Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obchodné registre v krajinách EÚ

Bulharsko

V tejto časti sa uvádza prehľad obchodných registrov Bulharska a registra BULSTAT. Bulharsko zaručuje, že sa v rámci týchto registrov dodržiavajú zásady zverejňovania, transparentnosti a bezpečnosti informácií.

Autor obsahu
Bulharsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Aké informácie obsahuje bulharský obchodný register?

Bulharský obchodný register/register neziskových právnych subjektov (ТРРЮЛНЦ – TRRYULNTs) spravuje Registračná agentúra Ministerstva spravodlivosti. V TRRYULNTs sú registrované obchodné spoločnosti, pobočky zahraničných obchodných spoločností, neziskové právne subjekty a pobočky neziskových právnych subjektov spolu s ich údajmi, ktorých registrácia sa vyžaduje podľa zákona. Register TRRYULNTs obsahuje aj dokumenty týkajúce sa obchodných spoločností a pobočiek zahraničných obchodných spoločností, neziskových právnych subjektov a pobočiek zahraničných neziskových právnych subjektov, ktoré musia byť podľa zákona dostupné na verejné nahliadnutie.

Obchodný register a register neziskových právnych subjektov majú spoločnú elektronickú databázu obsahujúcu údaje, ktorých registrácia sa vyžaduje podľa zákona, a dokumenty, ktoré musia byť podľa zákona dostupné na verejné nahliadnutie, týkajúce sa obchodných spoločností, pobočiek zahraničných obchodných spoločností, neziskových právnych subjektov a pobočiek zahraničných neziskových právnych subjektov. Spisy o obchodných spoločnostiach, pobočkách zahraničných obchodných spoločností, neziskových právnych subjektoch a pobočkách zahraničných neziskových právnych subjektov sa uchovávajú v elektronickej forme. Tieto spisy obsahujú žiadosti o zápis, dokumenty dokladajúce zaregistrované údaje, zverejnenia a iné dokumenty, ktoré môžu obsahovať aj osobné údaje identifikujúce jednotlivcov zastupujúcich alebo spravujúcich danú obchodnú spoločnosť alebo daný neziskový právny subjekt.

Je prístup do bulharského obchodného registra bezplatný?

Obchodný register a register neziskových právnych subjektov sú súčasťou verejnej domény. Prístup do databázy registrov je pre všetkých bezplatný. Registračná agentúra poskytuje registrovaný prístup k spisu obchodnej spoločnosti alebo neziskového právneho subjektu. Takýto prístup je možný na miestnych pobočkách Agentúry po podaní žiadosti a vytvorení dokumentu totožnosti. Osoby požadujúce elektronický prístup sa musia preukázať elektronickým podpisom alebo digitálnym osvedčením vydaným Agentúrou. Oficiálny prístup sa umožní na základe postupu stanoveného v osobitnom nariadení. Registračná agentúra poskytuje aj bezplatný a otvorený prístup k údajom a dokumentom prostredníctvom systému prepojenia obchodných registrov.

Ako vyhľadávať v bulharskom obchodnom registri.

Obchodný register je prístupný 24 hodín denne.

V obchodnom registri a registri neziskových právnych subjektov môže vyhľadávať konkrétny údaj alebo dokument každý.

Na portáli TRRYULNTs sa vyhľadávanie môže vykonávať na základe nasledujúcich kritérií:

 • obchodný názov/meno alebo jedinečný identifikačný kód (UIC) obchodnej spoločnosti, pobočky zahraničnej obchodnej spoločnosti, neziskového právneho subjektu alebo pobočky zahraničného neziskového právneho subjektu; mená alebo identifikačné číslo, alebo obchodný názov alebo UIC spoločníka alebo jediného vlastníka kapitálu,
 • mená alebo identifikačné číslo, alebo obchodný názov alebo UIC člena orgánov právnickej osoby – obchodnej spoločnosti alebo neziskového právneho subjektu. Spis obchodnej spoločnosti, pobočky zahraničnej obchodnej spoločnosti, neziskového právneho subjektu alebo pobočky zahraničného neziskového právneho subjektu a ich zodpovedných pracovníkov a právnych nástupcov možno vyhľadávať podľa údaja alebo dokumentu.

Používatelia môžu vyhľadávať v celej databáze TRRYULNTs aj podľa svojich vlastných špecifických kritérií. Poplatok za vyhľadávanie v celej databáze je 100 BGN ročne (podľa sadzobníka štátnych poplatkov vyberaných Registračnou agentúrou). Pre verejné orgány je tento prístup k databáze bezplatný.

