Obchodné registre v krajinách EÚ

Fínsko

V tejto časti sa nachádza prehľad fínskeho obchodného registra.

Autor obsahu
Fínsko

Čo poskytuje fínsky obchodný register?

Obchodný register vlastní a spravuje Výbor pre patenty a registráciu (Patentti- ja rekisterihallitus, PRH).

Fínsky obchodný register je verejný register, ktorý obsahuje informácie o obchodných spoločnostiach. Vo všeobecnosti platí, že všetky spoločnosti musia byť zapísané v obchodnom registri. Podniky zároveň musia informovať o akýchkoľvek zmenách svojich údajov uvedených v obchodnom registri. Väčšina podnikov musí do registra oznámiť aj svoje ročné účtovné závierky. Každý rok sa registruje:

 • približne 40 000 nových podnikov,
 • približne 145 000 zmien v údajoch zaregistrovaných spoločností,
 • približne 230 000 účtovných závierok.

Obchodný register a Daňová správa (Verohallinto) majú spoločný postup oznamovania a informačnú službu. Obchodná informačná služba (YTJ) je bezplatnou informačnou službou, ktorú spoločne poskytujú PRH a Daňová správa, spravuje ju však PRH. Obsahuje kontaktné a identifikačné informácie spoločností, ako napríklad:

 • názov podniku a akékoľvek paralelné alebo doplňujúce názvy podniku,
 • identifikačné číslo, informácie o forme spoločnosti a mieste sídla,
 • adresu a iné kontaktné údaje,
 • hlavný predmet činnosti,
 • registre Daňovej správy a PRH, v ktorých je spoločnosť zapísaná,
 • informácie o ukončení alebo prerušení obchodnej činnosti, o konkurze, likvidácii alebo reštrukturalizácii.

Sieť Európskeho obchodného registra (EBR), je informačná služba združenia Európskeho obchodného registra, EBRA, pre členské krajiny, ktorá poskytuje oficiálne a spoľahlivé údaje priamo z vnútroštátneho obchodného registra každej krajiny.

Systém prepojenia obchodných registrov (BRIS), je systém na prepájanie obchodných registrov členských štátov EÚ, Islandu, Lichtenštajnska a Nórska. Môže sa používať na vyhľadávanie údajov o podnikoch registrovaných vo vnútroštátnych obchodných registroch uvedených krajín.

Je prístup do fínskeho obchodného registra bezplatný?

Základné údaje sú k dispozícii bezplatne, ale ostatné údaje, ako sú údaje o zodpovedných osobách v podniku, predmete činnosti uvedenom v registri a informácie týkajúce sa kapitálu, sú spoplatnené.

Za základné údaje sa považujú tieto údaje:

 • názov spoločnosti,
 • identifikačné číslo podniku,
 • miesto sídla,
 • forma spoločnosti,
 • jazyk používaný v podniku (fínsky alebo švédsky),
 • dátum registrácie,
 • posledný dátum registrácie,
 • štatút spoločnosti,
 • údaje o tom, či má spoločnosť nejaké podnikateľské úvery,
 • kontaktné údaje.

Ako vyhľadávať vo fínskom obchodnom registri

Údaje o podnikateľských subjektoch sa zapisujú do registra na základe oznámení predložených do obchodného registra. Register obsahuje informácie oznámené buď samotnými podnikateľskými subjektmi, alebo súdmi a inými orgánmi.

Podľa § 21a§ zákona o obchodnom registri (zákon č. 129/1979) môže Výbor pre patenty a registráciu aktualizovať svoje záznamy a prostredníctvom fínskeho systému informácií o obyvateľstve môže skontrolovať osobné údaje osôb uvedených v predložených oznámeniach a ich prílohách.

Podľa § 21§ zákona o zákaze podnikania poskytuje Fínske justičné registračné centrum (Suomen oikeusrekisterikeskus) obchodnému registru údaje o platných zákazoch vykonávania podnikateľskej činnosti a o tom, kedy tieto zákazy začali platiť a kedy sa končia. Tieto údaje sa následne aktualizujú v systéme obchodného registra.

Obsah obchodného registra sa stanovuje vo fínskych právnych predpisoch. Fínske právne predpisy, ktorými sa riadi obchodný register, typy spoločností a činnosti podnikov vo všeobecnosti definujú, aké údaje sa uvádzajú v prípade rôznych typov spoločností. (Pozri napríklad zákon o obchodnom registrizákon o akciových spoločnostiacha zákon o komanditnej spoločnosti).

