Obchodné registre v krajinách EÚ

Rakúsko

V tejto časti sa uvádza prehľad o obchodnom registri Rakúska.

Autor obsahu
Rakúsko

História zriadenia vnútroštátneho registra

Kedy bol zriadený?

Do roku 1990 sa rakúsky obchodný register viedol v papierovej forme. V roku 1991 obchodný register nahradil register spoločností (Firmenbuch), ktorý je vedený ako elektronická databáza.

Kedy bola digitalizovaný?

Keď bol v roku 1991 obchodný register nahradený registrom spoločností, údaje z hlavnej knihy boli prenesené do elektronickej databázy. Odvtedy sú aktuálne aj historické údaje (od roku 1991) dostupné elektronicky. Od roku 2005 sa zbierka dokumentov obchodného registra vedie aj elektronicky.

Aké sú súčasné platné právne predpisy?

Ústredné predpisy sa nachádzajú v zákone o obchodnom registri (FBG) a v obchodnom zákonníku (UGB).

Aké informácie sa uvádzajú v obchodnom registri?

Kto má právo na prístup do registra?

Ktokoľvek je oprávnený nahliadnuť do obchodného registra na účely získania informácií o zápisoch v registri. Možno nahliadnuť do hlavnej knihy aj do zbierky dokladov.

Aké informácie sa v registri uvádzajú?

Stránka Hlavná kniha obchodného registra obsahuje informácie o všetkých registrovaných rakúskych spoločnostiach. Listiny, z ktorých vychádzajú zápisy v obchodnom registri, sú uložené v zbierke listín .

Obchodný register slúži na zaznamenávanie a zverejňovanie skutočností, ktoré sa majú zapisovať podľa ustanovení práva obchodných spoločností. Patrí sem napríklad číslo v obchodnom registri, názov spoločnosti, právna forma, sídlo a adresa podnikania spoločnosti, ako aj osoby oprávnené zastupovať spoločnosť. Zmeny skutočností zapísaných v obchodnom registri sa spravidla musia bezodkladne oznámiť súdu (oznamovacia povinnosť).

Aké kategórie údajov sa uchovávajú (ktoré spoločnosti sú vedené vo verejnom registri, informácie o platobnej neschopnosti, ročné účtovné závierky)?

Podľa § 2 FBG sa do hlavnej knihy zapisujú všetky kapitálové spoločnosti (spoločnosť s ručením obmedzeným – GmbH, akciová spoločnosť – AG, európska spoločnosť – SE), registrované partnerstvá (verejná obchodná spoločnosť – OG a komanditná spoločnosť – KG) a družstvá (vrátane európskych družstiev – SCE) so sídlom v Rakúsku.Občianskoprávne partnerstvá (GesbR) sa nezapisujú do obchodného registra, pretože nemajú vlastnú právnu subjektivitu. Zahraničné právnické osoby musia byť zapísané v obchodnom registri, ak majú v Rakúsku pobočku.

Živnostníci sa v zásade môžu dobrovoľne zapísať do obchodného registra. Zápis do obchodného registra je povinný len v prípade, ak živnostník dosiahol obrat vyšší ako 700 000 EUR v každom z dvoch po sebe nasledujúcich účtovných rokov alebo obrat vyšší ako 1 000 000 EUR v jednom roku.

Aké dokumenty sa ukladajú/uchovávajú (spisy, podnikové účty, stanovy, zápisnice zo zasadnutí)?

Okrem zápisov v hlavnej knihe obchodného registra je v zbierke listín uložených množstvo dokumentov. Ide najmä o spoločenské zmluvy alebo stanovy kapitálových spoločností, ročné účtovné závierky spoločností, ktoré podliehajú požiadavkám na vedenie účtovníctva, a vzory podpisov osôb oprávnených zastupovať spoločnosť.

Ako môžem vyhľadávať (a aké sú dostupné kritériá vyhľadávania)?

Osobne / Na webovej stránke registra

Aké kritériá vyhľadávania sú k dispozícii?

