Obchodné registre v krajinách EÚ

Bulharsko

V tejto časti sa uvádza prehľad obchodných registrov Bulharska a registra BULSTAT. Bulharsko zaručuje, že sa v rámci týchto registrov dodržiavajú zásady zverejňovania, transparentnosti a bezpečnosti informácií.

Autor obsahu
Bulharsko

História zriadenia vnútroštátneho registra

Kedy bol zriadený?

Reforma procesu registrácie sa začala 1. januára 2008, keď nadobudol účinnosť zákon o obchodnom registri (Zakon za targovskiya registar) a začal fungovať elektronický register obchodných spoločností a pobočiek zahraničných obchodných spoločností. Obchodné spoločnosti sa museli opätovne zaregistrovať do 31. decembra 2011.

Podľa článku 17 zákona o neziskových právnych subjektoch (Zakon za yuridicheskite litsa s nestopanska tsel) register neziskových právnych subjektov od 1. januára 2018 vedie Registračný úrad (Agentsiya po vpisvaniyata). V § 25 ods. 1 prechodných a záverečných ustanovení zákona o neziskových právnych subjektoch sa stanovuje, že neziskové právne subjekty zapísané do registra neziskových právnych subjektov pri provinčných súdoch (okrazhni sadilishta) majú možnosť podať žiadosť o opätovnú registráciu na Registračný úrad do 31. decembra 2020. Tieto dva registre majú rovnakú databázu.

Dôsledky reformy:

  1. Registračný proces sa presunul zo súdov na ústredný vládny správny orgán: Registračný úrad.
  2. Všetky registre 28 provinčných súdov sa zlúčili do jednej centralizovanej elektronickej databázy. Databáza obsahuje údaje, ktoré sa musia zaregistrovať, a dokumenty, ktoré musia byť dostupné na verejné nahliadnutie, ako aj elektronickú verziu všetkých odovzdaných dokumentov, vydané zamietnutia, vydané pokyny a spisy o spoločnostiach.
  3. Zásada zverejňovania informácií má v rámci postupu registrácie zásadný význam.
  4. V rámci postupu registrácie sa používajú rôzne formuláre žiadostí. Druh žiadosti závisí od druhu obchodnej spoločnosti alebo neziskového právneho subjektu a od údajov, ktoré sa majú zapísať.

Kedy sa uskutočnila jeho digitalizácia?

Obchodný register od 1. januára 2008 a register neziskových právnych subjektov od 1. januára 2018 fungujú ako jediná elektronická databáza, ktorá obsahuje informácie o údajoch, ktoré sú predmetom zápisu, a dokumenty, ktoré sú predmetom uverejnenia, ako aj všetky predložené dokumenty, vydané zamietnutia, pokyny a záznamy spoločností v elektronickej podobe.

Aké aktuálne právne predpisy sa v súvislosti s registrom uplatňujú?

Zákon o obchodnom registri a registri neziskových právnych subjektov (Zakon za targovskiya registar i registara na yuridicheskite litsa s nestopanska tsel, ZTRRYuLNTs) upravuje zápisy a prístup do obchodného registra a registra neziskových právnych subjektov, ich vedenie a uchovávanie, ako aj účinok zápisov, výmazov a iných informácií uverejnených v týchto registroch a nariadením č. 1 zo 14. februára 2007, ktorým sa stanovujú pravidlá pre vedenie a uchovávanie obchodného registra a registra neziskových právnych subjektov a prístup do týchto registrov (Haredba za vodene, sahranyavane i dostap do targovskiya registar i do registara na yuridicheskite litsa s nestopanska tsel, NVSDTRRYuLNTs), sa stanovujú pravidlá pre vedenie a uchovávanie obchodného registra a registra neziskových právnych subjektov a prístup do týchto registrov, ako aj postup vymenovávania a odmeňovania znalcov na oceňovanie nepeňažných príspevkov, likvidátorov, kontrolórov, overovateľov a registrovaných audítorov.

