Obchodné registre v krajinách EÚ

Dánsko

Základné informácie o dánskom obchodnom registri.

Autor obsahu
Dánsko

Dánsky orgán pre podnikanie (Erhvervsstyrelsen)

História dánskeho orgánu pre podnikanie

Dánsky orgán pre podnikanie bol založený 1. januára 2012.

Má približne 500 zamestnancov a má rozsiahle portfólio úloh a povinností, ktorých cieľom je celkovo zjednodušiť a zatraktívniť výkon podnikateľskej činnosti v Dánsku. Zaoberá sa mnohými otázkami – od zákona o územnom plánovaní a rozvoji vidieka po digitalizáciu, od účinného monitorovania a kontroly finančných prostriedkov po podniky, pranie špinavých peňazí, účtovníctvo, audit, vývoz či kontroly EÚ. Dánsky orgán pre podnikanie je zodpovedný za dánsky obchodný register (Det Centrale Virksomhedsregister – CVR), ktorý je ústredným štátnym registrom s informáciami o všetkých dánskych podnikoch.

Dánsky orgán pre podnikanie je súčasťou dánskeho ministerstva pre podnikanie (Erhvervsministeriet).

Aké informácie možno nájsť v dánskom obchodnom registri?

Informácie o všetkých oblastiach činnosti orgánu pre podnikanie sú dostupné na adrese erhvervsstyrelsen.dk. Možno tu nájsť aj odkaz na webové sídlo dánskeho obchodného registra.

Webové sídlo CVR.dk na portáli Virk je ústredným prístupovým bodom pre získanie informácií a údajov o všetkých podnikoch v Dánsku. Bez ohľadu na právnu formu podniku tu nájdete informácie o samotnom podniku (právnickej osobe), ako aj o jeho výrobných jednotkách. Register poskytuje aj informácie o zakladateľoch, majiteľoch a členoch vedenia podniku.


Pri niektorých typoch podnikov, najmä akciových spoločnostiach a spoločnostiach s ručením obmedzeným, sú k dispozícii aj ďalšie informácie: účtovné závierky a údaje a správy o podnikoch a ich vedúcich pracovníkoch.

Aké informácie obsahuje register CVR?

 • registračné číslo subjektu (CVR)
 • názov a adresa
 • dátum vzniku a prípadného ukončenia činnosti
 • právna forma
 • informácie o prípadnej ochrane reklamy
 • údaje o úveroch
 • odvetvie a prípadné pododvetvia
 • prípadne kontaktné údaje
 • prípadne počet zamestnancov
 • spoločníci s neobmedzeným ručením, zakladatelia, majitelia a členovia vedenia
  • meno a adresa
  • osobné číslo CPR (Det Centrale Personsregister, identifikačné číslo) alebo registračné číslo CVR (osobné číslo CPR sa neprideľuje súkromným osobám)
 • súvisiace výrobné jednotky
  • číslo výrobnej jednotky (p-nummer)
  • názov a adresa
  • dátum vzniku a prípadného ukončenia činnosti
  • informácie o prípadnej ochrane reklamy
  • odvetvie a prípadné pododvetvia
  • prípadne kontaktné údaje
  • prípadne počet zamestnancov

Ako vyhľadávať v dánskom obchodnom registri?

Na stránkach CVR na portáli Virk možno vyhľadávať jednotlivé podniky s použitím veľkého počtu parametrov vyhľadávania a filtrovania, najmä názvu podniku, mena osoby, registračného čísla CVR, čísla výrobnej jednotky či adresy podniku, výrobnej jednotky alebo osoby. Možno tu nájsť základné údaje o všetkých podnikoch registrovaných v CVR.

Na stránke „Sådan søger du“ sú rady, ako vyhľadávať informácie o podnikoch v registri CVR.

V prípade väčšieho množstva údajov z registra CVR je k dispozícii niekoľko riešení, ako je „prístup zo systému do systému“ a „webové služby CVR“. Viac informácií nájdete tu.

Je prístup do dánskeho obchodného registra bezplatný?

Dokumenty a služby CVR, pri ktorých sa nevyžaduje manuálne spracovanie, sú bezplatné. Ide o:

 • rôzne zobrazenia
 • účtovné závierky
 • prístup zo systému do systému a webové služby CVR

Pri viacerých dokumentoch sa vyžaduje manuálne spracovanie, a preto sú následne fakturované. Tieto služby sú však oslobodené od DPH:

 • pridanie podpisu: 120 DKK
 • staršie účtovníctvo z mikrofilmov alebo zo vzdialených archívov: 300 DKK
 • osvedčenie o zápise do registra: 300 DKK
 • osvedčenie o zmene názvu: 500 DKK
 • návrh fúzie: 150 DKK
 • zápisnica z valného zhromaždenia: 150 DKK
 • dokumentácia o vlastnom kapitáli: 150 DKK
 • kópia registračného formulára: 150 DKK
 • vyhlásenie vedenia: 150 DKK
 • správa o následných akvizíciách: 150 DKK
 • správa o samofinancovaní: 150 DKK
 • návrh rozdelenia: 150 DKK
 • stanovy: 150 DKK

Tieto sadzby platia od 5. decembra 2014.

Do akej miery sú spoľahlivé informácie uvedené v registri?

V článku 14 zákona o obchodných spoločnostiach (Selskabsloven), ktorým sa transponuje článok 3 prvej smernice o práve obchodných spoločností do dánskeho práva, sa uvádza, ako možno použiť údaje z registra. V článku 14 zákona o obchodných spoločnostiach sa stanovuje:

„Informácie zverejnené v informačnom systéme dánskeho orgánu pre podnikanie sa považujú za známe tretím stranám. Toto ustanovenie sa však neuplatňuje na úkony vykonané do 16 dní od zverejnenia takýchto informácií, ak sa ukáže, že tretia strana nemohla o zverejnených údajoch vedieť.

Kým nedôjde k zverejneniu v informačnom systéme dánskeho orgánu pre podnikanie, spoločnosť nemôže použiť údaje, ktoré majú byť zaregistrované a zverejnené, voči tretej strane, pokiaľ sa nepreukáže, že tieto údaje boli tretej osobe známe. Skutočnosť, že uvedené údaje ešte neboli zverejnené, neznamená, že by tretia strana nesmela konať na ich základe.“

Zodpovednosť za správnosť záznamov

Za správnosť zverejnených informácií zodpovedá v súlade s článkom 8 vyhlášky o oznamovaní (anmeldelsesbekendtgørelsen) a článkom 15 ods. 2 zákona o obchodných spoločnostiach oznamovateľ. Ak oznámenie nebolo vykonané v súlade so zákonom, alebo ak sú oznámené informácie nesprávne, možno oznamovateľa trestne stíhať.

Dánsky orgán pre podnikanie zaznamenáva informácie, ktoré mu boli oznámené, ale neoveruje ich správnosť. To platí bez ohľadu na to, či ide o manuálnu registráciu alebo či registráciu vykonáva samotná spoločnosť prostredníctvom internetovej stránky virk.dk.

Dánsky orgán pre podnikanie nesie zodpovednosť za použitie zaznamenaných informácií alebo dokumentov, ktoré nie sú správne z dôvodu chyby tohto orgánu, napríklad chyby pri ich spracovaní.

Užitočné odkazy

Dánsky orgán pre podnikanie

Centrálny obchodný register

Dánske ministerstvo pre podnikanie a rast

Európsky obchodný register (EBR)

Posledná aktualizácia: 01/07/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.