Osvedčenia sa môžu vydávať buď priamo pri priehradke v Registračnej agentúre, alebo elektronicky (poplatky sa vyberajú v súlade so sadzobníkom štátnych poplatkov vyberaných Registračnou agentúrou).

Kópie dokumentov vedených v registri sa môžu vydávať buď pri priehradke, alebo elektronicky (poplatky sa vyberajú v súlade so sadzobníkom štátnych poplatkov vyberaných Registračnou agentúrou).

Do akej miery sú spoľahlivé dokumenty v registri?

Bulharsko prijalo zásady stanovené v príslušných právnych predpisoch EÚ, ktoré upravujú platnosť zápisu alebo odstránenia údajov a uverejňovanie dokumentov týkajúcich sa obchodných spoločností/neziskových právnych subjektov. Osobitné opatrenia na vnútroštátnej úrovni sú stanovené v zákone o obchodnom registri a registri neziskových právnych subjektov (ďalej len „ZTRRYULNTs“) a v zákone o obchode.

Podľa zákona o obchodnom registri a registri neziskových právnych subjektov sa údaj zapísaný do registra od momentu zápisu považuje za známy tretím stranám konajúcim v dobrej viere. Do uplynutia 15 dní od vykonania zápisu nie je možné sa naň odvolať vo vzťahu k tretím stranám, ktoré dokážu, že nemohli o ňom vedieť. Tretie strany sa môžu odvolať na údaj, ktorý sa má zaregistrovať, hoci zápis ešte nebol vykonaný, pokiaľ sa zákonom výslovne nestanovuje, že sa stáva účinným až po vykonaní zápisu. Po odstránení sa zápis stáva neúčinným. Dokumenty v TRRYULNTs sa považujú za známe tretím stranám od dátumu ich uverejnenia.

Tretie strany konajúce v dobrej viere sa môžu odvolať na zápis alebo uverejnenie, aj keď zapísaný údaj alebo uverejnený dokument neexistuje. Vo vzťahu k tretím stranám konajúcim v dobrej viere sa údaje, ktoré nie sú zapísané v registri, považujú za neexistujúce.

História bulharského obchodného registra a registra neziskových právnych subjektov

Reforma procesu registrácie sa začala 1. januára 2008, keď vstúpil do platnosti zákon o obchodnom registri a začal fungovať elektronický register obchodných spoločností a pobočiek zahraničných obchodných spoločností. Obchodné spoločnosti sa museli opätovne zaregistrovať do 31. decembra 2011.

Podľa článku 17 zákona o neziskových právnych subjektoch register neziskových právnych subjektov od 1. januára 2018 vedie Registračná agentúra. V paragrafe 25 ods. 1 prechodných a záverečných ustanovení zákona o neziskových právnych subjektoch sa ustanovuje, že neziskové právne subjekty zapísané do registra neziskových právnych subjektov pri krajských súdoch majú možnosť podať Registračnej agentúra žiadosť o opätovnú registráciu do 31. decembra 2020. Tieto dva registre majú rovnakú databázu.

Dôsledky reformy:

 1. Registračný proces sa presunul zo súdov na ústredný vládny správny orgán: na Registračnú agentúru.
 2. Všetky registre 28 krajských súdov sa zlúčili do jednej centralizovanej elektronickej databázy. Databáza obsahuje údaje, ktoré sa musia zaregistrovať, a dokumenty, ktoré musia byť dostupné na verejné nahliadnutie, ako aj elektronickú verziu všetkých odovzdaných dokumentov, vydané zamietnutia, vydané pokyny a spisy o spoločnostiach.
 3. Zásada zverejňovania informácií má v rámci postupu registrácie zásadný význam.
 4. V rámci postupu registrácie sa používajú rôzne formuláre žiadostí. Druh žiadosti závisí od druhu obchodnej spoločnosti alebo neziskového právneho subjektu a od údajov, ktoré sa majú zapísať.

Ako podať žiadosť o zápis do obchodného registra?

Žiadosti sa môžu podávať buď pri priehradke na každej pobočke Registračnej agentúry, alebo elektronicky prostredníctvom portálu TRRYULNTs.

