Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obchodné registre v krajinách EÚ

Francúzsko

Na tejto stránke nájdete informácie o možnostiach prístupu do obchodných registrov vo Francúzsku.

Autor obsahu
Francúzsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Čo ponúkajú francúzske obchodné registre?

Miestne obchodné registre (registres du commerce et des sociétés – RCS) spravujú súdni úradníci obchodných súdov a občianskoprávnych súdov pre obchodné veci (inštančné súdy v departementoch Bas-Rhin, Haut-Rhin a Moselle a zmiešané obchodné súdy v zámorských regiónoch a departementoch). Informácie uvedené v týchto registroch sú kontrolované. Súdni úradníci musia overiť, či sú príslušné oznámenia v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi a či zodpovedajú predloženým dokumentom a listinám. Pod dohľadom predsedu alebo sudcu vymenovaného na tento účel, ktorí sú poverení riešením všetkých sporov medzi zdaniteľnou osobou a súdnym úradníkom, sa tiež overuje, či sú v prípade žiadosti o zmenu alebo výmaz z registra zlučiteľné so stavom daného spisu.

Výpis Kbis vydaný súdnymi úradníkmi predstavuje skutočný „preukaz totožnosti“ podniku zapísaného v RCS. Tento dokument obsahuje všetky informácie, ktoré musí podnik oznámiť, a prípadne sa v ňom uvádzajú aj poznámky súdneho úradníka povereného daným spisom. Výpis Kbis potvrdzuje právnu existenciu podniku a poskytuje overené informácie. Ide o úradný doklad o totožnosti a adrese danej osoby (fyzickej alebo právnickej) zapísanej v registri, jej činnosti, jej riadiacich, správnych či kontrolných orgánoch a existencii či neexistencii kolektívneho konania začatého proti tejto osobe. Tento úradný doklad, ktorý vydal a podpísal súdny úradník, je platný, pokým sa nespochybní pravosť informácií, ktoré spoločnosť poskytla RCS.

Národný obchodný register (RNCS) vedie Národný inštitút priemyselného vlastníctva (Institut National de la propriété intellectuelle – INPI), ktorý na centrálnej úrovni zhromažďuje dokumenty, ktoré sú považované za originály z obchodných registrov vedených na príslušných súdoch. INPI je teda zodpovedný za šírenie a bezplatné sprístupňovanie technických, obchodných a finančných informácií obsiahnutých v národnom obchodnom registri verejnosti na účely opätovného použitia.

Tieto registre obsahujú všetky informácie o obchodníkoch a spoločnostiach. Poskytujú prístup ku všetkým zápisom a dokumentom, ktoré sú súčasťou obchodných registrov.

Webové sídlo Infogreffe poskytuje centralizovaný prístup k informáciám obsiahnutým v obchodnom registri a okrem iného umožňuje vykonať online určité formality (registrácia, zmena, výmaz, predkladanie ročných účtovných závierok). Služba je poskytovaná vo francúzštine a v angličtine.

Webové sídlo INPI umožňuje prístup v podobe otvorených dát k údajom o registráciách spoločností, zmenách a výmazoch, ako aj k ročným účtovným závierkam spoločností.

Úradný vestník civilných a obchodných oznamov (BODACC)

BODACC zabezpečuje publikáciu aktov zaregistrovaných v RCS od vytvorenia podniku po jeho výmaz z registra, najmä pokiaľ ide o predaj a postúpenie, kolektívne konania či predkladanie účtovných závierok. Informácie, ktoré sa uverejnia vo vestníku BODACC, sa postupujú bez účasti zainteresovaných strán, ktoré nemusia podniknúť žiadne kroky. Za uverejnenie príslušných informácií zodpovedá súdny úradník, ktorému sa poskytli dané vyhlásenia.

Publikácia vo vestníku BODACC, ktorá umožňuje zabezpečiť čo najrozsiahlejšie šírenie informácií o zápisoch v RCS, patrí do pôsobnosti riaditeľstva pre právne a správne informácie (Direction de l’information légale et administrative – DILA).

Je prístup do obchodného registra spoplatnený?

Používatelia webového sídla Infogreffe majú bezplatný prístup k určitým informáciám o podnikoch, ktoré sú na tomto sídle uvedené, ale väčšinu informácií obsiahnutých v databáze možno získať len za poplatok.

INPI na svojich stránkach bezplatne poskytuje údaje z národného obchodného registra, ktoré je možné zaslať poštou alebo stiahnuť prostredníctvom elektronického obchodu. Opakované použitie údajov je však podmienené získaním oprávnenia.

Od 1. júla 2015 sa BODACC uverejňuje výlučne elektronicky. Obsah webového sídla (samotné oznamy BODACC) je od júla 2011 bezplatný.

Napokon, v júni 2016 bol vytvorený nový internetový portál s názvom Portail de la Publicité Légale des Entreprises (Portál právnych oznamov podnikov). Portál umožňuje užívateľom získať prostredníctvom jednotného rozhrania prístup k právnym oznamom a informáciám uverejneným na troch webových sídlach, t. j. https://www.infogreffe.fr/https://actulegales.fr/https://www.bodacc.fr/.

Ako vyhľadávať vo francúzskych obchodných registroch?

Na webovom sídle Infogreffe je možné vyhľadávať podniky podľa:

  • názvu,
  • mena riadiacich pracovníkov a členov predstavenstva/správnej rady,
  • mesta alebo departementu, kde má podnik sídlo, doručovaciu adresu alebo niektorú zo svojich prevádzkarní,
  • čísla SIREN (Identifikačný systém registra hospodárskych subjektov),
  • čísla, pod ktorým je podnik zapísaný v obchodnom registri.

Webové sídlo BODACC umožňuje vyhľadať oznam týkajúci sa podniku podľa jeho čísla SIREN alebo názvu.

Užitočné odkazy

Európsky obchodný register (European Business Register)

Infogreffe

INPI

CNGTC

BODACC

PPLE

Posledná aktualizácia: 28/05/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.