Pri posudzovaní žiadostí prijatých obchodným registrom a registrom neziskových právnych subjektov (TRRYuLNTs) vykonávajú registrační úradníci overovacie kontroly predložených dokumentov v súlade s osobitnými ustanoveniami obchodného zákona (Targovski zakon), zákona o neziskových právnych subjektoch, zákona o opatreniach proti praniu špinavých peňazí (Zakon za merkite sreshtu izpiraneto na pari), zákona o záložných právach (Zakon za osobenite zalozi), zákona o družstvách (Zakon za kooperatsiite), zákona o účelovo vytvorených subjektoch a subjektoch zaoberajúcich sa sekuritizáciou (Zakon za druzhestvata sas spetsialna investitsionna tsel i za druzhestvata za sekyuritizatsiya), zákona o činnostiach systémov kolektívneho investovania a iných podnikov kolektívneho investovania (Zakon za deynostta na kolektivnite investitsionni shemi i na drugi predpriyatiya za kolektivno investirane), zákona o trhoch s finančnými nástrojmi (Markets in Financial Instruments), zákona o verejnej ponuke cenných papierov (Zakon za publichnoto predlagane na tsenni knizha), zákona o účtovníctve (Zakon za schetovodstvoto), zákona o zdravotníckych zariadeniach (Zakon sa lechebnite zavedeniya), zákona o verejných komunitných centrách (Zakon za narodnite chitalishta), zákona o úverových inštitúciách (Zakon za kreditnite institutsii) a zákona o elektronických dokumentoch a dôveryhodných elektronických službách (Zakon za elektronniya dokument i elektronnite udostoveritelni uslugi).

Aké informácie ponúka obchodný register?

Obchodný register a register neziskových právnych subjektov majú spoločnú elektronickú databázu obsahujúcu údaje, ktorých registrácia sa vyžaduje podľa zákona, a dokumenty, ktoré musia byť podľa zákona dostupné na verejné nahliadnutie, týkajúce sa obchodných spoločností, pobočiek zahraničných obchodných spoločností, neziskových právnych subjektov a pobočiek zahraničných neziskových právnych subjektov. Spisy o obchodných spoločnostiach, pobočkách zahraničných obchodných spoločností, neziskových právnych subjektoch a pobočkách zahraničných neziskových právnych subjektov sa uchovávajú v elektronickej forme. Tieto spisy obsahujú žiadosti, dokumenty preukazujúce zapísané údaje, zverejnenia a iné dokumenty, ktoré môžu obsahovať aj osobné údaje identifikujúce jednotlivcov zastupujúcich alebo spravujúcich príslušnú obchodnú spoločnosť alebo neziskový právny subjekt.

Čo obsahuje konto?

Konto osôb zapísaných v registri obsahuje základné informácie uložené vo forme štruktúrovaných údajov o názve, právnej forme, sídle a adrese spoločnosti, jej riadiacich orgánoch, predmetoch činnosti (ak je to relevantné), spoločníkoch (ak je to relevantné) a základnom imaní (ak je to relevantné).

Čo obsahuje spis?

Spis každého subjektu v registri obsahuje všetky dokumenty preukazujúce údaje zapísané v jeho konte.

Kto má právo na prístup do registra?

Obchodný register a register neziskových právnych subjektov sú súčasťou verejnej domény. Prístup do databázy registrov je pre všetkých bezplatný. Registračný úrad poskytuje registrovaný prístup k spisu obchodnej spoločnosti alebo neziskového právneho subjektu. Takýto prístup je možný v miestnych kanceláriách úradu po podaní žiadosti a predložení dokladu totožnosti. Osoby požadujúce elektronický prístup sa musia preukázať elektronickým podpisom alebo digitálnym certifikátom vydaným úradom; oficiálny prístup sa poskytuje podľa postupu stanoveného v osobitnom nariadení. Registračný úrad poskytuje aj bezplatný a otvorený prístup k údajom a dokumentom prostredníctvom systému prepojenia obchodných registrov.

Aké informácie sa nachádzajú v registri?

V registri TRRYuLNTs sú zapísané obchodné spoločnosti, pobočky zahraničných obchodných spoločností, neziskové právne subjekty a pobočky neziskových právnych subjektov spolu s ich údajmi, ktorých zápis sa vyžaduje podľa zákona. Register TRRYuLNTs obsahuje aj dokumenty týkajúce sa obchodných spoločností, pobočiek zahraničných obchodných spoločností, neziskových právnych subjektov a pobočiek zahraničných neziskových právnych subjektov, ktoré musia byť podľa zákona dostupné na verejné nahliadnutie.

Do obchodného registra a registra neziskových právnych subjektov sa zapisujú: údaje týkajúce sa prvotnej registrácie subjektov, zmeny a výmazy nahlásených údajov, informácie o ročnej účtovnej závierke, likvidácii a platobnej neschopnosti, zablokovaní akcií spoločnosti (ak je to relevantné), záložnom práve na podnik a záložnom práve na akcie spoločnosti, údaje týkajúce sa podpisovateľa, pobočky, konečných užívateľov výhod a reštrukturalizácie.