Tlačené žiadosti možno odovzdať na akejkoľvek miestnej pobočke Registračnej agentúry bez ohľadu na to, kde má obchodná spoločnosť sídlo. Po prijatí na pobočke Agentúry sa tlačené žiadosti naskenujú a uložia ako prílohy v počítačovom systéme TRRYULNTs. Dokumenty pripojené ako prílohy k žiadostiam musia byť originály alebo kópie overené žiadateľom alebo verejným notárom.

Elektronické žiadosti možno podať kedykoľvek prostredníctvom portálu TRRYULNTs.

Ako sa podané žiadosti posudzujú?

Každej položke prijatej na zápis do počítačového systému TRRYULNTs (žiadosť, rozhodnutie súdu, požiadavka na opravu chyby, žiadosť o vymenovanie znalcov, overovateľov, kontrolórov atď.) sa priradí jedinečné referenčné číslo vo formáte „rrrrmmddhhmmss“ (rok, mesiac, deň, hodina, minúta, sekunda). Po tom, ako sa žiadosti, súdnemu rozhodnutiu alebo požiadavke priradí jedinečné číslo, prostredníctvom počítačového systému TRRYULNTs sa náhodne pridelí registračnému úradníkovi na posúdenie. Žiadosti o zápis alebo odstránenie alebo o uverejnenie dokumentov na základe článku 14 sa prideľujú automaticky, v poradí, v ktorom boli prijaté, len čo registračný úradník elektronicky podpíše predtým priradenú žiadosť a počítačový systém ho na základe toho rozpozná ako dostupného.

Podľa článku 19 ods. 2 zákona o obchodnom registri a registri neziskových právnych subjektov (TRRYULNTs) registračný úradník vydá rozhodnutie o žiadostiach o registráciu alebo odstránenie a o žiadostiach o uverejnenie dokumentu hneď po uplynutí troch pracovných dní od ich prijatia, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Žiadosti obchodných spoločností o prvú registráciu sa posudzujú na konci pracovného dňa nasledujúceho po dni ich podania do obchodného registra a rozhodnutie sa vydá hneď po posúdení žiadosti, okrem prípadov uvedených v článku 22 ods. 5 ZTRRYULNTs, kedy sa vydá pokyn. Ak sa to vyžaduje podľa zákona, žiadosti o výročné finančné výkazy a správy sa posudzujú oddelene od ostatných žiadostí v poradí, v ktorom boli prijaté.

V závislosti od druhu žiadosti môžu byť výsledky takéto:

 • pokyny, ktoré sú elektronicky podpísané registračným úradníkom po dokončení posudzovania danej žiadosti a ihneď uverejnené na účte obchodnej spoločnosti – majú sa vykonať v časovej lehote stanovenej v článku 19 ods. 2 ZTRRYULNTs,
 • zamietnutie, ktoré je elektronicky podpísané registračným úradníkom po dokončení posudzovania a ihneď uverejnené na účte obchodnej spoločnosti,
 • príkaz na registráciu, ktorý je elektronicky podpísaný registračným úradníkom po dokončení posudzovania, ktorý až do uplynutia časovej lehoty stanovenej v článku 19 ods. 2 ZTRRYULNTs bude zobrazený na účte obchodnej spoločnosti so statusom „čakajúci na trojdňovú časovú lehotu“. Po uplynutí tejto zákonnej časovej lehoty počítačový systém ZTRRYULNTs automaticky vykoná zápis a vygeneruje číslo zápisu vo vyššie uvedenom formáte. Rok, mesiac a deň sú rokom, mesiacom a dňom automatického uverejnenia počítačovým systémom, zatiaľ čo hodina, minúta a sekunda zachytávajú čas, kedy bola registrácia v predchádzajúci deň nariadená registračným úradníkom.

Aké informácie obsahuje bulharský register BULSTAT?

Register BULSTAT obsahuje informácie o:

 1. právnych subjektoch, ktoré nie sú obchodnými spoločnosťami ani neziskovými právnymi subjektmi v zmysle zákona o neziskových právnych subjektoch, od ktorých sa požaduje registrácia v obchodnom registri alebo v registri neziskových právnych subjektov,
 2. pobočkách zahraničných subjektov, ktoré nie sú obchodnými spoločnosťami ani neziskovými právnymi subjektmi,
 3. zastúpeniach zahraničných subjektov podľa článku 24 zákona o podpore investícií,
 4. zahraničných právnych subjektoch, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v Bulharsku a majú tam stálu prevádzkareň, základňu alebo zariadenie,
 5. zahraničných právnych subjektoch, ktorých miesto skutočného vedenia sa nachádza v Bulharsku,
 6. zahraničných právnych subjektoch, ktoré v Bulharsku vlastnia nehnuteľnosti,
 7. záložných dlžníkoch zmysle zákona o registrovaných záložných právach,
 8. organizačných jednotkách podľa zákona o záväzkoch a zmluvách vrátane remeselných podnikov a poisťovacích združení podľa článku 8 zákonníka sociálneho zabezpečenia,
 9. subjektoch, ktoré sú platiteľmi sociálneho poistenia a nie sú fyzickými osobami,
 10. pobočkách a divíziách subjektov a divíziách obchodných spoločností zapísaných v obchodnom registri,
 11. fyzických osobách vykonávajúcich slobodné povolanie alebo pracujúcich ako živnostníci,
 12. zahraničných štátnych príslušníkoch, ktorí nemajú bulharské osobné identifikačné číslo alebo identifikačné číslo osoby s trvalým bydliskom v zahraničí a ktorí:
  • poskytujú nezávislé osobné služby v Bulharsku, a to aj prostredníctvom trvalej prevádzkarne, základne alebo zariadenia,
  • získajú nehnuteľnosť,
  • sú platiteľmi sociálneho poistenia,
 13. iných fyzických osobách – platiteľoch sociálneho poistenia,
 14. zahraničných osobách/subjektoch podliehajúcich osobitnej registrácii podľa daňových zákonov vrátane prípadov oslobodenia od daní na základe medzinárodnej dohody, ktorá vstúpila do platnosti a ktorej je Bulharská republika zmluvnou stranou,
 15. fyzické a právnické osoby a iné právne subjekty pôsobiace v Bulharskej republike ako správcovia zvereneckých fondov alebo trustových fondov a iné podobné zahraničné právne subjekty zriadené a existujúce pod jurisdikciou, ktorá umožňujú takéto formy fondov.

Je prístup do registra BULSTAT bezplatný?

Informácie zapísané v registri BULSTAT na základe podaných dokumentov na poskytnutie údajov podľa článku 7 ods. 1 bodu 1 až 7 a bodu 19 a článku 7 ods. 9 zákona o registri BULSTAT sú súčasťou verejnej domény. Každý v ňom môže vyhľadávať konkrétny údaj.

História registra BULSTAT

Register BULSTAT bol vytvorený na základe registra podnikateľských subjektov (RSS EKPOU) vedeného Národným štatistickým úradom v súlade s článkom 6 ods. 7 zákona o štatistike. Pravidlá na vytvorenie registra sa prijali dekrétom Rady ministrov č. 206 z 30. októbra 1995. Zjednotený štátny register podnikateľských subjektov „BULSTAT“ začal v Bulharskej republike fungovať 1. januára 1996. Rozhodnutím Rady ministrov č. 379 z 30. júla 1998 sa prijal identifikačný kód v zjednotenom štátnom registri podnikateľských jednotiek ako jedinečný identifikačný kód (UIC) pre všetky právne a iné subjekty, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v Bulharsku. Dňa 17. júna 1999 prijalo Národné zhromaždenie zákon o štatistike. Týmto zákonom sa stanovil spôsob zriadenia, fungovania a používania zjednoteného registra BULSTAT na identifikáciu subjektov vykonávajúcich podnikateľské činnosti na území Bulharskej republiky. Register BULSTAT sa rozvinul na jeden z hlavných administratívnych registrov krajiny a v roku 2000 sa jeho údaje sprístupnili prostredníctvom webového sídla registra.

Dňa 11. augusta 2005 sa správa registra BULSTAT preniesla na Registračnú agentúru. Sú v ňom zaregistrované všetky právne subjekty a pobočky zahraničných subjektov, ktoré nie sú obchodnými spoločnosťami ani neziskovými právnymi subjektmi v zmysle zákona o neziskových právnych subjektoch, od ktorých sa požaduje registrácia v obchodnom registri alebo v registri neziskových právnych subjektov. Osoby vykonávajúce slobodné povolanie alebo pracujúce ako živnostníci sa takisto musia registrovať. Do 1. januára 2008 boli obchodné spoločnosti povinné registrovať sa v BULSTAT do siedmych dní; následne sa táto povinnosť preniesla na obchodný register.

Ako podať žiadosť o zápis do registra BULSTAT?

Zápisy a odstránenia sa vykonávajú na základe žiadosti podanej použitím štandardného formulára.

