Obchodné registre v krajinách EÚ

Belgicko

V tejto časti nájdete základné informácie o belgickom obchodnom registri.

Autor obsahu
Belgicko

Aké informácie nájdete v belgickom obchodnom registri?

Belgický obchodný register (Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), Kruispunktbank van Ondernemingen (KBO)) spravuje útvar v rámci federálneho ministerstva hospodárstva (Service public fédéral Économie/FOD Economie). Register bol vytvorený s cieľom zjednodušiť administratívu a dosiahnuť jednoznačnú identifikáciu obchodných spoločností. Register obsahuje všetky obchodné spoločnosti, nakoľko registračná povinnosť vyplýva zo zákona. Register obsahuje aj informácie o organizačných zložkách spoločností – ide o adresy priestorov, na ktorých alebo z ktorých obchodná spoločnosť vykonáva svoju činnosť. Register obsahuje aj odkazy na iné databázy. Okrem spoločností sú v registri uvedené aj iné právnické osoby. Databáza zahŕňa aj samostatne zárobkovo činné osoby, verejné subjekty a v určitých prípadoch aj zahraničné obchodné spoločnosti.

Je prístup do belgického obchodného registra bezplatný?

Verejne dostupné údaje o obchodných spoločnostiach sú voľne dostupné na webovom sídle Publich Search.

Tento vyhľadávač umožňuje vyhľadávanie spoločností alebo ich organizačných jednotiek podľa rôznych kritérií vyhľadávania. Bezplatne je prístupný aj súbor otvorených údajov (Open Data), ktorý môže ktokoľvek po zaregistrovaní použiť. K dispozícii sú aj webové služby Public search, ktoré používateľom umožňuje integrovať veľkú časť verejných údajov do svojich aplikácií. Táto služba je však spoplatnená.

Ako vyhľadávať v belgickom obchodnom registri?

Funkcia „Public Search“ umožňuje vyhľadávať údaje týkajúce sa všetkých aktívnych spoločností a spoločností, ktoré ukončili svoju činnosť (bez ohľadu na to, či ide o právnické osoby alebo samostatne zárobkovo činné osoby), ako aj ich organizačných zložiek.

Aké údaje nájdete v registri ?

Na úrovni spoločností:

 1. identifikačné číslo spoločnosti
 2. status
 3. právna situácia
 4. dátum začatia činnosti
 5. názov
 6. adresa sídla
 7. telefónne číslo
 8. fax
 9. e-mailová adresa‑
 10. webové sídlo
 11. právna forma spoločnosti
 12. počet organizačných zložiek spoločnosti
 13. štatutárne orgány
 14. preukázané odborné znalosti a základné znalosti riadenia
 15. vlastnosti
 16. oprávnenia
 17. predmet činnosti (na účely DPH a sociálneho zabezpečenia ONSS/RSZ)
 18. finančné údaje
 19. vzťah k iným spoločnostiam
 20. externé odkazy (belgický úradný vestník Moniteur belge/Belgisch Staatsblad,
  Národná banka Belgicka a zoznam zamestnávateľov zaregistrovaných správou sociálneho zabezpečenia ONSS/RSZ)

Na úrovni organizačnej zložky:

 1. identifikačné číslo spoločnosti
 2. status
 3. číslo organizačnej zložky
 4. dátum začatia činnosti
 5. názov organizačnej zložky
 6. adresa
 7. telefónne číslo
 8. fax
 9. e-mailová adresa
 10. webové sídlo
 11. oprávnenia
 12. činnosti na účely sociálneho zabezpečenia a (ne)komerčné činnosti

Sú údaje uvedené v registri spoľahlivé?

Spoločnosti sú povinné zverejňovať určité informácie a listiny. Účelom zverejňovania je najmä zabezpečiť právny účinok týchto údajov voči tretím osobám. V Belgicku musia byť tieto informácie a listiny zverejnené v úradnom vestníku Moniteur belge/Belgisch Staatsblad. Ročné účtovné závierky sa zverejňujú prostredníctvom zvláštneho oddelenia Národnej banky Belgicka (Centrale des bilans/Balanscentrale). Článok 76 zákonníka o spoločnostiach (Code des sociétés) obsahuje ustanovenia o právnych účinkoch zverejnených informácií a listín voči tretím osobám.

Článok 76 zákonníka o spoločnostiach stanovuje, že listiny a informácie, ktorých zverejnenie je povinné, majú právne účinky voči tretím osobám až odo dňa ich zverejnenia vo forme výpisov alebo uvedením v prílohách k úradnému vestníku Moniteur belge/Belgisch Staatsblad, pokiaľ spoločnosť nepreukáže, že tieto osoby o nich vedeli skôr.

Tretie osoby sa však môžu odvolávať na listiny, ktoré ešte neboli zverejnené.

Pokiaľ ide o úkony, ktoré sa uskutočnili pred šestnástym dňom po zverejnení, nemajú listiny právne účinky voči tretím osobám, ak tieto osoby preukážu, že o nich nemohli vedieť.

V prípade nesúladu medzi predloženým textom a textom zverejneným v prílohách k úradnému vestníku Moniteur belge/Belgisch Staatsblad nemá uverejnené znenie právne účinky voči tretím osobám. Tretia osoba sa môže na zverejnené znenie odvolávať len v prípade, ak spoločnosť nepreukáže, že tretej osobe bol predložený text známy.

V prípade nesúladu medzi listinami, ktoré musia byť zapísané v úradnom jazyku, a dobrovoľne predloženým prekladom do jedného alebo viacerých úradných jazykov Európskej únie nemá dobrovoľne predložený preklad právne účinky voči tretím osobám. Tretie osoby sa však môžu odvolať na zverejnené dobrovoľne predložené preklady, pokiaľ spoločnosť nepreukáže, že tieto tretie osoby poznali verzie uvedené v článku 67 § 1 ods. 2 zákonníka o spoločnostiach, ktoré sa musia uložiť na obchodnom súde – t. j. overené kópie verejných listín, duplikáty alebo originály súkromnoprávnych listín alebo výpisy (v elektronickej alebo inej forme).

Údaje o spoločnostiach, ktoré sú k dispozícii na webovom sídle „Public Search“ belgického obchodného registra zahŕňajú priame odkazy na uverejnenia v belgickom úradnom vestníku Moniteur belge/Belgisch Staatsblad a na zvláštne oddelenie Národnej banky Belgicka (Centrale des Bilans/Balanscentrale).

Spôsoby vyhľadávania

Toto je odkaz na webové sídlo Public Search.

Existujú štyri rôzne možnosti vyhľadávania v rôznych oknách podľa týchto parametrov:

 • vyhľadávanie podľa čísla (ak poznáte identifikačné číslo spoločnosti alebo organizačnej zložky)
 • vyhľadávanie podľa názvu
 • vyhľadávanie podľa adresy
 • vyhľadávanie podľa predmetu činnosti

Webové sídlo je dostupné v štyroch jazykoch: nemčine, angličtine, francúzštine a holandčine.

Všeobecné informácie o belgickom obchodnom registri nájdete na webovom sídle federálneho ministerstva hospodárstva - oddiel „Entreprises et Indépendants“ (Spoločnosti a samostatne zárobkovo činné osoby), rubrika „Banque carrefour des Entreprises“ (Obchodný register).

Súvisiace odkazy

Európsky obchodný register, Federálne ministerstvo spravodlivosti, Federálne ministerstvo hospodárstva, malých a stredných podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb a energetiky

Posledná aktualizácia: 18/01/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.