Aké dokumenty sa predkladajú/uchovávajú (spisy, súbory dokumentov, stanovy, zápisnice z valných zhromaždení atď.)?

Ku každej žiadosti musí byť priložené potvrdenie o zaplatení štátnych poplatkov, pokiaľ sa poplatok neplatí elektronicky, vyhlásenie potvrdzujúce pravosť údajov, ktoré sa majú zapísať do registra, a príjem dokumentov predložených na zápis, ako aj dokladov potvrdzujúcich existenciu údajov, ktoré sa majú zapísať do registra, alebo dokumentu, ktorý je predmetom zápisu, ako sú stanovy, zápisnice z valných zhromaždení, zmluvy o kúpe a predaji akcií spoločnosti atď. Žiadosť a jej prílohy sa musia predložiť v bulharčine. Dokumenty možno predložiť aj v ktoromkoľvek úradnom jazyku Európskej únie. V takom prípade k nim však musí byť priložený overený preklad do bulharčiny.

Ako môžem vyhľadávať (a aké sú dostupné kritériá vyhľadávania)?

Osobne

V obchodnom registri a registri neziskových právnych subjektov môže vyhľadávať konkrétny údaj alebo dokument ktokoľvek osobne v miestnej kancelárii Registračného úradu. Kancelárie Registračného úradu sa nachádzajú v oblastiach patriacich do právomoci jednotlivých provinčných súdov v Bulharsku.

Osvedčenia môže vydať ktorákoľvek miestna kancelária Registračného úradu (poplatky sa vyberajú v súlade so sadzobníkom štátnych poplatkov vyberaných Registračným úradom).

Kópie dokladov predložených na zápis do registra môže vydať ktorákoľvek miestna kancelária Registračného úradu (poplatky sa vyberajú v súlade so sadzobníkom štátnych poplatkov vyberaných Registračným úradom).

Na webovom sídle registra

Obchodný register je prístupný 24 hodín denne na stránke https://portal.registryagency.bg/en/.

V obchodnom registri a registri neziskových právnych subjektov môže vyhľadávať konkrétny údaj alebo dokument každý.

Aké sú dostupné kritériá vyhľadávania?

Na portáli TRRYuLNTs možno vyhľadávať podľa týchto kritérií:

  • obchodné meno/názov alebo jedinečný identifikačný kód (UIC) obchodnej spoločnosti, pobočky zahraničnej obchodnej spoločnosti, neziskového právneho subjektu alebo pobočky zahraničného neziskového právneho subjektu, mená alebo identifikačné číslo, prípadne obchodné meno alebo UIC spoločníka alebo jediného vlastníka kapitálu,
  • mená alebo identifikačné číslo, prípadne obchodné meno alebo UIC člena orgánov právnickej osoby – obchodnej spoločnosti alebo neziskového právneho subjektu. Spis obchodnej spoločnosti, pobočky zahraničnej obchodnej spoločnosti, neziskového právneho subjektu alebo pobočky zahraničného neziskového právneho subjektu a ich zodpovedných pracovníkov a právnych nástupcov možno vyhľadávať podľa údajov alebo dokumentov.

Ako môžem získať dokumenty?

Bezplatne?

Okrem uvedeného bezplatného a otvoreného prístupu k databáze obchodného registra a registra neziskových právnych subjektov Registračný úrad vydáva tieto osvedčenia:

Osvedčenie o spôsobilosti, ktorým sa potvrdzujú zapísané údaje a zaznamenané dokumenty na konte obchodnej spoločnosti alebo neziskového právneho subjektu v čase vydania dokladu.

Osvedčenie o zápisoch vykonaných počas určitého obdobia, ktorým sa potvrdzujú údaje zapísané na konte obchodnej spoločnosti alebo neziskového právneho subjektu počas obdobia určeného žiadateľom.

Osvedčenie o dokumentoch uverejnených počas určitého obdobia, v ktorom sa uvádza zoznam dokumentov uverejnených na konte obchodnej spoločnosti alebo neziskového právneho subjektu počas obdobia určeného žiadateľom.

Osvedčenie potvrdzujúce, že určité údaje/dokumenty neboli zapísané/uverejnené na konte obchodnej spoločnosti alebo neziskového právneho subjektu.