Žiadosti sa môžu podávať buď pri priehradke na každej pobočke Registračnej agentúry alebo elektronicky prostredníctvom portálu BULSTAT.

Tlačené žiadosti možno odovzdať na akejkoľvek miestnej pobočke Registračnej agentúry bez ohľadu na to, kde má subjekt sídlo. Po prijatí na pobočke Agentúry sa tlačené žiadosti naskenujú a uložia ako prílohy v počítačovom systéme BULSTAT. Dokumenty pripojené ako prílohy k žiadostiam musia byť originály alebo kópie overené žiadateľom alebo verejným notárom.

Elektronické žiadosti možno podať kedykoľvek prostredníctvom portálu registra BULSTAT.

V závislosti od svojho statusu musia subjekty, ktoré sa chcú zaregistrovať v registri BULSTAT, poskytnúť:

 1. kópiu rozhodnutia súdu alebo iný dokument, konkrétne tieto dokumenty:
  a) právne subjekty: zakladajúci dokument a dokument uvádzajúci fyzickú osobu riadiacu a/alebo zastupujúcu subjekt;
  b) zastúpenia zahraničných subjektov podľa článku 24 zákona o podpore investícií: doklad potvrdzujúci registráciu v Bulharskej obchodnej a priemyselnej komore (BCCI);
  c) zahraničné právne subjekty: dokument preukazujúci vykonávanie podnikateľských činností v Bulharsku; overený dokument preukazujúci pôvod zahraničných právnych subjektov v príslušnej krajine;
  d) organizačné jednotky bez právnej subjektivity podľa zákona o záväzkoch a zmluvách a poisťovacie fondy podľa článku 8 zákonníka sociálneho zabezpečenia: spoločenskú zmluvu a osvedčenie o registrácii v Národnej agentúre pre príjmy;
  e) pobočky a divízie: dokument potvrdzujúci ich zriadenie a uvádzajúci osobu, ktorá ich riadi a/alebo zastupuje;
  f) subjekty iné ako tie, ktoré sa uvádzajú v písmene a) až e), ktoré sú platiteľmi sociálneho poistenia: dokumenty preukazujúce totožnosť a/alebo vykonávanie konkrétnej činnosti, ak sa to vyžaduje podľa zákona,
 2. žiadosť o zápis na štandardnom formulári schválenom výkonným riaditeľom Registračnej agentúry,
 3. vyhlásenie, ktorým sa potvrdzuje pravdivosť tvrdených údajov, podpísané žiadateľom,
 4. dokument preukazujúci zaplatenie štátneho poplatku podľa sadzobníka schváleného Radou ministrov.

Každej položke prijatej na zápis do počítačového systému registra (žiadosť alebo požiadavka na úpravu) sa priradí jedinečné referenčné číslo vo formáte „rrrrmmddhhmmss“ (rok, mesiac, deň, hodina, minúta, sekunda).

Žiadosti o zápis alebo odstránenie posudzuje registračný úradník v poradí, v ktorom boli prijaté. Registračný úradník vydá rozhodnutie o žiadostiach o zápis alebo odstránenie do konca pracovnej doby dňa nasledujúceho po dni ich prijatia.

V závislosti od druhu žiadosti môžu byť výsledky takéto:

 • pokyny, ktoré sú elektronicky podpísané registračným úradníkom po dokončení posudzovania príslušnej žiadosti a ihneď uverejnené na účte obchodnej spoločnosti – majú sa vykonať do piatich pracovných dní,
 • zamietnutie, ktoré je elektronicky podpísané registračným úradníkom po dokončení posudzovania a ihneď uverejnené na elektronickom účte subjektu,
 • príkaz na registráciu, ktorý je elektronicky podpísaný registračným úradníkom po dokončení posudzovania. Po vykonaní zápisu počítačový systém BULSTAT automaticky vygeneruje číslo zápisu vo vyššie uvedenom formáte. Rok, mesiac a deň sú rokom, mesiacom a dňom automatického uverejnenia počítačovým systémom, zatiaľ čo hodina, minúta a sekunda zachytávajú čas, kedy bola registrácia nariadená registračným úradníkom.

V registri je možné vyhľadávanie podľa:

 • mena alebo UIC/identifikačného čísla subjektu,
 • spisu o spoločnosti/roka/krajského súdu,
 • čísla žiadosti o zápis, čísla zápisu,
 • prepojenia medzi subjektmi.
Posledná aktualizácia: 10/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.