Vo všeobecnosti sa pri každej forme spoločnosti registrujú aspoň tieto informácie:

 • názov spoločnosti,
 • sídlo, z ktorého je činnosť spoločnosti riadená,
 • predmet činnosti,
 • kto zastupuje spoločnosť,
 • adresa spoločnosti.

Keď sa vykoná zápis do obchodného registra, daný zápis sa zároveň oznámi prostredníctvom elektronickej informačnej služby obchodného registra. Je to verejná bezplatná služba, ktorá obsahuje základné informácie o spoločnostiach a oznámenia o zápisoch do obchodného registra. Túto službu môžete použiť na overenie, či spoločnosť zaregistrovala novú správnu radu, alebo môžete zistiť, aké nové spoločnosti boli v určitom časovom období zaregistrované.

Pomocou tejto služby môžete vyhľadať informácie o akejkoľvek spoločnosti použitím jej identifikačného čísla. Identifikačné číslo môžete v prípade potreby skontrolovať v obchodnom informačnom systéme. Ako kritérium vyhľadávania je možné použiť aj určitý dátum alebo špecifický časový interval. Vyhľadávanie možno zúžiť podľa typu registrácie alebo administratívnej územnej jednotky. Výsledok vyhľadávania obsahuje základné údaje spoločnosti, t. j. názov spoločnosti, identifikačné číslo a sídlo. V rámci registračných údajov sú dostupné okrem iného registračný druh oznámenia, ako aj položky zápisov v registri.

V závislosti od formy spoločnosti sú v registri zapísané aj ďalšie údaje. Výpisy z registra týkajúce sa podnikov toho istého typu môžu vyzerať trochu odlišne. Napríklad niektoré akciové spoločnosti úplne využívajú možnosť, ktorú ponúka zákon o akciových spoločnostiach, a rozhodnú napríklad o udelení alebo zlúčení predkupných práv alebo iných osobitných práv. Následne tieto skutočnosti oznámia na účely zápisu do registra. Iné spoločnosti sa rozhodnú oznámiť len minimálnu úroveň údajov, ktoré sa musia povinne predložiť na zápis do registra. Vo výpisoch z registra sa odzrkadľujú aj zmeny zákonov. Napríklad zápisy v registri, ktoré sa týkajú akciových spoločností, sa môžu vo veľkej miere líšiť v závislosti od toho, či sa o údajoch, ktoré sa majú registrovať, rozhodlo podľa zákona o akciových spoločnostiach, ktorý nadobudol platnosť 1. septembra 2006, alebo jeho predchádzajúceho znenia.

Ako spoľahlivé sú dokumenty nachádzajúce sa v registri?

Zákon o obchodnom registri obsahuje ustanovenia týkajúce sa údajov, ktoré sa majú zapísať do registra, a ich uverejnenia. Podľa zákona má každý právo na údaje, výpisy a osvedčenia z obchodného registra. Tretia strana konajúca v dobrej viere sa môže spoľahnúť na správnosť informácií zaznamenaných v registri.

Podľa § 1a§ zákona sú všetky údaje zaznamenané v registri verejné a každý má právo na údaje, výpisy a osvedčenia týkajúce sa zápisov v registri. Údaje možno sprístupniť aj elektronickou formou. Jedinú výnimku tvoria osobné identifikačné čísla fyzických osôb a domáce adresy fyzických osôb žijúcich v zahraničí; tieto údaje sa nezverejňujú. Údaje o posledných znakoch osobného identifikačného čísla fyzických osôb a domácej adrese fyzických osôb žijúcich v zahraničí sa sprístupnia len v prípade, ak sprístupnenie spĺňa požiadavky podľa § 16 ods. 3§ zákona o verejnom charaktere činností vlády. Inak sa v prípade fyzickej osoby bývajúcej v zahraničí namiesto domácej adresy sprístupní len krajina pobytu.

V § 26§ zákona o obchodnom registri sa stanovuje, že tretia strana konajúca v dobrej viere sa môže spoľahnúť na údaje zapísané v registri a oznámené prostredníctvom informačnej služby registra. Údaje sa oznamujú automaticky, ihneď po zápise do registra. Oznámenia sú k dispozícii bezplatne prostredníctvom informačnej služby obchodného registra.

História fínskeho obchodného registra

Register obsahuje informácie zapísané od roku 1896.

Odkazy

Fínsky patentový a registračný úrad

Fínsky obchodný register

Obchodný informačný systém

Združenie Európskeho obchodného registra (EBRA)

Sieť Európskeho obchodného registra (EBR)

Systém prepojenia obchodných registrov (BRIS)

Zákon o fínskom obchodnom registri

Zákon o komanditných spoločnostiach

Zákon o akciových spoločnostiach

Posledná aktualizácia: 05/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.