Osvedčenie týkajúce sa údajov zapísaných v registri, v ktorom sa potvrdzujú konkrétne údaje zapísané na konte obchodnej spoločnosti alebo neziskového právneho subjektu. Osvedčenie môže obsahovať len údaje týkajúce sa základného imania spoločnosti alebo sídla obchodnej spoločnosti/neziskového právneho subjektu, prípadne niekoľko údajov, o ktoré žiadateľ požiadal, aby boli v doklade uvedené.

Osvedčenie potvrdzujúce uverejnenie dokumentu alebo kópia uverejneného dokumentu – potvrdenie, že na konte obchodnej spoločnosti alebo neziskového právneho subjektu bol uverejnený konkrétny dokument, alebo overená kópia dokumentu, ktorý bol uverejnený na konte obchodnej spoločnosti alebo neziskového právneho subjektu, vydané na žiadosť zainteresovanej strany.

Osvedčenia o vyhradenom obchodnom mene/názve, ktorými sa potvrdzuje právo obchodnej spoločnosti alebo neziskového právneho subjektu používať vybrané a vyhradené obchodné meno/názov.

Za poplatok?

Platí sa poplatok vo výške stanovenej v sadzobníku štátnych poplatkov, ktoré vyberá Registračný úrad. Poplatky za vydanie osvedčení sú: 5,00 BGN za prvú stranu a 2,00 BGN za každú ďalšiu stranu tlačeného osvedčenia a 2,50 BGN za prvú stranu a 1,50 BGN za každú ďalšiu stranu osvedčenia vydaného v elektronickej podobe.

Ako môžem získať výpis z registra, overenú kópiu alebo prepis dokumentov?

Osvedčenie potvrdzujúce neexistenciu zapísaných údajov alebo uverejnených dokumentov možno získať len v tlačenej podobe v ktorejkoľvek miestnej kancelárii Registračného úradu a všetky ostatné druhy osvedčení možno získať tak v tlačenej podobe v ktorejkoľvek miestnej kancelárii Registračného úradu, ako aj v elektronickej podobe v súlade s podmienkami a postupom stanovenými v zákone o elektronických dokumentoch a dôveryhodných elektronických službách.

Postup registrácie

Ako možno začať postup registrácie (postup predkladania žiadostí o zápis do registra, osvedčovanie dokumentov, typy dokumentov, ktoré je potrebné priložiť)?

Osobne

Každá osoba môže podať žiadosť osobne v miestnej kancelárii Registračného úradu.

Tlačené žiadosti možno odovzdať v ktorejkoľvek miestnej kancelárii Registračného úradu bez ohľadu na to, kde má obchodná spoločnosť sídlo. Po prijatí v kancelárii úradu sa tlačené žiadosti naskenujú a uložia ako prílohy v počítačovom systéme registra TRRYuLNTs. Dokumenty pripojené ako prílohy k žiadostiam musia byť originály alebo kópie overené žiadateľom alebo verejným notárom.

Online

Žiadosti sa môžu podať aj elektronicky prostredníctvom webového portálu TRRYuLNTs na stránke https://portal.registryagency.bg.

Elektronické žiadosti prostredníctvom portálu TRRYuLNTs možno podávať kedykoľvek. Žiadosti o prvotnú registráciu, zápis a výmaz údajov a žiadosti o uverejnenie dokumentov týkajúce sa záležitostí akciových spoločností a komanditných spoločností na akcie možno podávať len v elektronickej podobe.

V článkoch 6 až 63h nariadenia č. 1 zo 14. februára 2007, ktorým sa stanovujú pravidlá vedenia, uchovávania a prístupu do obchodného registra a registra neziskových právnych subjektov (NVSDTRRYuLNTs), sa uvádzajú podrobné informácie o potrebných dokumentoch, ktoré majú byť priložené ku každej žiadosti o prvotnú registráciu, zápis a výmaz údajov a uverejnenie dokumentov, a to podľa typu spoločnosti.

Ako sa podané žiadosti posudzujú?

Každej položke prijatej na zápis do počítačového systému registra TRRYuLNTs (žiadosť, rozhodnutie súdu, žiadosť o opravu chyby, žiadosť o vymenovanie znalcov, overovateľov, kontrolórov atď.) sa priradí jedinečné referenčné číslo vo formáte „rrrrmmddhhmmss“ (rok, mesiac, deň, hodina, minúta, sekunda). Po tom, ako sa žiadosti alebo súdnemu rozhodnutiu priradí jedinečné referenčné číslo, prostredníctvom počítačového systému registra TRRYuLNTs sa náhodne pridelí registračnému úradníkovi na preskúmanie. Žiadosti o zápis alebo výmaz alebo o uverejnenie dokumentov podľa článku 14 sa prideľujú automaticky, v poradí, v akom boli prijaté, hneď potom, ako registračný úradník elektronicky potvrdí ukončenie skôr pridelenej žiadosti a počítačový systém ho rozpozná ako dostupného.

