelor

Proceduri referitoare la drepturile persoanei vizate în ceea ce privește publicarea și stocarea datelor sale cu caracter personal

În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în actele normative care reglementează activitatea registrului comerțului, Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale/birourile teritoriale colectează, procesează și prelucrează date și informații, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, cărora le sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

În calitate de operator de date cu caracter personal, Oficiul Național al Registrului Comerțului a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în scopul respectării tuturor dispozițiilor legale referitoare la protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal ale unei persoane fizice sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri (principiul limitării legate de scop).

Datele cu caracter personal furnizate de solicitanți prin completarea/înregistrarea cererilor, precum și prin depunerea unor acte/documente în susținerea acestora, sunt prelucrate în scopul îndeplinirii principalelor obligații/atribuții/funcții specifice registrului comerțului.

Informațiile înregistrate în registrul comerțului central computerizat/sistemul informatic integrat sunt stocate pe durată nelimitată. Cererile de înregistrare (formulare-tip) în registrul comerțului având ca obiect înregistrarea profesionistului, înscrierea în registru a mențiunilor privind actele și faptele profesioniștilor, precum și documentele depuse în susținerea acestora sunt arhivate la dosarul profesionistului (în format hârtie și electronic).

Publicarea înscrisurilor eliberate ca urmare a înscrierii mențiunilor în registrul comerțului/întocmite în cadrul compartimentelor de asistență se face cu respectarea dispozițiilor Regulamentului general privind protecția datelor, fiind limitate la numele și prenumele, data și locul nașterii, cetățenia și statul de domiciliu ale acestor persoane, în afară de cazurile în care legea prevede altfel.

Informațiile privind datele cu caracter personal care pot fi puse la dispoziția publicului, cu referire la persoanele fizice care dețin calității/funcții în cadrul unui profesionist înregistrat în registrul comerțului, sunt: numele și prenumele, data și locul nașterii, cetățenia și statul de domiciliu, cu excepția situațiilor când solicitantul este o entitate care are acces la datele cu caracter personal, în condițiile legii.

Copiile sau copiile certificate de pe documentele depuse din dosarul profesionistului înregistrat în registrul comerțului, ce se eliberează solicitanților, conțin exclusiv: numele și prenumele, data și locul nașterii, cetățenia și statul de domiciliu ale persoanelor care figurează în aceste documente, cu excepția situațiilor când solicitantul este o entitate care are acces la datele cu caracter personal, în condițiile legii.

Schimbul de informații cu autoritățile și instituțiile publice, efectuat în baza unor protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii unei obligații legale exprese, se realizează cu respectarea dispozițiilor legislației pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Lista autorităților și instituțiilor publice cu care ONRC încheie protocoale de colaborare se afișează pe pagina de internet a ONRC.

Rapoartele istorice și certificatele constatatoare eliberate de ONRC și de oficiile registrului comerțului, precum și copiile sau copiile certificate ale documentelor depuse în susținerea cererilor de înregistrare vor conține toate datele cu caracter personal înregistrate în registrul comerțului în cazul în care sunt transmise la solicitarea persoanelor vizate sau a instituțiilor sau a autorităților competente, în conformitate cu o obligație legală, în vederea îndeplinirii unei obligații legale sau în vederea exercitării funcției, iar către alte persoane fizice sau juridice, inclusiv de alte instituții publice, în condițiile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 265/2022, exclusiv următoarele date: numele și prenumele, data și locul nașterii, cetățenia și statul de domiciliu.

Oficiul Național al Registrului Comerțului asigură exercitarea de către persoanele vizate a drepturilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr,. 679/2016: dreptul de informare și acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dreptul de a face plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București).

Exercitarea drepturilor menționate, în condițiile și excepțiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 679/2016, mai sus se poate face printr-o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă prin poștă la adresa: București, Bd. Unirii, nr. 74, bl. J3b, tronson II+III, sector 3, cod poștal: 030837 sau prin e-mail la adresa: datepersonale@onrc.ro.

În temeiul art. 37 din Regulamentul general privind protecția datelor, la nivelul instituției a fost desemnat un Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, datele de contact fiind afișate pe pagina de internet Date cu caracter personal.

Date de contact

Datele de contact detaliate sunt disponibile aici.

Linkuri utile

Site-ul web oficial al Registrului Comerțului din România

Portalul de servicii online al Oficiului Național al Registrului Comerțului din România

Ultima actualizare: 25/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.