Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku chorvátčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obchodné registre v krajinách EÚ

Chorvátsko

V Chorvátsku spravujú súdny register obchodné súdy (trgovački sudovi).

Autor obsahu
Chorvátsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Súdny register (Sudski registar)

Súdny register je verejný register obsahujúci údaje a listiny o subjektoch, ktoré sa podľa zákona majú zapísať do registra. Každý registrový súd je zodpovedný za správnosť svojich zápisov do registra. Do registra sa zapisujú: verejné obchodné spoločnosti (javna trgovačka društva), komanditné spoločnosti (komanditna društva), hospodárske záujmové združenia (gospodarska interesna udruženja), akciové spoločnosti (dionička društva), spoločnosti s ručením obmedzeným (društva s ograničenom odgovornošću), samostatne zárobkovo činné osoby (trgovci pojedinci), európske spoločnosti (SE), Európske zoskupenia hospodárskych záujmov (EHZS), európske družstvá (SCE), inštitúcie (ustanove), združenia inštitúcií (zajednice ustanova), družstvá (zadruge), zväzy družstiev (savezi zadruga), úverové združenia (kreditne unije), jednoduché spoločnosti s ručením obmedzeným (jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)) a ďalšie osoby, ktoré sa musia zo zákona registrovať. Dcérske spoločnosti sa zapisujú do registra, ak si to vyžaduje zákon.

Register neobsahuje údaje o remeselníkoch alebo združeniach.

Ktokoľvek má právo (bez toho, aby musel preukázať oprávnený záujem) preskúmať informácie zapísané do všeobecnej knihy, listiny, na ktorých sa zápis zakladá, a iné listiny a informácie uložené v zbierke listín (okrem listín, ktoré podľa zákona nepodliehajú princípu voľného diela). Ktokoľvek môže tiež požiadať o výpis, overenú kópiu alebo opis listín a údajov uložených v zbierke listín.

Register

Informácie týkajúce sa zápisu do registra a zverejňovanie údajov o registrovaných subjektoch

Hlavné právne predpisy upravujúce vytvorenie subjektov podliehajúcich registrácii a ich zápis do registra sú: Zákon o súdnom registri (Zakon o sudskom registru) (ďalej len „ZSR“), zákon o obchodných spoločnostiach (Zakon o trgovačkim društvima) (ďalej len „ZTD“) a Pravidlá o vykonaní zápisu do súdneho registra (Pravilnik o načinu upisa u sudski registar). Údaje stanovené zákonom, ako aj akékoľvek zmeny týchto údajov, sa zapisujú do registra na základe týchto právnych aktov.

Údaje o zaregistrovaných subjektoch sú k dispozícii 24 hodín denne a bezplatne dostupné na webovom sídle súdneho registra.

Začatie registračného konania

Registračné konanie sa začína podaním písomnej žiadosti o registráciu údajov, príp. zmenu údajov zápisu, ktorá sa v papierovej alebo elektronickej podobe doručí registrovému súdu. Žiadosť sa musí predložiť súdu v lehote 15 dní odo dňa, ku ktorému boli splnené podmienky na registráciu, s výnimkou prípadov, keď zákon stanovuje inak. Súd môže začať konanie z úradnej moci, ak to stanovuje zákon.

Notári môžu so súdom vykonávajúcim registráciu komunikovať elektronicky, v súlade so svojou právomocou a ustanoveniami ZSR.

Pre jednoduché spoločnosti s ručením obmedzeným (j.d.o.o.) (spoločnosti s max. troma členmi, jednočlenným riadiacim orgánom a minimálnym podielovým kapitálom 10,00 HRK) je k dispozícii zjednodušený registračný postup. Aby sa spoločnosť založila týmto spôsobom, musia sa použiť formuláre vyhotovené notárom.

Tieto osoby sú oprávnené predložiť žiadosť o zápis do registra:

  • Notári (ktorí sú oprávnení podávať žiadosti elektronicky a vyhotovovať kópie, výpisy a opisy podľa článku 4 ods. 2 ZSR).
  • Osoby, ktoré sú na základe zákona oprávnené navrhnúť zápis do registra (osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu).
  • Osoby, ktoré využívajú kancelárie HITRO.HR (ktoré sú oprávnené predkladať žiadosti týkajúce sa založenia obchodných spoločností prostredníctvom systému e-Tvrtka v súlade s právomocami stanovenými v osobitných nariadeniach).

Právne účinky zápisu

Zapísané údaje nadobúdajú právne účinky pre registrované subjekty dňom nasledujúcim po zápise do registra (pokiaľ zákon neustanovuje inak) a sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia.

Žiadna osoba nemôže tvrdiť, že nevedela o údajoch zapísaných do všeobecnej knihy registra, ktoré boli zverejnené spôsobom stanoveným v ZSR.

Ktokoľvek sa môže odvolávať na údaje zapísané v registri týkajúce sa právnych údajov a skutočností, ktoré sú do registra zapísané v súlade so zákonom, s výnimkou osoby, o ktorej sa preukáže, že vedela o tom, že príslušné zapísané údaje nezodpovedajú skutočnosti. Úkony tretích strán vykonané pred šestnástym dňom po uverejnení zápisu do registra nie je možné napadnúť na základe zapísaných údajov alebo listín uvedených vo zverejnení, ak vie tretia osoba preukázať, že o nich nemohla vedieť.

Osoba v dobrej viere nemôže utrpieť ujmu z toho dôvodu, že sa spoliehala na zápis v registri týkajúci sa právnych údajov a skutočností.

Registračné delikty a sankcie ukladané registrovými súdmi

Registračné delikty a sankcie ukladané registrovými súdmi sú vymedzené v článkoch 624 až 632 ZTD. Konanie, ktoré slúži na upozornenie a sankcionovanie osôb s registračnou povinnosťou v obchodnom registri, je upravené v článkoch 81 a 81a ZSR.

Posledná aktualizácia: 06/09/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.