Podľa článku 19 ods. 2 zákona o obchodnom registri a registri neziskových právnych subjektov (ZTRRYuLNTs) registračný úradník vydá rozhodnutie o žiadostiach o registráciu alebo výmaz a žiadostiach o uverejnenie dokumentu hneď po uplynutí troch pracovných dní od ich prijatia, pokiaľ zákon nestanovuje inak. Žiadosti obchodných spoločností o prvotnú registráciu sa posudzujú na konci pracovného dňa nasledujúceho po dni ich podania do obchodného registra a rozhodnutie sa vydá hneď po preskúmaní žiadosti okrem prípadov uvedených v článku 22 ods. 5 zákona ZTRRYuLNTs, keď sa vydá pokyn.

V závislosti od druhu žiadosti môžu byť výsledky takéto:

  • pokyny, ktoré sú elektronicky podpísané registračným úradníkom po dokončení preskúmania danej žiadosti a ihneď uverejnené na konte obchodnej spoločnosti – majú sa vykonať v lehote stanovenej v článku 19 ods. 2 zákona ZTRRYuLNTs,
  • zamietnutie, ktoré je elektronicky podpísané registračným úradníkom po dokončení preskúmania a ihneď uverejnené na konte obchodnej spoločnosti,
  • príkaz na registráciu.

Právne účinky registrácie

Účinok zápisu na tretie strany podľa článku 17 smernice (EÚ) 2017/1132

Bulharsko prijalo zásady stanovené v príslušných právnych predpisoch EÚ, ktorými sa riadi platnosť zápisu alebo výmazu údajov a uverejnenia dokumentov týkajúcich sa obchodných spoločností/neziskových právnych subjektov. Konkrétne opatrenia uplatniteľné na vnútroštátnej úrovni sú stanovené v zákone ZTRRYuLNTs a v obchodnom zákone.

Podľa zákona ZTRRYuLNTs sa údaj zapísaný do registra od momentu zápisu považuje za známy tretím stranám konajúcim v dobrej viere. Do uplynutia 15 dní od vykonania zápisu nie je možné sa naň odvolať vo vzťahu k tretím stranám, ktoré dokážu, že o ňom nemohli vedieť. Tretie strany sa môžu odvolať na údaj, ktorý sa má zapísať, hoci zápis ešte nebol vykonaný, pokiaľ sa zákonom výslovne nestanovuje, že sa stáva účinným až po vykonaní zápisu. Po výmaze sa zápis stáva neúčinným. Dokumenty v registri TRRYuLNTs sa považujú za známe tretím stranám od dátumu ich uverejnenia.

Tretie strany konajúce v dobrej viere sa môžu odvolať na zápis alebo uverejnenie, aj keď zapísaný údaj alebo uverejnený dokument neexistuje. Vo vzťahu k tretím stranám konajúcim v dobrej viere sa údaje, ktoré nie sú zapísané v registri, považujú za neexistujúce.

Nesúlad medzi zápisom v registri a jeho uverejneným obsahom

Údaje zapísané v registri sa bezodkladne uverejňujú na webovom sídle registra a v prípade chyby alebo neúplnosti sa uplatňujú ustanovenia článkov 96a a 96b nariadenia NVSDTRRYuLNTs, podľa ktorých sa chyby a neúplnosť zápisu údajov, výmazu zápisov alebo uverejnenia dokumentov, a to aj v prípade nesúladu medzi údajmi obsiahnutými v žiadosti a údajmi obsiahnutými v jej prílohách, opravujú novým zápisom alebo opätovným uverejnením dokumentu. Ak chybu pri zápise údajov, zrušení zápisov alebo uverejnení dokumentov urobí registračný úradník, žiadateľ alebo zainteresovaná osoba môže požiadať o opravu chyby alebo opomenutia podaním žiadosti podľa vzoru schváleného výkonným riaditeľom Registračného úradu, v ktorej sa musí uviesť číslo zápisu a chyba alebo opomenutie.

Kto zodpovedá za presnosť záznamov?