Výpis z obchodného registra možno získať z databázy zadaním čísla v obchodnom registri. Takýto výpis v podstate obsahuje aktuálne zadané údaje. V prípade potreby je však možné zobraziť aj (historické) údaje, ktoré boli medzitým vymazané.

Ak nie je známe číslo spoločnosti v obchodnom registri, môžete vyhľadávať podľa názvu právnickej osoby (tzv. spoločnosti) alebo podľa mena osoby, ktorá v danej právnickej osobe vykonáva funkciu (napr. konateľa).

Takzvaný zoznam listín možno použiť aj na vyhľadanie všetkých listín, ktoré sú elektronicky uložené pri právnickej osobe.

Pozrite si aj informácie k otázke „Ako môžem získať výpis z registra, overenú kópiu alebo odpis?“

Ako môžem získať dokumenty?

Bezplatne? Za poplatok?

Pozrite si informácie k otázke „Ako môžem získať výpis z registra, overenú kópiu alebo odpis?‟

Ako môžem získať výpis z registra, overenú kópiu alebo prepis dokumentov?

Z databázy obchodného registra možno získať výpisy z obchodného registra (z hlavnej knihy) aj listiny (zo zbierky listín). V zozname listín sa uvádza, ktoré listiny sú k dispozícii k právnickej osobe. Okrem bezplatných stručných informácií, ktoré obsahujú najdôležitejšie informácie o právnickej osobe, je vyhľadávanie údajov z databázy obchodného registra spoplatnené.

Ak je názov spoločnosti alebo číslo právnickej osoby v obchodnom registri známe, výpisy z obchodného registra a listiny možno vyhľadať prostredníctvom digitálnej ponuky informácií a služieb rakúskej justície JustizOnline. V prípade spoplatnených produktov je potrebná registrácia s podpisom pomocou mobilného telefónu a možnosť platby online . Na druhej strane, k už spomínaným stručným informáciám môžete získať prístup bez akýchkoľvek ďalších požiadaviek.

Stály online prístup do rakúskeho obchodného registra so všetkými možnosťami vyhľadávania je možný prostredníctvom tzv. zúčtovacích agentov. Ide o spoločnosti, ktoré spolkové ministerstvo spravodlivosti poverilo vybavovaním dopytov týkajúcich sa obchodného registra. Takýto online prístup má aj každý notár, advokát a daňový poradca. Vyhľadávanie v databáze obchodného registra je možné aj na súdoch.

Postup registrácie

Ako môžem požiadať o zápis (ako podať žiadosti do registra, osvedčenie dokumentov, aké dokumenty treba priložiť)?

Osobne / Online

Žiadosti o zápis do obchodného registra sa musia vždy podávať písomne a vo väčšine prípadov musia byť podpisy žiadateľov overené notárom alebo súdom.

V žiadosti sa presne uvedie, o akú registráciu sa žiada. V mnohých prípadoch sa k žiadosti musia priložiť aj príslušné dokumenty ä, pričom pre niektoré z nich platia aj osobitné formálne požiadavky. Napríklad stanovy akciovej spoločnosti (AG) alebo spoločenská zmluva spoločnosti s ručením obmedzeným (GmbH) si vyžadujú formu notárskej zápisnice.

Žiadosti sa môžu podávať na registrový súd v papierovej alebo elektronickej forme. Pre niektoré žiadosti sú k dispozícii aj samostatné formuláre, pozri:

https://justizonline.gv.at/jop/web/formulare/kategorie/2

https://portal.justiz.gv.at/at.gv.justiz.formulare/Justiz/Firmenbuch.aspx

V tejto súvislosti nie je možnéísť nad rámec týchto základných informácií a predstaviť všetky požiadavky na formu a obsah, ktorémusia byť dodržané v žiadostiach o zápis do obchodného registra. Ak potrebujete v tejto súvislosti poradiť, obráťte sa na notára alebo právnika.

Ako sa posudzujú predložené žiadosti?

Návrhy skúma príslušný registrový súd – ide o súdy prvého stupňa (krajské súdy) poverené obchodnými vecami – po formálnej a vecnej stránke. Miestna príslušnosť sa pritom určuje podľa hlavného miesta podnikania alebo sídla právnickej osoby, ktorá je zapísaná alebo sa má zapísať do obchodného registra.

