Obchodné registre v krajinách EÚ

Francúzsko

Na tejto stránke nájdete informácie o možnostiach prístupu do obchodných registrov vo Francúzsku.

Autor obsahu
Francúzsko

Čo ponúkajú francúzske obchodné registre?

Miestne obchodné registre (registres du commerce et des sociétés – RCS) spravujú v metropolitnom Francúzsku súdni úradníci obchodných súdov, v zámorských departementoch a regiónoch súdni úradníci zmiešaných obchodných súdov a v departementoch Bas-Rhin, Haut-Rhin a Moselle súdni úradníci všeobecných súdov pre obchodné veci. Vyhlásenia o registrácii, zmene či výmaze v RCS kontroluje súdny úradník, ktorý overuje, či sú príslušné oznámenia v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi a či zodpovedajú predloženým dokumentom a listinám. Tieto vecné a formálne kontroly sa vykonávajú pod dohľadom predsedu alebo sudcu vymenovaného na tento účel, ktorý je poverený riešením všetkých sporov medzi zdaniteľnou osobou a súdnym úradníkom.

Kbis, t. j. výpis z obchodného registra, predstavuje skutočný „preukaz totožnosti“ podniku a obsahuje všetky informácie, ktoré musí podnik oznámiť. Účelom výpisu z obchodného registra je zabezpečiť právnu istotu pri obchodných transakciách tým, že sa každej zainteresovanej strane umožní poznať právnu štruktúru podniku, jeho vedenie, činnosť, miesto, kde sa činnosť vykonáva, a spôsob jeho prevádzkovania. Ide o doklad o existencii či neexistencii kolektívneho konania. Táto verejná listina, ktorú vydal a podpísal súdny úradník, je platná, pokým sa nespochybní jej pravosť.

Národný obchodný register (registre national du commerce et des sociétés – RNCS) vedie na vnútroštátnej úrovni Národný inštitút priemyselného vlastníctva (Institut National de la propriété intellectuelle – INPI). Tento register na centrálnej úrovni zhromažďuje všetky informácie a dokumenty, ktoré skontrolovali a osvedčili súdni úradníci a ktoré boli zapísané do obchodných registrov vedených na príslušných súdoch. INPI je zodpovedný za šírenie a bezplatné sprístupňovanie technických, obchodných a finančných informácií obsiahnutých v národnom obchodnom registri verejnosti na účely opätovného použitia.

Webové sídlo Infogreffe je platforma slúžiaca na sprístupnenie všetkých obchodných registrov (v metropolitnom Francúzsku, a to aj v departementoch Bas-Rhin, Haut-Rhin a Moselle, a v zámorských departementoch a regiónoch). Webové sídlo Infogreffe.nc poskytuje prístup k právnym informáciám o podnikoch v Novej Kaledónii. Webové sídlo Infogreffe takisto umožňuje vykonať online určité formality, ako je registrácia, zmena, výmaz či predloženie ročnej účtovnej závierky. Služba je poskytovaná vo francúzštine a v angličtine.

Webové sídlo INPI umožňuje prostredníctvom portálu DATA INPI prístup v podobe otvorených dát k údajom o registráciách spoločností, zmenách a výmazoch, ako aj k ročným účtovným závierkam spoločností.

Úradný vestník civilných a obchodných oznamov (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales – BODACC)

BODACC zabezpečuje publikáciu aktov zaregistrovaných v RCS od vytvorenia podniku po jeho výmaz z registra, najmä pokiaľ ide o predaj a postúpenie, kolektívne konania či predkladanie účtovných závierok. Informácie, ktoré sa uverejnia vo vestníku BODACC, sa postupujú bez účasti zainteresovaných strán, ktoré nemusia podniknúť žiadne kroky. Za uverejnenie príslušných informácií zodpovedá súdny úradník, ktorému sa poskytli dané vyhlásenia.

Publikácia vo vestníku BODACC, ktorá umožňuje zabezpečiť čo najrozsiahlejšie šírenie informácií o zápisoch v RCS, patrí do pôsobnosti riaditeľstva pre právne a správne informácie (Direction de l’information légale et administrative – Dila).

Je prístup do obchodného registra spoplatnený?

Webové sídlo Infogreffe umožňuje bezplatný prístup k určitým informáciám o podnikoch, ktoré sú na tomto sídle uvedené. Výpisy z RCS a priložených listín možno získať za štátom stanovený poplatok.

INPI na portáli DATA INPI bezplatne poskytuje údaje z národného obchodného registra. Opakované použitie týchto údajov je podmienené získaním oprávnenia.

Od 1. júla 2015 sa BODACC uverejňuje výlučne elektronicky. Obsah webového sídla (samotné oznamy BODACC) je od júla 2011 bezplatný.

Napokon, v júni 2016 bol vytvorený nový internetový portál s názvom Portail de la Publicité Légale des Entreprises (Portál právnych oznamov podnikov). Portál umožňuje užívateľom získať prostredníctvom jednotného rozhrania prístup k právnym oznamom a informáciám uverejneným na troch webových sídlach, t. j. https://www.infogreffe.fr/https://actulegales.fr/https://www.bodacc.fr/.

Ako vyhľadávať vo francúzskych obchodných registroch?

Na webovom sídle Infogreffe je možné vyhľadávať podniky podľa:

  • názvu,
  • mena riadiacich pracovníkov a členov predstavenstva/správnej rady,
  • mesta alebo departementu, kde má podnik sídlo, doručovaciu adresu alebo niektorú zo svojich prevádzkarní,
  • čísla SIREN (Identifikačný systém registra hospodárskych subjektov),
  • čísla, pod ktorým je podnik zapísaný v obchodnom registri.

Portál DATA INPI umožňuje vyhľadávať podnik podľa jeho čísla SIREN, názvu, obchodnej značky, mena riadiacich pracovníkov, názvu obce, v ktorej sa nachádza sídlo podniku, alebo slov obsiahnutých v opise činnosti podniku.

Webové sídlo BODACC umožňuje vyhľadať oznam týkajúci sa podniku podľa jeho čísla SIREN alebo názvu.

Užitočné odkazy

Európsky obchodný register (European Business Register)

Infogreffe

INPI

CNGTC

BODACC

PPLE

Posledná aktualizácia: 22/02/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.