Za presnosť záznamov podľa článku 28 zákona ZTRRYuLNTs zodpovedá Registračný úrad.

Postupy na ochranu údajov

Postupy týkajúce sa práv dotknutej osoby v súvislosti so zverejňovaním a s ukladaním jej osobných údajov

Register TRRYuLNTs spoločne spravujú Registračný úrad a Informačná služba AD (Informatsionno Obsluzhvane AD). Obchodné podniky, resp. neziskové právne subjekty, sú prevádzkovateľmi osobných údajov fyzických osôb uvedených v dokumentoch predložených Registračnému úradu na účely zápisu do registra v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 7 nariadenia (EÚ) 2016/679. Úrad získava osobné údaje fyzických osôb (spoločníkov, jediných vlastníkov kapitálu atď.) od spoločnosti/neziskového právneho subjektu a je povinný ich spracovať v súlade s postupom stanoveným zákonom vo forme, v akej sa predkladajú, zapísať príslušné údaje do registra a zverejniť tie, ktorých zverejnenie vyžaduje zákon. Dokumenty predkladajú spoločnosti ako prevádzkovatelia údajov vo formáte, ktorý nie je strojovo čitateľný.

Podľa článku 2 ods. 2 zákona ZTRRYuLNTs sa údaje a dokumenty uverejňujú v registri TRRYuLNTs bez informácií, ktoré predstavujú osobné údaje v zmysle článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679, s výnimkou informácií, ktorých zverejnenie vyžaduje zákon. Podľa článku 20 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 1 zo 14. februára 2007, ktorým sa stanovujú pravidlá vedenia, uchovávania a prístupu do obchodného registra a registra neziskových právnych subjektov, musí byť k žiadosti priložená kópia stanov spoločnosti, resp. zakladajúcich listín, z ktorých boli vymazané všetky osobné údaje okrem údajov, ktoré vyžaduje zákon.

Na výkon práv podľa článkov 15 až 22 nariadenia (EÚ) 2016/679 musí dotknutá osoba predložiť Registračnému úradu písomnú žiadosť, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v článkoch 37b a 37c zákona o ochrane osobných údajov (Zakon za zashtita lichnite danni, ZZLD). Keď Registračný úrad dostane od dotknutej osoby žiadosť o výkon práv podľa nariadenia (EÚ) 2016/679 a uzná platnosť žiadosti o opravu alebo vymazanie osobných údajov podľa článku 16, resp. článku 17 GDPR v tej časti konta obchodnej spoločnosti alebo neziskového právneho subjektu v registri TRRYuLNTs, ktorá obsahuje zapísané údaje alebo uverejnené dokumenty:

úrad zašle list primárnemu prevádzkovateľovi (obchodnej spoločnosti/neziskovému právnemu subjektu) a jeho kópiu dotknutej osobe, v ktorom informuje prevádzkovateľa, že má ako primárny prevádzkovateľ v súvislosti s výkonom práva dotknutej osoby (akcionára, jediného vlastníka základného imania atď.) do 14 dní predložiť overenú kópiu dokumentu uverejneného v registri, v ktorom budú vymazané všetky osobné údaje okrem tých, ktoré vyžaduje zákon. Overená kópia dokumentu uverejneného v registri, v ktorom boli vymazané všetky osobné údaje okrem tých, ktoré vyžaduje zákon, musí byť predložená v tlačenej alebo elektronickej podobe do informačného systému registra TRRYuLNTs spolu so žiadosťou o opravu neúplnosti na konte obchodnej spoločnosti/neziskového právneho subjektu podľa schváleného vzoru. Do konta príslušnej obchodnej spoločnosti/neziskového právneho subjektu sa zapíše poznámka v zmysle žiadosti. Ak sa kópia dokumentu predloží s referenčným číslom prideleným k spisu registračným oddelením úradu, dokument sa zadá do informačného systému registra TRRYuLNTs na základe úradnej moci.

Ak je potrebné opraviť údaje (zapísané údaje) zadané v dynamickej časti registra TRRYuLNTs, žiadosť o opravu spolu s priloženým dôkazom sa zadá do informačného systému registra TRRYuLNTs ako „Žiadosť o opravu chýb a neúplnosti“ z úradnej moci.

Užitočné odkazy

http://www.registryagency.bg/

https://portal.registryagency.bg/en/

20 Elisaveta Bagryana St, 1111 Sofia

Tel.: (+359 2) 9486181

E-mail: office@registryagency.bg

Posledná aktualizácia: 19/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.