Rozhodovacími orgánmi na registrových súdoch sú čiastočne sudcoviaa čiastočne súdni úradníci. Ak nie je možné žiadosti vyhovieť z dôvodu nedostatkov, súd môže vydať príkaz na opravu.

Právny účinok zápisu

Účinok zápisu na tretie strany podľa článku 17 smernice (EÚ) 2017/1132

Účinky zápisov v obchodnom registri voči tretím stranám sú upravené v § 15 Rakúskeho obchodného zákonníka (UGB)). Preto skutočnosť, ktorá by mala byť zapísaná do obchodného registra, ale nebola zapísaná, nemôže dotknutá spoločnosť namietať voči tretej osobe, pokiaľ táto tretia osoba už o danej skutočnosti nevedela (odsek 1). Hneď ako sa skutočnosť zaregistruje, musí ju tretia strana akceptovať. To sa však nevzťahuje na právne úkony vykonané do 15 dní od registrácie za predpokladu, že tretia strana preukáže, že o tejto skutočnosti nevedela ani nemusela vedieť (ods. 2). Spoločnosť musí voči tretej osobe v rámci podnikania akceptovať aj nesprávne zápisy, ak sama spôsobila nesprávny zápis alebo ak nedala zápis vymazať, hoci ho uznala alebo mala uznať za nesprávny. Spoločnosť však nemusí akceptovať nesprávny zápis, ak preukáže, že tretia strana nekonala na základe zápisu alebo vedela o jeho nesprávnosti, alebo o nej nevedela z hrubej nedbanlivosti (odsek 3).

Stanovy akciovej spoločnosti (AG) alebo spoločenská zmluva spoločnosti s ručením obmedzeným (GmbH) sú vždy záväzné v znení predloženom do obchodného registra, pretože zmena stanov alebo spoločenskej zmluvy nemá právne účinky skôr, ako je zapísaná do obchodného registra (§ 148 ods. 3 zákona o akciových spoločnostiach = AktG, § 49 ods. 2 zákona o spoločnostiach s ručením obmedzeným = GmbHG).

Rozdiely medzi zápisom v registri a jeho uverejnením

Keďže záznamy v obchodnom registri sa z databázy obchodného registra posielajú priamo do ďalších oznamovacích médií (databáza úradných oznámení a úradný vestník novín Wiener Zeitung) prostredníctvom automatizovaného procesu, je možné prakticky vylúčiť nezrovnalosti medzi obsahom záznamu v obchodnom registri a obsahom ďalšieho oznamu. Ak by napriek tomu došlo k odchýlke, prednosť by mal zápis v obchodnom registri.

Kto je zodpovedný za správnosť zápisov?

Každý podnikateľ je v zásade povinný zabezpečiť, aby skutočnosti o ňom zapísané v obchodnom registri boli správne a aktuálne. Ak dôjde k zmene týchto skutočností, musí sa to bezodkladne oznámiť do obchodného registra. Ak osoba, ktorá by bola povinná zapísať určitú skutočnosť do obchodného registra, tak neurobí, môže jej byť uložená pokuta.

Postup ochrany údajov

Postupy týkajúce sa práv dotknutých osôb v súvislosti s uverejňovaním a uchovávaním ich osobných údajov

Akékoľvek nároky podľa právnych predpisov v oblasti ochrany údajov sa riadia predovšetkým ustanoveniami o súdnom konaní vo veciach obchodného registra (pozri § 84 zákona o organizácii súdov).

Kontaktné údaje

Miestne príslušný registrový súd pre konkrétnu právnickú osobu (pozri informácie k otázke „Ako sa skúmajú podané žiadosti?“) možno zistiť prostredníctvom vyhľadávania súdov v systéme JustizOnline, pozri:

https://justizonline.gv.at/jop/web/home

Užitočné odkazy

https://www.justiz.gv.at/home/service/firmenbuch~36f.en.html

https://justizonline.gv.at/jop/web/firmenbuchabfrage

Posledná aktualizácia: 14/12/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.