Obchodné registre v krajinách EÚ

Česká republika

V tejto sekcii nájdete prehľad verejného registra v Českej republike. Súčasťou verejného registra je spolkový register, obchodný register, nadačný register, register ústavov, register spoločenstiev vlastníkov jednotiek a register všeobecne prospešných spoločností.

Autor obsahu
Česká republika

Aké informácie ponúka český verejný register?

Do verejného registra sa zapisujú zákonom stanovené údaje o právnických osobách súkromného práva. Všeobecné pravidlá verejných registrov sú stanovené v§ článku 120 zákona č. 89/2012 Zb. (občiansky zákonník). Podrobnejšie pravidlá verejného registra, ktorý spravujú súdy, sú uvedené v zákone č. 304/2013 Zb. o verejných registroch právnických a fyzických osôb. Súčasťou verejného registra je zbierka listín, kde sa ukladajú zákonom stanovené dokumenty, napr. zakladajúce dokumenty, stanovy, účtovné závierky atď.

Verejný register vedie registrový súd. Správcom verejného registra je ministerstvo spravodlivosti.

Do verejného registra sa zapisujú tieto subjekty:

 • Spolok
 • Odborová organizácia
 • Medzinárodná odborová organizácia
 • Združenie zamestnávateľov
 • Medzinárodná organizácia zamestnávateľov
 • Pobočný spolok
 • Pobočná organizácia odborovej organizácie
 • Pobočná organizácia medzinárodnej odborovej organizácie
 • Pobočná organizácia zamestnávateľov
 • Pobočná organizácia medzinárodnej organizácie zamestnávateľov
 • Podnikateľ – fyzická osoba – zapísaný v obchodnom registri
 • Verejná obchodná spoločnosť
 • Komanditná spoločnosť
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným
 • Akciová spoločnosť
 • Družstvo
 • Štátny podnik
 • Odštepný závod
 • Všeobecne prospešná spoločnosť
 • Nadácia
 • Nadačný fond
 • Ústav
 • Príspevková organizácia
 • Spoločenstvo vlastníkov jednotiek
 • Európske zoskupenie hospodárskych záujmov
 • Závod vo vlastníctve zahraničnej osoby
 • Európske družstvo
 • Európska spoločnosť

Údaje zapisované do verejného registra sú stanovené zákonom č. 304/2013 Zb. o verejných registroch právnických a fyzických osôb. Medzi základné zapisované údaje patria: meno alebo názov, sídlo, predmet činnosti alebo podnikania, právna forma, identifikačné číslo, meno a bydlisko alebo názov a sídlo osoby, ktorá je štatutárnym orgánom.

Je prístup do českého obchodného registra bezplatný?

Verejný register je vedený v elektronickej podobe. Je zadarmo prístupný pre verejnosť prostredníctvom webového portálu alebo priamo na stránke pre vyhľadávanie vo verejnom registri. Verejný register je prístupný pre každého. Každý doňho môže nahliadať a robiť si z neho kópie či výpisy.

Aké možnosti vyhľadávania ponúka český verejný register?

Český verejný register ponúka aplikáciu pre pokročilé vyhľadávanie informácií online. V registri je možné vyhľadávať podľa názvu subjektu, spisovej značky alebo identifikačného čísla.

Sú dokumenty v registri spoľahlivé?

Uverejňovanie listín

Registrový súd uverejní zápis do verejného registra, jeho zmenu alebo výmaz, ako aj uloženie listín (vrátane listín v elektronickej podobe) do zbierky listín čo najskôr po zápise. Údaje zapísané vo verejnom registri a listiny uložené v zbierke listín sa uverejňujú spôsobom, ktorý umožňuje diaľkový prístup. Registrový súd uverejní predmetné údaje a umožní získať úradne overený elektronický odpis. Tento dokument je elektronicky podpísaný kvalifikovaným systémovým certifikátom príslušného registrového súdu a je zadarmo prístupný na webových stránkach Ministerstva spravodlivosti ČR. Na požiadanie vydá registrový súd listinný úradne overený čiastočný alebo úplný odpis zápisu alebo listiny uloženej v zbierke listín alebo potvrdenie o tom, že určitý údaj vo verejnom registri nie je, pokiaľ žiadateľ výslovne nepožiada o úradne neoverený odpis. O skutočnostiach zapísaných do verejného registra a listinách uložených do zbierky listín pred 1. januárom 1997 vydá registrový súd vždy len listinný odpis, pokiaľ nie sú zápisy o týchto skutočnostiach alebo listiny už uchovávané v elektronickej podobe.

Odvolávanie sa na listiny a údaje

Osoba, ktorej sa zápis týka, nemá právo namietať, že zápis nezodpovedá skutočnosti, voči osobe, ktorá koná v súlade so zákonom a v dobrej viere na základe údajov zapísaných do verejného registra.

Zapísaná osoba môže namietať údaje a obsah listín, ktoré musia byť uverejnené zo zákona, voči tretím osobám až od okamihu ich zverejnenia, pokiaľ nepreukáže, že tretie osoby o nich vedeli skôr. Zapísaná osoba sa však nemôže odvolávať na tieto údaje a obsah listín v konaniach, ktoré sa konajú do 16. dňa po zverejnení, ak tretia osoba preukáže, že o nich nemohla vedieť.

Tretie osoby sa vždy môžu odvolávať na nezverejnené údaje a obsahy listín, ak ich skutočnosť nezverejnenia nezbavuje účinnosti.

Nesúlad zapísaných informácií

Ak obsah zápisu vo verejnom registri nie je v súlade so záväznými ustanoveniami zákona a ak nie je možné dosiahnuť nápravu iným spôsobom, registrový súd vyzve zapísanú osobu, aby zabezpečila nápravu. Ak ide o právnickú osobu a tá v stanovenej lehote nezabezpečí nápravu, môže súd aj bez návrhu, ak je takýto postup v záujme ochrany tretích osôb, rozhodnúť o jej likvidácii.

Ak existuje nesúlad medzi znením zápisu vo verejnom registri v českom a cudzom jazyku alebo listín uložených v zbierke listín v českom jazyku a dobrovoľne uloženým prekladom týchto listín do cudzieho jazyka podľa § 74 ods. 1 zákona o verejných registroch právnických a fyzických osôb, voči tretím osobám nie je možné namietať znenie zverejneného zápisu alebo listiny uloženej v zbierke listín v cudzom jazyku. Tretia osoba sa môže odvolávať na znenie zverejneného zápisu alebo listiny uloženej do zbierky listín v cudzom jazyku, pokiaľ zapísaná osoba nepreukáže, že tretia osoba poznala znenie obsahu zápisu alebo listiny uloženej v českom jazyku.

Preklad zákona o verejných registroch

Ministerstvo spravodlivosti pripravilo neoficiálny preklad anglického znenia zákona č. 304/2013 Z. z. o verejných registroch právnických a fyzických osôb a o evidencii zvereneckých fondov s účinnosťou od 1. 1. 2018. Preklad je len na informačné účely, iba český text uverejnený v Zbierke zákonov je autentický. Dostupný tu.

Posledná aktualizácia: 15/06/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.