Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obchodné registre v krajinách EÚ

Cyprus

Táto stránka obsahuje základné informácie o cyperskom obchodnom registri. Sekcia venovaná spoločnostiam je určená na registráciu, monitorovanie, kontrolovanie a výmaz cyperských spoločností, zahraničných spoločností, družstiev a obchodných názvov a spravuje ju odbor registrového orgánu a úradného správcu ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu.

Autor obsahu
Cyprus

Tieto služby sú k dispozícii online:

Aké služby ponúka obchodný register?

Každý si môže na internete overiť, či je daná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri a aký je jej status (vymazaná alebo aktívna). K dispozícii je online vyhľadávanie v údajoch všetkých spoločností a možnosť pozrieť si dokumenty v ich elektronických súboroch.

Za vedenie obchodného registra zodpovedá odbor registrového orgánu a úradného správcu.

Je prístup do obchodného registra bezplatný?

Online prístup k základným dokumentom spoločností je bezplatný.

Do akej miery sú spoľahlivé dokumenty uložené v registri?

Spoľahlivosť dokumentov uložených v obchodnom registri je zakotvená v príslušných článkoch kapitoly 113 zákona o spoločnostiach, ktoré v súlade s čl. 3 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zaručujú aktuálnosť informácií poskytovaných tretím osobám. Ide konkrétne o tieto články:

Článok 365

Kontrola, zverejňovanie a overovanie dokumentov uložených v obchodnom registri.

Článok 365A

Oznámenie odboru registrového orgánu o vedení dokumentov uložených v registri a záväznosti údajov zapísaných v registri alebo uverejnených v Úradnom vestníku Cyperskej republiky.

Článok 365B ods. 7

Registrový orgán zabezpečí, aby listiny a informácie uvedené v ods. 2 boli k dispozícii prostredníctvom elektronického interného systému prepojenia v štandardnom formáte správ a boli elektronicky prístupné, a zároveň zabezpečí dodržiavanie minimálnych noriem bezpečnosti prenosu údajov.

Článok 366

Presadzovanie povinnosti spoločností predkladať registrovému orgánu každoročne správu, vrátane výročnej správy a účtovnej závierky za každý rok. (články 118 – 121)

Ako vyhľadávať v obchodnom registri?

Vyhľadávať môžete podľa názvu a/alebo identifikačného čísla spoločnosti. Viac informácií o možnostiach vyhľadávania nájdete na stránke vyhľadávania.

História obchodného registra

Elektronický archív odboru registrového orgánu a úradného správcu obsahuje všetky spoločnosti zapísané od roku 1923 po súčasnosť vrátane zahraničných spoločností, družstiev a obchodných názvov.

Súvisiace odkazy

Odbor registrového orgánu a úradného správcu (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Ministerstvo obchodu, priemyslu a cestovného ruchu ((Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Posledná aktualizácia: 19/07/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.